Dato for udgivelse
18 Apr 2005 14:31
SKM-nummer
SKM2005.160.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/05-303-00218
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Afgifter + Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, registreringsafgift, demobiler, motorkøretøjer, ærindekørsel, udlæg, udtagning
Resumé

Told- og Skattestyrelsen udtaler, at når motorkøretøjer af forhandleren indregistreres i kundens navn, kan registreringsafgiften fortsat holdes uden for momsgrundlaget. Tilsvarende gælder, hvis motorkøretøjet formelt set indregistreres i forhandlerens navn, såfremt indregistreringen reelt må anses for sket i købers navn. Derimod skal forhandleren fortsat betale moms af registreringsafgiften, hvis indregistreringen reelt er sket i forhandlerens navn.

Reference(r)

Momsloven § 27, stk. 2
Registreringsafgiftsloven § 8
Registreringsafgiftsloven § 10

Henvisning

Momsvejledningen 2005-2 G.1.2.1

Henvisning
Momsvejledningen 2005-2 Q.2.7
Henvisning

Momsvejledningen 2005-2 Q.2.11

1. Indledning.

Told- og Skattestyrelsen skal på baggrund af de seneste landsskatteretskendelser udtale sig om den momsmæssige behandling af registreringsafgift.

Spørgsmålet om den momsmæssige behandling af registreringsafgift, har været behandlet af Landsskatteretten i SKM2003.433.LSR og SKM2004.235.LSR. Samtidig behandles spørgsmålet ved Østre Landsret, der i SKM2005.115.ØLR har afsagt kendelse om præjudiciel forelæggelse for EF-domstolen.

2. Motorkøretøjer indregistreret i købers navn

2.1 Landsskatterettens kendelse i SKM2004.235.LSR

I forhold 1 i SKM2004.235.LSR havde autoforhandleren med urette anvendt brugtmomsordningen på nye motorkøretøjer, som blev indregistreret i købers navn i forbindelse med salget af 12 biler. Forholdet måtte derfor betragtes som salg af nye biler.

Landsskatteretten udtaler om forhold 1:

"Landsskatteretten finder, at registreringsafgiftslovens §§ 8 og 10 er særbestemmelser, der gør op med registreringsafgiftens betydning for merværdiafgiftsgrundlaget vedrørende nye motorkøretøjer, hvorfor registreringsafgiften ikke omfattes af afgiftsgrundlaget efter momslovens § 27, stk. 2, nr. 1. Der kan herved henvises til Landsskatterettens kendelse offentliggjort i SKM2003.433.LSR. Momsgrundlaget i forbindelse med salg af de under dette forhold omhandlede biler skal derfor opgøres med fradrag af den endelig erlagte registreringsafgift, jf. herved det under forhold 3 anførte."

I forhold 3 i SKM2004.235.LSR havde autoforhandleren ikke medregnet foreløbigt fastsat depositum for registreringsafgiften i momsgrundlaget efter momslovens § 27 i forbindelse med salget af 2 biler, der blev indregistreret i købers navn. Det foreløbigt fastsatte depositum oversteg den endeligt afregnede registreringsafgift.

Om forhold 3 udtaler Landsskatteretten:

"Retten finder, at det beløb som ikke skal medregnes til momsgrundlaget, i overensstemmelse med momslovens § 27, stk. 2, nr. 1, er den endelig erlagte registreringsafgift, idet denne, og ikke det på faktureringstidspunktet foreløbigt fastsatte depositum, må anses for den af virksomheden på køberens vegne afholdte udgift."

2.2 Gældende praksis

I henhold til Momsvejledningens afsnit G.1.2.1, Q.2.7 og Q.2.11 skal registreringsafgiften ikke indgå i bilforhandlerens momsgrundlag ved salg af biler, når en forhandler afholder udgiften på vegne af en konkret køber.

Landsskatterettens kendelse i SKM2004.235.LSR medfører derfor ikke en ændring af praksis for motorkøretøjer, der indregistreres i køberens navn.

3. Motorkøretøjer, der formelt er indregistreret i forhandlerens navn, men reelt er indregistreret i købers navn

3.1. SKM2003.433.LSR

I SKM2003.433.LSR havde forhandleren indregistreret 2 biler i eget navn som demobiler.

