Der skal ske afvisning, hvis Skatteforvaltningen ikke har kompetencen til af træffe afgørelse om det pågældende spørgsmål.

Eksempel (registreringspligt)

Anmodningen om bindende svar afvist med henvisning til SFL § 21, stk. 1, idet spørger ønskede svar på, om en fond havde pligt til registrering i Danmark. Skatterådet har kompetence til at besvare spørgsmål om de skattemæssige virkninger af en disposition og ikke om faktisk forvaltningsvirksomhed. Se SKM2016.84.SR, SKM2022.242.SR og SKM2022.432.SR.

Eksempel (indeholdelsespligt)

Der skete afvisning af en anmodning om bindende svar om indeholdelsespligt ved arbejdsudleje, uanset at der godt kunne gives bindende svar om, hvorvidt der var tale om en arbejdsudlejesituation. Se SKM2013.783.SR.

Eksempel (spørgsmål om ikke stiftet andelskasse)

Skatterådet afviste anmodningen om bindende svar med henvisning til SFL § 21, fordi spørgsmålet ikke vedrørte spørgerens egne dispositioner, men vedrørte en endnu ikke oprettet andelskasses påtænkte dispositioner. Se SKM2013.546.SR.

Eksempel (indberetningspligt)

Skatterådet afviste at give bindende svar om en arbejdsgivers pligt til at indberette godtgørelse af tøjudgift til SKAT, fordi der ikke var tale om en skattemæssig virkning af en disposition, jf. SFL § 21, stk. 1. Se SKM2012.259.SR og tilsvarende SKM2013.474.SR om en fonds pligt til indberetning af uddelinger.

Eksempel (der blev ikke spurgt til en skattemæssig virkning)

Kompetencen til at give bindende svar forudsætter, at der spørges til en skattemæssig virkning af en disposition. Denne betingelse var ikke opfyldt for så vidt angår et spørgsmål om, hvorvidt en disposition var forretningsmæssigt begrundet. Se SKM2013.327.SR.

Eksempel (boafgift uden for Skatteforvaltningens kompetence)

SKAT havde ikke kompetence til at besvare spørgsmål om beregning og opkrævning af boafgift, da skifteretterne har denne kompetence. Som følge heraf kunne der heller ikke gives bindende svar om værdiansættelse af aktiver i dødsboer, hvis værdiansættelsen skal anvendes til skifterettens beregning og opkrævning af boafgift. Se SKM2009.534.LSR, SKM2014.291.SR, SKM2022.93.SR og SKM2022.532.SR ►(påklaget).◄

Eksempel (kompetence hos Miljøministeriet og hos svenske myndigheder)

En anmodning om bindende svar vedrørte et grænsehandelskoncept. Der skete afvisning, dels fordi et spørgsmål vedrørte papirgange, og altså ikke de skattemæssige virkninger, og dels fordi SKAT ikke havde kompetence til at besvare spørgsmål, der henhørte under Miljøministeriet, henholdsvis de svenske myndigheder. Se SKM2009.715.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2009.534.LSR

Afvisning - kompetence - boafgift

 

Skatterådet

SKM2022.532.SR

Skatterådet afviste at besvare spørgsmål 3, da besvarelse af spørgsmålet krævede skifterettens forudgående stillingtagen til en allonges betydning for opgørelse af boafgift ved långivers død, hvilket først kunne ske, når långiver var afgået ved døden.

►Påklaget til Landsskatteretten.◄ 
SKM2022.432.SR

Der kan alene gives bindende svar vedrørende de skattemæssige virkninger af en disposition og ikke om faktisk forvaltningsvirksomhed.

Skatterådet afviste derfor at svare på et spørgsmål om, hvorvidt det var tilstrækkelig dokumentation af nogle brugeres elforbrug, hvis registreringen heraf skete ved en fælles brik, men hvor der dog samtidig skete en individuel registrering af hver opladning med brugerens navn, bilens nummerplade og elforbrug.

 
SKM2022.242.SR

Spørger havde i flere af spørgsmålene ønsket oplyst, i hvilken rubrik forskellige beløb skulle registreres. Skatterådet afviste at besvare spørgsmålene, idet der ikke kan gives bindende svar vedrørende registrerings-, indeholdelses- eller indberetningspligt.

 
SKM2022.93.SR

Skatterådet afviste at besvare de stillede spørgsmål, idet det ikke havde kompetencen til at træffe afgørelse vedrørende anmeldelsespligt og det boafgiftsmæssige beregningsgrundlag, jf. boafgiftsloven.

 
SKM2018.391.SR Afvisning - Spørger ønskede oplyst, hvorvidt regler i dødsboskatteloven ville kunne finde anvendelse på tidspunktet for spørgers retserhvervelse af en trustkapital. Skatterådet afviste at besvare spørgsmålet, idet de arve- og skifteretlige forhold i første led måtte afklares ved skrifteretten.  
SKM2016.84.SR

Afvisning - faktisk forvaltningsvirksomhed.

 
SKM2014.291.SR

Afvisning - SKAT uden kompetence vedrørende boafgift

 
SKM2013.783.SR

Afvisning af anmodning om bindende svar om indeholdelsespligt ved arbejdsudleje.

 
SKM2013.546.SR

Afvisning fordi spørgeren spurgte om påtænkte dispositioner, der skulle foretages af en ikke oprettet andelskasse.

 
SKM2013.474.SR

Afvisning vedrørende anmodning om bindende svar om indberetningspligt

 
SKM2012.259.SR

Afvisning vedrørende anmodning om bindende svar om indberetningspligt

 

SKM2009.715.SR

Afvisning - skattemæssige virkninger - kompetencemangel