åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Producenter af energi fra vedvarende energianlæg (VE-anlæg), der er tilsluttet forsyningsnettet (el- eller varmenettet), er som udgangspunkt indkomstskattepligtige af indkomst ved salg af energi, jf. SL § 4. Indkomsten skal opgøres efter de almindelige regler for indkomstopgørelse. Se afsnit C.C.4.5.2 og afsnit C.C.4.5.5 om afskrivning.

Fysiske personer, der ejer VE-anlæg, som er omfattet af LL § 8 P, stk. 1, jf. stk. 5, eller andele i sådanne anlæg, kan dog vælge at bruge reglerne i LL § 8 P, stk. 2 og 3, jf. stk. 1, som er en særlig opgørelsesmetode. Se længere nede om ændring af hvilke andele af anlæg, der er omfattet LL § 8 P. Valget af denne metode medfører, at VE-anlægget eller andelene i VE-anlægget anses for at være benyttet udelukkende til private formål. Se afsnit C.C.4.5.3 om den skematiske ordning i LL § 8 P.

Hvis anlægget er omfattet af definitionen i LL § 8 P, stk. 1, jf. stk. 5, og den fysiske person ikke vælger at bruge reglerne i LL § 8 P, stk. 2 og 3, sker beskatningen efter de almindelige skatteregler.

Hvis et VE-anlæg ikke er tilsluttet nettet, men producerer energi til en erhvervsvirksomhed, vil anlægget kunne betragtes som et driftsmiddel eller fast ejendom/installation i virksomheden efter skattelovgivningens almindelige regler. Det betyder bl.a., at installationer i beboelsesejendomme med en eller to selvstændige lejligheder ikke kan afskrives. Se afsnit C.C.4.5.5.

Private producenter af energi fra vedvarende energianlæg (VE-anlæg), som ikke er tilsluttet forsyningsnettet, er ikke skattepligtige af den producerede energi. Det betyder, at produktionen af energi til eget forbrug ikke beskattes, og at udgifter til opstilling og drift ikke kan afskrives eller fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Dette skema giver et overblik:

Hvis anlægget er tilsluttet el- eller varmenettet

Fysiske personer 

LL § 8 P, stk. 2 og 3, er valgt.

"Den skematiske opgørelsesmetode". Se afsnit (C.C.4.5.3).

 • Anses anlægget for privat anvendt
 • Indkomsten er personlig indkomst.
 • Eget forbrug beskattes ikke.
 • Ingen afskrivning eller andre fradrag.

Fysiske personer

LL § 8 P, stk. 2 og 3, er ikke valgt.

eller

anlægget er ikke omfattet af LL 8 P, fordi det ikke er omfattet af definitionen i stk. 1, jf. stk. 5,

Beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler.

Det afgøres efter de almindelige regler, om indkomsten er erhvervsmæssig. Der vil dog typisk være tale om ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobby).

Der anvendes oplysningsskema efter SKL § 5 (tidligere udvidet selvangivelse) for personer, hvis indkomsten er erhvervsmæssig.

Der betales arbejdsmarkedsbidrag, hvis indkomsten er erhvervsmæssig.

Virksomheds- eller kapitalafkastordningen kan anvendes, hvis betingelserne er opfyldt.

Eget forbrug beskattes efter LL § 8 P, stk. 7.

Juridiske personer

 • Indkomsten beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler.
 • Den skematiske ordning kan ikke anvendes.

Hvis anlægget ikke er tilsluttet nettet og

producerer energi til en erhvervsvirksomhed.

Anlægget vil kunne betragtes som et driftsmiddel i virksomheden eller som fast ejendom/installation efter skattelovgivningens almindelige regler.

kun anvendes privat.

Ejeren er ikke skattepligtig af den producerede energi.

Eget forbrug beskattes ikke, og der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Udgifter til opstilling og drift kan ikke afskrives eller fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen kan ikke anvendes.

LL § 8 P blev indsat ved lov nr. 488 af 12. juni 1996 og omfattede kun vindmøller og vindmølleandele. Med virkning fra 1. januar 2010 blev  LL § 8 P ændret til at omfatte vedvarende energianlæg og andele i vedvarende energianlæg, herunder visse vindmøller. Samtidig blev bundgrænsen hævet. Ændringen fremgår af lov nr. 1559 af 21. december 2010 om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende energi). Overgangsreglerne fra den tidligere ordning og visse ældre overgangsregler beskrives i afsnit C.C.4.5.4.