Det fremgår af kendelsen, at Landsskatteretten i en tidligere kendelse, havde underkendt beregningen af registreringsafgift i forbindelse med indregistreringen af bilerne, idet indregistreringen som demobil ikke kunne anses for reel. Derfor skulle beregningen af registreringsafgift ved salget til endelige brugere foretages på baggrund af den ved denne handel opnåede pris, således at afgiften skulle indgå i den samlede pris.

Landsskatteretten udtaler på denne baggrund:

"Landsskatteretten finder, at registreringsafgiftslovens § 8 er en særbestemmelse, der gør op med registreringsafgiftens betydning for merværdiafgiftsgrundlaget vedrørende nye motorkøretøjer, hvorfor registreringsafgiften ikke omfattes af afgiftsgrundlaget efter momslovens § 27, stk. 1, nr. 1. Der kan herved henvises til Landsskatterettens ikke offentliggjorte kendelse af 31. marts 1999 (j.nr. 661-1664-0010)."

3.2. SKM2004.235.LSR

I forhold 4 i SKM2004.235.LSR havde forhandleren den 29. august 2000 foretaget indregistrering i eget navn og afgiftsberigtigelse af en campingbil. Autoforhandlerens repræsentant oplyste overfor Landsskatteretten, at bilen blev anvendt som demobil og til ikke fradragsberettigede formål (virksomheden uvedkomne formål). Den 1. september 2000 blev den pågældende campingbil solgt. Den til køberen udstedte salgsfaktura indeholder en uspecificeret salgspris (dvs. uden specifikation af moms og registreringsafgift) samt oplysning om, at salget vedrører en brugt bil, og at momsen er beregnet efter de særlige regler for brugtmoms. Af fakturaen fremgår endvidere, at bilen havde kørt 0 km ved salget. Forinden havde forhandleren udstedt en intern faktura, hvorved der er beregnet moms af bilens salgspris som ny, og depositum for registreringsafgiften er ikke medregnet til den momspligtige værdi. Salgsprisen for bilen oversteg den internt fakturerede pris inkl. registreringsafgift.

Landsskatteretten udtalte følgende om forholdet:

"Indledningsvis bemærkes, at den omhandlede campingbil efter sin karakter vil kunne anses for omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 7, jf. Told- og Skattestyrelsens udtalelse offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 1998.16.Retten finder det ikke godtgjort, at bilen har været anvendt til formål omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 7. Der er herved henset til, at indregistrering i selskabets navn er sket kort forinden salg til kunden, samt at hverken de af selskabet oplyste omstændigheder vedrørende køb og salg af bilen eller den foretagne indregistrering i selskabets navn godtgør en sådan anvendelse. De af selskabet påberåbte forhold vedrørende bl.a. direktørens skatteansættelse kan ej heller tillægges vægt. Bilen kan derfor ikke anses for udtaget i henhold til momslovens § 5, stk. 2, forinden salg.

I forbindelse med salg af den pågældende bil skal der herefter beregnes moms i medfør af momslovens § 27. I overensstemmelse med det under forhold 3 anførte, skal den erlagte registreringsafgift ikke medregnes til momsgrundlaget, jf. herved momslovens § 27, stk. 2, nr. 1."

3.3. Gældende praksis

Som det fremgår af Landsskatterettens kendelser i SKM2003.433.LSR og SKM2004.235.LSR er der også på momsområdet mulighed for at anvende en realitetsgrundsætning, det vil sige at foretage en retlig bedømmelse, der er baseret på en analyse af transaktionernes objektive, reelle karakter, og ikke parternes formelle benævnelse.

Adgangen til at foretage en realitetsbedømmelse kan udledes af EF-domstolens praksis vedrørende 6. momsdirektiv.

Det følger af EF-domstolens faste retspraksis, at ved afgørelsen af, om en transaktion er afgiftspligtig, skal tages hensyn til samtlige omstændigheder ved den pågældende transaktion, idet det skal undersøges, hvad der er karakteristisk for denne transaktion.

