Dato for udgivelse
25 mar 2019 13:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 mar 2019 12:48
SKM-nummer
SKM2019.174.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
Retten i Næstved, BS 5010/2017
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Salgspriser, autoforhandler, finansieringsselskab, reelle, opskrevet, kontantudbetaling, kontrakter, bogføring, slutsedler, vildledning, kasserapport, kontoudskrifter, erklæringer, underskrifter,
Resumé

En autoforhandler havde bogført lavere salgspriser for 39 biler og motorcykler, end de salgspriser autoforhandleren havde oplyst over for et finansieringsselskab. SKAT havde anset de oplyste salgspriser hos finansieringsselskabet som de reelle og forhøjede på den baggrund selskabets indkomst. Autoforhandleren gjorde gældende, at den pris, der var anført over for finansieringsselskabet, ikke var den reelle salgspris, idet prisen blev opskrevet med en kontantudbetaling der dog aldrig var betalt så køberne kunne opnå fuld finansiering af købene.

Kontrakterne hos finansieringsselskabet, som var underskrevet af køberne, angav, at der var erlagt udbetaling. De slutsedler, der dannede grundlag for forhandlerens bogføring, og hvoraf fremgik, at der ikke var sket udbetaling, var ikke underskrevet af køberne. Retten udtalte, at under disse omstændigheder, og idet det havde formodningen imod sig, at køberne havde ønsket at medvirke til vildledning af finansieringsselskabet, skulle autoforhandleren føre et sikkert bevis for, at skatteansættelsen var sket på et urigtigt grundlag.

Retten bemærkede, at der ikke var ført kasserapport, kontoudskrifter eller lignende objektiv konstaterbart som dokumentation for, at forhandleren ikke havde modtaget kontante udbetalinger fra køberne. Uagtet de af forhandleren udarbejdede erklæringer, der i et vist omfang blev bekræftet af vidnerne ved underskrift eller i retten, fandt retten ikke, at det var tilstrækkeligt godtgjort, at de reelle salgspriser for bilerne var som angivet i forhandlerens bogholderi, og ikke som angivet over for finansieringsselskabet.

I anden række angik sagen dokumentation for fradragsret for køb af køretøjer. Retten bemærkede, at der ikke var fremlagt yderligere dokumentation vedrørende sagsøgers påståede køb. Vidnerne havde i et vist omfang i retten bekræftet, at de havde solgt et køretøj til forhandleren, men der var ikke fremlagt dokumentation herpå i form af f.eks. faktura, kontoudtog, check-bilag eller lignende. På den baggrund fandt retten det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at de var købt af forhandleren, herunder til de påståede priser på det anførte tidspunkt.

Retten fandt således ikke grundlag for at ændre skattemyndighedernes afgørelse og frifandt herefter Skatteministeriet.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra A

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019-1, C.C.2.1.2.1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019-1, C.C.2.2.1.2

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse, jr.nr. 12-0191855

Dommen er anket til Østre Landsret, hvis dom er offentliggjort som SKM2020.252.ØLR.

Appelliste

Parter

A

(v/adv. Nicolai Bo Sørensen)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Mads Høeg Sørensen)

Afsagt af Byretsdommer

Camilla Lørring

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen er anlagt den 14. februar 2017. Sagen vedrører forhøjelse af sagsøgers skatteansættelse for indkomståret 2008 som følge af dels angivne salgspriser over for finansieringsselskabet og dels fradragsret for køb af biler.

Sagsøgeren, A, har fremsat endelig påstand om, at sagsøgers overskud af virksomhed for indkomståret 2008 nedsættes med 4.041.670 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har fremsat påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Af Landsskatterettens afgørelse af 18. november 2016 fremgår:

"…

Faktiske oplysninger

Klageren ejer virksomheden G1, som køber, sælger og reparerer biler.

SKAT har ændret resultatet af virksomheden for indkomståret 2008 efter gennemgang af de enkelte bogforingskonti i virksomheden.

Konto 160 omsætning reservedele og tilbehør

Der er bogført fakturaer, hvor der efterfølgende er udstedt kreditnota og bogført et mindre beløb. Slutsedlerne er ikke underskrevet af kunden, og SKAT har fra finansieringsselskabet modtaget kopi af nogle af aftalerne. SKAT har lagt aftalerne fra finansieringsselskabet vedrørende salg af biler til grund for afgørelsen, som er opgjort således:

Dato                       Tekst                                                              Beløb

17-03-2008

Kreditnota 12953/ Faktura 12469 G2

797.490 kr.

18-03-2008

F1-Finans (B08-133) 

-689.508 kr.

21-05-2008

Kreditnota 12588/faktura 12544 F2-finans

341.240 kr.

23-05-2008

(B08-334) Rexton

-305.620 kr.

13-07-2008

Kreditnota 13350/ faktura 12592 Galaxy

148.115 kr.

15-05-2018

Finans (B08-319) Galaxy

-105.175 kr.

18 08-2008

Kreditnota 12824 /faktura 12833 ML 320

711.535 kr.

20-08.2008

Finans (B08-400) ML 320

-609.804 kr.

 

Udeholdt omsætning iflg. SKAT

288.273 kr.

Konto 210 salg brugte biler

Klageren har solgt biler mv., hvor kunden har fået finansieret købesummen i F3-finans. SKAT har fra F3-finans fået tilsendt kopi af aftalerne, og det fremgår heraf, at der i nogle tilfælde er forskel mellem slutsedlen i virksomhedens bogholderi og den aftale, der er indsendt til F3-finans.

Forskellen udgør ofte udbetalingen, som kunden har betalt. Slutsedlen i bogholderiet er ikke underskrevet af kunden, men alene udstedt og signeret af virksomhedens bogholder, IM. Slutsedlerne i virksomhedens bogholderi er ikke udstedt i datoorden, og SKAT har derfor konkluderet, at disse er bogført efterfølgende.

SKAT har opgjort, at der ifølge virksomhedens bogholderi har været en omsætning på 7.857.128 kr. vedrørende disse biler, mens der ifølge oplysninger fra F3-finans har været omsætning for 10.350.525 kr. SKAT har på den baggrund forhøjet virksomhedens omsætning med 2.493.397 kr.

Konto 220 Køb brugte biler

Det er købt biler mv., hvor der mangler underbilag til dokumentation af, hvilke omkostninger der er afholdt. Varelagerlisten indeholder desuden ikke stelnr./reg.nr. eller andet, det kan bekræfte varelagerets opgørelse og værdiansættelsen heraf. SKAT har opgjort en liste over køb af biler, som ikke er tilstrækkeligt dokumenteret således:

Bilag

Tekst

Beløb

B08-66

vw polo 16 1997

20.000 kr.

B08-98

harley davidson

200.000 kr.

B08-99

ch.6886 mb a classe

200.000 kr.

B08-101

ch.1705 harley davidson

240.000 kr.

B08-102

harley davidson

100.000 kr.

B08-141

vw passat 19 tdi stc sølv

210.000 kr.

B08-147

audi a4 2004

336.071 kr.

B08-150

Vedr. B08-150 kontant

18.000 kr.

B08-150

ch. 1878 vw touareg

237.566 kr.

B08-154

ch.1896 vw golf 19 tdi 2002

142.124 kr.

B08-188

audi a3 20 fsi 2006

305.000 kr.

