Dato for udgivelse
28 feb 2022 09:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 feb 2022 08:45
SKM-nummer
SKM2022.93.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0848202
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Arv og gaver
Emneord
Afvisning, Skifterettens kompetence, anmeldelsespligt, boafgiftsmæssigt beregningsgrundlag, livforsikringspolicer, dødsfald, ejerskifte, boafgift
Resumé

Sagen omhandlede tidspunktet for indtrædelse af anmeldelsespligt samt det boafgiftsmæssige beregningsgrundlag jf. boafgiftsloven, når der i forbindelse med et dødsfald sker skifte af ejeren af livsforsikringspolicer, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50.

Skatterådet afviste at besvare de stillede spørgsmål. Skattestyrelsen har ikke kompetence til at træffe afgørelse vedrørende anmeldelsespligt og det boafgiftsmæssige beregningsgrundlag jf. boafgiftsloven, idet det fremgår af dødsboskiftelovens § 80, stk. 1, at Skifteretten beregner og opkræver bo- og tillægsafgift efter reglerne i lov om afgift af dødsboer og gaver.

Hjemmel

Pensionsbeskatningslovens § 50
Boafgiftslovens §§ 1, 3 og 10
Dødsboskiftelovens § 80
Skatteforvaltningslovens § 21

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 50
Boafgiftslovens §§ 1, 3 og 10
Dødsboskiftelovens § 80
Skatteforvaltningslovens § 21

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.A.10.4.2.6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit A.A.3.9.7

Offentliggjort i redigeret form

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at anmeldelsespligten af policens værdi indtræder, når en person, der har arvet en livsforsikringspolice, der beskattes i henhold til pensionsbeskatningslovens § 50, modtager en hel eller delvis udbetaling fra forsikringen, hvad enten dette sker ved forsikringens ophør eller ved det forsikrede livs død eller ved helt eller delvist tilbagekøb af policen?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at det boafgiftsmæssige beregningsgrundlag er forsikringspolicens værdi på den dag, den tidligere afdøde ejer afgik ved døden?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at såfremt der arves flere livsforsikringspolicer, så behandles disse separat, således at anmeldelsespligten indtræder for den enkelte livsforsikringspolice, uden at dette berører anmeldelsespligten for eventuelle andre livsforsikringspolicer, som den pågældende policeejer måtte have arvet?

Svar

 1. Afvises
 2. Afvises
 3. Afvises

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgerne har i forbindelse med den tidligere ejers død arvet et antal livsforsikringspolicer udstedt af G Limited. I den samlede aftale mellem den tidligere ejer og G Limited er der i alt udstedt X stk. livsforsikringspolicer.

Følgende fremgår af livforsikringspolicerne;

 • at forsikringstager (Grantee) ved oprettelsen var den tidligere ejer,
 • at forsikringstager (Grantee) ved den tidligere ejers død bliver en af spørgerne, forstået således, at der i hver af de X stk. livforsikringspolicer er angivet hvem af spørgerne, der skal være forsikringstager (Grantee) på den pågældende livsforsikringspolice, når den tidligere ejer dør,
 • at de forsikrede liv er A og B, således at forsikringen ophører, når den sidste af de forsikrede liv afgår ved døden,
 • at den begunstigede (Designated Beneficiary) udgør forsikringstageren (Grantee) på det tidspunkt, hvor den sidste af de forsikrede liv afgår ved døden, samt at vedkommende skal have policen udbetalt.

