Dato for udgivelse
03 May 2021 13:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Mar 2021 13:28
SKM-nummer
SKM2021.242.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0036193
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Indgangsværdi, vurderingsoplysning, OIS.dk, OIS
Resumé

Klager havde erhvervet en ejendom før 19. maj 1993. I Den Offentlige Informationsserver, www.ois.dk (herefter "OIS.dk"), var fejlagtigt anført, at den offentlige ejendomsvurdering for Adresse Y1 pr. 1. januar 1993 var på 350.000 kr., heraf grundværdi 36.200 kr. Ejendommen var derimod vurderet med benyttelseskode 14 og en offentlig ejendomsværdi på 0 kr. Landsskatteretten fandt ikke, at klager kunne anvende den fejlagtige værdi i OIS.dk ved opgørelse af avancen ved et kommende salg. Landsskatteretten henviste til, at klageren som ejer af ejendommen måtte anses for at have modtaget vurderingsmeddelelsen for vurderingsåret 1993 og dermed have været bekendt med den korrekte offentlige ejendomsvurdering. Landsskatteretten stadfæstede derfor et bindende svar fra Skattestyrelsen, hvor Skattestyrelsen havde svaret nej til, at vurderingen 1993 + 10 pct., dvs. i alt 385.000 kr., kunne anvendes som indgangsværdi ved salg af Adresse Y1.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 1, stk. 3, stk. 4, § 5, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.H.2.1.9.4

Der er anmodet om bindende svar på følgende spørgsmål:

"Kan Skattestyrelsen bekræfte, at vurderingen 1993 + 10 pct., dvs. i alt 385.000 kr. kan anvendes som indgangsværdi ved salg af Adresse Y1?"

Skattestyrelsen har besvaret spørgsmålet med "Nej".

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger
Der er med anmodningen om bindende svar oplyst følgende:

"A købte i 1977 et jordareal af B. I handlen indgik også Adresse Y1, By Y1. Der skete efterfølgende udstykning af følgende matrikelnumre fra sælger til køber: matr. nr. […], matr. nr. […] og matr. nr. […], jf. vedlagte bilag 1.
Køber og sælger var af den opfattelse, at også Adresse Y1 var overført til køber i forbindelse med udstykningsapprobationen i 1978. Køber dyrkede også jorden på Adresse Y1 efter handlen.

Det viste sig dog efterfølgende, at Adresse Y1 ikke var med i udstykningen af de ovennævnte matrikelnumre. Årsagen til, at parcellen ikke indgik i udstykningsapprobationen var, at Adresse Y1 var vurderet som en selvstændig parcel på salgstidspunktet i 1977, hvilket parterne ikke var opmærksom på. Parcellen blev derfor ’særskilt’ overdraget i 1981, jf. vedlagte bilag 1."

Ifølge fremlagt skøde og tingbogsattest er arealet af Adresse Y1 på 162 m2.

Det fremgår af Den Offentlige Informationsserver, www.ois.dk (herefter "OIS.dk"), at den offentlige ejendomsvurdering for Adresse Y1 pr. 1. januar 1993 var på 350.000 kr., heraf grundværdi 36.200 kr.

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger var ejendommen i 1993 vurderet med benyttelseskode 14 og en offentlig ejendomsværdi på 0 kr.

Til brug for Skattestyrelsens behandling af anmodningen om bindende svar, blev der derfor indhentet udskrifter fra Vurderingsstyrelsen, fra vurderingsregistrene "ESR" og "VUR", som OIS indhenter vurderingsoplysninger fra. Det fremgår heraf, at Adresse Y1 i 1981, 1993 og 1996 var vurderet med benyttelseskode 14 og en offentlig ejendomsværdi på 0 kr.

Vurderingsstyrelsen udtalte i den forbindelse, at en vurdering med benyttelseskode 14 bevirker, at ejendommen vurderes til 0 kr. Vurderingsstyrelsen udtalte tillige, at Adresse Y1 har været vurderet med benyttelseskode 14 i al den tid vurderingsregistrene har været tilgængelige, hvilket går tilbage til år 1981.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har besvaret spørgsmålet med "Nej".

Skattestyrelsen har anført følgende begrundelse:

"[…]

Ejendomsværdien for Adresse Y1, udgjorde pr. 1 januar 1993, efter vores oplysninger 0 kr.

