Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for opgørelse af gevinst og tab for overdrageren i forbindelse med anvendelse af reglerne for overdragelse af aktierne i et selskab, der driver erhvervsvirksomhed, til en erhvervsdrivende fond efter erhvervsfondsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Opgørelse af gevinst og tab

Opgørelse af gevinst og tab

Ved anvendelse af reglerne for overdragelse af aktier i et selskab, der driver en erhvervsvirksomhed, til en erhvervsdrivende fond, jf. ABL §§ 35 B - 35 F, skal gevinst og tab på aktierne ikke medregnes ved opgørelsen af overdragerens skattepligtige indkomst. Se ABL § 35 C.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med ABL § 35 E, hvorefter skattebetalingen efter de pågældende regler udskydes og overtages af den fond, der erhverver aktierne.

Se C.B.2.13.5.3 Beholdningsoversigt og saldo for stifterskat

Overdrageren beskattes af en eventuel negativ anskaffelsessum på de overdragne aktier. Det vil kunne være tilfældet, når der er sket omdannelse af en personligt ejet virksomhed til et aktieselskab efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

Overdrageren vil således ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skulle medregne en gevinst beregnet som forskellen mellem den negative anskaffelsessum på aktierne og en afståelsessum ansat til 0 kr.

Værdien af de aktier, som overdrages til fonden, skal ikke medregnes ved opgørelsen af fondens skattepligtige indkomst. Da værdien af overdragelsen med fradrag af den beregnede stifterskat ifølge ABL § 35 B skal ske i form af gave og skal tilføres fondens grundkapital, følger dette for så vidt allerede af FBL § 3, stk. 6, hvorefter gaver til fonde kun medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis gaven skal anvendes til uddeling, eller det i vedtægten er bestemt, at kapitalen i løbet af et nærmere fastsat tidsrum skal anvendes til uddeling.