Dato for udgivelse
30 Oct 2019 09:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Oct 2019 10:18
SKM-nummer
SKM2019.539.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-35418/2018 Retten Aarhus
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Afvises, fristoverskridelse, stævning, mail, dagen, før, upload, efter, sagsportalen, fritaget, sagsportal, repræsenteret, advokat
Resumé

Da spørgsmålet om, hvorvidt søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, 1. pkt., var overskredet, var udskilt til særskilt behandling, omhandlede sagen alene spørgsmålet om, hvorvidt sagen skulle afvises som følge af fristoverskridelse.

Sagsøgerens advokat havde fremsendt stævning til retten pr. mail den 19. september 2018, dagen før fristens udløb den 20. september 2018, men først uploadet stævningen på minretssag.dk den 21. september 2018, dagen efter fristens udløb.

Ved rettens kendelse af 5. november 2018 blev stævningen indleveret på mail afvist under henvisning til reglerne om ibrugtagen af sagsportalen. Kendelsen var ikke blevet påkæret til landsretten.

Retten udtalte, at såfremt en stævning indleveret på mail skal anses for modtaget den dag, den indleveres på mail, skal sagsøger være fritaget for at anvende sagsportalen, jf. retsplejelovens § 148 a, stk. 4. Da sagsøgeren var repræsenteret af advokat, var der ikke hjemmel til at fritage denne fra anvendelse af sagsportalen.

Retten bemærkede herefter, at der ikke for domstolene er hjemmel til at vurdere, hvorvidt der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en undskyldelig afvigelse fra den absolutte frist i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.

Da sagen således først var anlagt efter søgsmålsfristens udløb, afviste retten sagen.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, 1. pkt.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019-2, A.A.10.3.5.1

Appelliste

Parter

A

(v/adv. Kirsten Tolstrup)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Mattias Chor)

Afsagt af Byretsdommer

Birthe V. Jespersen

Sagens baggrund og parternes påstande
Retten bestemte den 13. december 2018, at spørgsmålet om indbringelsesfristen blev udskilt til særskilt afgørelse, jf. retsplejelovens § 253, stk. 1. Denne afgørelse vedrører derfor alene spørgsmålet om, hvorvidt søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, 1. punktum, er overholdt.

Sagsøger, A, har nedlagt påstand om, at fristen for indgivelse anses for overholdt.

Sagsøgte, Skatteministeriet Departementet, har nedlagt påstand om, at sagen afvises.

Afgørelsen er truffet på skriftligt grundlag.

Oplysningerne i sagen
Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Skatteankenævnet traf den 20. juni 2018 afgørelse i klage over SKATs afgørelse af 20. november 2015. Skatteankenævnets afgørelse blev sendt til advokat Kirsten Tolstrup. Vejledning om sagsanlæg er påtrykt fremsendelsesbrevet af 20. juni 2018. Det fremgår heraf:

"Afgørelsen kan indbringes for domstolene senest 3 måneder efter afgørelsens dato. Reglerne om domstolsprøvelse fremgår af skatteforvaltningslovens §§ 48 - 49.

Sagen skal indbringes for byretten som 1. instans. Stævningen skal sendes til den byret, hvor den skattepligtige har hjemting, når sagen anlægges. Byrettens adresse fremgår af domstolenes hjemmeside: www.domstol.dk. Stævningen skal udtages mod Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K."

Advokat Kirsten Tolstrup sendte pr. mail den 19. september 2018 stævning på vegne af sagsøger mod Skatteministeriet. Retten vejledte pr. mail om, at civile sager skal anlægges på sagsportalen, www.minretssag.dk.

Den 21. september 2018 blev stævningen indleveret via www.minretssag.dk. Retten meddelte den 9. oktober 2018, at sagen anses anlagt den 21. september 2018.

Retten afviste ved kendelse af 5. november 2018 stævningen, der var indleveret på mail. Kendelsen er ikke kæret til landsretten.

Parternes synspunkter
A har i sit første procedureindlæg anført følgende:

"1. Indbringelsesfristens iagttagelse

Det gøres gældende af sagsøgte, at sagen er anlagt for sent jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, 1. pkt. Sagen er, i første omgang, begrænset til dette spørgsmål.

1.1. Fremgangsmåde
Sagsøger har efterfulgt den præcise fremgangsmåde med hensyn til stævning, som fremkommer i Skatteankestyrelsens vejledning af 20. juni 2018. Det fremgår i vejledningen, at

"Stævningen skal sendes til den byret, hvor den skattepligtige har hjemting, når sagen anlægges".

I at sende en stævning må forstås, at mail eller brev med stævning skal være kommet frem til Retten inden udløb af fristen. Denne vejledning er fulgt ved at afsende en mail med stævning til Byretten d. 19. september 2018. Vejledningen fremgår af det allerede indleverede bilag 1, mens dokumentation for indleveringen af stævningen d. 19. september er fremlagt i bilag 5 jf. TfS 2005.85 H. Det er således uomtvisteligt at Retten har modtaget stævningen.

