Dato for udgivelse
02 Dec 2016 11:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Oct 2016 11:00
SKM-nummer
SKM2016.566.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-0734381
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Aktieløn, beskatningstidspunkt
Resumé

Skatterådet bekræfter, at medarbejdere, der deltager i Share Deferral Programme og modtager et individuelt antal Conditional Share Rights ("CSRs"), som giver ret til at modtage aktier under visse betingelser, skal beskattes af aktiernes værdi ved udløb af de respektive vesting perioder på henholdsvis 3 og 5 år. I de første 3 år efter tildeling af CSRs er det et krav for deltagelse, at medarbejderen fortsat er ansat i Selskabet. Hvis ansættelsen ophører i løbet af denne periode, bortfalder tildelingen. Efter udløb af henholdsvis den 3-årige og den 5-årige vesting periode foretages en risiko regulering, som kan reducere antallet af tildelte CSR til 0. Reguleringen baseres på, om tildelingen er rimelig i forhold til bl.a. selskabets finansielle resultater og position, forholdene på aktiemarkedet, medarbejderens forhold, og andre omstændigheder så som ændringer i regnskabsmæssige principper.

Medarbejdere, der deltager i Share Matching Programme, skal beskattes af værdien af Matching Shares ved udløb af Perfomance Period på 3 år og 3 måneder. Efter Share Matching Programme omregnes en procentdel af den for det forudgående år opgjorte bonus til et antal Deferral Rights (DRs). Alternativt indskyder medarbejderen et antal egne aktier ("Contribution Shares" eller "CSer"). DRer/CSer giver medarbejderen ret til at modtage et antal Matching Shares ved målopfyldelse efter 3 år og 3 måneder (Performance Period).

Skatterådet afviser spørgsmålene om indberetning, da indberetning falder udenfor det område, hvorom der afgives bindende svar. Det skyldes, at indberetningsspørgsmål ikke vedrører den skattemæssige virkning for spørgeren eller for andre af en disposition, som spørger foretager.

Hjemmel

Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 4

Reference(r)

Ligningslovens § 16, Statsskattelovens § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.A.5.17.1

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at beskatning af SDP skal ske i forbindelse med udløb af de respektive Vesting Periods, og at værdien opgøres som aktiernes noterede kurs på vesting tidspunktet omregnet til danske kr.?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at arbejdsgiverens indberetning af SDP skal ske i forbindelse med udløb af de respektive Vesting Periods, og at værdien opgøres som aktiernes noterede kurs på vesting tidspunktet omregnet til danske kr.?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at beskatning af SMP skal ske i forbindelse med udløb af Performance Period, og at værdien opgøres som aktiernes noterede kurs på dette tidspunkt omregnet til danske kr.?
 4. Kan Skatterådet bekræfte, at arbejdsgiverens indberetning af SMP skal ske i forbindelse med udløb af Performance Period, og at værdien opgøres som aktiernes noterede kurs på dette tidspunkt omregnet til danske kr.?
 5. Kan Skatterådet bekræfte, at der med beskatningen på tidspunktet for udløb af henholdsvis Vesting og Performance Period er gjort endeligt op med medarbejderens lønbeskatning, og at der ikke er hjemmel til at pålægge medarbejderen yderligere beskatning før salg af de underliggende aktier - og således f.eks. heller ikke i forbindelse med "exercises" af SDP og eller SMP?
 6. Kan Skatterådet bekræfte, at der med indberetningen på tidspunktet for udløb af henholdsvis Vesting og Performance Period er gjort endeligt op med arbejdsgivers indberetningsforpligtelser, og at der ikke er hjemmel til at pålægge arbejdsgiveren yderligere indberetningsforpligtelser, f.eks. i forbindelse med "exercises" af SDP og eller SMP?

Svar

 1. Ja
 2. Afvist
 3. Ja, se dog indstilling og begrundelse
 4. Afvist
 5. Ja
 6. Afvist

Beskrivelse af de faktisk forhold

Den danske filial opererer med to typer incitamentsprogrammer for de danske medarbejdere.

Det ene program kaldes et Share Deferral Programme ("SDP"), hvor deltagerne modtager et individuelt antal Conditional Share Rights ("CSRs"), som giver ret til at modtage aktier under visse betingelser.

Det andet program kaldes et Share Matching Programme ("SMP"), hvori en procentdel af den for det forudgående år opgjorte bonus, omregnet til et antal Deferral Rights (DRs), eller et antal af medarbejdernes egne aktier i Selskabet ("Contribution Shares" eller "CSer") indskydes, hvorefter DRer/CSer giver medarbejderen ret til at modtage et antal aktier i Selskabet (såkaldt "Matching") ved opfyldelse af fastsatte mål.

