Dato for udgivelse
08 dec 2015 08:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 nov 2015 10:01
SKM-nummer
SKM2015.762.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-1377372
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
FN, pensionsordning, engangsbeløb, international organisation
Resumé

Spørger har en pensionsordning i FNs pensionsfond (United Nation Joint Staff Pension Fund). Pensionsordningen er oprettet inden d. 18. februar 1992. Spørger har ikke rettidigt fået valgt, at pensionsordningen skulle omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A, og den beskattes derfor efter reglerne i statsskattelovens §§ 4-5.

Pensionsfondens pensionsregulativ giver spørgeren mulighed for at vælge at få konverteret en del af de forventede fremtidige, løbende udbetalinger til et engangsbeløb, der udbetales ved spørgers pensionering. Engangsudbetalingen kan dog højst udgøre et beløb, der svarer til spørgers egen andel af pensionsindbetalingerne på ca. 1/3.

Skatterådet finder, at et sådan engangsbeløb må sidestilles med udbetaling af livsforsikringer, brandforsikringer og deslige, jf. statsskattelovens § 5 d. Udbetalingen af engangsbeløbet kan derfor ske skattefrit.

Hjemmel

Statsskatteloven §§ 4-5

Reference(r)

Statsskatteloven §§ 4-5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.A.10.4.2.7.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.A.10.4.3.7.

Spørgsmål

  1. Vil SKAT fritage for indkomstbeskatning det engangsbeløb svarende til maksimalt en tredjedel af min FN pension, som jeg som ansat i en international organisation kan vælge at udtage ved min fratrædelse, med en tilsvarende reduktion af de løbende pensionsydelser som konsekvens? 

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Jeg har som ansat i en international organisation A været medlem af FN's pensionsfond UNJSPF siden 1989, og gik på pension den 31. august 2014 efter de gældende regler, da jeg fyldte 60 år.

Jeg var fra 1989 til 1996 ansat på organisationens regionalkontor i X, og fra 1996 ansat af the Joint United Nations Programme B, men indtil 1999 stadig tjenstgørende hos organisationen i X. I perioden 1999-2006 arbejdede jeg for B i Y, i perioden fra 2007 til 2012 i Z, og fra 1. januar 2013 til min fratræden 31. august 2014 igen i Y.

Ifølge et Memorandum of Understanding mellem B og organisationen A, varetager organisationen A administrationen af B, herunder administrationen af personalet. B er ikke i sig selv en retslig entitet, men administreres igennem organisationens vedtægter og retslige aftaler.

Jeg forblev under hele mit udlandsophold, fra 1999 til 31 august 2014, fuldt skattepligtig til Danmark, da min ægtefælle bevarede bopæl her.

Jeg har tidligere anmodet om og fået et bindende svar fra SKAT om, hvorvidt jeg kunne vælge beskatning af min FN pension efter pensionsbeskatningslovens § 53A eller 53B, når jeg i forbindelse med min pensionering og hjemflytning til Danmark. SKATs bindende svar var et nej. Landsskatteretten har efterfølgende fastholdt SKATs bindende svar.

Denne afgørelse bringer særlig relevans til den ovennævnte anmodning om bindende svar på, hvorvidt SKAT vil friholde fra indkomstbeskatning det engangsbeløb svarende til maksimalt en tredjedel af mit FN pension, som jeg kan vælge at få udbetalt i forbindelse med min fratræden.

Ved orienteringsmøder i Y i 2013 for organisationens ansatte, der stod overfor pensionering, blev jeg bekendt med muligheden for at udtage engangsbeløbet af pensionen, og at dette engangsbeløb angiveligt skulle være fritaget fra national indkomstskat.

