åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

►Dette afsnit beskriver retningslinjerne for, om en told-, skatte- eller afgiftsstraffesag kan fremmes til behandling trods klage over den underliggende materielle afgørelse i sagen, så straffesagen ikke skal afvente klagesagens afslutning. Retningslinjerne gælder i alle sager om unddragelse inden for told- og skatteforvaltningens område.

Afsnittet indeholder

  • Hovedregel
  • Undtagelse 1 - straffesag afventer klagesag
  • Undtagelse 2 - klagesag afventer straffesag
  • Undtagelse 3 - betingelser for både undtagelse 1 og 2 er til stede
  • Afbrydelse af den strafferetlige forældelse i straffesag, der afventer klagesag
  • Inddragelse af den sigtede og / eller dennes partsrepræsentant
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel

Straffesag og klagesag kan behandles sideløbende.

Behandling af straffesagen behøver derfor ikke at afvente udfaldet af afgørelsen i klagesagen eller omvendt. Dette gælder altid i tilfælde, hvor klagesagen alene vedrører forhold, der ikke bliver inddraget under straffesagen.

Undtagelse 1 - straffesag afventer klagesag

Straffesagen afventer afgørelse i klagesagen og eventuelt en efterfølgende behandling af den underliggende materielle afgørelse ved domstolene, hvis

  • Fortolkningen af skatteretlige regler er af afgørende betydning for opgørelse af unddragelsen og ikke allerede er afklaret i retspraksis, eller
  • politi og anklagemyndighed i øvrigt vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at afvente afgørelse i klagesagen, fx af hensyn til afklaring af eventuel anden fortolkningstvivl, inden straffesagen behandles.

Undtagelse 2 - klagesag afventer straffesag

Skatteankestyrelsen kan beslutte at berostille klagesagen, indtil der er truffet afgørelse i straffesagen, hvis

  • bevisførelsen og bevisvurderingen i straffesagen er af afgørende betydning for udfaldet af klagesagen.

Undtagelse 3 - betingelser for både undtagelse 1 og 2 er til stede

Hvis der skulle opstå en situation, hvor betingelser for både undtagelse 1 og 2 er til stede, så behandles klagesagen først.

Hvis straffesagen ikke kan afsluttes administrativt, beslutter politi og anklagemyndighed, om straffesagen skal fremmes uden at afvente afgørelse i klagesagen.

Afbrydelse af den strafferetlige forældelse i straffesager, der afventer klagesagen

I tilfælde, hvor straffesagen afventer klagesagen, og hvor det nødvendige mistankegrundlag efter Skattestyrelsens opfattelse er til stede, kan Skattestyrelsen sende sagen til politiet, hvis sagen ikke kan afsluttes administrativt, og anmode politiet om at sigte, inden der indtræder strafferetlig forældelse.

Hvis straffesagen kan afsluttes administrativt, sigter Skattestyrelsens straffesagsenheder, inden der indtræder strafferetlig forældelse. Straffesagen afventer herefter fortsat afgørelse i klagesagen.

Se afsnit A.C.3.4.2 Sigtelse, herunder om opretholdelse af sigtelsen.

Inddragelse af den sigtede og/eller dennes partsrepræsentant

Eventuelle tilkendegivelser fra den sigtede og/eller dennes partsrepræsentant angående spørgsmålet om, hvorvidt straffesagen og klagesagen skal behandles sideløbende, vil indgå i grundlaget for Skattestyrelsens beslutning herom.◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2011.314.HR

Den 21. november 2008 traf SKAT afgørelse om skatteansættelse, som blev indbragt for landsskatteretten. Der verserede samtidig en strafferetlig efterforskning, hvor skatteyder var blevet sigtet ved en ransagning i september 2007. Politiet ønskede i efterforskningen rettens godkendelse af editionspålæg overfor to udenlandske banker, og forsvareren gjorde gældende, at straffesagen burde berostilles, da den materielle skattesag endnu ikke var afsluttet og henviste i den forbindelse til retningslinjerne i dette afsnit af den juridiske vejledning. Anklagemyndigheden gjorde gældende, at vejledningen ikke begrænser adgangen til at foretage en strafferetlig efterforskning vedrørende forhold, som sideløbende hermed er genstand for behandling ved skattemyndighederne.

Strafferetlig efterforskning kan foregå sideløbende med klagesag ved Landsskatteretten.

Der er ikke med iværksættelse af en strafferetlig efterforskning taget stilling til, om der skal rejses straffesag i form af tiltale.

Landsretsdomme

SKM2011.315.ØLR Østre Landsret stadfæstede byrettens afslag på sagsøgerens anmodning om udsættelse med henblik på at afvente resultatet af straffesagen mod sagsøgeren. Landsretten anførte, at sagsøgeren ikke var forpligtet til at afgive forklaring under sagen, og da hun til enhver tid under en eventuel forklaring ville kunne undlade at besvare spørgsmål, hvorved hun inkriminerede sig selv, ville sagens fremme ikke stride mod det selvinkrimineringsforbud, der følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6. Se SKM2011.173.BR

SKM2007.150.VLR

En sagsøger nedlagde påstand om udsættelse af en civil skattesag, idet der verserede en straffesag delvist om samme indkomstår, men ikke om samme skattemæssige disposition (forskellige virksomheder). Sagsøger gjorde gældende, at han ikke kunne udtale sig i den civile sag under vidneansvar uden at inkriminere sig selv, hvilket landsretten afviste med følgende begrundelse: "Hvis A under denne sag ikke ønsker at udtale sig, eller hvis han udtaler sig om forhold, der tillige er omfattet af straffesagen, og dette således ikke kan ske under strafansvar, indtræder der ikke processuel skadevirkning, jf. retsplejelovens § 305, sammenholdt med § 344, stk. 2. Skadevirkningen vil i dette tilfælde begrænse sig til, hvad der vil følge af de almindelige bevisbyrderegler."

 

Byretsdomme

SKM2011.173.BR

Sagsøger har anmodet om, at sagen berostilles indtil, der foreligger en afgørelse i den straffesag, som politiet vil rejse mod sagsøgeren.

Sagsøger har anført, at da der er tale om samme materielle forhold, der skal prøves, skal den civile sag stilles i bero på gennemførelsen af straffesagen under hensyn til, at sagsøgers rettigheder som sigtet/tiltalt ellers vil være uden reelt indhold. Fremme af den civile sag, når der samtidig er rejst sigtelse vedrørende samme underliggende materielle forhold, er en krænkelse af beskyttelsen mod selvinkriminering, der følger af den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6.

Retten bemærkede, at sagsøger ikke i nærværende sag har pligt til at afgive forklaring. Retten bemærkede endvidere, at hvis sagsøger under nærværende sag ikke ønsker at udtale sig, eller hvis hun udtaler sig om et forhold der er omfattet af straffesagen, og dette således ikke kan ske under strafansvar, indtræder der ikke processuel skadevirkning. Skadevirkningen vil i dette tilfælde begrænses til, hvad der følger af de almindelige bevisbyrderegler.

Sagsøgers anmodning om udsættelse med henblik på at afvente resultatet af straffesagen mod sagsøgeren blev ikke taget til følge.

Stadfæstet, se SKM2011.315.ØLR