Dato for udgivelse
18 dec 2019 11:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 dec 2019 11:22
SKM-nummer
SKM2019.633.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
17-1523482
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Kvadratmeterafgift, momsfradragsprocent, opgørelse, elafgift, gasafgift, kulafgift, mineralolieafgift
Resumé

Når virksomheder opgør deres afgiftsgodtgørelse, skal de regulere for momsfradragsprocenten, efter der er foretaget regulering for kvadratmeterafgiften.

Hjemmel

Elafgiftsloven,
Gasafgiftsloven
Kulafgiftsloven
Mineralolieafgiftsloven

Reference(r)

Elafgiftsloven § 11, stk. 1, stk. 6, stk. 7, og stk. 15.
Gasafgiftsloven § 10 stk. 1, stk. 2, stk. 6 og stk. 7.
Kulafgiftsloven § 8, stk. 1, stk. 2, stk. 5 og stk. 6.
Mineralolieafgiftsloven § 11, stk. 1, stk. 2, stk. 6 og stk. 7.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit E.A.4.6.13.6.

1. Sammenfatning

Udgangspunktet er, at tilbagebetalingsberettiget energiforbrug skal måles. Hvis det imidlertid drejer sig om energiforbrug på arealer under 100 m2, eller hvor det skønnes, at måling af forbrug på et areal over 100 m2 ville medføre en større tilbagebetaling, kan virksomhederne betale en kvadratmeterafgift i stedet for. Kvadratmeterafgiften afregnes som et fradrag i tilbagebetalingen af afgiften på virksomhedens energiforbrug.

Det er en forudsætning for tilbagebetaling af energiafgift, at virksomheden har momsfradragsret for købet af den afgiftspligtige energi. Styresignalet vedrører momsregistrerede virksomheder, som har delvis fradragsret for moms af køb af afgiftspligtig energi, fordi de har momsfritaget omsætning, og som betaler kvadratmeterafgift for rumvarme efter energiafgiftslovene.

I styresignalet beskrives hvordan virksomhederne skal regulere for en delvis momsfradragsprocent ift. virksomhedens betaling af kvadratmeterafgift.

Der har været en uens administration af reglerne i Skatteforvaltningen. Dette styresignal fastlægger således en entydig praksis.

Fastlæggelsen af praksis i styresignalet består i, at virksomheder skal regulere for momsfradragsprocenten, efter der er foretaget modregning af kvadratmeterafgiften i tilbagebetalingen af energiafgifter. Herved reduceres kvadratmeterafgiften med den andel af købet af energien, som er uden ret til momsfradrag.

I nogle sager har man reguleret for momsfradragsprocenten inden reguleringen for kvadratmeterafgiften, således at der ikke sker en momsbetinget reduktion af kvadratmeterafgiften.  

Reglerne fremgår fx af elafgiftslovens § 11, stk. 6 og 15.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse og reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

2. Hidtidig praksis

Lovgrundlag

Der kan gives godtgørelse af afgiften af elektricitet, gas, kul og mineralolie, som en momsregistreret virksomhed har forbrugt, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 1, gasafgiftslovens § 10, stk. 1, kulafgiftslovens § 8, stk. 1, samt mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 1.

Ved et energiforbrug til både proces og rumvarme mv. er udgangspunktet, at dette energiforbrug skal fordeles mellem de to anvendelser ved målinger.

Dog er det muligt at få tilbagebetaling af forbrug vedrørende rumvarme, som ikke har været målt, hvis det faktiske forbrug vedrører et areal på under 100 m2. Her skal virksomheden i stedet under visse betingelser indbetale et beløb på 10 kr. pr. m2 pr. måned, jf. fx elafgiftslovens § 11, stk. 6. Afgiften indbetales ved modregning i virksomhedens tilbagebetalingsberettigede energiafgifter.

Dette gælder også i de tilfælde, hvor arealet er større end 100 m2, og hvor det kan påvises, at en reel måling ville have medført et større tilbagebetalingsbeløb, jf. fx elafgiftslovens § 11, stk. 7.

Energiafgifter tilbagebetales i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående moms, jf. fx elafgiftslovens § 11, stk. 15.

Praksis anvendt i nogle sager

I nogle sager har man anvendt en beregningsmetode, hvor det tilbagebetalingsberettigede forbrug først bliver reguleret ud fra momsfradragsprocenten, og hvorefter der bliver betalt en kvadratmeterafgift, som ikke reguleres ud fra momsfradragsprocenten. Dette betyder, at kvadratmeterafgiften ikke reduceres ligesom ved opgørelsen af tilbagebetalingen opgjort før modregning af kvadratmeterafgift.