Regulations, Rules and Pension Adjustment System of the United Nations Joint Staff Pension Fund

Muligheden for at vælge det ovennævnte engangsbeløb fremgår af det vedhæftede regelsæt for FN's pensionsfond, § 28 g, side 13 (UNJSPF, Regulations, Rules and Pension Adjustment System of the United Nations Joint Staff Pension Fund), hvor de relevante uddrag lyder:

“(g)       A benefit payable at the standard annual rate may be commuted by the participant into a lump sum subject to the following limitations and to supplementary article D, where applicable:

(i)          If the rate is 300 dollars or more, the amount of the lump sum may not exceed the smaller of:

(A)   The actuarial equivalent of one third of the benefit; or

(B)    The actuarial equivalent of one third of the maximum benefit that would be payable to a participant retiring at the normal retirement age, on the same date as the participant, with a final average remuneration equal to the pensionable remuneration on that date for the top step of level P-5 on the scale of pensionable remuneration in appendix B below;

(ii)       Nevertheless, if the amount calculated under (i) above is less than the amount of the participant's own contributions, then the benefit may be commuted to the extent of the latter amount;"

National Taxation - Guide to national taxation of United Nations Joint Staff Pension Fund, with special reference to United States income taxation",

Ifølge dokument udgivet af FN's Office for Legal Affairs “National Taxation - Guide to national taxation of United Nations Joint Staff Pension Fund, with special reference to United States income taxation", s. 3-4, udgør engangsbeløbet ifølge FN en del af FN ansættelsens endelige udbetalinger ("terminal payments") i forbindelse med fratrædelsen til pensionering og skal derfor friholdes fra national indkomstbeskatning på linje med de officielle lønninger og andre vederlag for FN ansatte under ansættelsen og ved fratrædelse til pensionering. Dette gælder også selvom nogle af disse ydelser først modtages et stykke tid efter fratrædelsen, da retten til betalingen tilskrives til ydelsen ved fratrædelsesdatoen. Dette fremgår af dokumentets generelle introduktion.

(Den ovennævnte guide behandler især forholdene vedrørende den amerikanske beskatning, da USA modsat de fleste andre lande aldrig har tiltrådt FN konventionens principper vedrørende beskatning. Guiden indeholder dog også en generel introduktion vedrørende beskatningen.)

UN Administrative Tribunal Judgement No. 237, Powell (1979)

FN's holdning har grundlag i FN's Administrative Domstols kendelse nr. 237 (vedhæftet, UN Administrative Tribunal Judgement No. 237, Powell (1979)), der fastslog, at engangsbetalingen udgør en del af de endelige udbetalinger "terminal payments" ved ansættelsens ophør (artikel XXII. Domstolen anfører i sine bemærkninger, at muligheden for at udtage engangsbeløbet fra pensionen blev givet af FNs Generalforsamling til FN ansatte der stod overfor pensionering for at imødegå vanskelige situationer såsom reintegrering i tilværelsen i deres hjemlande.

Kendelsens Artikel XXII:

"XXII. The Tribunal further notes that, in paragraph 218 of its report (document

A/4427), the Pension Review Group set up by General Assembly resolution 1310 (XIII) recognized that the conditions in international organizations were not wholly comparable to those in national administrations. They went on to say: “We agree that an official returning to his own country after a period of expatriate service may have valid reasons for requiring a cash sum exceeding that which can be provided under the salary and allowances system. We are prepared to recommend, therefore, that a withdrawing participant should be entitled . . . to receive in cash the amount of his own contributions with interest, and to receive as a deferred annuity the balance of the actuarial value of his earned retirement benefit on a single-life basis."

It appears to the Tribunal that the facility of partial lump sum withdrawal was afforded by the General Assembly to retiring staff members to meet difficult situations such as reintegration into their own national life. From that point of view, the one-third lump sum payment may also be regarded as a terminal payment which under Staff Regulation 3.3 m is eligible for reimbursement."

Kendelse:
“XXVIII. In conclusion:

(a)    The Tribunal rules that Information Circular ST/ADM/SER.A/l828 of 16 December 1974 is valid;

(b)    For the reasons stated in paragraph XVII above, the Tribunal is not competent to rescind Bulletin ST/SGB/l67 of 16 July 1978 or Bulletin STISGBI 169 of 29 November1978;

(c)    The Applicant is entitled to reimbursement of national income taxation on the one-third lump sum payment under paragraph XVI above;

(d)    As the Applicant has not established that he has paid national income taxation on the one-third lump sum payment, no claim for accrued interest arises;

(e)    As the Applicant has not established that he has suffered any incidental or

consequential damages as a result of the suspension of tax reimbursement on one-third lump sum payments, no claim for special damages arises."

UN Office for Legal Affairs  brev til den franske regering i 2012

 UN Office for Legal Affairs har i et brev til den franske regering i 2012 fremført, at en national indkomstbeskatning af dette engangsbeløb derfor vil stride imod Konventionen af 13 februar 1946 om de Forenede Nationers rettigheder og immuniteter (kaldet FN konventionen).

