Dato for udgivelse
01 okt 2019 14:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 okt 2019 14:07
SKM-nummer
SKM2019.482.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0709926
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Flyselskab, luftfartsselskab, moms, fritagelse, leverance, udenrigstrafik, udenrigsfart, fly, nødvendigt udstyr, forsyninger, proviant, brændstof, luftfartøj
Resumé

Listen med godkendte flyselskaber er opdateret for 2019, og Skattestyrelsen har anerkendt, at yderligere 2 selskaber, i alt 22 flyselskaber er godkendt for 2019 mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Luftfartsselskaber, der ønsker optagelse på listen skal søge Skattestyrelsen en gang årligt.

I listen er angivet en række betingelser, som skal være opfyldt for at luftfartsselskabet kan opnå fritagelse for moms for de enkelte luftfartøjer

Hjemmel

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 10-12
Momsloven § 34, stk. 3
Momsbekendtgørelsen § 50

Reference(r)

Den Juridiske Vejledning 2019-2, afsnit D.A.10.1.4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019-2, afsnit D.A.10.1.4.4

Redaktionelle noter

SKM2019.208.SKTST udgår med denne meddelelse

Efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 10-12 kan visse leverancer leveres momsfrit til luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik. Det drejer sig bl.a. om salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af luftfartøjer, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disse luftfartøjers faste udstyr samt nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på disse luftfartøjer.

Desuden omfatter fritagelsen ydelser, der præsteres for disse luftfartøjer, deres ladning, levering af brændstof og forsyninger, herunder proviant.

Luftfartsselskaber, der ønsker Skattestyrelsens godkendelse af, at selskabet i det senest afsluttede regnskabsår mod betaling hovedsageligt har fløjet i udenrigstrafik, kan sende en ansøgning til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen kan efter ansøgning tilsvarende godkende, at nystartede luftfartsselskaber hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, hvis Skattestyrelsen på baggrund af fartplaner, kontrakter, budgetter m.v. finder det ubetænkeligt. Skattestyrelsen offentliggør løbende en ajourført liste over godkendte luftfartsselskaber.

Skattestyrelsen skal understrege, at listen er et tilbud til de luftfartsselskaber, hvis leverandører er i tvivl om hvorvidt, det konkrete selskab mod betaling overvejende flyver i udenrigsfart. Udenlandske flyselskaber, der udelukkende flyver i udenrigsfart, behøver derfor ikke ansøge om optagelse på listen.

Følgende flyselskaber er anerkendte som flyselskaber, der mod betaling overvejende flyver i udenrigsfart til og med 31. december 2019:

 • Air Alsie A/S
 • Bel Air Aviation A/S
 • Blackbird Air Charter A/S (Fællesregistreringen)
 • Danish Air Transport A/S
 • Execujet Europe A/S
 • FlexFlight ApS
 • Global Reach Aviation A/S
 • Great Dane Airlines A/S
 • Greybird Aviation ApS
 • JAC Flying A/S
 • Jet Time A/S
 • KN Helicopters A/S
 • K/S DS-Eurowind
 • NHV A/S
 • Norsk Luftambulanse Danmark, filial af Norsk Luftambulanse AS, Norge
 • North Flying A/S
 • Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
 • Skybridge International Balkan D.O.O
 • Star Air A/S
 • SUN-AIR of Scandinavia A/S
 • Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S
 • Uni-Fly A/S

Betingelser

Momsfritagelsen omfatter kun luftfartøjer, der udelukkende anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik. Se momslovens § 34, stk. 1, nr. 10-12.

Momsudvalget har fastsat retningslinjer for momsfritagelse af luftfartøj mv., som benyttes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, se afsnit D.A.10.1.4.1 i Den Juridiske vejledning.

Det er en betingelse, at luftfartøjet alene bruges til luftfartsselskabets kommercielle aktiviteter, og at luftfartsselskabet mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Deles luftfartøjet med brugere, som ikke er et luftfartsselskab, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik, eller anvendes luftfartøjet til andre formål, end luftfartsselskabets kommercielle aktiviteter, skal momsfritagelse nægtes.

Videre udtaler Momsudvalget, at et luftfartøj ikke anses for udelukkende brugt til luftfartsselskabets kommercielle aktiviteter, når ejeren af luftfartøjet eller en med ejeren forbunden person, har ret til at kræve brug af luftfartøjet. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger klare beviser for, at en sådan brug kun indrømmes på samme retlige grundlag, som gælder for enhver anden kunde hos luftfartøjsselskabet.

Det betyder, at ejer eller udlejer/leasinggiver ikke må indrømmes fordele, som ikke tilbydes andre kunder. Hverken i forhold til muligheden for at chartre luftfartøjet (få udført charterflyvningen) eller i forhold til prisfastsættelsen. Lavere priser, storkunderabatter, eller andre gunstigere vilkår hos flyselskabet, der ikke tilbydes andre kunder, er således til hinder for fritagelsen.

Selv om selskabet er på Skattestyrelsens liste, er det derfor ikke muligt at få momsfri leveringer til bl. a. delte luftfartøjer, private luftfartøjer, luftfartøjer anvendt af almindelige erhvervsvirksomheder, eller luftfartøjer anvendt af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i indenrigstrafik. Selve luftfartøjet vil heller ikke kunne leveres eller lejes momsfrit.

Selskabet kan dog i stedet for eventuelt få fradrag for købsmomsen efter reglerne i momslovens § 37, stk. 8. Se Den Juridiske vejledning 2018-1, afsnit D.A.11.1.3.8.

Selv om luftfartøjet deles, skal leveringer af brændstof og forsyninger til flyet, der sker direkte til luftfartsselskabet, som mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik, og til udelukkende brug for luftfartsselskabets kommercielle aktiviteter, også være momsfritaget.

Sker der i løbet af kalenderåret 2019

 • ændringer i eksisterende flykontrakter,
 • ændringer i selskabets aktivitet, eller
 • tilføjelse af nye kontrakter eller luftfartøjer

skal det enkelte luftfartøj fortsat opfylde ovenstående for at være berettiget til at kunne lejes eller leveres momsfrit, og selskabet skal være berettiget til at få varer og ydelser leveret momsfrit til luftfartøjet. Se momslovens § 34, stk. 1 nr. 10-12.

Offentliggørelse af listen

Godkendelsen bortfalder pr. 31. december 2019 eller ved ændringer i momsregistreringsforholdene.

Luftfartsselskaber, der fortsat ønsker at være godkendt og optaget på listen, skal mindst en gang om året søge Skattestyrelsen om optagelse. Selskaberne skal i ansøgningen bekræfte, at de fortsat opfylder betingelserne og indsende de relevante tal/dokumentation (omsætningsfordeling/kilometerfordeling mv.).

Godkendelsen for 2019 fortsætter i den periode, hvor Skattestyrelsen behandler flyselskabernes anmodninger om godkendelse for 1. januar 2020 - 31. december 2020.

Opgaven med at vedligeholde listen varetages af Skattestyrelsen, Erhvervsprocesser, Klageproces. Ansøgninger bedes sendt til Skattestyrelsen, som mail via skat.dk/kontakt eller pr. post til Skattestyrelsen, Klageproces, Sluseholmen 8b, 2450 København SV. Fra 1. december 2019 er adressen Helgeshøj Alle 9, 2630 Taastrup.