B08-197

ch.1838 harley davidson

182.000 kr.

B08-218

vw transporter 25 tdi 2001

50.000 kr.

B08-220

ch.1766 bmw 530 30 d 2006

425.000 kr.

B08-262

mitshubishi lancer f lager

95.000 kr.

B08-294

citroen c5 2004

165.000 kr.

B08-308

ch.4184 vw golf 14 1995

11.884 kr.

B08-309

ch.4200 mb sprinter

20.000 kr.

B08-312

ch.9156 vw golf 1998

102.024 kr.

B08-321

ch.l877 mb s320 2003

320.000 kr.

B08-323

Ch.6863 vw passat 18 stc 1998

80.000 kr.

B08-363

vw transporter 1994

10.000 kr.

B08-376

toyota corolla

10.000 kr.

B08-380

vw passat 19 tdi 2005

225.000 kr.

B08-386

chrysler gr voyager 33 1998

176.794 kr.

B08-389

mb e300 d sort 1996

117.600 kr.

B08-392

mb ml 320 cdi van 2005, 1370653

330.724 kr.

B08-393

dodge van rød

70.000 kr.

B08-394

vw tansporter

100.000 kr.

I alt

4.499.787 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens indkomst for indkomståret 2008 med i alt 8.157.627 kr.

Konto 160 Omsætning reservedele og tilbehør

Slutsedlerne, som er bogført i virksomhedens bogholderi er ikke underskrevet af kunden, men alene udstedt og signeret af virksomhedens bogholder, IM.

Fakturaerne, der er udstedt af klageren og sendt til finansieringsselskabet, har været lagt til grund for den leasingaftale, der er indgået mellem finansieringsselskabet og leasingtager. SKAT har anset, at det ikke er sandsynligt, at leasingtageren vil acceptere en dyrere ydelse end den pris, som er oplyst til finansieringsselskabet.

Det er ikke dokumenteret, at bilens værdi alene skulle udgøre den værdi, klageren har valgt at bogføre, og ikke den der er anmeldt over for finansieringsselskabet. Endelig er der ikke ført et kasseregnskab, som kan bekræfte klagerens påstand.

SKAT anser, at klageren har solgt bilen til den værdi, der er oplyst til finansieringsselskabet og som leasingaftalen er baseret på, hvorfor det er fakturaen, som er sendt til finansieringsselskabet, der skal indtægtsføres. Differencen på 288.273 kr. anses for udeholdt af omsætningen.

Konto 210 Salg brugte biler

Slutsedlerne, der er bogført i virksomhedens bogholderi er ikke underskrevet af kunden, men alene udstedt og signeret af dens bogholder, IM.

Fakturaerne, som er udstedt af klageren og sendt til finansieringsselskabet, har også for denne konto været lagt til grund for den finansieringsaftale, der er indgået mellem finansieringsselskabet og låntager. SKAT har ikke anset det for sandsynligt, at låntager vil acceptere et dyrere lån end det beløb, som bilen er købt for.

Det er ikke dokumenteret, at bilens værdi alene udgør den værdi, klageren har valgt at bogføre, og ikke den, som han og kunden har anmeldt over for finansieringsselskabet. Endelig har klageren ikke ført et kasseregnskab, som kan bekræfte hans påstand.

SKAT har anset, at klageren har solgt bilerne til værdien, som er oplyst til finansieringsselskabet, og klageren har dermed udeholdt omsætning med 2.493.397 kr.

Konto 220 Køb brugte biler

Klageren har købt biler, hvor det mangler underbilag til dokumentation af, hvilke omkostninger der er afholdt og hvem der har modtaget pengene. Klagerens varelagerliste indeholder desuden ikke stelnr./reg.nr. eller andet, der kan bekræfte varelagerets opgørelse, og det er derfor ikke muligt at vurdere opgørelsens rigtighed.

Omkostningerne er ikke anset for at være afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, hvorfor fradrag ikke er godkendt med 4.499.787 kr.

Ved mødet i Landsskatteretten anførte SKAT blandt andet, at klageren til Finansieringsselskabet har udskrevet fakturaer, som må lægges til grund for virksomhedens omsætning. Efterfølgende erklæringer kan ikke lægges til grund, og ikke alle købere har indsendt erklæringer. Der er udfærdiget et juridisk bindende dokument til finansieringsselskabet, hvilket gælder for både konto 160 og 210.

SKAT gennemgik under retsmødet desuden de øvrige punkter, som SKAT har ændret ansættelsen med.

Vedrørende salgsprovision, som ikke er godkendt fratrukket mener SKAT, at afgørelsen skal stadfæstes.

For konto 220 mangler der underbilag/grundbilag for flere handler. SKAT kan dog godkende flere handler med henvisning til bemærkningerne i SKATs udtalelse af 23-05-2016. Der er tale om 20 ud af 29 handler, som kan accepteres af SKAT, hvorefter ansættelsen kan nedsættes med 3.139.787 kr. af den samlede forhøjelse på 4.499.787 kr. vedrørende dette punkt med følgende begrundelse:

  • 8 bilag ud af 29 bilag kan afstemmes, da bilerne fremgår af sælgers skatteoplysninger for indkomståret 2008, udgiften kan godkendes.
  • 8 bilag ud af 29 bilag ikke afstemmes, da bilerne ikke fremgår af sælgers skatteoplysninger for indkomståret 2008. Udgiften kan ikke godkendes, da det ikke kan bekræftes at sælger er juridisk ejer. Dokumentationen er ikke fyldestgørende.
  • 2 biler købt af bilforhandlere, godkendes, da der er fremlagt fyldestgørende faktura.
  • 1 bil købt i 2009, kan ikke godkendes, da den er fradragsberettiget i indkomståret 2009
  • 4 biler, check indløst, godkendes.
  • 5 biler er videresolgt, men sælgers oplysninger fremgår ikke af bilagene, godkendes.
  • 1 tilbagekøb af bil fra F4-finans, godkendes.

Beløbsmæssigt kan SKATs godkende følgende:

…..

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4. Skatteydere skal selvangive deres indkomst og kunne dokumentere deres indtægts- og formueforhold. Det følger af skattekontrollovens § 1, § 6 og § 6 B.

Skatteydere kan fradrage driftsomkostninger, dvs. de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Udgiften skal være direkte knyttet til indkomsten, og den skal ligge inden for virksomhedens naturlige rammer

Private udgifter kan ikke fradrages.

Det fremgår af virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, at aktiver, der benyttes både til erhvervsmæssige og private formål, ikke indgår i den selvstændige erhvervsvirksomhed. Dog indgår i virksomheden den erhvervsmæssige del af en ejendom, hvor der foretages en fordeling af ejendomsværdien på den del, der tjener til bolig for den skattepligtige, og på den øvrige ejendom. Ejendomme som nævnt i ejendomsværdiskattelovens § 4, nr. 6-8, indgår i virksomheden med den del af ejendommen, der ikke tjener til bolig for ejere. Anskaffelsessummen for ombygning, forbedringer m.v. af den erhvervsmæssige del af sådanne ejendomme indgår ligeledes i virksomheden. Biler, telefoner, datakommunikationsforbindelser og computere med tilbehør, der benyttes både erhvervsmæssigt og privat, kan indgå i virksomheden. Ved fastsættelse af værdien af privat benyttelse af aktiver, der indgår i virksomheden, finder ligningslovens § 16 tilsvarende anvendelse. For biler, der indgår i virksomheden og benyttes både erhvervsmæssigt og privat, finder ligningslovens § 9 C, stk. 7, tilsvarende anvendelse.

