Indhold

I dette afsnit beskrives reglerne for oplysningspligt og sikkerhedsstillelse ved anvendelse af reglerne om overdragelse af aktier til erhvervsdrivende fonde.

Afsnittet indeholder:

  • Oplysningspligt
  • Sikkerhedsstillelse

Oplysningspligt

I perioden efter fondens erhvervelse af aktier efter reglerne i ABL §§ 35 B - 35 F og indtil stifterskatten er nedbragt til 0 kr., påhviler der fonden en pligt til at afgive nærmere bestemte oplysninger og eventuelt pligt til at stille sikkerhed for stifterskatten. Se ABL § 35 F.

Fonden skal inden for den frist, der er angivet i SKL § 12, jf. SKL § 13, indgive en ajourført beholdningsoversigt og saldo for stifterskat for hvert indkomstår, hvor der er en positiv saldo for stifterskat.

Fristen i SKL § 12 er som udgangspunkt 6 måneder efter indkomstårets udløb, jf. stk. 1. Udløber indkomståret i perioden fra og med den 1. februar til og med den 31. marts, er fristen dog senest den 1. september samme år, jf. stk. 2. Udløber oplysningsfristen dagen før eller på en lørdag, søndag eller helligdag, anses oplysningerne for rettidigt givet, hvis den skattepligtige giver Skatteforvaltningen oplysningerne senest den førstkommende hverdag kl. 9.00 jf. SKL § 13.

Fonden skal samtidig med indgivelsen af en ajourført beholdningsoversigt og saldo for stifterskat indgive oplysninger om de forhold, der efter reglerne i ABL §§ 35 D og 35 E medfører forfald af stifterskat, jf. ABL § 35 F, stk. 1, 2. pkt.

Se C.B.2.13.5.3 og C.B.2.13.5.4.

Udenlandske fonde skal udover ovenfor anførte oplysninger samtidig indgive oplysning om fondens adresse på indsendelsestidspunktet. Se ABL § 35 F, stk. 1, 3. pkt.

Indgives de nævnte oplysninger/opgørelser ikke rettidigt, forfalder saldoen for stifterskatten til betaling. Skatteforvaltningen kan efter en konkret vurdering se bort fra fristoverskridelsen, hvis omstændighederne taler herfor. Se ABL § 35 F, stk. 1, 4. og 5. pkt.

Ifølge forarbejderne til bestemmelsen vil der kunne ses bort fra en fristoverskridelse, hvis overskridelsen f.eks. skyldes sygdom eller andre undskyldelige omstændigheder, og materialet indsendes uden unødig forsinkelse, efter at fonden er blevet opmærksom på den manglende indsendelse. Se de specielle bemærkninger til § 1 i lovforslag nr. 29, folketingsåret 2020/21.

Sikkerhedsstillelse

I forhold til reglerne om sikkerhedsstillelse i ABL § 35 F skal der sondres mellem to overordnede situationer:

  1. Fonde med hjemsted i et land, der ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010.
  2. Fonde, der flytter hjemsted til et land, der ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010.

I den første situation, hvor fonden har hjemsted i et land, der ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010, er anvendelse af reglerne i ABL §§ 35 C - 35 E betinget af, at der stilles betryggende sikkerhed for betalingen af stifterskatten. Se ABL § 35 F, stk. 2, 1. pkt.

Sikkerheden skal stå i passende forhold til stifterskatten og kan stilles i form af aktier, obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed. Se ABL § 35 F, stk. 2, 2. pkt.

De pågældende regler om sikkerhedsstillelse i ABL § 35 F, stk. 2, 1. og 2. pkt., svarer til ABL § 39, stk. 3, 1. og 2. pkt. Ifølge forarbejderne til ABL § 35 F vil praksis vedrørende ABL § 39, stk. 3, 1. og 2. pkt., finde tilsvarende anvendelse i relation til reglerne om sikkerhedsstillelse efter ABL § 35 F, stk. 2, 1. og 2. pkt. Se de specielle bemærkninger til § 1 i lovforslag 29, folketingsåret 2020/21.

Flytter fonden efterfølgende hjemsted til et land, der er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010, frigives den stillede sikkerhed efter anmodning. Se ABL § 35 F, stk. 2, 3. pkt.

Ifølge forarbejderne har reglerne angående den første situation (ABL § 35 F, stk. 2, 1-3. pkt.) alene betydning i relation til fonde med hjemsted i Liechtenstein. Dette skyldes, at anvendelsen af reglerne om overdragelse af aktier til erhvervsdrivende fonde er betinget af, at fonden er hjemmehørende her i landet, på Færøerne, i Grønland eller i et land, der er medlem af EU eller EØS, jf. ABL § 35 B. Liechtenstein opfylder denne betingelse i ABL § 35 B, men er ikke omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010. Se de specielle bemærkninger til § 1 i lovforslag nr. 29, folketingsåret 2020/21.

I den anden situation, hvor fonden flytter hjemsted til et land, der ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010, forfalder saldoen for stifterskat til betaling. Se ABL § 35, F, stk. 3, 1. pkt.

Dette gælder dog som udgangspunkt ikke, såfremt hjemstedet flyttes til et land, der er medlem af EU eller EØS, og der stilles betryggende sikkerhed. Se ABL § 35 F, stk. 3, 2. pkt. Dette vil omfatte fonde, der flytter hjemsted til Liechtenstein, jf. de specielle bemærkninger til § 1 i lovforslag 29, folketingsåret 2020/21.

I tilfælde som nævnt lige ovenfor, hvor hjemstedet flyttes til et land, der er medlem af EU eller EØS, og der stilles betryggende sikkerhed, forfalder saldoen for stifterskat, dog til betaling, når flytning af fondens hjemsted indebærer, at betingelserne i ABL § 35 B, stk. 5, ikke er opfyldt. Dette betyder, at saldoen for stifterskat forfalder til betaling, hvis en hjemstedsflytning medfører, at det ikke længere kan godtgøres, at det efter det pågældende lands regler er en gyldighedsbetingelse for fonden, at fondsformuen er endeligt og uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue, og at fondens formålsbestemmelse kun kan ændres efter regler, der kan sidestilles med reglerne herom i erhvervsfondsloven. Se ABL § 35 F, stk. 3, 3 pkt.

Om ABL § 35 B, stk. 5, se C.B.2.13.5.1.

Se også

Se også afsnit C.B.2.14.2.8.1 om henstand med betaling af skatten.