Dato for udgivelse
08 May 2017 09:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Feb 2017 07:58
SKM-nummer
SKM2017.344.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B-440-16 og B-441-16
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Ejendom, gave, bevisbyrde, lån, ekstraordinær genoptagelse, money, transfer, udeholdt, omsætning
Resumé

Byretten havde fundet, at skatteyderen ikke havde bevist sin påstand om, at han havde finansieret købet af en fast ejendom i USA for kr. 4.750.000, med lån og anså ejendommen erhvervet med udeholdt indkomst.

Da det var mindst groft uagtsomt, at skatteyderen ikke havde selvangivet beløbet, var betingelsen for ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, opfyldt.

Som led i projekt Money Transfer konstaterede SKAT, at der på skatteyderens bankkonto løbende var blevet indsat i alt godt 10,2 mio. kr. i årene 2004-2009.

SKAT skønnede, at beløbet stammede fra selvstændig erhvervsvirksomhed og forhøjede skatteyderens skatte- og momsansættelser med indsættelserne fratrukket et skønnet beløbet til driftsomkostninger.

I den foreliggende situation, hvor der løbende over 9 år var indsat meget store beløb på skatteyderens konto, sammenholdt med oplysningerne om hans indtægtsforhold i de pågældende år, og hvor skatteyderen havde haft skiftende forklaringer om, hvad pengene stammede fra, havde byretten fundet, at det påhvilede ham at bevise, at de indsatte beløb stammede fra skattefri indtægter eller skattefri formuebevægelser.

Skatteyderen havde ikke afgivet forklaring for byretten og havde ikke fremlagt bilag, der dokumenterede, hvorfra indsættelserne på hans konto stammede. Efter bevisførelsen fandt byretten derfor, at han ikke havde løftet sin bevisbyrde.

Da der ikke var fremlagt lønsedler eller andet, der godtgjorde, at midlerne stammede fra lønindtægter, fandt byretten ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn, hvorefter indtægterne måtte stamme fra erhvervsmæssig, momspligtig virksomhed.

Da der endvidere ikke var fremlagt nogen form for bevis for afholdte udgifter, var der heller ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn over, at udgifterne havde været på 10%.

Byretten fandt, at skatteyderen havde handlet mindst groft uagtsomt. Det var derfor berettiget, at SKAT havde foretaget forhøjelserne af skat og moms i medfør af henholdsvis skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, og § 32, stk. 1, nr. 3. Videre fandt byretten, at SKAT havde overholdt varslingsfristerne i de to bestemmelsers stk. 2.

Byretten fandt endvidere, at skatteyderen havde modtaget SKATs agterskrivelser, inden afgørelserne blev truffet, og at der således var foretaget korrekt partshøring.

SKATs afgørelser indeholdt ikke begrundelse, men da. der i afgørelserne var henvist til agterskrivelserne, som indeholdt udførlig begrundelse, var afgørelserne ikke ugyldige på grund af manglende begrundelse.

Af de grunde, byretten havde anført, og da det, der var fremkommet for landsretten, ikke kunne føre til et andet resultat, stadfæstede landsretten byrettens to domme, hvori Skatteministeriet blev frifundet.

Stadfæstelse af SKM2016.252.BR og SKM2016.266.BR.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4 C

Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5

Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2

Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 1, nr. 3

Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, A.A.7.4.5

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, A.A.7.4.7

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, A.A.8.2.2.1.2.5

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, A.A.8.3.2.1.2.3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, A.A.8.2.2.1.4

Appelliste

Parter

A

(v/Adv. Martin Bekker Henrichsen)

Mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten v/Adv. Anders Vangsø Mortensen)

Sagens oplysninger

Byrettens dom af 9. februar 2016 (BS 43C-87/2015) (SKM2016.252.BR) er i landsrettens sag nr. B440-16 anket af A med påstand som for byretten om, at hans indkomst for indkomståret 2007 nedsættes med 4.750.000 kr.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om stadfæstelse.

Byrettens dom af 9. februar 2016 (BS 43C-86/2015) (SKM2016.266.BR) er i landsrettens sag nr. B441-16 anket af A med følgende påstand, som svarer til påstanden for byretten:

"...