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 4 (uddrag), at den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1, sættes til en årlig værdi pi 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr. Til den skattepligtige værdi medregnes et miljøtillæg. Miljøtillægget udgør den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter vægtafgiftsloven, med tillæg af 50 pct. For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst 3 år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til den oprindelige nyvognspris i indtil 36 måneder regnet fra og med den måned, hvori første indregistrering er foretaget, og herefter til 75 pct. af nyvognsprisen. For biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, og for tidligere hyrevogne, der anskaffes uden berigtigelse af registreringsafgift, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter.

Konto 160 Omsætning reservedele og tilbehør.

Der er bogført fakturaer, som klageren har udstedt til F3-finans, hvor der efterfølgende er udstedt kreditnota og bogført mindre beløb. Der er ikke dokumenteret nogen erhvervsmæssig begrundelse for udstedelse af kreditnotaerne, og på den baggrund kan disse ikke lægges til grund ved opgørelsen af virksomhedens omsætning.

Det fremgår ikke af de fremlagte bilag vedrørende dette punkt, at der kun er blevet bogført 80 pct. af den samlede salgssum for bilerne, og at salgssummen som er oplyst til finansieringsselskaberne ikke er den korrekte salgssum, således som det er oplyst af klageren. Det har således formodningen for sig, at salgssummen, som er oplyst til finansieringsselskabet er den korrekte. Den efterfølgende indsendte dokumentation er ikke tilstrækkelig til at bortse fra de oplysninger, som klageren har indgivet til finansieringsselskaberne, jf. i øvrigt nedenfor under konto 210 "salg brugte biler".

Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen på dette punkt, hvor omsætningen er forhøjet med 288.273 kr.

Konto 210 Salg brugte biler

Klageren har ved sagens behandling oplyst, at han har haft en bil til salg for eksempelvis 100.000 kr., hvor kunden som udbetaling skulle lægge 20 pct., svarende til 20.000 kr. Eftersom kunden ikke havde 20.000 kr. kontant, blev det overfor finansieringsinstituttet oplyst, at bilen blev solgt for 120.000 kr., hvorefter finansieringsselskabet udbetalte 100.000 kr. svarende til den reelle salgssum, da finansieringsselskabet troede, at kunden selv havde lagt 20.000 kr. På den måde har klageren og kunden opnået, at finansieringsselskabet også har finansieret kundens udbetaling, for prisen har ifølge klageren reelt aldrig været 120.000 kr.

Det har dog formodningen for sig, at der er realitet bag salgssummeme, som er oplyst til finansieringsselskabet ved fakturaer og slutsedler, som dermed udgør den korrekte salgssum. Den efterfølgende indsendte dokumentation er ikke tilstrækkelig til at bortse fra de oplysninger, som klageren har indgivet til finansieringsselskaberne. Det er herefter ikke tilstrækkeligt godtgjort, at salgspriserne reelt kun udgør de beløb, som er opgjort i slutsedlerne overfor køberne.

Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen vedrørende dette punkt.

Konto 220 Køb brugte biler

Gennemgangen af den til Skatteankestyrelsen indleverede dokumentation har ikke bekræftet, at samtlige omhandlede køb af brugte biler er tilstrækkeligt dokumenteret. Der er således ikke fundet egentlig bilagsdokumentation for samtlige køb i materialet. Det anses for tilstrækkeligt dokumenteret, at en række af bilerne er købt til de anførte priser i overensstemmelse med SKATs indstilling til Skatteankestyrelsen samt redegørelsen fra SKAT under retsmødet således:

Det anses dermed for godtgjort af SKAT, at 8 bilag ud af 29 bilag kan afstemmes, da bilerne fremgår af sælgers skatteoplysning for indkomståret 2008. 8 bilag ud af 29 bilag kan ikke afstemmes, da bilerne ikke fremgår af sælgers skatteoplysninger for indkomståret 2008 Udgiften kan ikke godkendes, da det ikke kan bekræftes at sælger er juridisk ejer af bilen. Dokumentationen er herefter ikke fyldestgørende. 2 biler købt af bilforhandlere godkendes, da der er fremlagt fyldestgørende faktura. 1 bil købt i 2009, kan ikke godkendes, da den er fradragsberettiget i indkomståret 2009. 4 biler, hvor check et indløst, godkendes. 5 biler er videresolgt, men sælgers oplysninger fremgår ikke af bilagene.

Køb af disse biler godkendes, mens 1 tilbagekøb af bil fra F4-finans godkendes.

Landsskatteretten nedsætter herefter afgørelsen med 3.139.787 kr. vedrørende dette punkt.

…"

Oversigt - konto 210:

Der er mellem parterne enighed om, at det kan lægges til grund, at beløbene, der fremgår af kolonnen "bogholderi", er de beløb, der fremgår af sagsøgers bogholderi.

Oversigt konto 160:

Der er mellem parterne enighed om, at det kan lægges til grund, at beløbene, der fremgår af kolonnen "beløb", er de beløb, der fremgår af sagsøgers bogholderi.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A, JB, NC, VC, UL, LJ, OD, NM, LE, ST, JJ, JA, SA og SS.

A har forklaret, at han driver en bilforretning med salg af brugte biler og bilværksted. Det har han gjort i 26 år. Han er gift og har 3 børn. G1 er et personligt ejet firma.

Han havde en skriftlig rammeaftale med F3-finans på 15 mio. kr., som han personligt hæftede for. Det gav ham mulighed for at finansiere salg af biler til købere i hans forretning. Det foregik på den måde, at han indsendte kopi af slutseddel, som F3-finans derefter godkendte. Køber skulle iht. loven erlægge en udbetaling på 20 %. F3-finans godkendte alt, hvad han sendte ind. F3-finans lavede ikke kreditvurdering af køberne. Adskillige af køberne var registeret i RKI, men kunne alligevel få finansieret bilkøbet hos F3-finans. Han kautionerede for alle køb som selvskyldner under rammeaftalen. Han nåede aldrig at ramme loftet på 15 mio. kr. Hvis en køber ikke kunne erlægge 20 % i udbetaling, aftalte de at opskrive salgsprisen på køretøjet ifht. F3-finans. Hvis han f.eks. satte en bil til salg for 100.000 kr., opskrev han ifht. F3-finans salgsprisen til 125.000 kr. Han foretog heller ikke selv en kreditvurdering af køberne. Det er korrekt, at han derved løb en risiko. Han oplyste til F3-finans at han havde fået en kontantudbetaling fra køber, men det var ikke sket reelt. Kunden kom ikke til at betale mere for bilen, bortset fra forrentning idet hovedstolen var større.

Dette var kunden indforstået med. Bilprisen for kunden blev ikke forhøjet.

Det var det samme, der var gældende for leasingbilerne. Ved erhvervskunder kunne man nøjes med at erlægge 15 % i udbetaling. For private var udbetalingen på 30 %.