Forsikringspolicerne, der er beskattet i henhold til pensionsbeskatningslovens § 50, er ændret ved en aftale af 30. november 2007. Det er ved tidligere bindende svar godkendt, at den oprindelige police stadig vil være omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50. Alene perioden fra det forsikrede livs død til det faktiske udbetalingstidspunkt vil være omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53A.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det ses ikke omtalt i boafgiftsloven, hvorledes bestemmelsen i boafgiftslovens § 10, stk. 7, skal forstås. Paragraffen omtaler "den begunstigede". "Den begunstigede" i en forsikringspolice i henhold til dansk forsikringsret er væsensforskellig fra retsstillingen for policeejeren. Hertil kan nævnes, at den begunstigede i en livsforsikringspolice normalt kan indsættes og udtages efter policens ejers ønske. En policeejer kan indsætte og udtage beneficianter efter ønske. Han kan i policen dekretere, hvem der skal "arve" policen efter ham. Dette kan han ændre, så længe policen er i kraft, uden at det ændrer ved den skattemæssige behandling af policen i henhold til pensionsbeskatningslovens § 50. Policeejeren kan pantsætte, bortgive eller tilbagekøbe policen. Den begunstigede må afvente policens udløb til den fastsatte tid eller ved de forsikrede livs død, hvorefter han får policen udbetalt. Der kan knyttes klausuler til begunstigelsesindsættelsen, jf. C.C. Munksgaard Nielsen: "Begunstigelsesinstituttet", Forsikringshøjskolens Forlag, 2002.

Da retsstillingen forekommer uafklaret, kan det måske være nærliggende at anvende en analogi af boafgiftslovens § 10, stk. 7, for så vidt angår indtræden af anmeldelsesforpligtelsen til skifteretten og dermed betaling af boafgiften. Dette stemmer også med den almindelige tese om, at det er hensigtsmæssigt, at en skatte- og afgiftsbetaling udløses af en modtagen likviditet, så den boafgiftspligtige ikke henvises til at betale boafgiften af private midler eller optage lån.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at anmeldelsespligten af policens værdi indtræder, når en person, der har arvet en livsforsikringspolice, der beskattes i henhold til pensionsbeskatningslovens § 50, modtager en hel eller delvis udbetaling fra forsikringen, hvad enten dette sker ved forsikringens ophør eller ved det forsikrede livs død eller ved helt eller delvist tilbagekøb af policen.

Begrundelse

Pensionsbeskatningslovens § 50 blev helt ophævet ved L1998-06-26 nr. 429. Ved L1992-06-24 nr. 569 blev pensionsbeskatningsloven ændret for visse livsforsikringer. Det fremgår af § 6 i lov nr. 569, at loven har virkning for forsikringer og pensionsordninger, der oprettes eller erhverves den 18. februar 1992 eller senere. Loven har dog ikke virkning for arv faldet den 18. februar 1992 eller senere af en forsikring oprettet før denne dato.

Når en livsforsikringspolice er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50, indebærer dette, at andre udbetalinger, der ikke er livsbetingede løbende udbetalinger, ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Andre udbetalinger kan bestå af udbetaling af kapitalforsikring, udbetaling af tilbagekøbsværdi samt udbetaling af bonus. Herudover ses der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bort fra tilskrivning af bonus og renter m.v. på udenlandske ordninger (dvs. ingen afkastbeskatning).

Det er oplyst,

 • at spørgerne er C, D, E og F,
 • at de forsikredes liv er A og B,
 • at de i anmodningen omtalte livsforsikringspolicer er oprettet af den tidligere ejer,
 • at de i anmodningen omtalte livsforsikringer er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50,
 • at den tidligere ejer er død. 

Det er endvidere oplyst, at den person, der ejer livsforsikringspolicen på det tidspunkt, hvor længstlevende af henholdsvis A eller B dør, er indsat som begunstiget (Designated Beneficiary) og får forsikringssummen udbetalt. Videre er det oplyst, at den person, der ejer livforsikringspolicen, kan pantsætte, bortgive eller tilbagekøbe policen. Udbetalingerne sker skattefrit, idet de i anmodningen omtalte livsforsikringspolicer er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50.