Da ejendommen er omfattet af § 4, stk. 3 i ejendomsavancebeskatningsloven, forhøjes anskaffelsessummen med et tillæg på 10.000 kr. fra og med 1993, dog ikke for det kalenderår, hvori ejendommen afstås.

Sælges ejendommen i 2020, vil anskaffelsessummen således udgøre 270.000 kr.

[…]

I forbindelse med besvarelsen af det bindende svar, har vi været i kontakt med Vurderingsstyrelsen. Vurderingsstyrelsen bekræfter at ejendommen så langt systemerne rækker tilbage, har været vurderet som benyttelses kode 14, der betyder, at den er vurderet til 0.

Afvigelsen mellem SVUR og OIS kan derfor skyldes en overførselsfejl.

Da SVUR er det system der opdaterer OIS, må den korrekte vurdering af ejendommen derfor være 0, vi fastholder derfor besvarelsen af spørgsmålet.

[…]"

Skattestyrelsen har afgivet følgende erklæringssvar:

"Skattestyrelsen er enig med Skatteankestyrelsen, at klager ikke kan støtte ret efter forventningsprincippet på baggrund af informationerne i OIS (Den Offentlige Informationsserver).

Det fremgår af OIS.dk:

"De data du ser ejes og vedligeholdes ikke af OIS, men af flere myndigheder. Oplysningerne på OIS opdateres løbende og data er lige så aktuelle som hvor vi henter dem. Hvis du ser eventuelle fejl i oplysningerne om din ejendom skal du henvende dig til den myndighed, der ejer registret".

"OIS administreres af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen - en del af Skatteforvaltningen".

Det fremgår således af OIS, at der er tale om en samledatabase på ejendomsområdet, og hvor det er OIS der indhenter data fra forskellige myndigheder.

Desuden bliver der gjort opmærksom på, at hvis der er fejl i oplysningerne skal der rettes henvendelse til ejeren af det pågældende register - i klagers tilfælde vurderingsstyrelsen, tidligere SKAT.

Dette er ikke sket.

Skattestyrelsen er således enig i at vurderingen pr. 1/1 1993 udgør 0,- kr., og ikke som registreret i OIS med 350.000, - kr.

Der ses ligeledes ikke på noget tidspunkt at være klaget over de udsendte vurderinger i perioden 1981 - 1996, hvor vurderingen i OIS blev nedsat til 0,- kr.."

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at det bindende svar skal ændres til "Ja".

Repræsentanten har fremsat følgende anbringender til støtte for påstanden:

"Svaret på spørgsmål 2 skal ændres til et JA. Dette begrundes med, at Adresse Y1 er købt før 19. maj 1993, dermed kan vurderingen 1993 plus et tillæg på 10 pct. Anvendes som anskaffelsessum. Vurderingen i 1993 var i alt 350.000 kr., dertil kan tillægges 10 pct., således at indgangsværdien bliver 385.000 kr.

Som dokumentation for vurderingen af Adresse Y1 i 1993 er som bilag 4 vedlagt udskrift fra ois.dk.

I forhold til Skattestyrelsens besvarelse af spørgsmål 2 fastholdes det, at ejendomsværdien er 350.000 kr. i 1993, jf. OIS.dk, som fremgår nedenfor.

I Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm., Version 2.1 - 7. marts 2018 fremgår følgende:

1. Indledning

1.1 om OIS

SKAT er ansvarlig myndighed for Den offentlige Informationsserver (OIS) og iht. BBR-loven og OIS-bekendtgørelsen forpligtet til at stille ejendomsdata til rådighed for borgere samt private og offentlige virksomheder. OIS er et hovedsystem til formidling af ejendomsdata og samtidig den officielle videregivelseskanal for oplysninger fra Bygnings- og Boligregistreret (BBR).

I dag sker distributionen af data gennem OIS ved enkeltopslag på portaler eller som massedistribution via OIS’ datadistributørordning.

OIS udbyder enkeltopslag på to måder. Dels via ois.dk, hvorfra både borgere og professionelle kan foretage enkle og hurtige opslag på alle landets ejendomme direkte fra OIS-databasen. Dels via et servicebaseret enkeltopslag, som aktuelt anvendes af SKAT og Erhvervsstyrelsen.