Denne konvention blev tiltrådt af Danmark i 1947 uden forbehold og er bindende for Danmark. Ifølge konventionens artikel V, stk. 18, gælder at:

"Forenede Nationers embedsmænd skal

a)   Fritages for Retsforfølgning med Hensyn til mundtlige eller skriftlige Udtalelser, der fremsættes og alle Handlinger, der er udført af denne på Embeds Vegne.

b)   Fritages for Beskatning af de Gager og Ydelser, der ydes dem af de Forenede Nationer"

Tilsvarende skattefritagelse er hjemlet i Agreement between the World Health Organization and the Government of Denmark af 29 November (herefter kaldet værtsoverenskomsten) section 22, som har følgende, engelsksprogede ordlyd:

1)    Officials of the Organization, irrespective of nationality, shall:

(a) be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity;

(b) be exempt from taxation in respect of the salaries and emoluments paid to them by the organization. 

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det bindende spørgsmål bør besvares med et ja.

SKAT bør fritage fra indkomstbeskatning det engangsbeløb, maksimalt udgørende en tredjedel af min FN pension, som jeg som ansat i en international organisation kan vælge at udtage i forbindelse med min fratræden til pensionering fra denne.

Dette svar vil være i overensstemmelse med den hidtidige praksis på området, hvor det ikke har været muligt at finde eksempler på beskatning af engangsbeløbet. Som nævnt er udtagelse af engangsbeløbet ikke længere aktuelt for de fleste tidligere ansatte i den internationale organisation A i Danmark, som kan vælge beskatning efter skattelovens § 53 A. Jeg kender dog aktuelt til et tilfælde fra 2000, hvor en tidligere ansat mundtligt har forespurgt de danske skattemyndigheder, og fået medhold i, at beløbet ikke er skattepligtigt.

Endvidere taler følgende forhold for den ønskede besvarelse:

Da min pensionsordning er oprettet før 18. februar 1992 og som nævnt ovenfor ifølge SKAT 's afgørelse, stadfæstet af Landsskatteretten, derfor ikke kan beskattes efter § 53 A eller 53 B, er den i stedet omfattet af de tidligere gældende regler. Da der er tale om en udenlandsk ordning, som må karakteriseres som en pensionskasseordning, som ikke opfylder betingelserne i PBL § 3, er ordningen ikke omfattet af dagældende PBL § 50, stk. 1, nr. 3. Ordningen er derfor i stedet omfattet af statsskattelovens regler, som vil bevirke, at løbende livsbetingede ydelser skal medregnes i den skattepligtige indkomst, medens kapitaludbetalinger er skattefri, jvf. statsskattelovens §§ 4, litra c), og 5, litra b). Det ovennævnte engangsbeløb er at betragte som en sådan kapitaludbetaling, og bør derfor være skattefrit.

Endvidere vil det ønskede svar som beskrevet ovenfor være i overensstemmelse med de forpligtelser, som Danmark har indgået ved sin tiltrædelse af FN konvention samt værtsoverenskomsten med A, til at fritage FN ansatte fra beskatning af de gager og ydelser, der ydes dem af FN.

Højesteret har i en kendelse af 27 juli 2006 (SKM2006.486.HR) fastslået, at skattefritagelsesbestemmelsen i FN konventionen og værtsoverenskomsten mellem WHO og Danmark alene hjemler national skattefrihed for personer, der aktuelt er ansat i FN's organisationer. Denne kendelse strider dog ikke imod det foreslåede svar. Som det fremgår af den ovennævnte kendelse fra FN's Administrative Domstol, erklæringen fra UNJSPF og UN Office for Legal Affairs, udgør engangsbeløbet en del af de endelige udbetalinger (terminal payments), som FN ansatte har ret til at modtage på datoen for fratrædelse til pension, og bør derfor fritages for national indkomstbeskatning på linje med løn og andre ydelser i forbindelse med fratræden. Dette gælder som anført ifølge UN Office for Legal Affairs også, selvom den aktuelle udbetaling sker på et senere tidspunkt, da retten til ydelsen knytter sig til fratrædelsesdatoen.