Den tidligere ejers død indebærer ikke, at der på baggrund af de i anmodningen omtalte livsforsikringspolicer kommer nogen forsikringssum til udbetaling. I de enkelte livsforsikringspolicer er det angivet, hvem der skal være policeejer, når den tidligere ejer dør. Den tidligere ejers død indebærer således, at der sker et skifte af ejeren af de i anmodningen omtalte livsforsikringspolicer.

Det fremgår af boafgiftslovens § 1, stk. 1, at der skal betales boafgift af de værdier, som en afdød person efterlader sig. Af boafgiftslovens § 1, stk. 2 fremgår endvidere betingelserne for, hvornår der eventuelt skal betales tillægsboafgift.

Undtagelser til afgiftspligten fremgår blandt andet af boafgiftslovens § 3;

a) arv og forsikringer mv., der tilfalder afdødes ikke fraseparerede ægtefælle, jf. dog § 14, stk. 2.

b) udbetalinger, der er helt eller delvist indkomstskattepligtige efter pensionsbeskatningsloven, medmindre udbetalingen hidrører fra en ordning svarende til en dansk kapitalpensionsordning.

c) afgiftspligtige udbetalinger fra en pensionsordning som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 6, eller § 29, stk. 1, til en frasepareret eller fraskilt ægtefælle, der senest som led i skiftet af fællesboet ved separationen eller skilsmissen er indsat som uigenkaldeligt begunstiget.

d) forsikringer mv., der udbetales fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, lovpligtige ulykkesforsikringer og arbejdsgiverbetalte ulykkesforsikringer i anledning af arbejdsulykker.

e) forsikringsbeløb eller den del deraf, som en begunstiget selv har betalt præmierne eller vederlaget for.

f) brugs- og indtægtsnydelser.

g) arv, legat og forsikring mv., der tilfalder fonde, foreninger, stiftelser mv. og religiøse samfund, der er godkendt efter § 3, stk. 2, til at modtage arv, legat og forsikring mv. afgiftsfrit eller er godkendt i henhold til ligningslovens §§ 8 A eller 12.

h) arv og legat i form af aktier m.v., der tilfalder fonde, når overdragelsen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 35 C-35 F.

De i anmodningen omtalte livsforsikringspolicer er ikke omfattet af ovenstående undtagelsesbestemmelser i boafgiftslovens § 3.

Det fremgår af svaret på spørgsmål 5 i SKM2017.558.SR, at når overdragelsen af ejendomsretten til ordningen ved spørgerens død sker til spørgerens børn, vil overdragelsen af ordningen være omfattet af boafgiftslovens regler. Det anføres endvidere, at afgiftsgrundlaget vil skulle opgøres som tilbagekøbsværdien af ordningen på tidspunktet for ejendomsrettens overgang.

Det fremgår af dødsboskiftelovens § 80, stk. 1, at Skifteretten beregner og opkræver bo- og tillægsafgift efter reglerne i lov om afgift af dødsboer og gaver.

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit A.A.3.9.7 om afvisning som følge af manglende kompetence, at boafgift er uden for Skatteforvaltningens kompetence jf. SKM2009.534.LSR og SKM2014.291.SR.

Der kan anmodes om bindende svar vedrørende den skattemæssige virkning for spørgerne af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. skatteforvaltningslovens § 21.

Spørgsmål 1 vedrører anmeldelsespligt jf. boafgiftslovens § 10. Da Skattestyrelsen ikke har kompetence til at afgøre spørgsmålet om anmeldelsespligt, kan der ikke gives bindende svar om forholdet, jf. skatteforvaltningslovens § 21.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Afvises".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at det boafgiftsmæssige beregningsgrundlag er forsikringspolicens værdi på den dag, den tidligere afdøde ejer afgik ved døden.

Begrundelse

Der kan anmodes om bindende svar vedrørende den skattemæssige virkning for spørgerne af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. skatteforvaltningslovens § 21.