Private virksomheder og myndigheder kan indgå i OIS’ videregivelsesordning som datadistributører. Datadistributørerne modtager OIS-data gennem masseudtræk (fildistribution). De datadistributører, der er tilknyttet ordningen, har adgang til at modtage data fra BBR og en række andre offentlige kilderegistre (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR), Plandata.dk, Matriklen (MAT) og Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR)). Distributørerne kan videregive data fra OIS, evt. i forædlet form, til rekvirenter (slutbrugere) iht. betingelserne i datadistributøraftalen under hensyntagen til persondataloven, persondataforordningen og markedsføringsloven.

Data fra OIS anvendes til mange formål: Videreformidling og forædling af data, opslag på enkeltejendomme, analyser, understøttelse af forsikring, finanssektoren, ejendomshandel, ejendomsadministration, ejendomsvurdering samt meget andet. Ved tilpasningen af OIS skal der tages hensyn til anvendernes behov, således at anvendernes forretningsprocesser påvirkes mindst muligt.

Der er oplyst en ejendomsværdi på OIS.dk for ejendommen pr. 1. januar 1993 på 350.000 kr. Som følge af ovenstående uddrag, stammer disse data fra Skattestyrelsens systemer, da det fremgår, at SKAT er den ansvarlige myndighed for OIS.dk og at SKAT er forpligtet til at stille ejendomsdata til rådighed for borgere mv.

Som følge af, at SKAT er forpligtet til at stille ejendomsdata til rådighed for borgerne, kan skatteydere støtte ret på informationen om ejendomsdata, der fremgår på OIS.dk.

Når der udarbejdes en opgørelse af ejendomsavance ved salg af fast ejendom, som er købt før 1. januar 1993, bruger skatteydere og rådgivere OIS.dk til at bestemme ejendomsvurderingen pr. 1. januar 1993, som er en af indgangsværdierne, der kan anvendes til beregning af avancen.

A kan derfor støtte ret på den ejendomsvurdering pr. 1. januar 1993, der fremgår på OIS.dk. Vurderingen er 350.000 kr., dvs. det er denne værdi plus 10 pct. og tillagt 10.000 kr.'s tillæggene fra 1993 indtil året før salgsåret, som skal anvendes ved opgørelse af ejendomsavance ved et salg af ejendommen.

I Skattestyrelsens bindende svar på spørgsmål 2 fremgår det, at ejendomsværdien for Adresse Y1 er 0 kr. pr. 1. januar 1993. Skattestyrelsen bemærker, at de har været i kontakt med Vurderingsstyrelsen og at de har udtalt, at ejendommen så langt tilbage som systemerne rækker, har været vurderet til benyttelseskode 14, der betyder, at den er vurderet til 0 kr.

Skattestyrelsen henviser til, at der må være tale om en overførselsfejl mellem SVUR og OIS.

Uanset at Skattestyrelsen henviser til, at der må være tale om en fejl, fastholdes det, at der kan støttes ret på ejendomsværdien 1993, som fremgår på OIS.dk. Skattestyrelsen er forpligtet til at stille ejendomsdata til rådighed for borgerne, og derfor kan skatteydere støtte ret på informationen om ejendomsdata, der fremgår på OIS.dk.

A kan derfor støtte ret på den ejendomsvurdering pr. 1. januar 1993, der fremgår på OIS.dk. Vurderingen er 350.000 kr., dvs. det er denne værdi plus 10 pct. og tillagt 10.000 kr.'s tillæggene fra 1993 indtil året før salgsåret, som skal anvendes ved opgørelse af ejendomsavance ved et salg af ejendommen.

Henvisning til praksis
Der skal henvises til Landsskatterettens kendelse af 28. november 1997, j. nr. 641-1941-0101, vedlagt som bilag 5. Her fandt Landsskatteretten, at skattemyndighederne ikke kunne ændre værdiansættelsen ved overdragelse af halvdelen af en landbrugsejendom fra mor til søn, idet det offentlige bar risikoen for en fejlbehæftet vurdering.

I Landsskatterettens kendelser 2-4-1847-0324 af 18. oktober 2000 og 2-4-1847-0601 af 11. marts 2002, vedlagt som bilag 6 og 7, fandt Landsskatteretten i begge kendelser, at der ikke er hjemmel til at korrigere anskaffelsessummen for fejl i de pågældende vurderinger. Dvs. opgøres indgangsværdien på grundlag af en fejlbehæftet vurdering pr. 19. maj 1993 eller en § 4 B vurdering, er der som udgangspunkt ikke grundlag for at korrigere vurderingerne for fejlene."

