Dato for udgivelse
18 Dec 2014 14:31
SKM-nummer
SKM2014.862.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
14-0387841
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Spil, lotteri, gevinster og væddemål
Emneord
udlodning, spilleafgift, reklameværdi
Resumé

LSR stadfæstede SKAT's efteropkrævning af spilleafgift som følge af, at nedsat afgift ikke kunne godkendes på grund af manglende dokumentation.

Reference(r)

Opkrævningsloven § 5
Spilleafgiftsloven § 12, stk. 3 og § 13, stk. 1 og 5

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 afsnit E.A.9.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 afsnit E.A.9.14

SKAT har efteropkrævet spilleafgift med 136.691 kr. i 2012 og 99.671 kr. i 2013, i alt 236.362 kr. i afgiftsperioden 1. januar 2012 til 30. september 2013.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
Selskabets aktivitet er ifølge selskabets årsrapport at drive automatudlejningsvirksomhed. Selskabet har siden januar 2007 haft tilladelse fra spillemyndigheden til drift og opstilling af spilleautomater. Selskabet blev registreret hos SKAT for spilafgift pr. 1. oktober 2007.

Selskabet har tilladelse til drift og opstilling af automater på fire spillesteder. Der er tilladelse til en spillehal og tre steder med alkoholbevilling. Tilladelserne blev givet med virkning fra 1. januar 2008 for spillehallen og to af de øvrige steder. Tilladelsen til det fjerde spillested blev meddelt den 15. oktober 2009.

Selskabet har i perioden august 2008 til december 2010 lejlighedsvis, og siden januar 2011 hver måned, benyttet muligheden i lovgivningen for at angive nedslag i spilleafgiften som følge af tilladelsen til spillehallen, G1, Y1. Selskabet har opstillet deres spilleautomater i flere spillehaller, bl.a. i G1. Selskabet betaler leje til spillehallerne. Størrelsen af lejen afhænger af bruttospilleindtægten i spillehallen.

Selskabet udloddede i 2012 midler til både G2 og G3. Klubberne skiftedes til at modtage midler hver anden måned. G3 startede med at modtage udlodninger i januar 2012. Midlerne blev overført via bankoverførsler til foreningerne. 

Bestyrelsen for G3 har erklæret, at de udloddede midler anvendes til godkendte lokale velgørende formål efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18. Erklæringen er ikke dateret, og der er ingen underskrifter. Den indeholder oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes navne, adresser og banknummer. Af erklæringen fremgår endvidere, at “spillestedets/udlodningsstedets" navn er G1.

Selskabet har den 11. februar 2008 skrevet til G2 og anmodet om en erklæring fra G2's bestyrelse om, at de udloddede midler anvendes til godkendte lokale formål, samt en erklæring fra revisor om, at foreningen opfylder kravene til udlodning til velgørende formål svarende til formål omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

Der foreligger en erklæring, der ikke er dateret, fra bestyrelsen for G2, hvor det erklæres, at de udloddede midler anvendes til godkendte lokale velgørende formål efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18. Erklæringen indeholder oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes navne, adresser og banknummer. Det fremgår endvidere heraf, at “spillestedets/udlodningsstedets" navn er G1.

Derudover foreligger der en revisorerklæring dateret den 19. februar 2008, der fastslår, at G2 opfylder kravene til at modtage udlodninger til velgørende formål.

Der er desuden fremlagt udlodningsbilag. Udlodningsbilagene (kvitteringerne) var oprindeligt ikke underskrevet. Det var først i forbindelse med sagens behandling ved SKAT, at der blev indsendt udlodningsbilag, der var underskrevet. Et eksempel herpå er et udlodningsbilag vedrørende udlodning til G3 dateret den 15. juni 2012:

"H1 aps.
V/ JH  .....

15 06 2012
Udlodning til
G3
Y2

Fra G1

Total                                   16367,00 kr.