Spørgsmål 2 vedrører det boafgiftsmæssige beregningsgrundlag efter boafgiftslovens regler. Da Skattestyrelsen ikke har kompetence til at afgøre spørgsmålet om det boafgiftsmæssige beregningsgrundlag efter boafgiftsloven, kan der ikke gives bindende svar om forholdet, jf. skatteforvaltningslovens § 21.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Afvises".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at såfremt der arves flere livsforsikringspolicer, så behandles disse separat, således at anmeldelsespligten indtræder for den enkelte livsforsikringspolice, uden at dette berører anmeldelsespligten for eventuelle andre livsforsikringspolicer, som den pågældende policeejer måtte have arvet.

Begrundelse

Der kan anmodes om bindende svar vedrørende den skattemæssige virkning for spørgerne af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. skatteforvaltningslovens § 21.

Spørgsmål 3 vedrører anmeldelsespligt jf. boafgiftslovens § 10. Da Skattestyrelsen ikke har kompetence til at afgøre spørgsmålet om anmeldelsespligt, kan der ikke gives bindende svar om forholdet, jf. skatteforvaltningslovens § 21.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Afvises".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens § 50 (historisk) (lovbkg. nr. 580 af den 7. august 1991.)

“§ 50. Reglerne i stk. 2-8 gælder for:

 1. livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,
 2. livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit 1,
 3. pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1, men som opfylder betingelserne i § 3,
 4. livsforsikring og pensionskasseordning, der omfattes af §§ 2 eller 5-7, men som efter § 1, stk. 2, er valgt beskattet efter § 50,
 5. anden livsforsikring, der omfattes af kapitel 1, men som efter § 1, stk. 2, er valgt beskattet efter § 50,
 6. rateopsparing eller opsparing i pensionsøjemed, der omfattes af kapitel 1, men som efter § 1, stk. 2, er valgt beskattet efter § 50, og
 7. syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede.

Stk. 2. Præmier eller bidrag til forsikringer m.v. som nævnt i stk. 1 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Overstiger de i indkomståret forfaldne præmier eller bidrag til livsforsikringer som nævnt i stk. 1, nr. 1-2, for en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller et selskab eller en forening m.v., der er skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1 eller efter lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v., i alt 5.300 kr., betales en afgift på 40 pct. af det overskydende beløb. Afgiften tilfalder statskassen. Beløbet på 5.300 kr. reguleres efter reguleringstallet i § 20 i lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven). Præmier eller bidrag til livsforsikringer, der alene kommer til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død eller invaliditet inden forsikringstidens aftalte udløbstidspunkt, medregnes ikke ved opgørelsen af det nævnte beløb. Dette gælder dog kun, hvis forsikringstidens aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om beregningen og opkrævningen af afgiften. Afgiften forfalder for personer til betaling på samme tidspunkt og med samme betalingsfrist som 1. rate vedrørende restskatter, jf. kildeskattelovens § 61, og for selskaber og foreninger m.v. på samme tidspunkt og med samme betalingsfrist som indkomstskatten, jf. selskabsskattelovens § 30. Betales afgiften ikke rettidigt, betales en rente på 1 pct. pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Renten tilfalder statskassen og kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Afgiften og den nævnte rente kan inddrives efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter, jf. kildeskattelovens afsnit VII, og af selskabsskatter, jf. selskabsskattelovens § 30. I øvrigt finder skattelovgivningens regler om pligt til at selvangive, straf for urigtig selvangivelse og klageadgang tilsvarende anvendelse på afgiftspligtige præmier m.v. efter dette stykke.

Stk. 4. Løbende udbetalinger, der bortfalder ved de forsikredes eller pensionsberettigedes død, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For ordninger som nævnt i stk. 1, nr. 4, skal dog kun 70 pct. af udbetalingerne medregnes som skattepligtig indkomst.

Stk. 5. Andre udbetalinger end nævnt i stk. 4, såsom udbetaling af kapitalforsikring eller opsparing ved ordningen udløb, udbetaling af tilbagekøbsværdi ved ophævelse af rente- eller kapitalforsikring, udbetaling ved ophævelse af en opsparing og udbetaling af bonus, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. dog § 53 og § 56, stk. 2.

