åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.22.12 Demonstrationskøretøjer.

 x

Reglerne om momsberigtigelse af demonstrationskøretøjer skal ses i sammenhæng med afsnit Q.2.10, idet det er afgørende, om der ved anvendelsen af motorkøretøjerne er sket udtagning. Det er således den konkrete anvendelse af motorkøretøjerne, der er afgørende. Endvidere er det afgørende om demonstrationskøretøjet er et personmotorkøretøj, et vare- eller lastmotorkøretøj med tilladt total vægt på ikke over 3 tons eller derunder eller et andet motorkøretøj.

I det følgende vil der blive redegjort for de gældende regler om demonstrationskøretøjer med udgangspunkt i TfS 1987, 407, TfS 1987, 602, SKM2001.279.TSS samt Told- og Skattestyrelsens udtalelse i SKM2005.160.TSS vedrørende betydningen for praksis af Landsskatterettens kendelser i SKM2003.433.LSR og SKM2004.235.LSR. Se Q.2.7.

Reglerne vedrørende investeringsgoder er således ikke omfattet af dette afsnit, der henvises i stedet for til afsnit Q.2.10.

x