Overført til konto X

JH

Direktør"

Selskabet har overfor SKAT tilkendegivet, at selskabets kontrol af de udloddede midler sker ved, at selskabet modtager regnskab m.v. fra foreningernes generalforsamlinger.

SKAT har konstateret, at G3 har reklameret for spillestedet G1 som hovedsponsor på deres hjemmeside. Opslaget fremgik af foreningens hjemmeside den 4. november 2013.

Selskabet har tilladelse fra spillemyndigheden til drift og opstilling af gevinstgivende spilleautomater bl.a. i G1, der har en spillehal. Det er bruttospilleindtægten fra spillehallen, der danner grundlag for udlodning af midler, hvorved der kan opnås nedslag i afgiften.

Det er efterfølgende konstateret, at G2 i 2012 har reklameret for G1 som én af "øvrige sponsorer". Dette fremgik af G2's hjemmeside den 4. november 2013 og er af SKAT senest konstateret på hjemmesiden den 30. juli 2012.

Selskabet har oplyst, at der foreligger en sponsoraftale mellem G1 og G2 A/S (professionel afdeling). Der fremgår følgende af den indsendte sponsoraftale, som ikke er underskrevet:
"
Sponsoraftale

mellem

G1
....

og

G2 A/S

Mellem ovennævnte parter er der med virkning fra dags dato indgået følgende sponsoraftale for håndboldsæsonen 2012/2013:

  1. G1 fortsætter som en af G2's sponsorer.

  2. G1 har forsat reklame på sponsorbiler.

  3. G1 råder over ½ side i G2's profilavis 1 gang i sæsonen.

  4. G1 råder over i alt 120 siddepladser i løbet af sæsonen i Y3. Aftal løbende med Z, hvor mange billetter til hvilke kampe - gerne i god tid.

  5. For ovennævnte betaler G1 et sponsorbeløb til G2 på kr. 5.000,00 + moms. Beløbet forfalder til betaling d. 1. september 2012. G2 fremsender faktura

Y4 den 25. april 2012."

Der er indsendt en kopi af kontospecifikation for G1. Heraf fremgår af konto 3734 "sponsorbidrag", at der er betalt to sponsorbeløb på henholdsvis 280 kr. den 14. februar 2012 og 1.600 kr. den 9. maj 2012. Vedrørende et beløb på 5.000 kr., der er fratrukket på kontoen den 3. september 2012, er der anført "G2".  Det fremgår af posteringsoversigten for G1's bankkonto, at der er overført 6.250 kr. den 3. september 2012 til "G2".

Det fremgår af regnskabet for G3, at der er modtaget et sponsorat fra G1. Det fremgår ikke af regnskabet, at der reelt er tale om udlodning fra selskabet.

Selskabet har indsendt en oversigt over selskabets kontobevægelser i juli og august 2013. Heraf fremgår, at der bl.a. er overført 12.626 kr. den 15. juli 2013 og 11.696 kr. den 15. august 2013 til G3. Af detaljer for overførslen er der i feltet tekst til modtager anført "udlodning fra G1". Det fremgår endvidere heraf, at beløbet er indbetalt af selskabet.

SKATs afgørelse
SKAT har ikke godkendt nedslag i spilleafgiften i 2012 med 136.691 kr. og med 99.671 kr. i 2013, i alt 236.362 kr.

SKAT har på baggrund af virksomhedens indberetninger for perioden 1. januar 2012 til september 2013 opgjort de angivne nedslag i afgiften til følgende: 

Nedslag i afgiften

Indberettet i 2012, kr.

Januar

-8.163

februar

-11.973

marts

-11.820

april

-12.800

maj

-16.367

juni

-13.496

juli

-12.123

august

-8.527

september

-11.467

oktober

-10.380

november

-8.492

december

-11.083

I alt

-136.691

 

Nedslag i afgiften

Indberettet i 2013, kr.