Stk. 6. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra tilskrivning af bonus og renter m.v.

Stk. 7. Ved opgørelsen af den skattepligtige formue anvendes statsskattelovens § 12.

Stk. 8. Bestemmelsen i stk. 4, 2. pkt., anvendes også på en forsikring eller pensionskasseordning, der ved lovens ikrafttræden er omfattet af § 1, stk. 1, litra d, nr. 3, i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v., uanset om forsikringen eller pensionskasseordningen opfylder de almindelige betingelser i §§ 2-5. For den del af udbetalingerne, der hidrører fra indbetalinger efter denne lovs ikrafttræden, gælder bestemmelsen dog kun med tilsvarende begrænsninger, som er fastsat for adgangen til fremtidig at indbetale til en af § 7 omfattet forsikring, jf. § 7, stk. 2. Bestemmelsen gælder heller ikke udbetalinger fra en ordning, hvor der efter lovens ikrafttræden er foretaget ændringer, der ikke kan forenes med lovens almindelige regler for en sådan ordning, jf. § 31."

Ikrafttrædelsesbestemmelsen § 6, stk. 1, i lov nr. 569 af den 24. juni 1992 (om formue- og indkomstskattepligt af afkastet af visse livsforsikringer m.v. - lovforslag L 229)

Ҥ 6.

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for forsikring og pensionsordning, der oprettes eller erhverves den 18. februar 1992 eller senere. Loven har dog ikke virkning for arv faldet den 18. februar 1992 eller senere af en forsikring oprettet før denne dato."

Lov nr. 429 af 26. juni 1998

§ 1, nr. 4: PBL § 50 ophæves

§ 6 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. (…) Stk. 3. § 1, nr. 4, 5, 6 og 7, har for forsikring og pensionsordning, der er oprettet eller erhvervet den 18. februar 1992 eller senere, virkning fra og med den 2. juni 1998. Forsikringstagere og pensionsopsparere, der bliver omfattet af § 53 A eller § 53 B i pensionsbeskatningsloven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, kan vælge at anvende bestemmelserne allerede fra og med 1. januar 1995. (…)

Pensionsbeskatningslovens § 53 A

Reglerne i stk. 2-5 gælder for

1) livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,

2) livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,

3) pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1,

4) pensionskasseordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, (…)

Stk. 2. Præmier eller bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. (…)

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af pensionsordninger som nævnt i stk. 1. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. I tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 6, påhviler indkomstskattepligten den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. (…)

Boafgiftslovens § 1

"Stk. 1 Efter bestemmelserne i denne lov skal der betales en boafgift på 15 pct. til staten, jf. dog §§ 1 a og 1 b, af de værdier, som en afdød person efterlader sig.

Stk. 2. Der skal betales en tillægsboafgift på 25 pct. af den del af værdierne, som tilfalder andre end

a) afdødes afkom, stedbørn og disses afkom,

b) afdødes forældre, 

c) afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle, uanset om barnet eller stedbarnet lever eller er afgået ved døden, 

d) personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller en person, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, herunder også når den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig,

e) afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle, 

f) plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.

(…)"

Boafgiftslovens § 3

"Stk. 1 Undtaget fra afgiftspligten er endvidere

a) arv og forsikringer mv., der tilfalder afdødes ikke fraseparerede ægtefælle, jf. dog § 14, stk. 2, 

b) udbetalinger, der er helt eller delvist indkomstskattepligtige efter pensionsbeskatningsloven, medmindre udbetalingen hidrører fra en ordning svarende til en dansk kapitalpensionsordning,

c) afgiftspligtige udbetalinger fra en pensionsordning som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 6, eller § 29, stk. 1, til en frasepareret eller fraskilt ægtefælle, der senest som led i skiftet af fællesboet ved separationen eller skilsmissen er indsat som uigenkaldeligt begunstiget,