Selskabet ønsker at afklare danske skattemæssige forhold vedrørende de to programmer og herunder også spørgsmål om indberetningsforpligtelser.

Beskrivelse af Share Deferral Programme/SDP

De deltagende medarbejdere tildeles et antal CSRs, og hver CSR giver medarbejderen ret til at erhverve en A-aktie i Selskabet efter udløb af en vesting periode. Vesting perioden løber dels over en 3-årig periode (for 50 % af CSRs vedkommende) og dels i en 5-års periode (for de resterende 50%'s vedkommende).

Der skal ikke betales for at erhverve A-aktierne.

I de første 3 år efter tildeling af CSRs er det et krav for deltagelse, at medarbejderen fortsat er ansat i Selskabet. Hvis ansættelsen ophører i løbet af denne periode bortfalder tildelingen, og medarbejderen vil efter ordlyden i aftalen aldrig få mulighed for at modtage A-aktier (de danske regler i aktieoptionsloven vil dog naturligvis finde anvendelse for danske lønmodtagere, og derfor kan denne bestemmelse i aftalerne ikke håndhæves overfor medarbejdere med lønmodtagerstatus, som pensioneres eller som afskediges af Selskabet uden misligholdelse). 

Efter udløb af henholdsvis den 3-årige og den 5-årige vesting periode foretages en såkaldt "Risk Adjustment" vurdering (risiko regulering), som kan reducere antallet af tildelte CSR til 0. Reguleringen baseres på, om tildelingen er rimelig i forhold til bl.a. Selskabets resultater og position, forholdene på aktiemarkedet, medarbejderens forhold, og andre omstændigheder så som ændringer i regnskabsmæssige principper.

Når bestyrelsen således har bestemt, hvorvidt der skal justeres i antallet af tildelte CSRer og med hvor meget, starter en såkaldt "Exercise Period", som løber i 4 år, hvoraf det første år er en "Holding Period". I løbet af Exercise Period kan medarbejderne frit vælge at "udnytte" deres CSRer, og få aktierne leveret (blot ikke i den første Holding Period, hvor medarbejderne skal "holde" CSRer og "udnyttelse" ikke kan ske). Da der ikke skal betales for at "udnytte" CSRerne består "udnyttelsen" i, at medarbejderne giver meddelelse om at aktierne ønskes overdraget fysisk fra Selskabets beholdning til medarbejdernes egne individuelle depoter.

Beskrivelse af Share Matching Programme/SMP

I henhold til dette program opnår medarbejderne ret til at modtage dels A-aktier, dels såkaldte Matching Share Rights (betinget af fortsat ansættelse) og Performance based Matching Share Rights (afhængigt af Selskabets performance).

Deltagelse i SMP er ikke uden modydelse, men kræver en form for finansiering fra medarbejderens side. Retten til at modtage A-aktier kan således enten "finansieres" ved

 1. at medarbejderen indskyder egne såkaldte Contribution Shares (CSer), som herefter hver især giver ret til 1 A-aktie og et antal Matching Share Rights/Performance based Matching Share Rights), eller
 2. tildeling af DRs (udskydelse af kontantbonus for det forudgående år, meddelt inden denne retserhverves), som hver især ligeledes giver ret til 1 A-aktie og et antal Matching Share Rights/Performance based Matching Share Rights).                       

Hver Matching Share Right repræsenterer en ret til at modtage en aktie i Selskabet på et fremtidigt tidspunkt.

Samtlige A-aktier og begge typer Matching Share Rights under "model a)" mistes, hvis ansættelsesforholdet opsiges inden udløbet af en ca. 3-årig Performance Period.

For A-aktier og begge typer Matching Share Rights under "model b)" gælder det i henhold til aftalen, at en ophævelse af ansættelsen inden udløbet af den ca. 3-årige Performance Period betyder, at medarbejderen mister sine Matching Shares, men ikke de A-aktier, der knytter sig til tildelte DRs. A-aktier, der knytter sig til DRs er derimod genstand for en "risk adjustment" (risiko regulering), hvorefter antallet af DRs kan reduceres til O.

De danske regler i aktieoptionsloven vil dog naturligvis finde anvendelse for danske lønmodtagere både under model a) og b), hvorefter bestemmelserne om bortfald ved fratræden ikke kan håndhæves overfor medarbejdere med lønmodtagerstatus, som pensioneres eller som afskediges af Selskabet uden misligholdelse. 