For ham var det forretningsmæssige element, at han derved fik solgt nogen køretøjer, som han måske ellers ikke ville have solgt. Desuden modtog han en anvisningsprovision fra F3-finans beregnet ud fra en procent af det lånte beløb. Derudover havde han en aftale om et rente split hos F3-finans, idet han hæftede for gælden som selvskyldner. Det var et variabelt beløb. Typisk modtog han f.eks. 2 % af renten, hvis renten lå på 7,45 %. Derudover fik G1 som regel bilerne på værkstedet til service osv., hvilket også gav omsætning.

Han hæftede selv for hele gælden, så F3-finans ville ikke miste nogen penge. Hvis kunden ikke betalte, måtte han betale selv betale iht. selvskyldnerkautionen og afhente bilen. Det skete i mange tilfælde. Bilen kunne han sælge igen, men bilerne var ofte godt brugt og skulle repareres.

Salgsskiltene i bilag 6 er en kopi af den originale annonce. Han gemmer salgsskiltene, så de kan se, hvor mange biler, de har solgt.

Vedrørende bil nr. 1 (B08-55) forklarede han, at han solgte bilen for 437.488 kr., som det fremgår af annoncen bilag 6, side 1, med tillæg af moms og levering. Beløbet blev betalt med 402.488 kr. fra F3-finans, og køber erlagde derudover 35.000 kr. kontant. Han har ikke modtaget yderligere beløb fra køber. Han har tjekket sin bankkonto i går vedrørende indbetalingerne. Køber har underskrevet erklæringen bilag E, side 1.

Vedrørende bil nr. 2 (B08-56) forklarede han, at annoncen bilag 6, side 2, vedrører denne bil. Han solgte bilen for 105.918 kr., som det fremgår af salgskontrakten (bilag P3). Købesummen blev betalt via F3-finans med 90.918 kr. og derudover 15.000 kr. kontant. Han oplyste, som det fremgår af salgsslutsedlen, salgsprisen til 113.790 kr. til F3-finans, idet køber ikke kunne erlægge den fulde udbetaling for bilen. Han har ikke modtaget yderligere betaling for bilen. Annonceringsprisen var angivet til ca. 98.000 kr. Der har nok været tillagt noget værkstedsfaktura eller ekstraudstyr fx træk til købsprisen.

Vedrørende bil nr. 3 (B08-58) forklarede han, at annoncen bilag 6, side 3, vedrører denne bil. Bilen blev solgt for 90.355 kr. Købsprisen blev 100 % finansieret via F3-finans, idet han opskrev salgsprisen med den iht. loven krævede udbetaling på 20 %. Der blev ikke betalt noget kontant af køber. Han har ikke modtaget yderligere betaling. Erklæringen bilag E, side 3, er ikke underskrevet af køber, idet det ikke var muligt for ham at finde køber.

Vedrørende bil nr. 4 (B08-72) forklarede han, at annoncen bilag 6, side 4, vedrører denne bil, og at den blev solgt for 321.030 kr. Købsprisen blev finansieret 100 % via F3-finans. Han modtog ikke yderligere betaling fra køber. Erklæringen bilag E, side 4, er underskrevet af køber

Vedrørende bil nr. 5 (B08-92) forklarede han, at annoncen bilag 6, side 5, vedrører denne bil, og at den blev solgt for 40.000 kr., jf. salgskontrakten bilag S3.

G1 havde et tilgodehavende hos kunden på 31.440 kr. vedrørende gamle værkstedsfakturaer på en anden bil, som kunden ikke havde betalt. Dette blev medfinansieret via F3-finans. Bilen blev i øvrigt finansieret 100 % via F3-finans. Han har ikke modtaget yderligere betaling fra kunden. Han oplyste salgsprisen til F3-finans til 89.415 kr., jf. salgsslutsedlen S2 og fik udbetalt 71.440 kr. fra F3-finans, der gik til dækning bil og værkstedsfakturaer. Erklæringen bilag E, side 5, er ikke underskrevet, idet det ikke var muligt for ham at finde køber. Der findes en faktura for værkstedsbeløbet, men den er ikke fremlagt i sagen. Kravet iht. værkstedsfakturaen vedrører også 2008.

Vedrørende bil nr. 6 (B08-106) forklarede han, at bilen er solgt for 182.963 kr., som det fremgår af salgskontrakten (bilag S5). Købesummen blev betalt via F3-finans 100 %. Han opskrev købesummen i forbrugerkøbekontrakten (N3) for at opnå fuld finansiering af købesummen. Han har ikke modtaget yderligere betalinger end dette. Erklæringen bilag E, side 6, er underskrevet af køber. Det er hans underskrift nederst på forbrugerkøbekontrakten (bilag N3) for G1 begge steder. Han er den eneste, der skriver under fra G1.

Han har for alle biler hver gang underskrevet selvskyldnerkaution. Det er hans kone NT, der har underskrevet som vitterlighedsvidne på ejendomsforbeholdserklæringen (bilag N1). Han har også selv underskrevet til vitterlighed.

Vedrørende bil nr. 7 (B08-107) forklarede han, at bilen er solgt for 203.790 kr., som det fremgår af salgskontrakten (bilag Æ). Købesummen blev betalt 100 % via F3-finans. Han angav salgsprisen anderledes i forbrugerkøbekontrakten (bilag Z3) for at opnå fuld finansiering. Han fik udbetalt 203.790 kr. fra F3-finans, og det var dette beløb, han bogførte. Han har ikke modtaget yderligere beløb.

Han har ikke modtaget 60.000 kr. kontant mod kvittering, som det fremgår af forbrugerkøbekontrakten (bilag Z3). Det er købers underskrift på erklæringen bilag E, side 7. Erklæringerne er skrevet af hans advokat, og han har derefter enten sendt erklæringen til køber til underskrift eller været ude hos vedkommende og få denne til at underskrive. Han huskede ikke, hvordan han kom frem til den salgspris, han angav til F3-finans. Det er formentlig en regnefejl, at beløbet blev 129 %.

Vedrørende bilag nr. 8 (B08-109) forklarede han, at bilen blev annonceret til 148.000 kr. inkl. levering, som det fremgår af annoncen bilag 6, side 6. Der skal tillægges moms, idet det er en varevogn. Dette er grunden til, at prisen er højere i bogholderiet. Den blev købt af en forbruger til privat brug. Han solgte bilen for 170.797 kr. Købesummen blev betalt med 15.000 kr. kontant og resten via F3-finans. Han har ikke modtaget yderligere beløb. Erklæringen bilag E, side 8, er underskrevet af køber.

Vedrørende bil nr. 9 (B08-111) forklarede han, at han solgte den for 234.738 kr., som det fremgår af annoncen bilag 6, side 7. Købesummen blev 100 % finansieret via F3-finans. Han modtog ikke yderligere beløb. Erklæringen, bilag E, side 9, er ikke underskrevet, idet han er blevet uvenner med køber

Vedrørende bil nr. 10 (B08-112) forklarede han, at han solgte bilen for 258.918 kr. Købesummen blev betalt med 40.000 kr. kontant og resten via F3-finans med 273.990 kr. Han modtog ikke yderligere betaling. Det er købers underskrift på erklæringen bilag E, side 10.

Vedrørende bilag nr. 11 (B08-115) forklarede han, at han solgte bilen for 130.868 kr., som det fremgår af annoncen bilag 6, side 8. Købesummen blev 100 % finansieret via F3-finans. Han har ikke modtaget yderligere betaling for bilen Erklæringen bilag E, side 11, er ikke underskrevet af køber, fordi køber har fået en hjerneblødning, så han kan hverken huske eller skrive.