Januar

-9.442

februar

-11.185

marts

-10.464

april

-11.612

maj

-12.809

juni

-11.995

juli

-11.111

august

-11.406

september

-9.647

I alt

-99.671

Selskabet har i alt for perioden 1. januar 2012 til 30. september 2013 angivet et nedslag i spilleafgiften på 236.362 kr.

Selskabet har som tilladelsesindehaver ikke løbende overholdt betingelserne for at kunne udlodde spillemidler og derved opnå nedslag i afgiften. SKAT har konstateret, at selskabet ikke har de korrekt underskrevne kvitteringer liggende i sit regnskabsmateriale fra foreningerne, der dokumenterer, at de har modtaget udlodningsmidlerne, jf. bekendtgørelse om afgifter af spil § 5, samt at selskabet ikke har sikret sig mod begunstigelser fra udlodningsmodtagere, der i strid med bekendtgørelsens § 7, sidste pkt., har reklameret for spillestedet.

Det er ikke af betydning, hvorvidt tilladelsesindehaveren har været uvidende om reklame samt uvidende om, at det i forhold til G3 og G2 ser ud som om, at det er G1, der er den egentlige betaler af udlodningerne.

Selskabet har også før kontrolperioden foretaget udlodninger, og der er ikke med spilafgiftsloven, der trådte i kraft 1. januar 2012, sket ændringer i den hidtidige praksis på området vedrørende kravene til dokumentation, til de månedlige kvitteringer for, at udlodningerne er modtaget til de velgørende formål, samt til opbevaringen i tilladelsesindehaverens regnskabsmateriale.

Kravet om, at modydelser og begunstigelser ikke må forekomme, er derimod blevet præciseret med bestemmelsen i bekendtgørelsens § 7.

Herefter er det SKATs opfattelse, at de betingelser og krav, der stilles for at kunne udlodde med den virkning, at selskabet kan opnå nedslag i afgiften, ikke er opfyldt, jf. bekendtgørelse om afgifter af spil nr. 1139 af 5. december 2011 §§ 5 og 7.

SKAT har bemærket, at selskabet efter sagens påbegyndelse har indhentet underskrevne kvitteringer fra de foreninger, der har modtaget de udloddede midler.

SKAT har desuden bemærket, at der kun kan gives nedslag i spilleafgiften, såfremt udlodning er sket senest samtidig med sidste rettidig indbetalingsdag af afgiften. Før den nye spilleafgiftslov kunne udlodningsbeløb modtages kontant, hvorfor tilladelsesindehaveren selvsamme dag skulle have kvittering for beløbets modtagelse fra foreningen for at kunne foretage nedslag i afgiften. Med den nye spilleafgiftslov er det kun muligt at foretage udlodning via en bankoverførsel. En bankoverførsel er ikke ensbetydende med en kvittering for en forenings modtagelse af det overførte beløb.

Da de nu underskrevne kvitteringer ikke forelå i regnskabsmaterialet, er de fornødne betingelser og krav, der stilles for at kunne udlodde med nedslagsvirkning, ikke opfyldt, jf. bekendtgørelse om afgifter af spil nr. 1139 af 5. december 2011 § 5.

SKAT har bemærket, at der ikke er modtaget dokumentation for sponsoraftalen mellem G2 A/S (professionel afdeling) og G1.

Det er SKATs opfattelse, at allerede som følge af erklæringens formulering, hvoraf det fremgår, at spillestedets navn hhv. udlodningsstedets navn er "G1," efterlader det et klart indtryk for bestyrelsen af, at foreningen har modtaget støtte fra G1.

Selskabet har herved ikke sikret sig mod legitimationsprincippet, men har optrådt som om G1 var tilladelsesindehaver. Derfor er det SKATs opfattelse, at uanset om der foreligger en sponsoraftale med G1, er det tilladelsesindehaverens risiko både at sikre sig, at udlodningsmidlerne anvendes i henhold til bestemmelserne, samt at foreningen som modtager af midler ikke overtræder disse. Selskabet har som tilladelsesindehaver ikke sikret sig, at bekendtgørelsens § 7 er overholdt.