LL § 8 P blev igen ændret ved lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven §§ 4 og 6, stk. 4 og 5 (Lovforslag nr. L 86).

Ved lovændringen

 • ophæves, den dagældende bestemmelse i LL § 8 P, stk. 5, dvs. den mulighed, der var for at vælge at lade indkomsten fra VE-anlægget beskatte som erhvervsmæssig indkomst, alene ved at fravælge den skematiske ordning,
 • begrænses muligheden for at skifte til beskatning efter LL § 8 P, stk. 2 og 3 (skematisk ordning), medmindre der er tale om nye anlæg. Se afsnit C.C.4.5.3, hvor også undtagelserne til begrænsningen beskrives, og
 • ændres LL § 29, stk. 4, om fælles skatteregnskab, så bestemmelsen omfatter vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg. Se afsnit C.C.4.5.6 om fælles skatteregnskab.

Ændringerne har virkning for fysiske personer, der den 20. november 2012 eller senere indgår en bindende aftale om køb af et vedvarende energianlæg. Se DJV 2012-2 afsnit C.C.4.5.2 om den dagældende bestemmelse i LL § 8 P, stk. 5.

Desuden

 • ændres reglerne om beskatning af værdien af eget forbrug. Se LL § 8 P, stk. 9 (nu stk. 7), og afsnit C.C.4.5.2.

Denne ændring har virkning for erhvervsdrivende, der indgår bindende aftale om køb eller levering af VE-anlæg den 20. november 2012 eller senere.

For ejere, der senest den 19. november 2012 havde indgået bindende aftale om køb af et vedvarende energianlæg, og hvor anlægget blev tilsluttet det offentlige forsyningsnet i indkomståret 2013 eller 2014, var valget, som ejeren foretog ved indgivelse af selvangivelse, nu oplysningsskema, for de pågældende år, dog afgørende. Indkomståret 2014 er omfattet af reglerne for at sikre, at ejere af VE-anlæg, der har valgt et bagudforskudt indkomstår dvs. indkomståret 2014, der allerede starter i 2013, kan få fordel af, at et vedvarende energianlæg senest skulle være tilsluttet elektricitetsnettet inden den 1. januar 2014 for at være omfattet af overgangsreglerne i elafgiftsloven.

Landsskatteretten har i SKM2015.796.LSR truffet afgørelse om, at anskaffelsestidspunkt skal forstås som købers anskaffelsestidspunkt og ikke anlæggets anskaffelsestidspunkt. En skatteyder, der købte en ejendom med et solcelleanlæg havde således anskaffet anlægget på tidspunktet for køb af ejendommen og anlægget og kunne ikke succedere i sælgers anskaffelsestidspunkt.

Se SKM2013.330.SR, hvor en skatteyder havde købt et solcelleanlæg før den 20. november 2012, og dette anlæg var erhvervsmæssigt, jf. den dagældende LL § 8 P, stk. 5. Skatteyderen påtænkte at købe et supplerende anlæg, og spurgte, om dette kunne anses for en udvidelse af det eksisterende anlæg og dermed være erhvervsmæssigt, da de tilkøbte paneler ikke var et selvstændigt anlæg, men kun kunne fungere ved tilslutning til den inverter, der var i det oprindelige anlæg. Skatterådet fandt, der var tale om anskaffelse af et nyt anlæg. I afgørelsen var henvist til, at det nye anlæg anvendtes udelukkende privat, og at det fremgår direkte af LL § 8 P, stk. 1, 5. pkt., at for supplerende anlæg gælder, at 2. punktum ikke finder anvendelse, og anlægget ansås derfor for et selvstændigt anlæg.

Skatterådet har i SKM2013.710.SR bekræftet, at ejeren af en vindmølle fortsat ville være omfattet af den tidligere bestemmelse i LL § 8 P, stk. 5, når udskiftning af nacellen inkl. vinger i en eksisterende mølle skete for leverandørens regning til opfyldelse af den oprindelige kontrakt.

