Dato for udgivelse
27 Apr 2022 15:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Apr 2022 15:05
SKM-nummer
SKM2022.205.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-12663/2019-HJR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
kontrolgebyrer, parkeringsselskab, bilister
Resumé

Sagen angik, om de kontrolgebyrer, som appellanten, et parkeringsselskab, opkræver af bilister, der
parkerer deres bil i strid med forskrifterne i privatejede parkeringsanlæg, som appellanten er operatør
på, udgør vederlag for en momspligtig udlejning af parkeringsplads, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.,
jf. § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt. Sagen angik 13 nærmere opregnede tilfælde, hvor appellanten opkræver
sådanne kontrolgebyrer.

Højesteret forelagde spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkningen af momssystemdirektivets artikel
2, stk. 1, litra c. Domstolen fastslog i dom af 20. januar 2022 (sag C-90/20), at denne bestemmelse skal
fortolkes således, at der skal betales moms af kontrolgebyrer.

Højesteret bemærkede, at momslovens § 4, stk. 1, der bl.a. gennemfører momssystemdirektivets artikel
2, stk. 1, litra c, må forstås i overensstemmelse med direktivbestemmelsen. De omhandlede kontrolgebyrer
måtte herefter anses for vederlag for en ydelse som nævnt i momslovens § 4, stk. 1, således at der
skal betales moms af gebyrerne. (Stadfæstelse af SKM2019.242.VLR).

Reference(r)

Momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., jf. § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, D.A.4.1.1 

Redaktionelle noter

Tidligere instanser: 

Landskatterettens afgørelse LSR.nr. 12-0190399

Byrettens afgørelse BS-2-512/2015, offentliggjort som SKM2017.269.BR

Vestre Landsrets afgørelse V.L.B-0198-17, offentliggjort som SKM2018.480.VLR.

Appelliste

Højesterets dom kan tilgås via dette link: DOM