Foreningen G3 har afgivet en udateret erklæring med samme ordlyd, som erklæringen fra G2's bestyrelse. SKAT anser det for bekræftet, at foreningen G3 har indtryk af, at midlerne er modtaget af G1. SKAT har i øvrigt henvist til begrundelsen vedrørende G2. SKAT har således ikke kunne imødekomme nedslag i afgiften som angivet.

De betingelser og krav, der stilles for at kunne udlodde midler med den virkning, at selskabet kan opnå nedslag i afgiften, er ikke opfyldt. Bestemmelserne i bekendtgørelsens kapitel 2 er kumulative. SKAT har derfor efteropkrævet 236.362 kr., der er angivet som nedslag i afgiften for perioden 1. januar 2012 til 30. september 2013.

Afgiften er opkrævet i henhold til opkrævningslovens § 5, stk. 1.

Selskabets opfattelse
Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabet kan opnå nedslag i afgiften som følge af udlodning af spillemidler.

Selskabet ejer spilleautomaterne. Selskabet lejer sig ind på de enkelte spillesteder. Lejen afhænger af omsætningen fra spilleautomaterne.

Selskabet har i den angivne periode overført beløbene til foreningerne via bankoverførsel. Selskabet har ikke modtaget korrekte underskrevne kvitteringer fra de modtagne foreninger. Da stort set alle betalinger i dag foregår via bankoverførsler, og da der i dag sjældent bliver bedt om en kvittering for modtagelse af beløb, der bliver overført elektronisk, har selskabet ikke været opmærksom på, at der i det konkrete tilfælde har været et krav om en kvittering fra modtager af beløbet. Selskabet har forudsat, at beløbet var modtaget af foreningen, og at betingelsen for at kunne udlodde beløbet dermed var opfyldt, hvis beløbet ikke kom retur på kontoen.

Selskabet har anerkendt, at der ifølge bekendtgørelsen skal være en underskrift på kvitteringerne. Kravet er dog et levn fra, da man betalte kontant. Udlodningserklæringerne er ikke udfærdiget efterfølgende. Det er alene underskrifterne, der efterfølgende er indhentet.

Det var selskabets hensigt at følge reglerne, og beløbene er således også overført korrekt til de to foreningers respektive konti, hvilket også er blevet bekræftet fra de to foreningers side. Der er fremlagt kopi af kontobevægelserne for selskabets bankkonto i perioden 1. marts til 1. september 2013. Heraf fremgår, at der er overført penge til G3 henholdsvis 15. juli og 15. august 2013. Det fremgår af detaljerne for overførslerne, at der ved tekst til modtager er anført "udlodning fra G1". Overførslerne til G3 fremgår også af selskabets kontokort for 2013.

Da der ikke er sket en unddragelse eller forsøg herpå, og da selskabet efterfølgende har skaffet kvitteringer på overførslerne, og dermed har opfyldt betingelserne for udlodning i bekendtgørelsen, er det selskabets opfattelse, at der ikke er grundlag for en regulering.

Det er et selvstændigt selskab, der står for driften af G2. Den professionelle afdeling har således ikke noget at gøre med foreningen G2, der beskæftiger sig med amatøridræt i lokalområdet. Det er den almenvelgørende forening, der har modtaget tilskuddet fra selskabet.

G1 har som en lang række andre virksomheder i lokalområdet indgået en sponsorkontrakt med det selvstændige selskab, der står for driften af G2. Sponsorlogoet er således på hjemmesiden på baggrund af sponsoratet mellem G1 og det selskab, som står for driften af G2, og har således ikke noget at gøre med det overførte beløb fra selskabet.