Klagerens repræsentant har den 28. august 2020 fremsat følgende bemærkninger i forlængelse af mødet med Skatteankestyrelsens sagsbehandler:

"Det blev anført af repræsentanten, at generelt ved opgørelse af ejendomsavance ved salg af fast ejendom tages der udgangspunkt i oplysningerne på OIS.dk. Dette skyldes, at det er Skattestyrelsen, der leverer oplysningerne hertil og at der derfor kan støttes ret på oplysningerne. Derudover har kunderne som oftest ikke gemt den offentlige vurdering tilbage fra 1993.

Det blev endvidere bemærket, at på OIS.dk var ejendomsværdien fra 1992 til og med 1995 for den pågældende ejendom 350.000 kr. Fra og med 1996 blev vurderingen nedsat til 0 kr., hvilket fortsat er gældende.

Repræsentanten nævnte, at Skattestyrelsen ikke kan ændre en vurdering til ugunst for skatteyder, hvilket vil være konsekvensen, såfremt Skattestyrelsen får medhold i, at vurderingen på OIS.dk ikke er korrekt, men i stedet er 0 kr.

Det følger af praksis, at Landsskatteretten kun pålægger Skattestyrelsen at genoptage vurderingerne ekstraordinært, hvor det er til fordel for skatteyderne, jf. blandt andet SKM2008.424.SR vedlagt som bilag 1. Også i den til klagen vedhæftede bilag 5 er afgørelsen fadet ud til fordel for skatteyder med en begrundelse om, at det offentlige bærer risikoen for en fejlbehæftet vurdering.

Endvidere anførte repræsentanten, at det er Skattestyrelsens ansvar, at oplysningerne på OIS.dk er korrekte, derfor kan Skattestyrelsen i den konkrete sag ikke ændre 1993 vurderingen, som den er oplyst på OIS.dk. Dette følger modsætningsvist af SKM2008.930.BR vedlagt som bilag 2. Her fastslog Retten, at der ikke er muligt at korrigere ejendomsværdien pr. 1. januar 1993, såfremt den påstås forkert fastsat, da det ikke fremgår af ordlyden eller forarbejderne til EBL § 4, stk. 3. Det samme er tilfældet i de til klagen vedhæftede bilag 6 og 7."

Den 14. september 2020 har klagerens repræsentant fremsat følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse:

"I forslaget til afgørelse er det anført, at indgangsværdien efter EBL § 4, stk. 3 kan ansættes til 0 kr. Begrundelsen er, at det fremgår af oplysningerne i skatteforvaltningens vurderingsregistre, at den offentlige ejendomsvurdering for Adresse Y1 i 1993 var ansat til 0 kr. og at der ikke er fremlagt vurderingsmeddelelser eller anden dokumentation for, at den registrerede vurdering skulle være fejlbehæftet.

Som anført i klagen til Landsskatteretten fremgår det i ’Plan for tilpasning af OIS’, at Skattestyrelsen er forpligtet til at stille ejendomsdata til rådighed for borgerne, jf. udklip nedenfor

]…]

I henhold til OIS-bekendtgørelse og til BBR loven er Skattestyrelsen forpligtet til at stille ejendomsdata til rådighed, og derfor kan skatteydere mv. støtte ret på informationen om de data, som leveres til OIS.dk.

Det medfører, at når A anvender oplysninger om 1993 vurderingen, som fremgår på OIS.dk, er det i sig selv tilstrækkelig dokumentation for, at vurderingen er korrekt. Der kan ikke stilles krav om yderligere dokumentation, således som det anføres i forslag til afgørelse og der kan heller ikke stilles krav om, at borgerne skal dobbelttjekke, om oplysningerne der fremgår på OIS.dk er korrekte. Det er Skattestyrelsens ansvar, at de oplysninger der fremgår på OIS.dk er korrekte.

Derfor kan det derfor konkluderes, at ved at anvende oplysninger fra OIS.dk har A fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at den offentlige vurdering pr. 1. januar 1993 er 350.000 kr.