Endelig skal det i vurderingen af den eventuelle beskatning af engangsbeløbet bemærkes, at jeg som nævnt ovenfor været bosat udenfor Danmark fra 1999, og siden 1.januar 2012 til min fratræden 31. august 2014 i Y i Schweiz. Jeg har således haft domicil både i Danmark og i Schweiz i denne periode, og tilbragt langt den overvejende tid i Schweiz, da mine ophold i Danmark har begrænset sig til ferier og korte besøg hver anden weekend.

Ifølge dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Schweiz tilfalder beskatningen af en eventuel indkomst under mit ophold i Schweiz derfor dette land.  Schweiz fastholder imidlertid som mange andre lande princippet om fritagelse af engangsbeløbet for national indkomstbeskatning, som det fremgår af fremsendte brevudveksling mellem FN og det schweiziske udenrigsministerium.

Skulle SKAT på trods af de ovennævnte forhold vælge at betragte engangsbeløbet som skattepligtig, må beskatningen dog følge de ovenfor beskrevne schweiziske regler og derfor bortfalde.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at SKAT vil fritage for indkomstbeskatning det engangsbeløb svarende til maksimalt en tredjedel af min FN pension, som jeg som ansat i en international organisation kan vælge at udtage ved min fratrædelse, med en tilsvarende reduktion af de løbende pensionsydelser som konsekvens. 

Lovgrundlag

Statsskatteloven §§4 og 5

§ 4

Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.Eks.:

a. (...)

c. af et Embede eller en Bestilling, saasom fast Lønning, Sportler, Embedsbolig, Naturalydelser, Emolumenter, Kontorholdsgodtgørelse (med Hensyn til Kontorudgifter jfr. § 6b.), samt Pension, Ventepenge, Gaver (jfr. dog herved Bestemmelsen i § 5b.), Understøttelser, Klosterhævning, Livrente, Overlevelsesrente, Aftægt og deslige;

(...)

§ 5

Til Indkomst henregnes ikke:

a. (...)

b. Gaver, der falder ind under Afsnit III. i Lov om Afgift af Arv og Gave, samt Formueforøgelse, som hidrører fra Arv og Forskud paa saavel falden som ikke falden Arv eller fra Indgaaelse af Ægteskab, Udbetaling af Livsforsikringer, Brandforsikringer og deslige;

(...)

Den under a. og b. omhandlede Formueforøgelse, ligesom ogsaa den Formueformindskelse, der fremkommer ved Formuegenstandes Synken i Værdi, kommer derfor kun i Betragtning, for saa vidt som Formuens Udbytte derved er blevet forøget eller formindsket, og da kun med Beløbet af den saaledes fremkomne Udbytteforøgelse eller Udbytteformindskelse

Pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 1

§ 50. Reglerne i stk. 2-8 gælder for:

1. livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,

2. livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit 1,

3. pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1, men som opfylder betingelserne i § 3,

4. livsforsikring og pensionskasseordning, der omfattes af §§ 2 eller 5-7, men som efter § 1, stk. 2, er valgt beskattet efter § 50,

5. anden livsforsikring, der omfattes af kapitel 1, men som efter § 1, stk. 2, er valgt beskattet efter § 50,

6. rateopsparing eller opsparing i pensionsøjemed, der omfattes af kapitel 1, men som efter § 1, stk. 2, er valgt beskattet efter § 50, og

7. syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede.

Lov nr. 1388 af 20. december 2004, § 5, nr. 2.

§ 5

I lov nr. 429 af 26. juni 1998 om ændring af pensionsbeskatningsloven, realrenteafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven og skattekontrolloven. (Filialer af EU-forsikringsselskaber og -pengeinstitutter, symmetri i pensionsbeskatningen, afgift af aktieafkast og afskaffelse af kvoteordningen) foretages følgende ændringer:

(...)