As indkomst skal nedsættes som følger:

Indkomståret 2004 med 1.238.400 kr.

Indkomståret 2005 med 1.584.000 kr.

Indkomståret 2006 med 1.656.000 kr.

Indkomståret 2007 med 1.260.000 kr.

Indkomståret 2008 med 1.240.560 kr.

Indkomståret 2009 med 1.548.000 kr.

Og As momstilsvaret skal nedsættes som følger:

For 2004 med                     309.600 kr.

For 2005 med                     396.000 kr.

For 2006 med                     414.000 kr.

For 2007 med                     315.000 kr.

For 2008 med                     310.140 kr.

For 2009 med                     387.000 kr.

..."

Skatteministeriet har nedlagt påstand principalt om stadfæstelse, subsidiært om, at ansættelserne af As indkomst og moms for perioden 2004-2009 (begge inkl.) hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

Supplerende sagsfremstilling

Der er for landsretten fremlagt nye bilag, herunder dokumenter vedrørende selskabet G1, der er registreret i Den Dominikanske Republik, og lejeaftale vedrørende ejendommen beliggende Y2, for perioden fra den 15.juli 2011 til den 14. april 2012.

Forklaringer

A har til brug for sagens behandling i landsretten afgivet skriftlig erklæring; jf. retsplejelovens § 297. Den skriftlige erklæring lyder således:

"...

Spørgsmål 1:

Hvornår modtog du SKATs forslag til afgørelse af 9. november 2011 med forslag om ændring af din skat for indkomstårene 2004-2009?

Primo januar 2012. Skal i den forbindelse indskærpe at det er det første jeg modtager fra SKAT på trods af at SKAT påstår at de har sendt 2 yderligere henvendelser. Post på Y2 blev afhentet ugentligt, og efter udlejning når udlejer ringede når der var post.

Spørgsmål 2:

Hvornår modtog du SKATs forslag til ·afgørelse af 9. november 2011 med forslag om ændring af dit momsgrundlag for 2004-2009?

Sammen med forrige primo januar 2012.

Spørgsmål 3:

Hvornår modtog du SKATs afgørelse af 12. december 2011.med ændring af din skat for indkomstårene 2004-2009?

Modtog det via min advokat IM ultimo januar 2012.

Spørgsmål 4:

Hvornår modtog du SKATs afgørelse af 12. december 2011 med ændring af dit momsgrundlag for 2004-2009?

Sammen med forrige ultimo januar 2012.

Spørgsmål 5:

Hvornår modtog du SKATs brev af 14. marts 2011 om "SKAT har brug for materiale fra dig"?

Aldrig modtaget.

Spørgsmål 6:

Hvor boede du i 2. halvår 2011 1. halvår 2012?

Y3

Spørgsmål 7:

Var huset på Y2, Georgia i USA udlejet i 2. halvår 2011 - 1.halvår 2012?

Ja.

Spørgsmål 8:

Har du lånt 1.500.000 USD i F1-bank 5. juni 2008?

Ja.

Spørgsmål 9:

Hvad har du brugt pengene til?

- tilbage betaling af privat lån i forbindelse med købet af Y2.

- investeringer.

- leveomkostninger.

Spørgsmål 10:

Er noget af lånet overført til konto i Danmark?

Hvis ja, er det så nogle af overførslerne i oversigten i bilag 10

Fra primo juni 2008 og frem.

..."

Procedure

A har for landsretten ikke gjort gældende, at overførslerne af penge til hans konto i F2-Bank stammer fra pokergevinster optjent uden for EU.

I øvrigt har parterne for landsretten i det væsentlige procederet som for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultater

Af de grunde, der i øvrigt er anført af byretten, og da det, der er fremkommet for landsretten, ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster landsretten de indankede domme.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 125.000 kr. Beløbet er til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er der ud over sagernes værdi taget hensyn til sagernes omfang og varighed, herunder at sagerne har været hovedforhandlet sammen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens domme stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 125.000 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes med procesrente, jf. rentelovens § 8 a.