Ved opgørelse af ejendomsavance ved salg af fast ejendom anvendes OIS.dk som kildegrundlag, når eksempelvis en 1993 vurdering skal udfindes. Den offentlige ejendomsserver er en anerkendt kilde til fastlæggelse af oplysninger om vurdering af fast ejendom mv. Det er Skattestyrelsen, der er den ansvarlige myndighed for Den Offentlige informationsserver, jf. beskrivelse ovenfor.

Uanset at Skatteankestyrelsen i forslag til afgørelse mener, at vurderingen på OIS.dk er fejlagtigt, er en tilsidesættelse af oplysningerne på OIS.dk i forbindelse med opgørelse af ejendomsavance i modstrid med praksis om, at en fejlbehæftet vurdering ikke kan korrigeres. Derfor skal A anvende vurderingen, der er oplyst på OIS.dk.

Der findes ingen støtte til det i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse om, at A skal kunne fremfinde den i 1993 modtagne vurdering og heller ikke til et krav om, at man skal dobbelttjekke, om oplysningerne på OIS.dk er korrekte.

Uanset at det i skødet fra 1981 er anført, at ’værdien ikke er høj’, er det Skattestyrelsens ansvar at sikre, at oplysningerne på OIS.dk er korrekte. Uanset at oplysningerne ikke skulle være korrekte, kan man alligevel støtte ret på de værdier, der er oplyst på OIS.dk. Der skal i den forbindelse henvises til Landsskatterettens kendelse af 28. november 1997, j. nr. 641-1941-0101, som tidligere er vedlagt som bilag 5 i klagen til Landsskatteretten og nu vedlagt som bilag 1. Her fandt Landsskatteretten, at skattemyndighederne ikke kunne ændre værdiansættelsen ved overdragelse af halvdelen af en landbrugsejendom fra mor til søn, idet det offentlige bar risikoen for en fejlbehæftet vurdering. Der er endvidere vedlagt to kendelser, som også er vedlagt som bilag 6 og 7 til klagen og nu igen vedlagt som bilag 2 og 3. I disse kendelser har Landsskatteretten fundet, at der ikke er hjemmel til at korrigere anskaffelsessummen for fejl i de pågældende vurderinger. Dvs. opgøres indgangsværdien på grundlag af en fejlbehæftet vurdering pr. 19. maj 1993 eller en § 4 B vurdering, er der ikke grundlag for at korrigere vurderingerne for fejlene.

Praksis medfører således, at vurderingen ikke kan ændres, uanset om det er til fordel eller ulempe for skatteyder.

Vurderingerne på OIS.dk fra 1992 - 1996
Nedenstående udklip fra OIS.dk viser vurderingerne fra 1992 til og med 1996. Det fremgår, at fra 1992 og til og med 1995 er vurderingen 350.000 kr. og fra og med 1996 og fremefter er vurderingen 0 kr.

I 1996 ændres vurderingen til 0 kr., og vurderingen har været uændret frem til og med seneste vurdering.

Klagerens repræsentant har med bemærkningerne fremsendt udklip fra OIS.dk, der viser, at ejendommen var oplyst vurderet til 350.000 kr. fra 1992 til og med 1993.

Opsamling
Det fastholdes, at det er Skattestyrelsens ansvar, at oplysningerne på OIS.dk er korrekte og at skatteyder derfor kan støtte ret på de oplysninger, der fremgår på OIS.dk ved opgørelse af indgangsværdien efter EBL § 4, stk. 3, nr. 1. Der er ikke grundlag for at korrigere vurderingerne for fejlene, jf. praksis fra Landsskatteretten.

Der findes ingen støtte til det i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse om, at A skal kunne fremfinde den i 1993 modtagne vurdering og heller ikke til et krav om, at skatteydere skal dobbelttjekke, om oplysningerne på OIS.dk er korrekte.

Derfor skal der gives medhold i påstanden om, at ejendomsvurderingen 1993 plus et tillæg på 10 pct., dvs. 350.000 kr. plus 35.000 kr., i alt 385.000 kr. anvendes som indgangsværdi jf. EBL § 4, stk. 3, nr. 1."

Repræsentanten har den 8. oktober 2020 fremsat følgende bemærkninger til Skattestyrelsens erklæringssvar:

"Skattestyrelsen anfører i deres bemærkninger til Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, at oplysninger på OIS.dk ikke er omfattet af forventningsprincippet.