2. I § 6 indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. En forsikringstager eller pensionsopsparer, der har en forsikring eller pensionsordning, der er oprettet eller erhvervet før den 18. februar 1992, kan med virkning fra og med indkomståret 2004 vælge, at § 1, nr. 4, 5, 6 og 7, finder anvendelse på forsikringen eller pensionsordningen, såfremt pensionsbeskatningslovens § 53 A eller § 53 B i øvrigt er anvendelig på forsikringen eller pensionsordningen. Valget er bindende og skal træffes inden den 1. januar 2006 eller i forbindelse med indtræden af fuld skattepligt her til landet. Valget skal inden for fristen i 2. pkt. enten meddeles Told- og Skattestyrelsen eller forsikringsselskabet m.v., såfremt dette indgiver oplysninger til de statslige told- og skattemyndigheder efter skattekontrollovens § 8 B. Valget får i så fald virkning fra og med det tidspunkt, hvor Told- og Skattestyrelsen eller forsikringsselskabet m.v. får oplysningen. De personer, som inden den 1. april 2005 træffer beslutning om, at pensionsbeskatningslovens § 53 A eller § 53 B skal finde anvendelse på forsikringen eller pensionsordningen, kan vælge, at beslutningen får virkning fra og med den 1. januar 2004. I så fald gives Told- og Skattestyrelsen eller forsikringsselskabet m.v. oplysning herom.«

Praksis

SKM2006.486.HR

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt den i værtsoverenskomsten mellem WHO og Danmark indeholdte skattefritagelsesbestemmelse vedrørende gager og ydelser ydet til "organisationens embedsmænd" tillige omfatter pensionsudbetalinger.

Højesteret fandt, at værtsoverenskomstens skattefritagelsesbestemmelse, som er identisk med en tilsvarende bestemmelse i FN-konventionen, efter en sproglig fortolkning - i sammenhæng med reglerne om immunitet - alene hjemler national skattefrihed for personer, der aktuelt er ansat i FN's organisationer. Der var ikke grundlag for at betragte appellantens pension som en udskudt lønudbetaling, og det fandtes at være uden betydning, at appellanten under sin ansættelse har betalt skat til FN af den del af hendes løn, som har udgjort hendes egenbetaling til pensionen. Ligeledes fandtes det uden betydning for kvalifikationen af udbetalingerne, om FN's pensionsfond ville kunne drive pensionskassevirksomhed i Danmark.

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.A.10.4.3.7

Beskrivelse af pensionsfonden

Vedtægterne for The United Nations Joint Staff Pension Fund (FN's Pensionsfond) blev godkendt af FN's generalforsamling og trådte i kraft den 23. januar 1949. Vedtægterne er blevet ændret en del siden da.

Det er pensionsfondens formål at udbetale alderspension, dødsfaldserstatning og invaliditetsydelser til ansatte ved FN-organisationen og andre organisationer, der er godkendt som medlemmer af fonden.

Efter de vedtægter, der trådte i kraft den 1. januar 2001, er følgende organisationer medlemmer af fonden:

(... )

  • ·    organisation A

(...).

Pensionerne finansieres ifølge Part III i Regulations of the United Nations Joint Staff Pension Fund af deltagernes bidrag, medlemsorganisationerne bidrag, afkast af fondens investeringer, ekstraordinære medlemsbidrag samt bidrag fra andre kilder. Størrelsen af pensionerne fastsættes efter reglerne i Part V i samme regulativ.

Det ansatte medlem af fonden betaler selv ca. 1/3 af bidraget mens den medlemsorganisation, som personen er ansat i, betaler ca. 2/3. Siden den 1. januar 1990 har den ansattes bidrag udgjort 7,10 pct. af den pensionsberettigedes løn og medlemsorganisationens bidrag 15,80 pct. af samme grundlag.

Medlemsorganisationens bidrag medregnes ikke i beregningsgrundlaget for den FN-skat (Staff Assesment) den ansatte betaler af sin indkomst fra FN´s medlemsorganisation. Det betyder, at der er bortseelsesret for den del af pensionsbidraget, der betales af medlemsorganisationen.

Udbetaling af FN-pension til tidligere ansatte i en FN-organisation, der er indtrådt i FN's pensionsordning før den 18. februar 1992, er som udgangspunkt omfattet af reglerne i SL §§ 4 litra c og 5 litra b, medmindre han eller hun har valgt beskatning efter reglerne i PBL § 53 A eller PBL § 53 B inden den 1. januar 2006 eller umiddelbart efter tilflytning til Danmark. Se afsnit C.A.10.4.2.5 om valg af afkastbeskatning efter PBL § 53 A eller PBL § 53 B for forsikrings- og pensionsordninger oprettet før den 18. februar 1992.

