Dato for udgivelse
11 Oct 2010 09:51
SKM-nummer
SKM2010.638.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
-
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + TastSelv og andre IT-løsninger for skat
Emneord
Borger, TastSelv, Karantæne, afskæring
Resumé
SKMmeddelelse om afskæring af TastSelv (Karantæneordningen)
Reference(r)
Ingen
Henvisning
Ingen

1. Med baggrund i konstaterede fejl og misbrug af TastSelv er det besluttet at gøre det muligt at afskære skatteydere fra at anvende TastSelv, hvis det konkret skønnes, at der er væsentlig risiko for, at den pågældende skatteyder vil begå fejl ved anvendelsen af TastSelv, eller det skønnes, at der er risiko for, at skatteyderen vil misbruge TastSelv. Det sker for en tidsbegrænset periode.

Ordningen gælder både ved ændring af forskud, årsopgørelse og genoptagelse ved anvendelse af TastSelv. En skatteyder, der er blevet karantænesat, vil ved forsøg på at anvende TastSelv automatisk bliver henvist til at kontakte SKAT for at få gennemført ændringen. En ændring kan eventuelt gennemføres på baggrund af en telefonisk eller personlig henvendelse til SKAT, eller ved e-mail eller brev til SKAT.

Ordningen berører ikke skatteyderens mulighed for at kunne påklage en forskudsopgørelse eller en årsopgørelse efter de almindelige regler i skatteforvaltningsloven. 

Karantæneordningen kan anvendes fra medio oktober 2010.

2. En afskæring af en skatteyder fra anvendelse af TastSelv vil kunne ske, når det konkret skønnes, at der er en væsentlig risiko for, at skatteyderen vil søge at gennemføre en ændring, som SKAT anser for uberettiget, ved anvendelse af TastSelv.Det kan eksempelvis ske, 

  • hvis skatteyderen ikke er i stand til at sandsynlige et fradrag eller en mindre indkomst, og SKAT ændrer forskudsopgørelsen som følge heraf,
  • hvis skatteyderen for et tidligere indkomstår er blevet nægtet samme fradrag eller samme indkomstnedsættelse eller
  • skatteyderens anvendelse af TastSelv tidligere har givet SKAT anledning til at gennemføre efterfølgende korrektioner.

3. Forskud: Sker der afskæring i forbindelse med forskudsansættelsen, vil indtægter og fradrag fra denne automatisk blive overført til årsopgørelsen, medmindre oplysninger om disse indtægter og fradrag tilgår SKAT fra indberetningspligtige. Afskæringen af skatteyderens TastSelv-mulighed omfatter hele det berørte indkomstår, dvs. også den tilhørende årsopgørelse og muligheden for at foretage ændringer i TastSelv for det pågældende indkomstår efter selvangivelsesfristens udløb (digital genoptagelse).

I perioden 1/1-30/6 vil afskæringen omfatte det aktuelle indkomstår. I perioden 1/7-31/12 skal det konkret vurderes, om afskæringen udover det aktuelle indkomstår også skal omfatte det kommende indkomstår.

Årsopgørelse: Sker der afskæring i selvangivelsesperioden eller i genoptagelsesperioden, vil afskæringen have virkning for den resterende del af selvangivelses-/genoptagelsesperioden. Således vil det ikke - efter at afskæringen er effektueret - være muligt for skatteyderen på noget tidspunkt at gennemføre ændringer for det pågældende indkomstår digitalt.  

Det skal konkret vurderes, om afskæringen også skal gælde det kommende indkomstår (forskud og årsopgørelse).

4. Kontakter en skatteyder, der er blevet afskåret fra at anvende TastSelv, SKAT, fordi skatteyderen er utilfreds med SKATs beslutning om at afskære den pågældende fra at anvende TastSelv, må SKAT give skatteyderen en begrundelse for afskæringen samt vejledning om, at en indsigelse over beslutningen skal stiles til og vil blive behandlet af skattedirektøren for den medarbejder, der har besluttet afskæringen, i den regionale enhed.

Skattedirektørens svar til skatteyderen skal indeholde en vejledning om, at skatteyderen - hvis denne er utilfreds med svaret - kan få indsigelsen endeligt behandlet af direktøren for den regionale enhed. Behandles en indsigelse af direktøren for den regionale enhed, skal dennes svar til skatteyderen indeholde oplysning om, at svaret er endeligt.