Dermed må Skattestyrelsen mene, at oplysningerne på OIS.dk anses for en uformel tilkendegivelse, som skatteyder ikke kan støtte ret på.

Der er ikke enighed i, at oplysningerne på OIS.dk kan anses for en uformel tilkendegivelse, således at forventningsprincippet kan bringes i anvendelse. Elektroniske oplysninger på OIS.dk som i øvrigt er leveret af Vurderingsstyrelsen, kan ikke sammenlignes med en uformel forhåndstilkendegivelse eller mundtlig udtalelse fra en medarbejder fra Skattestyrelsen mv. Derfor kan A anvende oplysningerne på OIS.dk til at opgøre indgangsværdien efter EBL § 4, stk. 3, nr. 1.

At oplysninger på OIS.dk ikke kan sammenlignes med en uformel forhåndstilkendegivelse eller en mundtlig udtalelse fra en medarbejder fra Skattestyrelsen mv. begrundes med, at OIS.dk er en platform til formidling af Skattestyrelsens/Vurderingsstyrelsens egne oplysninger om fast ejendom. OIS administreres af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som er en del af Skatteforvaltningen. Det er Vurderingsstyrelsen, der er ansvarlig for levering af oplysninger til OIS.dk. Der er altså tale om samme forvaltning, og derfor har forvaltningen et ansvar for, at oplysninger herunder også elektroniske oplysninger, som formidles indenfor samme forvaltning er korrekte.

Som borger kan man støtte ret på oplysninger, som kommer fra samme forvaltning. Der kan ikke stilles krav om, at borgerne skal dobbelttjekke vurderingsoplysninger ved Vurderingsstyrelsen, når oplysninger fra samme forvaltning fremgår på OIS.dk.

Hvis ovenstående krav om dobbelttjek er gældende praksis, er OIS.dk overflødig, når borgerne alligevel ikke kan støtte ret på oplysninger fra denne platform.

Det er derfor vanskeligt at følge Skattestyrelsens argument om, at oplysningerne på OIS.dk vedrørende vurdering af fast ejendom skal sammenlignes med en uformel forhåndstilkendegivelse eller mundtlig udtalelse fra en medarbejder fra Skattestyrelsen mv. Dette begrundes med, at der er tale om udveksling af elektroniske oplysninger om vurdering af fast ejendom indenfor samme forvaltning. Konkret er det Vurderingsstyrelsen, som har ansvar for at levere oplysninger om vurderinger af fast ejendom til OIS.dk.

Denne form for elektroniske oplysninger kan ikke sammenlignes med mundtlige tilkendegivelser eller uformelle tilkendegivelser fra en medarbejder i Skatteforvaltningen og derfor kan forventningsprincippet ikke bringes i anvendelse, jf. JV afsnit A.A.4 Uformelle forhåndstilkendegivelser.

Finder Landsskatteretten mod forventning, at oplysninger om fast ejendom på OIS.dk skal betragtes som en uformel tilkendegivelse, er bevisbyrden løftet for, at A kan støtte ret på den offentlige vurdering, som er oplyst på OIS.dk.

Jf. JV, afsnit A.A.4.3.5. kræves der klarhed og dokumentation for, at der foreligger en uformel tilkendegivelse samt til forhåndstilkendegivelsens klarhed. Den uformelle tilkendegivelse er dokumenteret i form af fremlagte udklip fra OIS.dk, der viser vurderingen for 1993. Forhåndstilkendegivelsen klarhed fremgår af samme udklip fra OIS.dk og kan udsøges på OIS.dk.

Det er ikke korrekt, når det anføres i forslag til afgørelse, at A burde have vidst, at vurderingen for 1993 efter Skattestyrelsens opfattelse er forkert. Dette begrundes med, at det er mange år siden, at A købte arealet, på grund af forskellige forviklinger købte han reelt arealet i 1981. Mellem 1981 til 1993 er der 12 år og frem til 2020, er der gået 27 år mere - der er altså gået i alt 39 år, inden A vil sælge ejendommen. Derfor stiller A ikke spørgsmålstegn ved vurderingen i 1993, som den fremgår på OIS.dk, Endvidere var vurderingen på OIS.dk den samme for perioden fra 1992 til og med 1995 nemlig 350.000 kr. Først i 1996 blev vurderingen ændret til 0 kr., derfor har ejer en berettiget forventning om, at oplysningerne er korrekte.

