Dato for udgivelse
24 jun 2020 12:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 jun 2020 08:29
SKM-nummer
SKM2020.266.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
S-0863-20
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straffesag, forsvarerbeskikkelse, bero
Resumé

I en administrativ straffesag havde Skattestyrelsen sigtet udelukkende for at afbryde forældelsen og der foregår ikke nogen materiel behandling af straffesagen, da dennes behandling afventer Skatteankestyrelsens behandling af en underliggende klagesag. Sigtelsen bliver måske opgivet uden yderligere efterforskning, hvis klagesagen afgøres til Ts fordel.

Byretten afviste at beskikke advokaten for T på nuværende tidspunkt. Retten fandt ikke, at behandlingen af straffesagen på det nuværende stadie medførte behov for beskikkelse af en forsvarer.

Landsretten beskikkede advokaten som forsvarer, men da der på nuværende tidspunkt alene er tale om begrænsede opgaver for forsvareren, beskikkes der alene forsvarer til udførelse af maksimalt 10 timers arbejde. Landsretten henviste til, at der bør beskikkes forsvarer for T, idet T har behov for bistand fra en forsvarer navnlig til at sikre, at sagen fremmes behørigt.

Reference(r)

Lov om forsvarerbistand i skattestraffesager § 1

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.3.2.

Landsrettens kendelse af 18. juni 2020

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Kendelse afsagt af 

Landsdommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Jens Røn

.........................................................................................

Byrettens kendelse af 15. april 2020

Afsagt af retsassessor Rune Seest.

Beskikkelse af advokat

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt brev af 14. februar 2020 med bilag fra advokat Lars Henriksen, hvori han begærer beskikkelse som forsvarer i sagen.

Der blev desuden fremlagt brev af 14. februar 2020 fra Skattestyrelsen, hvori de indstiller til at beskikkelse nægtes, ligesom der blev fremlagt yderligere korrespondance mellem parterne samt indlæg for retten.

Spørgsmålet om beskikkelse af forsvarer i sager om overtrædelse af skattelovgivningen vurderes efter § 1 i lov om forsvarerbistand i skattestraffesager, som vedrørende dette spørgsmål opererer med de samme kriterier som retsplejelovens § 732, stk. 1.

Der skal ved vurderingen lægges vægt på, om sagens beskaffenhed, borgerens person eller omstændighederne i øvrigt gør det ønskeligt, at der beskikkes en forsvarer.

Vedrørende sagens beskaffenhed finder retten, at de påsigtede forhold har en sådan alvor, at det er relevant for T at lade sig repræsentere af en forsvarer under behandlingen af straffesagen.

Skattestyrelsen har dog oplyst, at sigtelsen på nuværende tidspunkt udelukkende er rejst for at afbryde forældelsen, og at der ikke foregår nogen materiel behandling af straffesagen, da dennes behandling afventer Skatteankestyrelsens behandling af en underliggende klagesag. Det er desuden oplyst, at sigtelsen måske opgives uden yderligere efterforskning, hvis klagesagen ved Skatteankestyrelsen afgøres til Ts fordel.

På denne baggrund finder retten ikke, at behandlingen af straffesagen på det nuværende stadie medfører behov for beskikkelse af en forsvarer for T

Retten afsagde

Kendelse

Retten afviser at beskikke advokat Lars Henriksen som forsvarer for T.

Sagen sluttet.

Retten hævet.

......................................................................................

Landsrettens kendelse af 18. juni 2020

Fremlagte bilag:

  • udtalelse af 9. juni 2020 fra Skattestyrelsen med bilag
  • mail af 10. juni 2020 fra advokat Lars Henriksen

Den 15. april 2020 har byretten afsagt kendelse om at afvise at beskikke advokat Lars Henriksen som forsvarer for T i medfør af § 1 i lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag.

Kendelsen er kæret af advokat Lars Henriksen med påstand om, at han beskikkedes som forsvarer.

Skattestyrelsen har nedlagt påstand om stadfæstelse.

Advokat Lars Henriksen har til støtte for påstanden bl.a. anført, at Skattestyrelsen har sigtet hans klient for skattesvig af en sådan grovhed, at der efter sædvanlig praksis er grundlag for at beskikke forsvarer i medfør af retsplejelovens § 732. Der er behov for beskikkelse allerede nu, selv om Skattestyrelsen først vil arbejde videre med sigtelsen, når den civile klagesag er afsluttet, og dette kan vare mange år. Skattestyrelsen har ikke hjemmel til at undlade at sagsbehandle straffesagen, jf. principperne i retsplejelovens §§ 718 a og b vedrørende langvarige sigtelser. Sigtede har behov for forsvarerbistand for at sikre, at sagen fremmes behørigt. Der er nærmere redegjort for skattesagens karakter i kæreskriftet.

Skattestyrelsen har til støtte for stadfæstelsespåstanden bl.a. anført, at der ikke er sigtet ureflekteret og alene for at undgå forældelse. Der er foretaget en såkaldt fremme/berovurdering af den konkrete straffesag vedrørende T, hvor den materielle sag er påklaget. Når en sådan vurdering foretages, vurderes det bl.a., om der er begrundet mistanke om, at der er realiseret et strafbart forhold, og hvis dette er tilfældet, rejses der en sigtelse, hvis sagen er tæt på strafferetlig forældelse, jf. retningslinjerne i Den juridiske vejledning, 2020-1, afsnit A.C.3.4.4. Det fremgår af sigtelsen, at "Skattestyrelsens straffesagsenhed vurderer, at du muligvis har overtrådt skattekontrolloven på en sådan måde, at du kan straffes." Det fremgår endvidere, at sagen vil blive vurderet på ny, når Skatteankenævnet har taget stilling til klagen. Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke er sigtet ureflekteret, og at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at beskikke forsvarer. Advokat Lars Henriksens synspunkt om behov for forsvarerbistand allerede nu med henblik på at vurdere sagens beviser og sikre beviser kan ikke føre til, at der skal beskikkes forsvarer. Hvis T får medhold i klagesagen, vil sagen blive henlagt, og det offentlige bør ikke komme til at betale for unødvendige forsvarerudgifter.     

Landsretten afsagde

K e n d e l s e:

Det fremgår af sagens oplysninger, at Skatteankenævnet behandler en klage fra T i anledning af skattemyndighedernes forhøjelser af hans skattepligtige indkomster i indkomstårene 2013 og 2014, og at klagesagen har verseret i flere år. Skattestyrelsen meddelte den 17. december 2019 T, at straffesagsenheden vurderede, at han muligvis havde overtrådt skattekontrolloven på en sådan måde, at han kunne straffes. Det fremgår af meddelelsen, at sigtelsen angår forhold, som har medført, at skatten for 2014 blev beregnet for lavt med ca. 508.000 kr.

Landsretten finder efter en vurdering af sagens oplysninger, at der bør beskikkes forsvarer for T, idet T har behov for bistand fra en forsvarer navnlig til at sikre, at sagen fremmes behørigt. Da der på nuværende tidspunkt alene er tale om begrænsede opgaver for forsvareren, beskikkes der alene forsvarer til udførelse af maksimalt 10 timers arbejde.

 

T h i   b e s t e m m e s:

Advokat Lars Henriksen beskikkes som forsvarer for T til at udføre maksimalt 10 timers arbejde i forbindelse med, at T er sigtet for overtrædelse af skattekontrolloven.

Sagen sluttet.