Dato for udgivelse
06 Nov 2021 13:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Nov 2021 15:54
SKM-nummer
SKM2021.576.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-46935/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Skatteansættelse, genoptagelse, ændringer, tab, særlige omstændigheder, manglende selvanagivelse
Resumé

Sagen angik, om en skatteyder havde ret til ekstraordinær genoptagelse og nedsættelse af sine skatteansættelser for indkomstårene 2009 og 2011 under de foreliggende omstændigheder. Skattemyndighederne havde genoptaget skatteansættelserne ekstraordinært og forhøjet indkomsten for indkomstårene 2005-2008 og 2010 i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. For indkomstårene 2012-2014 var skatteansættelserne genoptaget og indkomsten forhøjet ordinært i medfør af lovens § 26, stk. 1.

Landsretten gav Skatteministeriet medhold i, at der ikke kunne ske genoptagelse af skatteansættelserne for 2009 og 2011, hverken i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, eller nr. 8. Landsretten tilføjede, at skatteyderen (i øvrigt) ikke havde overholdt reaktionsfristen i § 27, stk. 2, 1. pkt., og at der ikke var grundlag for at se bort fra fristoverskridelsen i medfør af dispensationsbestemmelsen i § 27, stk.2, sidste pkt.

Skatteyderen ankede herefter dommen til Højesteret. For Højesteret påberåbte skatteyderen sig tillige skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom og udtalte, at en ændring af skatteansættelserne for indkomstårene 2009 og 2011 ikke var en direkte følge af ændringerne i de genoptagne indkomstår efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2.

Der kunne endvidere ikke ske genoptagelse af indkomstårene 2009 og 2011 i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Højesteret bemærkede, at bestemmelsen må forstås således, at den kun giver adgang til skattemyndighedernes forhøjelse af en skatteansættelse, men ikke til nedsættelse af en ansættelse, f.eks. som følge af tabsgivende investeringer i et indkomstår.

Endelig udtalte Højesteret, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for at genoptage indkomstårene 2009 og 2011, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8. Højesteret lagde herved vægt på sammenhængen mellem § 27, stk. 1, nr. 5, og nr. 8, og at den manglende selvangivelse alene kunne bebrejdes skatteyderen.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. og sidste pkt.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, 2021-2 - A.A.8.2.2

Henvisning

Den Juridiske vejledning, 2021-2  A.A.8.2.2.1.2.2 

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2021-2  A.A.8.2.2.2.2.8

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2021- 2  A.A.8.2.2.1.4

Henvisning

A.A.8.3.2.1.2.3

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landskatteretten, jr.nr. 16-0585804

Tidligere instans: Venstre landsret, SKM2021.18.VLR

Appelliste

Højesterets dom kan tilgås via dette link: DOM