d) forsikringer mv., der udbetales fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, lovpligtige ulykkesforsikringer og arbejdsgiverbetalte ulykkesforsikringer i anledning af arbejdsulykker,

e) forsikringsbeløb eller den del deraf, som en begunstiget selv har betalt præmierne eller vederlaget for,

f) brugs- og indtægtsnydelser,

g) arv, legat og forsikring mv., der tilfalder fonde, foreninger, stiftelser mv. og religiøse samfund, der er godkendt efter § 3, stk. 2, til at modtage arv, legat og forsikring mv. afgiftsfrit eller er godkendt i henhold til ligningslovens §§ 8 A eller 12, og

h) arv og legat i form af aktier m.v., der tilfalder fonde, når overdragelsen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 35 C-35 F.

Stk. 2. Skatteministeren er bemyndiget til at bevilge afgiftsfritagelse for arv, legat og forsikring mv., som ikke er omfattet af stk. 1, litra g, og som tilfalder offentlige institutioner, den danske folkekirke, valgmenigheder, religiøse samfund, foreninger, selskaber eller stiftelser med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål, jf. dog § 14, stk. 2.

Stk. 3. Udbetalinger mv. fra stater, fonde, organisationer mv. er undtaget fra boafgiftspligten, såfremt de er udbetalt som følge af nazistiske overgreb mod personer under Anden Verdenskrig."

Boafgiftslovens § 10

"Stk. 1. Når et bo skiftes privat, skal boopgørelse indsendes i overensstemmelse med reglerne i §§ 31 og 32 i lov om skifte af dødsboer.

Stk. 2. Når et bo behandles ved en bobestyrer, skal boopgørelse indsendes i overensstemmelse med reglerne i § 66 og § 68 i lov om skifte af dødsboer.

Stk. 3.Når afdøde havde hjemting i udlandet, og der ikke sker skifte her i landet, men der skal beregnes boafgifter efter § 9, stk. 2, har arvingerne pligt til at indgive en anmeldelse om de afgiftspligtige erhvervelser med angivelse af deres værdi, jf. § 12, stk. 1. Anmeldelsen skal være indgivet til skifteretten i København senest 6 måneder efter, at arvingerne har fået kendskab til arven.

Stk. 4. Når en person succederer i retten til kapitalen i et fideikommis, har den pågældende pligt til at indgive en anmeldelse af den afgiftspligtige kapital til skifteretten i København senest 3 måneder efter, at vedkommende er succederet i retten.

Stk. 5. Forsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter m.fl. samt repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber, der udbetaler afgiftspligtige forsikringsbeløb mv. til en begunstiget, skal senest 3 måneder efter udbetalingen eller første udbetaling af en del af en forsikring mv. indgive en anmeldelse til skifteretten i afdødes retskreds.

Stk. 6. I de i § 8, stk. 3, nævnte situationer har den længstlevende ægtefælle eller boet pligt til at indgive anmeldelse om det afgiftspligtige beløb til skifteretten senest 3 måneder efter indgåelsen af nyt ægteskab eller udbetaling af arv eller vederlag.

Stk. 7. Den begunstigede til en forsikring, der ikke omfattes af stk. 5, har pligt til at indgive anmeldelse om det afgiftspligtige beløb til skifteretten senest 3 måneder efter udbetalingen eller første udbetaling af en del af en forsikring mv.

Stk. 8. Anmeldelse efter stk. 3, 4, 6 og 7, skal underskrives af den eller de anmeldelsespligtige. Anmeldelse efter stk. 5 skal underskrives af selskabets ansvarlige ledelse eller af selskabets repræsentant her i landet."

Dødsboskiftelovens § 80, stk. 1

"Skifteretten beregner og opkræver bo- og tillægsboafgift efter reglerne i lov om afgift af dødsboer og gaver og kan forinden forelægge spørgsmål om afgiftsberegningen for told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen opkræver boafgift efter boafgiftslovens § 1 b, stk. 1."

Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1-3

"Stk. 1. Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.

Stk. 2. Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3.

Stk. 3.Bindende svar gives ikke på spørgsmål om den skattemæssige virkning af toldlovgivningen. Bindende svar gives heller ikke på spørgsmål om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner."

Forarbejder

LFF 1992-02-18 nr. 229 vedrørende L1992-06-24 nr. 569 om formue- og indkomstskattepligt af afkastet af visse livsforsikringer m.v.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger om gældende regler punkt 5:

"Løbende udbetalinger fra ordninger, som nævnt i lovens § 50, stk. 1, der bortfalder ved den forsikredes eller pensionsberettigedes død, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 4, jf. statsskattelovens § 4 c.

Andre udbetalinger end løbende, livsbetingede ydelser skal efter pensionsbeskatninglovens § 50, stk. 5, jf. statsskattelovens § 5 b, ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.

Skatte- og afgiftsfritagelsen gælder ikke, hvis en forsikringssum udbetales til en anden end ejeren eller den, der efter ejerens død i henhold til forsikringspolicen er berettiget til udbetalingen. I så fald skal beløbet medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst efter pensionsbeskatningslovens § 56, stk. 2.

Tilskrivning af bonus og renter m.v. indgår ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 6.

For kapitalforsikringer tegnet i danske forsikringsselskaber skal der betales realrenteafgift af afkastet efter de almindelige regler. Forsikring, der er tegnet i udlandet, er ikke realrenteafgiftspligtig."

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser § 6:

"Det foreslås, at de foreslåede regler om indkomst- og formueskattepligt har virkning for opsparingslignende forsikringsordninger, der oprettes den 18. februar 1992 eller senere. Ordninger, der allerede er oprettet inden lovforslagets fremsættelse, bliver derfor ikke omfattet af de foreslåede regler, idet ophævelsen af henførselsadgangen til beskatning efter § 50 dog gælder for allerede oprettede ordninger. Senere indbetalinger, der foretages til en allerede eksisterende ordning, bliver heller ikke omfattet af de foreslåede regler og ej heller senere tilvækst.

Med oprettelse sidestilles erhvervelse. Køber en person den 18. februar 1992 eller senere en forsikring, der er oprettet før denne dato, bliver vedkommende omfattet af reglerne i § 53 A. De foreslåede regler skal ikke have virkning for forsikring, der er erhvervet den 18. februar 1992 eller senere, hvis den skattepligtiges rettigheder til forsikringen er overgået til den skattepligtige som følge af den tidligere ejers død efter denne dato."

LFF 1995-05-04 nr. 254 vedrørende L1995-06-14 nr. 426 om afgift af dødsboer og gaver

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger i afsnit IV Lovforslagets indhold:

"Pensionsopsparingsinstitutionerne skal for fremtiden tilbageholde afgiften af afgiftspligtige forsikringer og pensionsordninger, som kommer til udbetaling i forbindelse med arveladers død, og som udbetales til en begunstiget uden om dødsboet."

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

§ 10, stk. 5:

"Forsikringsselskaber, pengeinstitutter m.fl., der i forbindelse med et dødsfald udbetaler et afgiftspligtigt forsikringsbeløb m.v. til en begunstiget, skal efter stk. 5 - uanset om der er et bo eller ej - senest 3 måneder efter udbetalingen angive størrelsen af de udbetalte beløb til skifteretten i afdødes retskreds.

Selskaberne skal desuden beregne og tilbageholde både boafgiften og tillægsboafgiften, og samtidig med angivelsen indbetale afgiften til skifteretten.

Anmeldelsen skal indeholde oplysning om størrelsen af den afgiftspligtige forsikring, afdødes og den begunstigedes navn og cpr. nr. samt deres slægtskabsforhold."