Hvis den ansatte er indtrådt i ordningen den 18. februar 1992 eller senere, skal ordningen rent skattemæssigt behandles efter reglerne i PBL § 53 A eller PBL § 53 B.

(...)

Beskatning af udbetalinger

(...)Hvis pensionisten er indtrådt i FN's pensionsfond før den 18. februar 1992 og ikke har valgt beskatning efter PBL §§ 53 A eller 53 B inden den 1. januar 2006 eller umiddelbart efter tilflytning til Danmark, skal de løbende livsbetingede ydelser beskattes efter SL § 4, litra c.

Højesteret fandt, at værtsoverenskomstens skattefritagelsesbestemmelse alene hjemler national skattefrihed for personer, der aktuelt er ansat i FN's organisationer. Der var ikke grundlag for at betragte pension som en udskudt lønudbetaling. Den udbetalte pension skulle derfor medregnes i klagerens skattepligtige indkomst. Se SKM2006.486.HR.

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.A.10.4.2.7

Beskatning af løbende udbetalinger efter SL § 4 litra c

Den skattepligtige indkomst, der omtales her, er den, der bl.a. i SL § 4 litra c omtales som: "pension, livrente, overlevelsesrente, aftægt og deslige". Se SL § 4.

Bestemmelsen er en opsamlingsbestemmelse.

Skattepligten efter SL § 4 litra c gælder, selvom retten til ydelserne er tilvejebragt gennem tidligere indbetalinger, der ikke har været fradrag for.

Skattepligten omfatter efter ordlyden og sammenhængen med SL § 5 litra b udbetalinger i form af løbende ydelser.

Ydelser i form af ratevis udbetaling af en kapital over en i forvejen aftalt tidsperiode - uanset om den umiddelbart berettigede er i live eller ej - er ikke omfattet af bestemmelsen, men er skattefri efter SL § 5 litra b.

Skattefrihed af kapitaludbetalinger efter SL § 5, litra b

Den skattepligtige indkomst omfatter ikke "udbetaling af livsforsikring, brandforsikringer og deslige". Se SL § 5, litra b.

Bestemmelsen er, ligesom SL § 4, litra a, en opsamlingsbestemmelse.

Bestemmelsen omfatter efter praksis bl.a.:

  • Engangsudbetalinger fra renteforsikring eller lignende
  • Bonusudbetalinger
  • Engangsudbetalinger i forbindelse med ophævelse af en pensionsordning med løbende udbetalinger, fx udtrædelsesgodtgørelse fra en pensionskasse.

Beskatning af afkast

Afkastet på ordninger, der behandles efter reglerne i statsskatteloven, er efter praksis skattefrit.

Ordninger som reglerne anvendes på

Statsskattelovens regler omfatter bl.a. følgende ordninger:

  • Udenlandske pensionskasseordninger, der er oprettet før den 18. februar 1992 og ikke i tide er valgt beskattet efter reglerne i PBL § 53 A eller PBL § 53 B
  • Pensionsordninger, der ikke anses for omfattet af begreberne livsforsikringer og pensionskasseordninger i PBL § 53 A og PBL § 53 B, eksempelvis en pensionsreserve opbygget i udlandet efter de dér gældende regler, som indestår i personens virksomhed
  • Syge- og ulykkesforsikringer, der ikke ejes af den forsikrede
  • Offentligt administrerede ordninger, der udbetaler løbende livsbetingede ydelser, jf. SKM2001.159.LSR.

Begrundelse

As staff members (embedsmænd) er fritaget for national dansk beskatning af den løn og de tillægsydelser, som de modtager fra organisationen under deres ansættelse, jf. FN-konventionens artikel V, stk. 18, litra B og den mellem Danmark og organisation A indgåede værtsoverenskomst af 29. november 1955.

Spørger henviser til FN's Administrative Domstols kendelse nr. 237, (UN Administrative Tribunal Judgement No. 237, Powell (1979)).

I kendelsens artikel XXII anfører Domstolen, at muligheden for at udtage et engangsbeløb fra pensionsordningen, der svarer til den ansattes eget pensionsbidrag inklusiv renter mod en aktuarberegnet reduktion af de fremtidige løbende ydelser, blev tilladt af FNs Generalforsamling for FN ansatte, der stod overfor pensionering, for at imødekomme et behov for at kunne få et kontant beløb ud over det, der var muligt at få via lønsystemet.