Vedrørende bil nr. 12 (B08-116) forklarede han, at han solgte bilen for 92.516 kr., som det fremgår af annoncen bilag 6, side 9. Købesummen blev finansieret 100 % via F3-finans. Han har ikke modtaget yderligere betaling for bilen. Erklæringen, bilag E, side 12, er ikke underskrevet, idet det ikke har været muligt for ham at finde køber. Salgsprisen i annoncen er angivet inkl. levering til 78.190 kr. Bilen var imidlertid ikke momsfri. Salgsannoncen var derfor forkert. Det er en varebil. Dette vil fremgå af stelnummeret. De 74.800 kr. skal derfor også tillægges moms.

Vedrørende de resterende biler fra nr. 13 og frem kan han bekræfte, at den pris, der fremgår af skemaet, procedurebilag A, kolonne "bogholderi", er den pris, bilen er solgt for. For samtlige biler har han alene modtaget de beløb, der fremgår af kolonnen "bogholderi". Han kan endvidere bekræfte, at når der i kolonnen "udbetaling" er anført et beløb, har han reelt modtaget dette beløb. Han oplyste den højere pris over for F3-finans for at få salgsprisen finansieret. Han kan bekræfte, at samtlige fremlagte annoncer i bilag 6 er kopier af de originale ifht. de biler, de er registret under i skemaet.

Vedrørende bil nr. 18 (B08-135) forklarede han, at der ikke er betalt mere end 101.119 kr. for bilen. Erklæringen bilag E, side 18, er fra køber.

Vedrørende bil nr. 19 (B08-138) forklarede han, at salgsprisen i salgsslutsedlen (bilag R2) er opskrevet med 160 %, idet kunden ønskede at låne 50.000 kr. ekstra, som reelt ikke havde noget med bilen at gøre. Kunden fik udbetalt beløbet på check. Han har en kopi af checken, men den er ikke fremlagt i sagen. Han hæftede for det fulde beløb ifht. F3-finans. Han kendte kunden personligt. Ellers havde han ikke gjort det. Han havde ikke indgående kendskab til kundens økonomi. Hvis F3-finans havde kontrolleret det, han havde indsendt, havde dette aldrig kunnet lade sig gøre. Han gjorde det kun, fordi han kautionerede for det hele. Anvisningssummen blev desuden højere. Han fik derfor et større rentesplit.

Vedrørende bil nr. 20 (B08-165) forklarede han, at han skrev til kunden, der købte bilen. Hun bekræftede via SMS (bilag E, side 20), at hun havde købt bilen for 92.115 kr. De gjorde det på denne måde, fordi kunden var flyttet til Y1.

Vedrørende bil nr. 21 (B08-166) forklarede han, at køberen på samme måde bekræftede at have købt bilen for 103.702 kr. (bilag E, side 22). Han måtte tilbagetage denne bil, idet kunden holdt op med at betale for den. Han kom derfor til at hæfte for restgælden.

Vedrørende bil nr. 24 (B08-182) har han forklaret, at salgsprisen i salgskontrakten (bilag U3) er opskrevet med 147 %, hvilket skyldes, at de tog en bil i bytte, som der var en restgæld til F3-finans i. Han skrev derfor en check til F3-finans på 21.060 kr. Han opskrev salgsprisen med de samme 21.060 kr.

Vedrørende bil nr. 28 (B08-229) forklarede han, at han opskrev salgsprisen på bilen med 30.000 kr. (bilag W3), fordi kunden skyldte penge for en tidligere værkstedsregning. Derudover opskrev han prisen med udbetalingen.

Vedrørende bil nr. 29 (B08-251) forklarede han, at bilag E, side 30, er underskrevet af køber. Bilen blev solgt til en højere salgspris end annonceringsprisen (bilag 6, side 14), idet annonceringsprisen skulle tillægges moms, selvom den ikke var annonceret ekskl. moms. Bilen blev annonceret på nettet ekskl. moms. Bilen blev nok solgt billigere end udsalgsprisen. Bilen blev solgt for 137.532 kr. inkl. moms. Han modtog ingen udbetaling for bilen.

Vedrørende bil nr. 31 (B08-305) forklarede han, at bilen blev solgt for 378.608 kr. (bilag Y3). Han tog en bil i bytte, hvori der var en restgæld, der var højere end brugtbilsværdien. Han opskrev derfor salgsprisen med denne difference.

Vedrørende bil nr. 39 (B08-375) forklarede han, at bilen blev solgt for 611.866 kr., som det fremgår af salgsslutsedlen (bilag I og bilag J). Han opskrev den til 765.790 kr. overfor F3-finans. Han mener, at der samtidig indfriet et lån, som kunden havde i F3-finans. Han fik ikke yderligere beløb end 611.866 kr. Han går ud fra, at bilen er bogført med 1.449 kr. Dette er dog en fejl. Det er ikke det rigtige beløb. Han ved ikke, hvilket lån der er afdækket med beløbet fra F3-finans. Kunden, der købte bilen, var WA. Han vil tro, at det gamle lån også vedrørte WA, men han ved det ikke. Han havde ikke selv et lån i F3-finans.

Vedrørende de leasede biler, der fremgår af bilag F, forklarede han vedrørende bil nr.1 (B08-133), at han solgte bilen for 689.508 kr. (bilag G). Han opskrev salgsprisen på samme måde, som de andre biler, dvs. at han alene modtog 689.508 kr. Han fik ikke yderligere beløb. Han udstedte samtidig en faktura, som han sendte til F3-finans, og en kreditnota, som han så ikke sendte til F3-finans. Denne fremgangsmåde er gældende for alle bilerne i bilag F.

Vedrørende de 8 biler, der fremgår af konto 220 (bilag 1, side 18) forklarede han, at han købte bil nr. 1 (B08-66) af IM for 20.000 kr. omkring marts 2008. Han betalte via bank, så vidt han husker. Der findes et bankkontoudtog på det, men det er ikke fremlagt i sagen. Bilen var indregistreret i IM’s hustrus navn. Derfor ville SKAT ikke anerkende fradrag for bilen, idet Michael ikke var indregistreret som ejer. Det samme gør sig gældende fsva. de øvrige biler. Dvs. at den ejer, han betalte købesummen, ikke var registreret som ejer. Han afmeldte bilen, idet han købte den. Han går ud fra, at bilen blev solgt afmeldt.

Vedrørende bil/mc nr. 2 (B08-101) købte han den af JB for 240.000 kr. Han betalte via check. Han købte motorcyklen den 8. maj 2008.

Vedrørende bil/mc nr. 8 og nr. 12 (B08-150 og B08-197) forklarede han, at han købte en Harley Davidson af OD for i alt 200.000 kr. Checken blev hævet den 25. april 2008. Betalingen blev opdelt i to, idet han betalte 18.000 kr. kontant og 182.000 kr. via check. Der ligger en erklæring herpå. Der findes et købsbilag herpå. Det er fremlagt overfor SKAT.

Vedrørende bil nr. 11 (B08-188) forklarede han, at han købte bilen af VC for 305.000 kr. i juli 2008. Han betalte bilen kontant.

Vedrørende bil nr. 16 (B08-294) forklarede han, at han købte bilen for 165.000 kr. af NC. Han betalte via check. Han købte bilen den 24. juni 2008.