EF-domstolen udtaler i sag C-231/94, Faaborg-Gelting, præmis 12, at

"Ved afgørelsen af, om transaktionerne skal anses for at udgøre levering af goder eller tjenesteydelser, skal der tages hensyn til samtlige omstændigheder ved den pågældende transaktion, idet det skal undersøges, hvad der er karakteristisk for denne."

I sag C-150/99, Stockholm Lindöpark AB, udtaler EF-Domstolen i præmis 26, at

"Det fremgår af Domstolens praksis, at der ved afgørelsen af, om en transaktion er afgiftspligtig, skal tages hensyn til samtlige omstændigheder ved den pågældende transaktion, idet det skal undersøges, hvad der er karakteristisk for denne (jf. dom af 2.5.1996, sag C-231/94, Faaborg-Gelting Linien, Sml. I, s. 2395, præmis 12)."

Generaladvokaten udtaler da også i præmis 30 i forslaget til afgørelse i sag C-150/99, at

"Selv om det påhviler den nationale ret konkret at tage stilling til den pågældende transaktions karakter,."

Det fremgår endvidere af EF-domstolens praksis, at det ved bedømmelsen af, hvilken transaktion, der i det konkrete tilfælde er foretaget, ikke har betydning, hvad parterne har betegnet transaktionen som.

EF-Domstolen fastslår i præmis 16 i sag C-342/87, Genius Holding, at

"Det følger af denne bestemmelse, at når det oprindeligt foretagne fradrag ikke svarer til den afgift, der skyldes efter loven, skal det berigtiges, selv om det svarer til den afgift, der er anført på en faktura eller på et dokument, der tjener som faktura".

Landsskatterettens kendelser i såvel SKM2003.433.LSR som i SKM2004.235.LSR er således i overensstemmelse med EF-domstolens faste praksis vedrørende fortolkningen af 6. momsdirektiv og er således ikke en ny praksis, men følger og supplerer allerede foreliggende praksis vedrørende momsloven og 6. momsdirektiv.

4. Motorkøretøjer anvendt til både demonstrationskørsel og ærindekørsel

4.1 Landsskatterettens kendelse i SKM2004.235.LSR

Vedrørende forhold 2 i SKM2004.235.LSR er det oplyst, at forhandleren i den pågældende periode har solgt 5 biler, som forinden var udtaget til anvendelse i virksomheden og indregistreret i dets navn. Bilerne har efter udtagningen været anvendt dels til demobrug og dels til virksomhedens egen ærindekørsel. I forbindelse med udtagningen har selskabet udstedt intern faktura, hvorved der blev beregnet moms af nettoværdien, dvs. ekskl. registreringsafgift, tilsvarende forhold 1. Ved det efterfølgende salg har forhandleren til køberen udstedt faktura med en uspecificeret salgspris og med angivelse af, at momsberegningen er sket efter brugtmomsreglerne, ligeledes tilsvarende forhold 1. Den samlede salgspris for bilerne oversteg den internt beregnede salgspris inkl. depositum for registreringsafgift, ligesom det internt fakturerede depositum for registreringsafgift oversteg den afregnede registreringsafgift. De solgte biler var ved leveringen lokalt monteret med ekstra udstyr.

Under sagen for Landsskatteretten nedlagde forhandlerens repræsentant påstand om, at der i medfør af momslovens § 13, stk. 2, ikke skal beregnes moms ved salg af disse biler.

Landsskatteretten udtaler om forholdet:

"Omhandlede biler er indkøbt som nye biler fra importøren og af selskabet indregistreret i eget navn. I overensstemmelse med det af selskabet oplyste, må det lægges til grund, at disse biler har været anvendt til henholdsvis demonstrationskørsel og virksomhedens egen ærindekørsel. Retten finder herefter, at bilerne bl.a. har været anvendt til formål omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 7, hvorfor der i forbindelse med indregistreringen foreligger udtagning i medfør af momslovens § 5, stk. 2. Det bemærkes, at der vedrørende sådanne biler skal beregnes moms i henhold til momslovens § 28 samt, at momsgrundlaget er ekskl. registreringsafgiften, jf. herved Landsskatterettens ikke offentliggjorte kendelse af 31. marts 1999 (j.nr. 661-1664-0010) samt Told- og Skattestyrelsens meddelelse offentliggjort i SKM2001.296.TSS/TfS 2001.648, hvorved der foretages berigtigelse af afsnit Q.2.10 i Momsvejledningen.