Muligheden for engangsbetalingen blev tilbudt af generalforsamlingen til embedsmænd, der stod overfor pensionering for at imødegå vanskelige situationer såsom reintegration til deres liv i bopælslandet. Engangsbeløbet kan derfor anses, som "terminal payments" (overgangsbeløb) og er dermed omfattet af retten til tax reimbursment (skatterefusion) ifølge FNs Staff Regulation 3.3.

Efter SKATs opfattelse tager kendelsen kun stilling til et spørgsmål om, hvorvidt klageren i den omtalte sag efter FNs interne regler og administrative praksis har ret til tax reimbursment (skatterefusion) for betalt national skat i forbindelse med udbetaling af en engangssum fra FNs pensionsfond United Nations Joint Staf Pension Fond (UNJSPF).
Kendelsen tager ikke stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en engangssum fra FNs pensionsfond United Nations Joint Staf Pension Fond (UNJSPF) er omfattet af bestemmelsen i FN-konventionens artikel V, stk. 18, litra B og dermed er objektivt fritaget for national beskatning.

Højesteret har i sin dom SKM206.486.HR fastslået, at den objektive skattefritagelse for løn og tillægsydelser, der gælder for embedsmænd ved FN, kun er gældende så længe ansættelsesforholdet består. Fra det tidspunkt, hvor embedsmandens ansættelse hos FN-organisation ophører fx ved pensionering, er embedsmanden ikke længere omfattet af fritagelsen for national skat, jf. SKM2006.486.HR.

Det er derfor SKATs opfattelse, at kendelsen fra FNs Administrative Domstol ikke ændrer på Højesterets dom om, at de udbetalinger, som bl.a. spørger modtager fra FNs pensionsfond United Nations Joint Staf Pension Fond (UNJSPF), kan beskattes efter intern dansk skattelovgivning.

Det er samtidigt SKATs opfattelse, at dette vil gælde alle former for udbetalinger fra pensionsordningen dvs. både de løbende udbetalinger og det engangsbeløb, som spørger kan vælge at få udbetalt ved ophøret af sit ansættelsesforhold i FN mod en reduktion af de fremtidige løbende udbetalinger i henhold til pensionsfondens regulativ.

Da spørgerens pensionsordning i UNJSPF er oprettet før d. 18. februar 1992 i en udenlandsk pensionsfond, er den ikke omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50, fordi bestemmelsen kun omfatter udenlandske pensionsordninger, der er tegnet som livsforsikringer, men ikke omfatter pensionsordninger oprettet i udenlandske pensionskasser og pensionsfonde, jf. pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 1, nr. 3.

Som følge heraf beskattes udbetalingerne fra spørgerens pensionsordning i FN´s pensionsfond (UNJSPF) som udgangspunkt efter statsskattelovens § 4 c, og § 5 b.

Ved en overgangsregel i lov nr. 429 af 26. juni 1998, § 6, stk. 12, som er indsat ved lov nr. 1388 af 20. december 2004, § 5, nr. 2, fik personer, der har en udenlandsk pensionsordning oprettet før d. 18. februar 1992, mulighed for at vælge, at deres pensionsordning beskattes efter pensionsbeskatningslovens § 53 A i stedet for efter statsskattelovens §§ 4 og 5.

Personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark på tidspunktet for overgangsreglens ikrafttræden skal have foretaget dette valg inden d. 1. januar 2006.

Ifølge afgørelse fra Landsskatteretten d. dd.mm. 2014 har spørger ikke foretaget sit valg herom inden udløbet af tidsfristen. Spørger kan derfor ikke anvende reglerne i pensionsbeskatningslovens § 53 A på udbetalingerne fra pensionsordningen.

Det er SKATs opfattelse, at spørger skal medregnes de løbende pensionsudbetalinger fra pensionsordning i UNJSPF ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 4 c.

Den del af udbetalingerne, som spørgeren efter pensionsordningens regulativ får konverteret og udbetalt som et engangsbeløb, må efter SKATs opfattelse sidestilles med udbetaling af livsforsikringer, brandforsikringer og deslige. Udbetaling af engangsbeløbet kan derfor ske skattefrit, jf. statsskattelovens § 5 d.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.