Vedrørende bil nr. 20 (B08-321) forklarede han, at han købte bilen den 9. oktober 2008 for 320.000 kr. Heraf betalte han 300.000 kr. med check. Checken blev hævet den 9. oktober 2008. Derudover betalte han 20.000 kr. kontant.

JB (B08-101) har forklaret, at det er korrekt, at han solgte en Haley Davidson for 240.000 kr. til G1, og at købesummen blev betalt via check. Motorcyklen var ikke registreret i hans navn. Den har aldrig været registreret i hans navn. Han sælger motorcykler. Det er noget, han lever af. Han solgte den uden nummerplader.

NC (B08-294) har forklaret at det er korrekt, at hun har solgt en Citroen C5 til G1 for 165.000 kr. Han modtog en check på beløbet, så vidt han husker. Det var ikke kontant betaling. Da han solgte bilen, var den ikke registeret i hans eget navn. Det var meningen, at bilen skulle registreres i hans navn, men det ville han ikke, efter han havde kørt i den hjem fra forhandleren. Den blev derfor solgt direkte til G1. Han havde købt bilen hos G2 i Y2-by. Bilen blev købt uden nummerplader. Han kørte den hjem på prøveplader.

VC har forklaret, at han i 2008 var ansat hos G2 i Y3-by. Han huskede ikke, om han i den forbindelse solgte en Mercedes S320 (B08-321) til G1 for 300.000 kr., men det har han formentlig gjort. Han huskede heller ikke, hvordan beløbet blev betalt.

Han bekræftede, at han i 2008 solgte han en Audi A3 (B08-188) til G1, men han huskede ikke salgsprisen. Det er formentlig korrekt, han ikke var registreret ejer af Audi´en, da han solgte den. Han havde den i kort tid for at sælge den videre. Bilen var ikke indregistreret, da han solgte den. Han går ud fra, at bilen blev hentet af G1.

OD har vedrørende (B08-150 og B08-197) bekræftet, at han solgte en Harley Davidson i 2008 for 200.000 kr. til G1. Han huskede ikke, hvordan betaling var fordelt, men en del var på check og en del kontant. Størstedelen var på check. Det kan godt passe, at han modtog 18.000 kr. kontant. Så vidt han husker, var motorcyklen ikke registreret i hans eget navn.

Vidnet har vedrørende bil nr. nr. 7 (B08-107) bekræftet, at han har underskrevet erklæringen, bilag E, side 7. Det er korrekt, at han har købt en Harley Davidson til 193.705 kr. i 2008. Udbetalingen blev skrevet ind i motorcyklen, således at den blev finansieret 100 %. Det er korrekt, at salgsprisen blev opskrevet til 263.790 kr.

Det er hans underskrift på anmeldelse om ejendomsforbehold (bilag 21) og salgsslutsedlen (bilag 22). Han har aldrig betalt 60.000 kr. i udbetaling. Det er også hans underskrift på forbrugerkøbekontrakten (bilag 23), allongen (bilag 24). Slutsedlen (bilag Æ) vedrører den gamle motorcykel. Han mener, at han har set slutsedlen før. Han ved ikke, hvorfor han ikke har underskrevet den.

LJ har vedrørende bil nr. 15 (B08-128) på forespørgsel bekræftet, at han har købt en Harley Davidson af G1 for 242.888 kr. i maj 2008, hvilket han har skrevet under på i erklæringen bilag E, side 15. Den i erklæringen angivne pris passer meget godt. Motorcyklen kostede ikke 303.000 kr. Det beløb har han aldrig hørt. Han lagde ikke en kontantudbetaling for købet.

Det er korrekt, at det er hans underskrift som køber på anmeldelse om ejendomsforbehold (bilag O1) og salgsslutsedlen (bilag O2). Han har ikke betalt 51.000 kr. i kontantudbetaling. Han har fået forevist slutsedlen (bilag O3), men han har ikke underskrevet den. Han ved ikke, om han dengang havde råd til udbetalingen på 51.000 kr., men det var ikke helt utænkeligt Han huskede ikke, om A tjekkede hans økonomi.

UL har vedrørende bil nr. 6 (B-08-106) forklaret, at det er ham, der har underskrevet erklæringen bilag E, side 6. Det er korrekt, at han i marts 2008 købte en Harley Davidson af G1. Han huskede ikke, hvad han købte den for, men det var omkring 180.000 kr. Det kan godt passe, at det var 182.930 kr. Det er korrekt, at han ikke erlagde en udbetaling. Han var lige blevet løsladt og havde ingen penge.

Det er hans underskrift på anmeldelse om ejendomsforbehold (bilag N1) og salgsslutsedlen (bilag N2). Han tog et lån i motorcyklen og lavede en afdragsordning. Denne har han overholdt. Han erlagde ingen udbetaling. Det er hans underskrift på forbrugerkøbekontrakten (bilag N3) og allongen (bilag N4). Han har set kontrakten (bilag N5) før. Det kan være, at han har glemt at underskrive den.

NM har vedrørende bil nr. 2 (B08-56) bekræftet, at hun har underskrevet erklæringen bilag E, side 2. Hun huskede at have kørt i bilen, og at hun har skrevet under på købet. Det er korrekt, at hun erlagde en udbetaling.

Det er den eneste bil, hun har erlagt en udbetaling på.

Det er hende, der har underskrevet anmeldelse om ejendomsforbehold (bilag P1). Hun huskede ikke at have underskrevet salgsslutsedlen (bilag P2). Hun kan have glemt at underskrive kontrakten (bilag P3). Hun kunne ikke huske det.

Vidnet bekræftede vedrørende bil nr. 13 (B08-126), at hun har underskrevet erklæringen bilag E, side 13. Hun kan godt huske, at hun købte en bil i 2013, men hun har haft mange biler. Hun har købt 3 4 biler hos G1. Hun vil ikke udelukke, at hun har købt en VW Caravelle. Hun kan ikke huske bilen.

Hun har ikke betalt nogen udbetaling på bilen. De hævede prisen på bilen, så de kunne få den finansieret 100 %.

Det er korrekt, at hun har underskrevet anmeldelse om ejendomsforbehold (bilag P4). Hun har også underskrevet salgsslutsedlen (bilag P5). Hun har nok ikke betalt en udbetaling på 25.000 kr. Hun har kun betalt udbetaling på den første bil, hun købte. Hun har set kontrakten (bilag P6), men har nok troet, at hun har skrevet under på det hele.

Vidnet bekræftede vedrørende bil nr. 36 (B08-337), at det er hende, der har skrevet under på erklæringen bilag E, side 37. Det kan godt passe, at hun har købt en Grand Vitare til godt 200.000 kr. Hun har ikke erlagt en udbetaling på bilen.

Det er korrekt, at hun har underskrevet anmeldelse om ejendomsforbehold (bilag P7). Det er også hendes underskrift på salgsslutsedlen (bilag P8). Hun har ikke erlagt en udbetaling på 60.000 kr. Hun har formentlig også overset kontrakten (bilag P9). Det er åbenbart den samme seddel, hun har overset hver gang.

Hun har kun betalt afdrag til banken på bilerne. Hun har ikke betalt andet på bilerne. Det er korrekt, at hun købte 3 biler på et år af G1. Hendes eksmand OD kørte også i bilerne.