En 4-årig Exercise Period indtræder i forlængelse af udløb af Performance Period. I løbet af denne Exercise Period kan medarbejderne frit vælge at "udnytte" deres DRer/CSer, og få aktierne leveret. Da der ikke skal betales for at "udnytte" DRerne/CSerne består "udnyttelsen" i, at medarbejderne giver meddelelse om, at aktierne ønskes overdraget fysisk fra Selskabets beholdning til medarbejdernes egne individuelle depoter.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Vilkårene for SDPs og SMPs er indrettet primært i overensstemmelse med udenlandske regler, og det er derfor nødvendigt at kvalificere instrumenterne efter danske regler/principper.

Efter danske skatteregler kan hverken CSRer eller DRer/CSer i henholdsvis SDP/SMP kvalificeres som tegningsretter eller køberetter i relation til ligningslovens § 28, da der ikke skal erlægges en betaling i forbindelse med "exercise" for at medarbejderne får aktierne overdraget, (jf. SKM2002.660.LR). Dette medfører, at hjemlen til beskatning og indberetning ikke findes i henholdsvis ligningslovens § 28 (jf. SL § 4) og skattekontrollovens § 7A stk. 2 nr. 10) eller nr. 11), men derimod i LL § 16 (jf. SL § 4) og skattekontrollovens § 7A stk. 2 nr. 12. Efter disse bestemmelser skal beskatning og indberetning ske på retserhvervelsestidspunktet.

Fastlæggelsen af retserhvervelsestidspunktet for SDP og SMP afhænger af de betingelser, der er knyttet til dels udløb af de respektive Vesting Periods (vedr. SDP) og dels udløb af Performance Period (vedr. SMP).

Særligt vedrørende spørgsmål 1 og 2

For SDP gælder, at vesting dels er betinget af fortsat ansættelse, og dels af at der ikke sker en risiko regulering. I henhold til praksis anses begge disse betingelser for suspensive, således at retserhvervelsen anses for udskudt fra tildelingstidspunktet og først indtræder ved udløb af Vesting Periods henholdsvis 3 og 5 år efter tildeling (jf. bl.a. SKM2012.143.SR). Samtidig er der ingen tvivl om, at den omstændighed at CSR ikke kan "udnyttes" i det første år (Holding Period) efter udløb af Vesting Periods anses for en resolutiv betingelse, som ikke udskyder retserhvervelsen, da medarbejderen efter udløb af Vesting Periods ikke længere risikerer at miste retten til at "udnytte", men blot de facto er afskåret fra at "udnytte" i Holding Period.

Det er derfor vores opfattelse: 1) at medarbejderne skattemæssigt erhverver endelig ret ved udløb af Vesting Periods, 2) at der gøres op med lønaccessoriebeskatningen på dette tidspunkt, og at værdien skal opgøres som antallet af CSRs ganget med aktiekursen på datoen for vesting periodens udløb ganget med valutakursen samme dato, samt 3) at den efterfølgende beskatning af medarbejderens modtagne aktier sker ved salg efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven.

Det er derfor tilsvarende vores opfattelse, at arbejdsgiveren skal foretage en indberetning til SKAT af CSRs værdi for den måned, hvori Vesting Periods udløber jf. skattekontrollovens § 7A, stk. 2, nr. 12.

Vi mener derfor at spørgsmål 1 og 2 skal besvares med et "ja".

Særligt vedrørende spørgsmål 3 og 4

For SMP gælder, at der er en Performance Period, som løber i 3 år og 3 måneder.

Ved udløb af Performance Period fastslås det, hvorvidt medarbejderen opfylder ansættelsesbetingelsen, i hvilket omfang de fastsatte performance mål er nået, og hvorvidt frigivelsen er rimelig ud fra et risiko perspektiv. Antallet af Matching Shares, der kan frigives til exercise, beregnes på baggrund af målopfyldelsen. Der er ikke en holding periode knyttet til udnyttelsen og medarbejderen kan derfor frit vælge at udnytte i løbet af Exercise Perioden.

Da frigivelsen således er betinget dels af fortsat ansættelse og dels af en performance/risiko vurdering, kan det med henvisning til den under spørgsmål 1 og 2 nævnte praksis konstateres, at disse betingelser er suspensive, hvorefter retserhvervelsen er udskudt fra tildelingen og indtil betingelserne er opfyldt, dvs. til udløbet af Performance Period/start af Exercise Period.