Retten kan i henhold til retsplejelovens § 148 a, stk. 5 beslutte, at en sag ikke skal anlægges på sagsportalen, ligesom Retspræsidenten efter retsplejelovens § 148 a, stk. 6 kan beslutte tilsvarende. Vi anmoder derfor om, at stævningen modtaget d. 19. september 2018 udgør korrekt overholdelse af fristen i Skatteankestyrelsens vejledning af 20. juni 2018.

1.2. Afvisning
Det fremkommet i Byrettens meddelelse af 9. oktober 2018, at sagen ikke er afvist, selvom sagen anses for at være anlagt d. 21. september 2018.

1.3. Mailprogram
Det er ikke muligt at åbne mails fra Byretten på opdaterede mailenheder. Konsekvensen af dette er, at nyere mailprogrammer ikke har mulighed for at åbne mails fra Retten. Dette er utilfredsstillende, idet mails fra Retten oftest er af stor vigtighed. Vi skal protestere imod, at sagen afvises på denne baggrund, idet det vil medføre et uforholdsmæssigt tab for vores klient jf. Skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1.

Bevis for, at det ikke er muligt at åbne Rettens mails er fremført i bilag 6."

A har i sit andet procedureindlæg anført følgende anbringender:

" Det gøres gældende,at sagen har væsentlig betydning for sagsøger,

 • at sagsøger i 2012 kom ud for en ulykke, der gør at hans arbejdsevne er 0, jf. bilag 1. Han har været i arbejdsprøvning og kan maksimalt arbejde 2 x 30-45 minutter om ugen. Sagsøger har således ingen betalingsevne hverken nu eller på sigt grundet invaliditet
 • at det er i strid med god forvaltningsskik at fastholde et åbenlyst forkert ansat og forældet krav,
 • at SKATs krav for 2011 skønnes at udgøre ca. 92.000 kr.
 • at kravet er forældet efter forældelseslovens § 3, stk. 1 og skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 1. Forældelse er herefter 3 år.
 • at forældelsesfristen blev suspenderet ved udlæg d. 21. september 2015. Det medfører efter bestemmelsen i forældelseslovens § 3, stk. 1, at alene krav fra d. 21. september 2012 kan gøres gældende.
 • at pantefogeden d. 14. januar 2015 har haft adgang til sagsøgers postkasse, idet døren til sagsøgers opgang ikke/aldrig er aflåst, og at postkassen befandt sig i denne opgang jf. bilag 2 og 3
 • at sagsøgte har bevisbyrden for, at sagsøgte allerede d. 14. januar 2015 har suspenderet forældelsesfristen.
 • at manglende meddelelse til sagsøger om pantefogedens besøg d. 14. januar 2015 bevirker, at der ikke er foretaget fogedforretning
 • at sagsøgtes advokat opfordres til at drøfte forholdet med sin klient, jfr. Skatteforvaltningslovens § 48 stk. 1
 • at Det er uomtvisteligt, at Retten har modtaget stævningen den 19. september 2018
 • at det kan medføre et uforholdsmæssigt tab for sagsøger, jf. Skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1
 • at det samfundsmæssigt er spild af ressourcer at forfølge et krav man på forhånd aldrig vil kunne få "

Skatteministeriet Departementet har i sit påstandsdokument anført følgende:

"Afvisningspåstanden, der er udskilt til særskilt, skriftlig, behandling, er baseret på, at sagsøgeren ikke har overholdt indbringelsesfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, 1. pkt.

Skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, 1. pkt., lyder:

"En endelig administrativ afgørelse kan ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afgørelsen er truffet."

Fristen for at indbringe Skatteankenævnets afgørelse af 20. juni 2018 for domstolene udløb derfor den 20. september 2018.

Sagen er imidlertid først anlagt den 21. september 2018.

Retten har ved meddelelse af 9. oktober 2018 meddelt, at sagen anses for anlagt den 21. september og ved kendelse af 5. november 2018 afvist den stævning af 19. september 2018, som sagsøgerens advokat indleverede pr. e-mail.

Det bemærkes, at sagsøgeren ikke har taget skridt til at kære kendelsen af 5. november 2018, som derfor er endelig.

Retsvirkningen af at anlægge en sag efter udløbet af søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, 1. pkt., er efter fast retspraksis, at sagen afvises, jf. f.eks. SKM2006.496.HR, hvor en fristoverskridelse på 12 minutter førte til afvisning, samt blandt talrige eksempler f.eks. U.1999.722.H og SKM2003.145.ØLR. Dommene vedlægges.