Eksempel på ingen momsregulering af kvadratmeterafgift

Delvis fradragsret (60 pct.)    

Fuld fradragsret

Tilbagebetalingsberettigede forbrug

100.000 kr.

100.000 kr.

Regulering af momsfradrag

40.000 kr.

      ­­­     0 kr.

Resultat før regulering for kvadratmeterafgift

60.000 kr.

    100.000 kr.

Betaling af kvadratmeterafgift       

10.000 kr.

  10.000 kr.

Tilbagebetaling

50.000 kr.

  90.000 kr.

3. Baggrunden for udsendelse af styresignalet

Det er en forudsætning for tilbagebetaling af energiafgift, at virksomheden har momsfradragsret for købet af den afgiftspligtige energi. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at dette medfører, at tilbagebetaling af afgifter skal ske i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms.

Dette betyder samtidig, at diverse energiafgiftsmæssige reguleringer skal ske inden, at tilbagebetalingsgrundlaget reguleres ud fra momsfradragsprocenten.

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at der skal ske regulering ud fra momsfradragsprocenten ift. tilbagebetaling af energiafgifter til sidst, dvs. efter at der er foretaget modregning af kvadratmeterafgiften i tilbagebetalingen.

4. Praksis fremadrettet

Tilbagebetalingsbeløbet skal opgøres med fradrag af kvadratmeterafgiften, og herefter reguleres ud fra momsfradragsprocenten. Dette bevirker, at kvadratmeterafgiften også reguleres ud fra momsfradragsprocenten.

Eksempel

Delvis fradragsret (60 pct.)

Fuld fradragsret

Tilbagebetalingsberettiget forbrug

100.000 kr.

100.000 kr.

Betaling af kvadratmeterafgift

10.000 kr.

10.000 kr.

Resultat før regulering for moms

90.000 kr.

90.000 kr.

Regulering for momsfradrag

36.000 kr.

          0 kr.

Tilbagebetaling

54.000 kr.

90.000 kr.

5. Genoptagelse

Den fastlagte praksis indebærer, at virksomheder kan få nedsat kvadratmeterafgiften med momsfradragsprocenten. Der kan derfor udarbejdes nye opgørelser efter retningslinjerne i dette styresignal. Det er en betingelse for genoptagelse, at virksomheden tidligere har afregnet det tilbagebetalingsberettigede beløb med momsfradragsprocenten, før kvadratmeterafgiften var fratrukket og i øvrigt opfylder de krav, som fremgår af de relevante bestemmelser i energiafgiftslovene.

5.1 Frister for genoptagelse

5.1.1 Ordinær genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.

5.1.2 Ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, 2. led, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede fra og med den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 3 år forud for, at praksis er offentliggjort af Skatteministeriet.

Hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, kan der derfor ske genoptagelse for alle virksomheder med en påbegyndt, men ikke udløbet, afgiftsperiode 3 år forud for offentliggørelsen af dette styresignal, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1.

Det betyder, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse af sager, hvor det tilbagebetalingsberettigede beløb ikke blev reduceret med kvadratmeterafgiften inden der reguleres med momsfradragsprocenten, 3 år forud for offentliggørelsen af dette styresignal eller senere.

5.2 Reaktionsfrist

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på Skattestyrelsens hjemmeside.

5.3 Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse kan ske digitalt på www.skat.dk, eller ved at sende en skriftlig anmodning til Skattestyrelsen på adressen: Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing, med oplysninger, der kan identificere den pågældende virksomhed.  

Anmodningen om genoptagelse skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

5.4 Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet relevant bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan bidrage til at dokumentere kravet for hver afgiftsperiode. Skattestyrelsen forbeholder sig ret til at anmode virksomheden om yderligere dokumentation og oplysninger til brug for vurderingen af anmodningen om genoptagelse og tilbagebetaling af afgift.

6. Gyldighed

Det fastlagte praksis har virkning fra datoen for offentliggørelsen af dette styresignal.

Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, [2020-1], afsnit E.A.4.6.13.6. Efter offentliggørelsen i Den juridiske vejledning [2020-1] og udløbet af reaktionsfristen i pkt. 5.2. er styresignalet ophævet.