Det er derfor vores opfattelse: 1) at medarbejderne erhverver endelig ret ved udløb af den måned, hvori Performance Period udløber, 2) at værdien skal opgøres som antallet af frigivne A-aktier og de to forskellige Matching Shares Rights ganget med aktiekursen på datoen for Performance Periods udløb ganget med valutakursen samme dato, samt 3) at den efterfølgende beskatning af medarbejderens modtagne A-aktier sker ved salg efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven.

Det er derfor tilsvarende vores opfattelse, at arbejdsgiveren skal foretage en indberetning af SMP's værdi for den måned, hvori Performance Period udløber,

Vi mener derfor at spørgsmål 3 og 4 skal besvares med et "ja".

Særligt vedrørende spørgsmål 5 og 6

Det følger af beskrivelsen af SMP og SDP, at der efter udløb af henholdsvis Vesting Periods og Performance Periods ikke længere er betingelser, der skal opfyldes for at opnå retten til at udnytte og få aktierne leveret. Under SDP er medarbejderne afskåret fra at udnytte retten i en kortere Holding Period, men risikerer ikke at miste retten i løbet af Holding Period.

På grund af incitamentsprogrammernes særlige konstruktion kan medarbejderne selv vælge, hvornår aktierne fysisk skal overdrages fra Selskabets depot til deres egne individuelle depoter, men der skal ikke betales for overdragelsen, og den kan derfor ikke sidestilles med en optionsudnyttelse efter de danske principper (jf. SKM2002.660.LR).

Da der ikke er tale om optioner, men om en udskudt aktieerhvervelse, som er betinget af opnåelse af dels performance mål og dels fortsat ansættelse, så må såvel SMP som SDP betragtes som betingede aktier efter danske principper. Dette medfører, at lønbeskatning og indberetning skal finde sted ved retserhvervelse efter henholdsvis ligningslovens § 16 og skattekontrollovens § 7A, stk. 2 nr. 12, og at beskatningen af medarbejderen fra dette tidspunkt skal ske efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven.

Det er derfor vores opfattelse, at medarbejderne, efter den beskatning af henholdsvis SDPens og SMPens værdi, der finder sted for den måned, hvori henholdsvis Vesting Period og Performance Period udløber, ikke kan pålægges yderligere beskatning før salg af de underliggende A-aktier, hverken i forbindelse med "exercise" eller på noget andet tidspunkt i de to incitamentsprogrammers løbetid.

Det er derfor tilsvarende vores opfattelse, at arbejdsgiveren, efter den indberetning af henholdsvis SDPens og SMPens værdi, der finder sted for den måned, hvori henholdsvis Vesting Period og Performance Period udløber, ikke kan pålægges yderligere indberetningsforpligtelser, hverken i forbindelse med "exercise" eller på noget andet tidspunkt af de to incitamentsformers løbetid.

Vi mener derfor at spørgsmål 5 og 6 skal besvares med et "ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at beskatning af SDP skal ske i forbindelse med udløb af de respektive Vesting Periods, og at værdien skal opgøres som aktiernes noterede kurs på vesting tidspunktet omregnet til danske kr.

Lovgrundlag

Statsskattelovens § 4, stk. 1 (Lov nr. 149 af 10/04/1922):

Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f. Eks.:

(...)

c. af et Embede eller en Bestilling, saasom fast Lønning (,..)

Ligningslovens § 16 (LBK nr. 1162 af 01/09/2016):

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes (...]) vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, (...) når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

(...)

Stk. 3. Den skattepligtige værdi af de i stk. 1 omhandlede goder skal ved skatteansættelsen, medmindre andet følger af stk. 4-16, fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve goderne i almindelig fri handel. (...). (...). (...). Værdien af arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger m.v. og den arbejdsgiverbetalte præmie for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger m.v., beskattes uden hensyn til grundbeløbet i 3. pkt., og værdien af disse goder medregnes ikke ved beregningen af, om grundbeløbet er overskredet. (...). Goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 5.500 kr. (2010-niveau). (...)."

Begrundelse

I henhold til statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16 skal et lønvederlag beskattes på det tidspunkt, hvor der er erhvervet endelig ret til vederlaget. Udgangspunktet er, at retserhvervelsen finder sted på det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig aftale om lønvederlaget.

Hvis der i aftalen er betingelser af suspensiv karakter for tildeling af aktier, bliver retserhvervelsen for lønvederlaget udskudt til det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.

Det afgørende for, om retserhvervelsen bliver udskudt, er, om der til aftalen er knyttet betingelser, der har en sådan karakter, at der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt aftalen bliver gennemført.