ST har vedrørende bil nr. 19 (B08-138) bekræftet, at det er ham, der har underskrevet erklæringen bilag E, side 19. Det er korrekt, at han har købt en Mercedes for 183.706 kr. Han har ikke betalt en kontant udbetaling i forbindelse med købet af bilen. Vidnet har vedrørende kontrakten (bilag R3) forklaret, at det er korrekt, at han i forbindelse med bilkøbet modtog en check på 50.000 kr. fra A. Dette skyldtes, at han skulle bruge nogen penge. Checken blev sat ind på hans bankkonto i F5-bank, hvilket fremgår af hans kontoudtog. Beløbet er blevet tilbagebetalt ved afdrag på bilen. Han har betalt samtlige afdrag på gælden. Han har ikke betalt nogen kontante beløb på bilen.

Det er ham, der har underskrevet anmeldelse om ejendomsforbehold (bilag R1). Han har også underskrevet salgsslutsedlen (R2). Han har ikke erlagt en udbetaling på 59.052 kr., selvom det fremgår af salgsslutsedlen. Han ved ikke, hvorfor han ikke har underskrevet kontrakten (bilag R3). Han huskede ikke, om han havde set denne tidligere.

JJ har vedrørende bil nr. 24 (B08-182) bekræftet, at han har underskrevet erklæringen bilag E, side 26. Han har i 2008 købt en VW LT af G1. Han huskede ikke prisen. Prisen angivet i erklæringen, bilag E, side 26 kan godt være rigtig. Han har ikke betalt en kontant udbetaling ved købet af bilen. Han har heller ikke efterfølgende betalt noget kontant for bilen.

Han huskede ikke, om han gav en bil i bytte i forbindelse med købet, men det kan godt være. Men han har ejet sådan en bil. Han ved ikke, om der var gæld i bilen, men det kan godt være. Han ved ikke, hvorfor han ikke har underskrevet kontakten (bilag U3). Han har nok set den ved købet. Det er hans underskrift på erklæring om ejendomsforbehold (bilag U1). Det er også hans underskrift på salgsslutsedlen (bilag U2). Han har ikke betalt en kontant udbetaling på 30.902 kr., som det fremgår af slutsedlen. Han ved ikke, hvorfor det ikke fremgår, at der var en restgæld i byttebilen.

JA har vedrørende bil nr. 25 (B08-190) bekræftet, at det er hendes underskrift på salgsslutsedlen (bilag V2). Det er korrekt, at hun har købt en Mercedes af G1. Hun huskede ikke, hvad købsprisen var. Hun huskede heller ikke, om hun erlagde en kontant udbetaling. Det var hende, der kørte i bilen til privat brug. Hun ved ikke, om hun efterfølgende har betalt et kontant beløb til sælger vedrørende bilen. Hun huskede ikke, hvordan bilen blev betalt, men det var formentlig ved et billån. Som regel lægger de en udbetaling, når de køber en bil. Men hun huskede ikke, hvad der var sket i denne sag. Hun ved ikke, om de i 2008 havde mulighed for at betale 117.000 kr. i kontant udbetaling, men hun vil ikke afvise det.

Hun ved ikke, hvorfor hun ikke har underskrevet kontrakten (bilag V3). Hun huskede ikke, om hun havde set kontrakten før. Det ville være underligt, hvis hun havde set kontrakten og ikke skrevet under. Hun kan ikke bekræfte, at det er hendes underskrift på anmeldelse om ejendomsforbehold (bilag V1).

SA har forklaret vedrørende bil nr. 34 (B08-335), at det ikke er hendes underskrift på salgsslutsedlen (bilag X2). Hun har ikke købt bilen. Hun ved ikke, hvem der har købt den. Hun har ikke kørt i en Suzuki Grand Vitara. Hun har aldrig købt en bil af G1. Hun har heller ikke betalt et kontantbeløb til G1.

Hun fik pludselig en masse parkeringsbøder tilsendt. Hendes kørekort havde været stjålet. Hun var oppe og tale med politiet om. Politiet kunne godt se, at det ikke var hendes underskrift på kontrakten. Hun ved ikke, om der er købt andet i hendes navn. Hun har ikke betalt af på et lån til F3-finans. Hun havde ikke selv bil i 2008. Det er heller ikke hendes underskrift på anmeldelse om ejendomsforbehold (bilag X1).

SS har vedrørende bil nr. 31 (B08-305) forklaret, at det er korrekt, at hun købte en Chrysler af G1, men hun huskede ikke hvornår. Bilen blev finansieret gennem F3-finans. Hun huskede ikke, om hun betalte en kontant udbetaling i forbindelse med bilkøbet. Det er korrekt, at hun gav en Jeep i bytte. Hun huskede ikke, om der var en restgæld i denne bil. Hun huskede ikke købsprisen på Chrysler´en. Hun huskede ikke, om hun fik hele købsprisen finansieret af F3-finans. Det er hendes underskrift på anmeldelse om ejendomsforbehold (bilag Y1) og salgsslutseddel (bilag Y2).

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument anført følgende:

"…

  • Det gøres overordnet gældende at sagsøger har solgt de omhandle biler til den pris, sagsøger har bogført, medtaget i sine regnskaber og selvangivet.
  • Det forhold, at der til F3-finans er oplyst andre priser for at få finansieret den fulde købesum (i stedet for kun en mindre del) ændrer i sagens natur ikke på det underliggende civilretlige faktum.
  • Det gøres yderligere gældende, at sagsøger har købt de omhandlede biler og at sagsøger således er berettiget til at foretage fradrag for købesummen herpå.

…"

Skatteministeriet Departementet har i sit påstandsdokument anført følgende:

"…

3.1 Udeholdt omsætning

Skatteministeriet gør overordnet gældende, at A ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst i indkomståret 2008 har udeholdt en omsætning for i alt kr. 2.781.670, og at han er skattepligtig af dette beløb, jf. statsskattelovens § 4.

Ved i 39 tilfælde at bogføre lavere beløb på bogføringskontoen "Konto 210 Salg brugte biler" end de salgspriser, som fremgår af de slutsedler, der blev fundet hos A’s F3-finans, har A udeholdt omsætning for i alt kr. 2.493.397, jf. bilag C.

Endvidere har A udeholdt omsætning for i alt kr. 288.273 ved i fire tilfælde først at udstede en faktura til enten AL eller F6-finans og samme dag udstede en (uforklarlig) kreditnota på hele fakturabeløbet for derefter at bogføre et lavere beløb på bogføringskontoen "Konto 160 Omsætning, reservedele og tilbehør" i overensstemmelse med en udarbejdet slutseddel, jf. bilag F-H.

Det er A, der har bevisbyrden for salgspriserne for de solgte biler.

Over for de slutsedler og fakturaer, der blev fundet hos F3-finans (og i et enkelt tilfælde F6-finans), påhviler det endvidere A at føre et sikkert bevis for, at bilerne alligevel ikke blev solgt til de priser, der fremgår af slutsedlerne og fakturaerne. At bevisbyrden er skærpet understøttes også af, at A i givet fald skulle have vildledt F3-Finans og F6-finans til at finansiere en højere salgssum end den reelle, at slutsedlerne ikke er udstedt i datoorden (bilag 2, s. 3, 2. afsnit, og bilag D), at han har udstedt ubegrundede kreditnotaer (bilag G), og at han ikke har ført kasseregnskab for virksomheden (bilag 2, s. 2, næstsidste afsnit), jf. herved UfR 2002.2633 (SKM2002.487.HR).