Da udlodningen, som er foretaget efter ovennævnte regler, udelukkende er sket til G2's amatørafdeling, og da logoet på hjemmesiden er en del af sponsoraftalen mellem G1 og G2's professionelle afdeling, har udlodningen således ingen sammenhæng med det indgåede sponsorat. Der kan således ikke lægges vægt på, at G1 har haft en reklame på hjemmesiden. G3 har på sin hjemmeside anført G1 som en af sine sponsorer. G3 er en relativ nystartet forening i Y3, og foreningen har et relativ beskedent medlemstal og dermed også meget få besøgende på deres hjemmeside.

G1 har ikke været opmærksom på, at der har været en henvisning til G1 på foreningens hjemmeside. Da G1 blev opmærksom herpå, blev henvisningen fjernet øjeblikkeligt.

Da der er tale om en hjemmeside med et meget begrænset antal besøgende, og da det primært er foreningens egne medlemmer, som besøger siden, mener selskabet ikke, at udlodningen har givet selskabet en reklamemæssig værdi, ved at foreningen har haft selskabets logo på deres hjemmeside.

Selskabet har pointeret, at logoet udelukkende var kommet på foreningens hjemmeside, da den web-ansvarlige ikke var opmærksom på, at det modtagne beløb fra selskabet ikke var et sponsorat. Fejlen skyldes således en kommunikationsbrist i foreningen, som selskabet ikke har haft en andel i.

Vedrørende G1 har selskabets repræsentant oplyst, at G1 er ejet af JE, som ikke har relationer til selskabet eller selskabets ejer, udover det forretningsmæssige samarbejde vedrørende selskabets opstillede spilleautomater hos G1.

De 120 billetter til G2, som G1 modtog som følge af sponsoraftalen, blev udleveret til kunder ved lodtrækning. Ved kundernes aflevering af tips og lotto til kontrol kunne de skrive navn på kuponen. Der blev herefter trukket lod om billetterne. Kampene, der blev udloddet billetter til, var de kampe, hvor G2 ikke på forhånd regnede med at kunne sælge billetter til kampene.

Repræsentanten har desuden oplyst, at årsagen til, at der på bilagene ved udlodning af midler fra selskabet står, at det er udlodning fra G1, er, at selskabet har spilleautomater i flere spillehaller. Det udloddede beløb er udelukkende på baggrund af spilleomsætningen i G1.

Landsskatterettens afgørelse
Det følger af spilleafgiftslovens, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010, § 13, stk. 1, at der kan gives et nedslag på 95 % i den del af afgiften, der overstiger 31 % af bruttospilleindtægten, jf. § 12, stk. 3, såfremt indehaveren af en tilladelse til en spillehal udlodder midler til velgørende formål i Danmark eller i et EU- eller EØS-land.

I henhold til spilleafgiftslovens § 13, stk. 5, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om betingelserne for udlodning af midler og afgiftsnedslaget.

Bekendtgørelse om afgift af spil, nr. 1139 af 5. december 2011, er udstedt i medfør af spilleafgiftslovens § 13, stk. 5.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 4, stk. 1, at tilladelsesindehaveren, før udlodning af midler foretages, skal sikre sig, at modtager opfylder betingelserne for at kunne modtage udlodning til velgørende formål efter § 13 i spilleafgiftsloven. Tilladelsesindehaveren skal sikre sig dokumentation for, at modtageren har et formål som er omfattet af reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17. Dokumentation efter stk. 1 skal opbevares som en del af tilladelsesindehaverens regnskabsmateriale, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2.

Udlodning af midler til velgørende formål, jf. lovens § 13, må alene ske ved bankoverførsel, og modtager skal kvittere for beløbets overførsel. Hvis særlige forhold taler herfor kan SKAT efter anmodning tillade, at udlodning sker på anden måde, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1.

I henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 2, skal kvitteringen indeholde oplysninger om tilladelsesindehaverens navn, adresse og CVR-nr., beløbsmodtagerens navn, adresse og eventuelle CVR-nr., dato for modtagelse af udlodning samt størrelsen på det udloddede beløb. Bilaget for bankoverførslen skal opbevares sammen med kvitteringen fra udlodningsmodtageren, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 3.

