Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.22.11 Udtagning.

x

Generelt

Udtagning af motorkøretøjer er reguleret i forskellige bestemmelser i momsloven, alt efter om motorkøretøjet er en vare eller et aktiv. Endvidere er der særregler for udlejningsvirksomheder og køreskoler, der udtager motorkøretøjer til ejerens private brug, når disse motorkøretøjer har været anvendt til udlejning eller køreundervisning. Der henvises endvidere til afsnit Q.2.11.

§ 5, stk. 1 og stk. 2

Hvor en virksomhed udtager et motorkøretøj, der er at anse som en vare, hvor der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb eller fremstilling mv., til privat brug for virksomhedens indehaver eller for dennes personale, til vederlagsfri overdragelse eller i øvrigt til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomhed, skal udtagningen momsberigtiges i henhold til momslovens § 5, stk. 1. Endvidere skal udtagningen af motorkøretøjet momsberigtiges, jf. momslovens § 5, stk. 2, hvis det tages i anvendelse til personbefordring i henhold til § 42, stk. 1, nr. 7, og motorkøretøjet er at anse som en vare. Denne moms beregnes på grundlag af indkøbsprisen eller fremstillingsprisen (ikke indbefattet registreringsafgiften, og uden moms), jf. § 28, stk. 1, jf. SKM2001.279.TSS.

§ 8, stk. 2

Når en virksomhed udtager et motorkøretøj, der er at betragte som et aktiv, hvor der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb eller fremstilling mv., der ikke er omfattet af investeringsgodereglerne i momslovens §§ 43 og 44, skal denne udtagning momsberigtiges i henhold til § 8, stk. 2, såfremt udtagningen sker til privat brug eller andre formål, som ikke vedrører den afgiftspligtige virksomheds levering af varer eller ydelser. Denne moms beregnes på grundlag af indkøbsprisen (ikke indbefattet registreringsafgift, og uden moms) reduceret med 20 pct. for hvert påbegyndt regnskabsår efter anskaffelses- eller fremstillingstidspunktet, jf. § 28, stk. 4.

Investeringsgoder

For motorkøretøjer, hvor anskaffelsessprisen er mere end 100.000 kr. (investeringsgoder), skal der i stedet for momsberigtigelse efter udtagningsreglerne, jf. ovenfor, foretages regulering af købsmomsen efter reglerne i momslovens §§ 43 og 44. Anskaffelsesprisen for nye motorkøretøjer er i henhold til § 27 prisen ekskl. moms og registreringsafgift. Der henvises endvidere til afsnit J.4

EF-domstolen har i C-193/91, Gerhard Mohsche, fastslået, at der ikke kan ske beskatning i henhold til artikel 6, stk. 2, litra a (Momssystemdirektivets artikel 26, stk. 1, litra a) (momslovens § 5), af tjenesteydelser udført af tredjemænd med henblik på vedligeholdelse eller brug af et gode, uden at den afgiftspligtige har haft mulighed for at fradrage den indgående moms af disse tjenesteydelser. Udtrykket "anvendelsen af et gode" i artikel 6, stk. 2, litra a, skal fortolkes snævert, og derfor er biudgifter til "anvendelsen af godet" ikke omfattet af momsberigtigelsen i artikel 6, stk. 2, litra a. I den konkrete sag var der tale om en værkstøjsfabrikant, der havde indkøbt tjenesteydelser udført af tredjemænd til brug for en personbil, der var bestemt for hans virksomhed, men som også blev anvendt privat. I virksomhedens afgiftsgrundlag skulle der derfor ikke medtages udgiften til disse tjenesteydelser.

EF-domstolen har i C-230/94, Renate Enkler, fastslået, at en campingbil, der for en del af tiden står til rådighed for den afgiftspligtige person på en sådan måde, at han til enhver tid faktisk kan anvende den til virksomhedens uvedkommende formål, skal afgiftsberigtige udgifterne hertil som udtagning. I beskatningsgrundlaget kan dog ikke medregnes samtlige sådanne udgifter, idet perioderne er kendetegnet ved, at godet står til den afgiftspligtige persons rådighed, ikke alene til hans private brug men også samtidig til brug for hans virksomhed. Der skal derfor tages hensyn til en del af udgifterne svarende til forholdet mellem den samlede periode, hvor godet faktisk anvendes til den afgiftspligtige virksomhed og den periode, hvor godet faktisk anvendes til virksomheden uvedkommende formål.

x