A har ikke løftet sin bebyrde for, at bilerne er solgt til et mindre beløb end de beløb, der fremgår af slutsedler og fakturaer sendt til finansieringsselskaberne.

De slutsedler, som A har henvist til (f.eks. bilag A og G), er ikke noget sikkert bevis og er ikke engang underskrevet af de enkelte kunder.

Heller ikke de erklæringer (bilag E) eller de annoncer (bilag 6), som A har påberåbt sig, udgør noget sikkert bevis, hvortil kommer, at det ikke er alle kunder, der har bekræftet A’s forklaring om baggrunden for de forskellige slutsedler. Det forhold, at erklæringerne måtte blive afgivet eller vedstået under indenretlige afhøringer, fører heller ikke til, at de udgør et sikkert bevis for, at den reelle pris for de solgte biler svarer til den bogførte. En forudsætning herfor er, at forklaringerne understøttes på objektiv vis, hvilket de ikke er.

A’s forklaring om, at baggrunden for de forskellige fakturaer var, at han skulle have vildledt F3-finans og F6-finans (stævningen, s. 2, 4. afsnit ff., og den supplerende stævning, s. 2, 2. afsnit ff.)), udgør heller ikke noget sikkert bevis for, at han har solgt bilerne til de priser, der fremgår af bogføringen. Henvisningen til, at "der i 20 af 38 tilfælde er opnået enighed med køber om salgsprisen, og at denne salgspris herefter er blevet tillagt 25 %" (processkrift 1, s. 2, sidste afsnit) beviser heller ikke, hvad salgsprisen har været. Det er endvidere ikke korrekt, at der er 20 tilfælde er lagt 25 % til salgsprisen. Der er betydelige variationer i den procentuelle forskel mellem den bogførte salgspris og den salgspris, der fremgår af dokumenterne indsendt til F3-finans.

Over for det af A anførte om den Mercedes-Benz CL 500, der findes under mærket "bilag B08-375" (processkrift 1, s. 3, sidste afsnit), bemærkes, at det anførte er uden holdepunkter i slutsedlen indsendt til F3-finans (bilag I) og det efterfølgende brev af 20. maj 2008 fra F3-finans (bilag J). Slutsedlen viser, at A solgte bilen for kr. 765.790,-. Det forhold, at det med håndskrift er påført slutsedlen "Deb. Skifte 611.866+3167", beviser ikke, at A ikke - som det fremgår af slutsedlen - har solgt bilen til Anette Winberg. Det er på den baggrund med rette, at SKAT har anset bilen for solgt af A for kr. 765.790,-.

3.2 Fradrag for køb af brugte biler og motorcykler

Skatteministeriet gør overordnet gældende, at A ikke har ret til et fradrag på kr. 1.360.000,- for køb af brugte biler og motorcykler.

Det er A, der har bevisbyrden for, at han har købt biler og motorcykler til de bogførte beløb, og at han derfor er berettiget til fradrag, jf. f.eks. UfR 2004.1516 H (SKM2004.162.HR) og UfR 2016.3592 H. Denne bevisbyrde har A ikke løftet.

A har i første række anført, at det skulle fremgå af Landsskatterettens afgørelse, s. 18, at baggrunden for den manglende fradragsret for 8 biler og en motorcykel var, "at den sælger, der var angivet på købsaftalen ifølge R75 ikke havde været ejer af bilen" (processkrift 1, s. 4, 3. afsnit).

Baggrunden for nægtelsen af fradragsret er rettelig, at A ikke har bevist, at han har købt bilerne til de anførte beløb. I den sammenhæng kan det indgå i bevisvurderingen, om sælgeren er registreret som ejer af den bil, der hævdes købt. Det centrale er, at der kan fremlægges dokumentation for købet, sædvanligvis i form af en købsaftale med og betaling til en person, der er registreret ejer af bilen eller på anden måde beviser sin ejendomsret.

I anden række har A henvist til, at han har solgt de pågældende biler, og at dette skulle være accepteret af SKAT og ikke ses at være bestridt af Skatteministeriet (processkrift 1, s. 5, 1. afsnit). SKAT ses ikke at have accepteret, at bilerne er solgt af A, og Skatteministeriet har i sagens natur ikke tidligere haft anledning til at forholde sig til spørgsmålet, idet det først var ved replikken, at A (foreløbigt) inddrog spørgsmålet om fradrag for køb af biler.

A’s eventuelle efterfølgende salg af bilerne er ikke tilstrækkeligt til at løfte A’s bevisbyrde for, at han har købt de pågældende biler til de bogførte beløb, jf. ovenfor.

I øvrigt kan det ikke lægges til grund, at de omtvistede biler efterfølgende er solgt af A.

…"

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Vedrørende konto 210 - salg af brugte biler og konto 160 - leasing biler - har G1 gjort gældende, at den pris, der blev anført over for finansieringsselskabet F3-finans, ikke var den reelle salgspris, idet prisen blev opskrevet, så køber kunne opnå fuld finansiering og dermed undgå at betale den lovbundne udbetaling.

Det fremgår af de kontrakter, f.eks. forbrugerkøbekontrakt og salgsslutseddel, som er underskrevet af køberne, at der er erlagt udbetaling. Den slutseddel, der danner grundlag for sagsøgers bogføring, og hvoraf fremgår, at der ikke er betalt udbetaling, er ikke underskrevet af køberne.

Under disse omstændigheder, og idet det har formodningen imod sig, at køberne har ønsket at medvirke til vildledning af F3-finans, skal sagsøger føre et sikkert bevis for, at skatteansættelsen er sket på et urigtigt grund.

G1 har ikke ført kasserapport, og der foreligger ikke kontoudskrifter eller lignende objektiv konstaterbar dokumentation for, at G1 ikke har modtaget kontante udbetalinger fra køberne. Uagtet de af A udarbejdede erklæringer, der i et vist omfang af bekræftet af vidnerne ved underskrift eller i retten, finder retten ikke, at det er tilstrækkeligt godtgjort, at de reelle salgspriser for bilerne var som angivet i G1´s bogholderi, og ikke som angivet ifht. F3-finans.

Vedrørende konto 220 - køb af brugte biler - bemærkes, at der ikke er fremlagt yderligere dokumentation vedrørende sagsøgers påståede køb af bilerne. Vidnerne har i et vist omfang i retten bekræftet, at de har solgt en bil til G1, men der er ikke fremlagt dokumentation herpå i form af f.eks. faktura, kontoudtog, check-bilag eller lignende. Retten finder det på den baggrund ikke tilstrækkeligt godtgjort, at bilerne er købt af G1, herunder til de påståede priser på det anførte tidspunkt.

Retten finder således ikke grundlag for at ændre Landsskatterettens afgørelse, hvorfor Skatteministeriets frifindelsespåstand tages til følge.

Efter sagens udfald skal A betale sagsomkostninger til Skatteministeriet. Sagsomkostningerne er fastsat til 187.500 kr. inkl. moms. Retten har lagt vægt på sagens økonomiske værdi og omfang, herunder at hovedforhandlingen blev afviklet over to retsdage.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Skatteministeriet frifindes.

A skal til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 187.500 kr. inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.