Tilladelsesindehaveren skal udarbejde og ajourføre en oversigt over modtagere af beløb udloddet til velgørende formål i henhold til lovens § 13. Oversigten skal opbevares som en del af tilladelsesindehaverens regnskabsmateriale, jf. bekendtgørelsens § 6.

Ifølge bekendtgørelsens § 7 må tilladelsesindehaveren ikke betinge sig nogen form for modydelse fra udlodningsmodtageren i forbindelse med udlodning af midler og må ikke på anden vis udnytte udlodningen i markedsføringsøjemed. Udlodningsmodtager må ikke reklamere for eller på anden måde begunstige tilladelsesindehaveren.

Hvis det kan konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse, kan virksomheden afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav, jf. opkrævningslovens § 5.

Der er enighed om, at det i henhold til bekendtgørelsens § 5 er et krav, at kvitteringen for modtagelse af de udloddede midler skal være underskrevet. Kvitteringerne (udlodningsbilagene) har ikke oprindeligt været underskrevet. Dette er først sket i forbindelse med sagens behandling ved SKAT. Kravet om en underskrevet kvittering i bekendtgørelsens § 5 ved udlodning af spillemidler er således ikke overholdt.

Tilladelsesindehaveren skal sikre, at udlodningsmidlerne udloddes og anvendes i henhold til bestemmelserne, samt at foreningen, som er modtager af midlerne, ikke overtræder disse. At det fremstår som om, at det er kiosken, der udlodder midlerne, har ikke betydning i forhold til de krav, der stilles til tilladelsesindehaveren, og de betingelser, der stilles i forhold til modtagerne af de udloddede midler. Det er således umiddelbart heller ikke af betydning i forhold til selskabets ret som tilladelsesindehaver til nedslag i spilleafgiften. Det bemærkes i den forbindelse, at det er oplysningerne om selskabet, der fremgår af udlodningsbilagene, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 2, samt at beløbene er overført fra selskabets bankkonto til foreningerne. Det er dog selskabets ansvar som tilladelsesindehaver at sikre, at det ikke i forbindelse med udlodningen modtager reklameværdi eller anden form for modydelse omfattet af bekendtgørelsens § 7.

G3 har reklameret for G1 på foreningens hjemmeside. Det er Landsskatterettens opfattelse, at selskabet derved indirekte har modtaget en reklameværdi i forbindelse med udlodningen til foreningen og således ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at selskabet ikke modtager reklameværdi eller anden form for modydelse i forbindelse med udlodningen af spillemidler til G3.

Der er indgået en sponsoraftale mellem G2 A/S og G1. Det er en aftale, der ud fra det oplyste ikke anses at relatere sig til hverken selskabet eller amatørafdelingen i G2. Det bemærkes i den forbindelse, at sponsoratet er fastsat til et bestemt beløb, mens de udloddede midler til G2's amatørafdeling er afhængig af den opnåede bruttospilleindtægt. På det foreliggende grundlag anses det ikke for tilstrækkeligt sandsynliggjort, at selskabet har fået en reklamemæssig værdi ved udlodningen til G2's amatørforening. Selskabet anses i øvrigt heller ikke at have betinget sig modydelser fra foreningen i forbindelse med udlodning af midler, jf. bekendtgørelsens § 7.

Da der oprindeligt ikke var underskrift på kvitteringerne for modtagelse af de udloddede midler, er kravet i bekendtgørelsens § 5 således ikke opfyldt, hvorfor der ikke kan godkendes nedslag i spilleafgiften i henhold til spilleafgiftslovens § 13 med 136.691 kr. i 2012 og 99.671 kr. i 2013, i alt 236.362 kr. Derudover anses selskabet for at have modtaget en reklameværdi ved udlodningen til G3, da G2's logo i den forbindelse blev lagt på foreningens hjemmeside. Dette er i strid med bekendtgørelsens § 7.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.