Indhold

Dette afsnit handler om kravene til dokumentation for, at der foreligger en uformel forhåndsbesked samt kravene til forhåndsbeskedens klarhed.

Afsnittet indeholder:

  • Hvem har bevisbyrden
  • Krav om tilstrækkelig klarhed
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvem har bevisbyrden

Det er borgeren/virksomheden, der skal bevise, at der foreligger en uformel forhåndsbesked fra myndigheden.

Højesteret har fastslået, at skattemyndighederne ikke havde afgivet en tilkendegivelse om fradrag for et driftstilskud for et moderselskab ved tidligere at have anerkendt selskabets opgørelsesprincipper. Højesteret henviste til, at det ikke var godtgjort, at der var givet en tilkendegivelse, der gav selskabet en berettiget forventning. Se TfS 1990, 214 HD.

Krav om klarhed

Det er en forudsætning for, at der kan støttes ret på en forhåndsbesked, at den har en tilstrækkelig klarhed.

Østre Landsret slog fast, at side 2 i et notat fra SKAT af 2. november 2004 efter sit indhold alene vedrørte beregningen af fradraget for 2003 og ikke havde en sådan klarhed, at skatteyder på den baggrund havde fået en forventning om den senere ligning, navnlig ikke vedrørende senere indkomstår eller vedrørende spørgsmålet om skattepligt af rentegodtgørelse. Se SKM2013.163.ØLR.

Byretten slog i en sag fast, at de sparsomme oplysninger, der forelå om den kommunale skatteforvaltnings indkaldelse og gennemgang af materiale for 1996 og 1997, ikke gav grundlag for at antage, at den skattepligtiges dispositioner var blevet påvirket deraf. Se SKM2009.47.BR.

Mundtlige forhåndsbeskeder er lige så bindende som skriftlige, men en mundtlig forhåndsbesked kan være svær at dokumentere. I to sager fra Østre Landsret kunne den skattepligtige ikke dokumentere, at der var givet en mundtlig tilkendegivelse. Se TfS 1997, 364 og 365 ØLD.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser mv. på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

TfS 1990, 214 HD

Selskab ikke godtgjort, at der forelå en tilkendegivelse fra myndigheden.

 

Landsretsdomme

SKM2020.25.ØLR

Den omstændighed, at der havde været en trykfejl i position 8528 71 90 i den danske udgave af toldtariffen bevirkede ikke, at importøren var berettiget til toldfritagelse. Fejlen måtte således anses som åbenbar for importøren, ligesom det ikke var godtgjort, at fejlen havde været bestemmende for importørens toldangivelse.

Dommen er en stadfæstelse af SKM2015.586.BR.

SKM2015.768.VLR

Retten lagde ikke appellantens forståelse af SKM2006.751.SKAT til grund. Retten afviste appellantens synspunkt med henvisning til ordlyden af meddelelsen. Retten fastslog herudover, at appellantens forståelse af meddelelsen ville være i strid med momslovgivningen, hvorfor appellanten tillige af denne grund ikke kunne støtte ret på meddelelsen.

Stadfæstelse af SKM2014.839.BR.

SKM2013.163.ØLR 

SKATs notat vedrørte alene beregningen af fradrag for 2003 og havde ikke en sådan klarhed, at det kunne medføre en berettiget forventning for den senere ligning eller spørgsmålet om rentegodtgørelse.

Stadfæstelse af SKM2012.442.BR dog med ændrede præmisser.

TfS 1997, 365 ØLD

Ikke dokumentation for mundtlig tilkendegivelse.

 

TfS 1997, 364 ØLD

Ikke dokumentation for mundtlig tilkendegivelse.

 

Byretsdomme

SKM2009.47.BR

For sparsomme oplysninger. Ikke tilstrækkelig klar tilkendegivelse.