Praksis

Den juridiske vejledning 2021-2 afsnit C.A.10.4.2.6 Hvilke forsikrings- og pensionsordninger beskattes fortsat efter den ellers ophævede § 50 i PBL?

"(…)

Dette afsnit beskriver de forsikrings- og pensionsordninger, der på trods af, at PBL § 50 er formelt ophævet, stadigvæk skal behandles og beskattes efter reglerne i PBL § 50.

(…)

Betingelser for, at forsikrings- eller pensionsordningen stadig er omfattet af PBL § 50

Forsikringer og pensionsordninger oprettet før den 18. februar 1992 er fortsat omfattet af PBL § 50, medmindre

 • pensionsopspareren/forsikringstageren har valgt beskatning efter PBL § 53 A eller PBL § 53 B før den 1. januar 2006 eller umiddelbart efter pensionsopsparerens/forsikringstagerens senere tilflytning til Danmark
 • forsikrings- eller pensionsordningen er ændret efter d. 18. februar 1992 på en sådan måde, at den ikke længere er omfattet af PBL § 50.

(…)

Beskatning af afkast/tilvækst

Afkastet af ordningerne er skattefrit, så længe forsikringsbegivenheden ikke er indtruffet. Når forsikringsbegivenheden for en kapitalforsikring er indtruffet, beskattes afkastet efter PBL § 53.

(…)

Beskatning af udbetalinger

Udbetalinger i form af løbende ydelser beskattes som personlig skattepligtig indkomst.

(…)

Kapitaludbetalinger og andre ikke livsbetingede udbetalinger, fx rateudbetalinger, beskattes ikke.

(…)"

Den juridiske vejledning 2021-2 afsnit A.A.3.9.7 Afvisning som følge af manglende kompetence

"Der skal ske afvisning, hvis Skatteforvaltningen ikke har kompetencen til af træffe afgørelse om det pågældende spørgsmål.

(…)

Eksempel (boafgift uden for Skatteforvaltningens kompetence)

SKAT havde ikke kompetence til at besvare spørgsmål om beregning og opkrævning af boafgift, da skifteretterne har denne kompetence. Som følge heraf kunne der heller ikke gives bindende svar om værdiansættelse af aktiver i dødsboer, hvis værdiansættelsen skal anvendes til skifterettens beregning og opkrævning af boafgift. Se SKM2009.534.LSR og SKM2014.291.SR.

(…)"

SKM2017.558.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at det ikke ville udløse indkomstskat, skat efter pensionsbeskatningsloven eller afgift efter boafgiftsloven, hvis spørger opsagde sin kapitallivsforsikring (ordningen), da denne er omfattet af den dagældende pensionsbeskatningslovs § 50. Skatterådet kunne ligeledes bekræfte, at ordningen hverken ville miste sin beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 50, hvis spørgerens børn blev indsat som "second grantees" på ordningen, eller hvis spørgerens børn ved spørgerens død som følge heraf overtog det juridiske ejerskab til ordningen som "grantee". Endelig kunne Skatterådet bekræfte, at det ikke ville udløse indkomstskat, skat efter pensionsbeskatningsloven eller afgift efter boafgiftsloven, hvis spørgerens børn blev indsat som "second grantees" på ordningen. Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at det ikke ville udløse afgift efter boafgiftsloven, hvis spørgerens børn overtog det juridiske ejerskab til ordningen som "grantee".

SKM2009.534.LSR

Kompetencen til at afgøre spørgsmål om værdiansættelse og at udmelde sagkyndige vurderingsmænd til vurdering af et dødsbos aktiver ligger hos skifteretterne. Anmodning om bindende svar om værdiansættelse af ejendommen i et dødsbo blev derfor afvist.

SKM2014.291.SR

Skatterådet afviser at besvare spørgsmål 1, da SKAT ikke har kompetencen til at træffe afgørelse vedrørende boafgift og værdiansættelse i forbindelse hermed.