Retten finder herefter, at videresalg af bilerne i overensstemmelse med selskabets påstand kan ske momsfrit i medfør af momslovens § 13, stk. 2, ligesom der i henhold til det ovenfor anførte ikke er grundlag for at beregne moms af differencen mellem den erlagte/afregnede registreringsafgift og depositum for registreringsafgift.

For så vidt angår udstyr, der lokalt er påmonteret de udtagne biler forinden videresalg, finder retten, at dette udstyr ligeledes må anses for udtaget, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 7, samt § 5, stk. 2, og dermed omfattet af momslovens § 13, stk. 2, i forbindelse med videresalg af de pågældende biler. Det bemærkes herved, at de af selskabet påberåbte afgørelser C-322/99 og C-323/99 ikke er anvendelige i den omhandlede situation, som vedrører allerede udtagne biler."

4.2 Gældende praksis

Kendelsen er for så vidt angår udtagning og efterfølgende salg af motorkøretøjer i overensstemmelse med praksis som beskrevet i Momsvejledningens afsnit Q.2.7, Q.2.10 og Q.2.11.

5. Andre tilfælde

Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt, hvilken betydning Landskatterettens kendelser har for andre tilfælde end dem, der er omhandlet i kendelserne.

5.1 Tilfælde 1 - "normalsituationen"

I "normalsituationen" har forhandleren indregistreret motorkøretøjet i købers navn i forbindelse med salget af en ny bil indkøbt med henblik på videresalg. Spørgsmålet, om registreringsafgiften i normalsituationen skal indgå i momsgrundlaget, verserer ved Østre Landsret. Spørgsmålet er forelagt præjudicielt for EF-domstolen, jf. SKM2005.115.ØLR.

Told- og Skattestyrelsen vil vurdere betydningen af EF-domstolens dom i sagen, når dommen foreligger. Indtil da fastholdes hidtidig praksis. Dette betyder, at har forhandleren afholdt registreringsafgiften på vegne af en konkret køber, kan registreringsafgiften fortsat holdes uden for momsgrundlaget.

5.2 Tilfælde 2 - Indregistrering i forhandlerens navn

Motorkøretøjerne indregistreres i forhandlerens navn, og denne indregistrering er reel, dvs. forhandleren reelt er bruger af køretøjerne på indregistreringstidspunktet, men der sker ikke momsmæssigt udtagning, modsat situationen under pkt. 4. Der har været spurgt om, der som følge af Landsskatterettens kendelser ved et efterfølgende salg til en køber skal ses bort fra registreringsafgiften, og om der i givet tilfælde skal ses bort fra hele registreringsafgiften eller evt. kun forholdsmæssigt for en del af afgiften.

Styrelsen skal her henvise til, at Østre Landsret i spørgsmål 2 til EF-domstolen, jf. SKM2005.115.ØLR, har forespurgt, om en medlemsstat kan indrette sit afgiftssystem på en sådan måde, at registreringsafgiften betragtes som et udlæg, som forhandleren afholder på den endelige købers vegne, således at det er den endelige køber, der er den umiddelbart afgiftspligtige.

Spørgsmålet om, hvorvidt det, om registreringsafgiften kan betragtes som et udlæg eller ej, har betydning for, om registreringsafgiften skal medgå i momsgrundlaget, er således under behandling ved Østre Landsret og EF-domstolen.

Besvarelsen af spørgsmålet om betydningen af Landsskatterettens kendelser i andre tilfælde end dem, der svarer til SKM2003.433.LSR og SKM2004.235.LSR, vil derfor afvente, at EF-domstolens dom foreligger. Indtil dette sker fastholdes praksis. Det vil sige, at registreringsafgiften ikke kan holdes uden for momsgrundlaget i forbindelse med et efterfølgende momspligtigt salg, hvis den foregående indregistrering reelt er sket i forhandlerens navn.