Ved § 3 i lov nr. 641 af 16. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven er henvisningen til lov om fremme af vedvarende energi i LL § 8 P, stk. 5, nr. 2, ændret fra "§ 14, stk. 3," til "§ 14, stk. 4".

Ved § 3 i lov nr. 738 af 30. maj 2020 er LL § 8 P ændret, som følge af, at køberetsordningen i lov om fremme af vedvarende energi er ophævet. Køberetsordningen forpligtede opstillere af nye vindmølleprojekter til at udbyde minimum 20 pct. af projektet til lokale borgere. Andele af vindmøller købt efter køberetsordningen kunne vælges beskattet efter LL § 8 P, stk. 2 og 3. Ejere af andele i vedvarende energianlæg, der er udbudt til og med den 1. juni 2020, og hvor den skattepligtige indkomst for indkomståret 2020 er opgjort efter LL § 8 P, stk. 2, skal fortsat opgøre den skattepligtige indkomst efter stk. 2 i resten af det vedvarende energianlægs levetid. Videresælges andelene kan de nye ejere vælge at anvende den skematiske ordning efter stk. 2. Med loven er oprettet en ny VE-bonusordning til naboer til vindmøller, solcelleanlæg og andre vedvarende energi-anlæg. VE-bonus er skattefri, se afsnit C.A.2.5.2 om LL § 7 R. Loven ophæver LL § 8 P, stk. 7 og stk. 8, så det på daværende tidspunkt stk. 9 bliver stk. 7.

Der gælder særlige overgangsregler for projekter, hvor der er opnået pristillæg eller vundet ret til pristillæg, jf. § 5, stk. 7 og 8.

Stk. 7 vedrører projekter, der har opnået tilsagn om pristillæg i 2018 og 2019, jf. § 35 d i lov om fremme af vedvarende energi, og projekter, der har vundet ret til pristillæg efter solcelleudbud i 2018, jf. § 50 b i lov om fremme af vedvarende energi, og efter teknologineutrale udbud i 2018 og 2019, jf. § 50 c i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020. For sådanne projekter finder de hidtil gældende regler i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020, anvendelse.

Stk. 8 vedrører projekter, der efter stk. 6 er omfattet af de hidtil gældende regler om køberet i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020, og som vinder ret til pristillæg efter teknologineutrale udbud i 2020-2024, jf. § 1, nr. 30. Disse er også omfattet af denne lovs § 1, nr. 1, 2, 6-20, 31, 34 og 35, om salgsoption, VE-bonus og grøn pulje. Opstillere af disse projekter, der på tidspunktet for lovens ikrafttrædelse er nået så langt i planlægningsprocessen, at projektopstilleren ikke kan overholde fristerne for afholdelse af offentligt møde i § 1, nr. 9, for salgsoption og VE-bonus, skal afholde det offentlige møde senest 5 uger inden nettilslutning.

Stk. 6 omhandler projekter, hvor den pågældende kommune har udstedt en byggetilladelse efter byggeloven før den 1. juni 2020 eller for havvindmølleprojekter i et område udpeget til kystnære havvindmølleparker, jf. § 22, stk. 3, nr. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, eller havvindmøller uden for udbud efter § 23, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi, hvis Energistyrelsen har udstedt en forundersøgelsestilladelse efter § 23, stk. 1, eller § 23, stk. 4, før den 1. juni 2020.  

Ændringen har virkning for andele i vedvarende energianlæg, der udbydes den 1. juni 2020 eller senere, jf. § 5, stk. 10.

Skatterådet traf i SKM2022.229.SR afgørelse om, at spørgeren kunne anvende LL § 8 P på andele i vedvarende energianlæg, der var udbudt efter 1. juni 2020, men som havde opnået pristillæg i 2018 og 2019. For sådanne projekter gælder de hidtidige regler i VE-loven (køberetsordningen), og den hidtidige mulighed for at anvende de skematiske regler i LL § 8 P.

I afsnit C.C.4.5.6 omtales en række regler, som har betydning for VE-anlæg. Det er regler om:

 • Fælles skatteregnskab
 • Anpartsreglerne
 • Arbejdsmarkedsbidrag
 • Tilslutningsafgift
 • Succession efter kildeskatteloven
 • Tilskud fra PV Island Bornholm
 • LL § 8 V om servicefradrag
 • Etableringskontomidler.