I forhold til BBR-oplysningerne har skatteyder i forhold til BBR-loven pligt til at give de korrekte oplysninger. Det gælder dog ikke i forhold til de offentlige vurderinger, her er det Skattestyrelsen - nu Vurderingsstyrelsen, der har ansvaret for, at vurderingsoplysningerne er korrekte. Derfor kan skatteyder støtte ret på de oplysninger, der fremgår af OIS.dk vedrørende offentlige vurderinger. Skattestyrelsen - nu Vurderingsstyrelsen må på daværende tidspunkt have haft tilsvarende oplysninger, som dem der fremgår på OIS.dk, da oplysningerne på OIS.dk er kopidata fra Skattestyrelsen/Vurderingsstyrelsen.

Opsamling
Elektroniske oplysninger, som fremgår på OIS.dk er tydelige oplysninger, som ikke kan sammenlignes med mundtlige tilkendegivelser eller uformelle tilkendegivelser fra en medarbejder i Skattestyrelsen. Derfor kan forventningsprincippet ikke bringes i anvendelse, jf. JV afsnit A.A.4 Uformelle forhåndstilkendegivelser.

Det fastholdes, at det er Vurderingsstyrelsens ansvar og dermed Skatteforvaltningen, som OIS.dk er en del af, at oplysningerne på OIS.dk er korrekte, og derfor kan skatteyder ved opgørelse af indgangsværdien efter EBL § 4, stk. 3, nr. 1 anvende disse oplysninger.

Som borger kan man støtte ret på oplysninger, som kommer fra samme forvaltning. Der kan ikke stilles krav om, at borgerne skal dobbelttjekke vurderingsoplysninger ved Vurderingsstyrelsen, når oplysninger om samme ejendom fra samme forvaltning fremgår på OIS.dk.

Endvidere er i tidligere fremsendt materiale fremlagt praksis fra Landsskatteretten, som viser, at der ikke er grundlag for at korrigere vurderinger for eventuelle fejl.

Derfor skal der gives medhold i påstanden om, at ejendomsvurderingen 1993 plus et tillæg på 10 pct., dvs. 350.000 kr. plus 35.000 kr., i alt 385.000 kr. anvendes som indgangsværdi jf. EBL § 4, stk. 3, nr. 1."

Repræsentanten har på retsmødet fremlagt et print fra Vurderingsstyrelsens hjemmeside, hvorfra der er et link til Ejendomsinfo. I det system fremgår det fortsat, at ejendomsvurderingen pr. 1. januar 1993 var 350.000 kr.

Landsskatterettens afgørelse
Af ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 1, fremgår det, at fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen. I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 4, skal afståelsessummen omregnes til kontantværdi på afståelsestidspunktet.

Er den afståede ejendom erhvervet før den 19. maj 1993, opgøres den skattepligtiges anskaffelsessum som enten ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 pct. eller ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 pct. og med tillæg af et beløb opgjort som halvdelen af forskellen mellem denne værdi og ejendomsværdien pr. 1. januar 1996. Det fremgår af ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 3.

Det fremgår af ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 1, at anskaffelsessum forhøjes med et tillæg på 10.000 kr. for anskaffelsesåret og hvert af de efterfølgende kalenderår, hvori den skattepligtige har ejet ejendommen. For ejendomme, som er omfattet af § 4, stk. 3, ydes tillægget fra og med 1993.

Det fremgår af oplysningerne fra skatteforvaltningens vurderingsregistre, at den offentlige ejendomsvurdering for Adresse Y1 i 1993 var ansat til 0 kr. Der er ikke fremlagt vurderingsmeddelelser eller anden dokumentation for, at den registrerede vurdering skulle være fejlbehæftet.

Indgangsværdien efter ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 3, kan derfor rettelig ansættes til 0 kr.

For så vidt angår repræsentantens nedlagte påstand finder retten ikke, at klageren kan støtte ret på den fejlbehæftede vurderingsoplysning fra OIS.dk, idet klageren som ejer af ejendommen må anses for at have modtaget vurderingsmeddelelsen for vurderingsåret 1993 og dermed have været bekendt med den korrekte offentlige ejendomsvurdering.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.