Det følger dog af Skatteministeriets retssagsvejledning, SKM2018.517.DEP, at Skatteministeriet i situationer, hvor der er tale om en meget begrænset fristoverskridelse, foretager en konkret vurdering af, om der foreligger særlige omstændigheder, som indebærer, at ministeriet undlader at nedlægge påstand om afvisning. Som eksempler på sådanne særlige omstændigheder nævnes, at skatteyderen på grund af udlandsophold eller alvorlig sygdom først har fået kendskab til afgørelsen efter udløbet af fristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3. Det fremgår videre, at vurderingen foretages generelt og uden anmodning fra skatteyderen, samt at skatteyderen vil blive givet lejlighed til at komme med bemærkninger til baggrunden for fristoverskridelsen.

Skatteministeriet har også i den foreliggende sag foretaget en sådan vurdering efter forudgående høring af sagsøgeren. På baggrund heraf har Skatteministeriet vurdereret, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, der kan føre til, at ministeriet ikke nedlægger afvisningspåstand.

Konsekvensen er, at sagen anlagt den 21. september 2018 skal afvises i overensstemmelse. Når sagsøgeren således ikke har kæret den nævnte kendelse af 5. november 2018, skal det nemlig lægges til grund, at fristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, 1. pkt., er overskredet. Når retten med andre ord har truffet en - upåkæret - beslutning om, at sagen ikke er anlagt den 19. september, men først den 21. september 2018, skal sagen afvises.

-----

Sagsøgerens indsigelser fører ikke til, at der er hjemmel til at bortse fra fristoverskridelsen. Disse indsigelser giver derfor kun anledning til ganske korte bemærkninger.

Den omstændighed, at der i Skatteankestyrelsens vejledning standardmæssigt henvises til, at "Stævningen skal sendes til den byret, hvor den skattepligtige har hjemting, når sagen anlægges" fører naturligvis ikke til, at sagsøgeren - der havde sagkyndig bistand - så ikke skal efterleve retsplejelovens almindelige regler om, hvorledes stævning skal fremsendes.

Sagsøgte forstår ikke sagsøgerens bemærkning i indlæggets afsnit 1.2. Kendsgerningen er, at den stævning, som blev indleveret den 19. september 2018, er afvist ved rettens kendelse af 5. november 2018.

Endelig bemærkes, at sagsøgerens oplysninger om sit mailprogram heller ikke fører til, at der er hjemmel til at bortse fra fristoverskridelsen. Det er muligt, at sådanne omstændigheder - hvis de var dokumenterede - kunne indgå ved rettens vurdering af, om retten vil tillade en frist til at udbedre den mangel, der består i, at der blev indleveret stævning uden anvendelse af portalen. Men som nævnt har retten netop truffet beslutning om at afvise stævningen indleveret på mail, jf. kendelsen af 5. november 2018, og denne kendelse er ikke søgt påkæret af sagsøgeren. Det skyldes udelukkende fejl hos sagsøgeren/dennes repræsentant, at sagen ikke er anlagt rettidigt i overensstemmelse med retsplejeloven og skatteforvaltningsloven. Der er ikke noget at bebrejde hverken retten eller myndighederne. I øvrigt henvises angående sagsøgerens mailprogram til bemærkningerne i svarskriftet, side 4, 3. afsnit."

Skatteministeriet har i sit endelige procedureindlæg henholdt sig til de tidligere fremsatte anbringender.

Rettens begrundelse og resultat
Retten bemærker, at såfremt en stævning indleveret på mail skal anses for modtaget den dag, den indleveres på mail, skal sagsøger være fritaget for at anvende sagsportalen, jf. retsplejelovens § 148 a, stk. 4, idet der ikke på daværende tidspunkt var truffet afgørelse efter retsplejelovens § 148 a, stk. 6, om, at rettens sager eller en del heraf ikke skulle behandles på sagsportalen. Da sagsøger var repræsenteret af advokat ved sagens indlevering var der ikke hjemmel til at fritage fra at anvende portalen.

Ved rettens kendelse af den 5. november 2018 blev stævningen indleveret på mail den 19. september 2018 afvist under henvisning til reglerne om ibrugtagning af sagsportalen. Kendelsen er ikke blevet påkæret til landsretten.

Retten skal træffe sin afgørelse om søgsmålsfristen var overholdt ved stævningen indleveret på portalen den 21. september 2018 efter skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, 1. punktum, at en endelig administrativ afgørelse ikke kan indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Skatteministeriet har i procedureindlægget oplyst, at der er foretaget høring af sagsøger til vurdering af, hvorvidt der foreligger særlige omstændigheder, der kunne føre til, at der ikke skulle nedlægges påstand om afvisning. Skatteministeriet har efterfølgende fastholdt påstanden om afvisning.

Der er ikke for domstolene hjemmel til at vurdere, hvorvidt der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde undskyldelig en afvigelse fra den absolutte frist i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.

Da sagen således først anses anlagt den 21. september 2018, er søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, 1. punktum, ikke overholdt, hvorfor sagen afvises.

Efter sagens udfald skal A betale sagsomkostninger til Skatteministeriet. Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 20.000 kr. Skatteministeriet ikke er momsregistreret.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagen afvises.

A skal til Skatteministeriet Departementet betale sagsomkostninger med 20.000 kr.

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.