Dato for udgivelse
01 nov 2021 13:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 nov 2021 13:05
SKM-nummer
SKM2021.614.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-28611/2020-VLR, BS-28616/2020-VLR og BS-28609/2020-VLR
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt + Andet om moms
Emneord
Kriterier, præjudiciel forelæggelse, import
Resumé

Appellanten fremsatte i en ankesag for Vestre Landsret anmodning om, at der skulle ske præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen af spørgsmål om fortolkningen af begreberne '' afgiftspligtig person'' i momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra b), pkt. ii), og selvstændig økonomisk virksomhed i artikel 9, stk.1, 1.afsnit.

Landsretten udtalte, at der foreligger omfattende praksis fra Domstolen om de påberåbte kriterier i momssystemdirektivet. der kan indgå i vurderingen af, om appellanten skal anses for afgiftspligtig person i relation til indkøb og import af drikkevarer fra Tyskland, og at landsretten i sin afgørelse ville inddrage de retningslinjer, der kan udledes af Domstolens praksis. Appellantens anmodning blev derfor ikke taget til følge.

Reference(r)

Momssystemdirektivet artikel 2, stk.1, litra b), pkt. ii)

Momssystemdirektivet artikel 9, stk. 1, 1. afsnit

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, D.A.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, D.A.3.1.4.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, D.A.13.3

Redaktionelle noter

Tidligere instans:

Landskatterettens afgørelse jr. nr. 16-1373964

Byrettens afgørelse BS-19986/2019ALB, BS-19971/2019-ALB og BS-20008/2019-ALB offentliggjort som SKM2020.356.BR

Vestre Landsrets dom i hovedsagen er offentliggjort som SKM2022.624.VLR.

Landsskatterettens afgørelse, jr.nr. 16-1395014

Appelliste

Parter

A

(advokat Mads Balsby Wilkens ved advokat Thomas Rønfeldt)

mod

Skatteministeriet (advokat David Auken) og

Sag BS-28616/2020-VLR

(14. afdeling)

B

(advokat Mads Balsby Wilkens ved advokat Thomas Rønfeldt)

mod

Skatteministeriet (advokat David Auken) og

Sag BS-28609/2020-VLR

(14. afdeling)

A

(advokat Mads Balsby Wilkens ved advokat Thomas Rønfeldt) 2

mod

Skatteministeriet

(advokat David Auken)

Afgørelse truffet af landsdommerne

John Lundum, Hanne Aagaard og Karen Laursen (kst.).

Påstande

Appellanten, A, har nedlagt påstand om, at der skal ske præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen om fortolkningen af momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1, om "afgiftspligtig person".

Indstævnte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om, at As anmodning om præjudiciel forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen ikke tages til følge.

Sagsfremstilling

Retten i Aalborg afsagde den 8. juli 2020 domme i 1. instans (sag BS-19986/2019ALB, BS-19971/2019-ALB og BS-20008/2019-ALB). Dommene er anket til landsretten.

Sagerne, der sambehandles, handler bl.a. om, hvorvidt det er A personligt eller B (tidligere G1-virksomhed), der har importeret de drikkevarer, som Skats afkrævning af afgifter og moms for 2014 og 2015 vedrører (BS-28611/2020-VLR).

Anbringender

A har anført, at han ikke kan betragtes som moms- og afgiftssubjekt, idet dette i henhold til EU-retten kræver, at han råder selvstændigt over de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer og handler i egenskab af afgiftspligtig person. En ansat direktør, der er hovedaktionær, vil efter EU-retten ikke blive anset som afgiftssubjekt, når der udføres aktivitet. Det er det selskab, direktøren og anpartshaveren handler på vegne af, der er den afgiftspligtige person, jf. EU-Domstolens afgørelse i sag C355/06 (red. tekst fjernet). I sag C-210/04 (red. tekst fjernet) har EU-Domstolen endvidere meget tydeligt fastslået, at et ansættelsesforhold udelukker, at personen handler i egenskab af at være afgiftspligtig person. Hvis det er et kriterium, at man skal handle inden for rammerne af en økonomisk virksomhed, har EU-Domstolen ikke taget stilling til, hvilke kriterier der skal lægges vægt på ved afgørelsen af, om der er handlet inden for rammerne af den økonomiske virksomhed. Enten er EU-Domstolens afgørelser klare, således at A ikke kan være rette afgiftssubjekt, eller også er EU-retten på området ikke klar, og der er ikke taget stilling til en sag som denne, hvorfor der skal ske præjudiciel forelæggelse.

Skatteministeriet har anført, at der ikke er rimelig tvivl om fortolkningen af begreberne "afgiftspligtig person" i momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra b) pkt. i) og "selvstændig økonomisk virksomhed" i direktivets artikel 9, stk. 1. Der foreligger en omfangsrig praksis fra EU-Domstolen om disse begreber, og der er således ingen tvivl om de kriterier, landsretten skal inddrage ved pådømmelsen af sagen. Det beror på en konkret bedømmelse, hvem det reelt var, der erhvervede de omhandlede varer - A eller selskabet. Det er Skatteministeriets synspunkt, at A - uanset anvendelsen af selskabets cvr.nr. - for egen regning og risiko erhvervede og importerede varerne fra Tyskland med henblik på videresalg, og at denne selvstændige økonomiske virksomhed, som blev udført af A personligt, ikke havde nogen tilknytning til aktiviteten i selskabet.

Landsrettens begrundelse og resultat

Der foreligger en omfattende praksis fra EU-Domstolen om de påberåbte kriterier i momssystemdirektivet, der kan indgå i vurderingen af, om A skal anses som afgiftspligtig person i relation til indkøb og import af de omhandlede drikkevarer. Landsretten vil ved sagens afgørelse inddrage de retningslinjer, der kan udledes af EU-Domstolens praksis.

Efter landsrettens foreløbige vurdering foreligger der ikke for den indbragte sag tvivl om forståelsen af de relevante fællesskabsbestemmelser eller EU-Domstolens praksis, der nødvendiggør en forelæggelse for EU-Domstolen.

Landsretten tager derfor ikke anmodningen om forelæggelse for EU-Domstolen til følge.

THI BESTEMMES:

Anmodningen om forelæggelse for EU-Domstolen tages ikke til følge.