De deltagende medarbejdere tildeles et antal CSRs, og hver CSR giver medarbejderen ret til at erhverve en A-aktie i Selskabet efter udløb af en vesting periode. Vesting perioden løber dels over en 3-årig periode for 50 % af CSRs vedkommende og dels i en 5-års periode for de resterende 50 %'s vedkommende.

I de første 3 år efter tildeling af CSRs er det et krav for deltagelse, at medarbejderen fortsat er ansat i Selskabet. Hvis ansættelsen ophører i løbet af denne periode, bortfalder tildelingen. 

Efter udløb af henholdsvis den 3-årige og den 5-årige vesting periode foretages en risiko regulering, som kan reducere antallet af tildelte CSR til 0. Reguleringen baseres på, om tildelingen er rimelig i forhold til bl.a. Selskabets resultater og position, forholdene på aktiemarkedet, medarbejderens forhold, og andre omstændigheder så som ændringer i regnskabsmæssige principper.

Med henvisning til betingelsen om fortsat ansættelse samt det forhold, at der efterfølgende kan reduceres i antallet af tildelte CSRs til 0, er det SKATs vurdering, at medarbejderne retserhverver aktierne ved udløb af de respektive vesting perioder på henholdsvis 3 og 5 år.

Medarbejderne skal beskattes af aktiernes værdi på retserhvervelsestidpunktet.

Værdien opgøres som aktiernes noterede kurs ved udløb af henholdsvis den 3-årige og den 5-årige vesting periode, omregnet til danske kroner.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at arbejdsgiverens indberetning af SDP skal ske i forbindelse med udløb af de respektive Vesting Periods, og at værdien opgøres som aktiernes noterede kurs på vesting tidspunktet omregnet til danske kr.

Lovgrundlag

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 1 og 2 (LBK nr. 1267 af 12/11/2015):

Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.

Stk. 2. Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3.

Forarbejder

Lov nr. 110 af 31/5 2005 (L110 2004/05)

Af bemærkninger til § 21 i lovforslaget til skatteforvaltningsloven fremgår bl.a. følgende:

Bindende svar gives kun om de skattemæssige virkninger. Der gives således kun bindende svar om forhold, hvor der kan eller skal træffes en forvaltningsafgørelse, og afgørelsen skal vedrøre spørgsmål om beskatning. Der gives ikke bindende svar om faktisk forvaltningsvirksomhed eller om eksempelvis kontrol, straf, gebyrer og forrentning. Bindende svar gives kun om de skattemæssige virkninger af en disposition. Det vil sige handlinger, der har en skattemæssig konsekvens, hvad enten den fører til skattepligt eller til skattefritagelse.

Praksis

SKM2013.474.SR

Det bindende svar angik en forening, hvis formål var via aftaler med internetbutikker, at skaffe penge til sociale aktiviteter i institutioner. Skatterådet afviste spørgsmålet om indberetning, da indberetning falder udenfor det område, hvorom der afgives bindende svar, jf. skatteforvaltningslovens § 21. I stedet gav SKAT en vejledende udtalelse herom.

Begrundelse

Det stillede spørgsmål omhandler indberetningspligt efter skattekontrolloven. SKAT bemærker, at der ikke gives bindende svar på spørgsmål om indberetningspligt efter skattekontrollovens regler. Det skyldes, at et sådant spørgsmål ikke vedrører den skattemæssige virkning for spørgeren eller for andre af en disposition, som spørger foretager, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1 og 2. Der henvises til SKM2013.474.SR.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Afvist."

SKAT fremsender efterfølgende en vejledende udtalelse om indberetningspligten efter skattekontrollovens § 7 A, stk. 2, nr. 12.

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at beskatning af SMP skal ske i forbindelse med udløb af Performance Period, og at værdien opgøres som aktiernes noterede kurs på dette tidspunkt omregnet til danske kr.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Share Matching Programme ("SMP") kræver en form for finansiering fra medarbejderens side. Deltagelse i programmet kan ske ved:

 • at medarbejderen indskyder egne aktier i Selskabet ("Contribution Shares" ("CSer")), eller
 • at medarbejderen udskyder ikke retserhvervet kontantbonus for det forudgående år og tildeles Deferral Rights (DRs), som indskydes.

Contribution Shares ("CSer") og Deferral Rights (DRs) giver medarbejderen ret til at modtage et antal aktier i Selskabet (såkaldt "Matching") ved opfyldelse af fastsatte mål.

I henhold til programmet opnår medarbejderne ret til:

 • A-aktier (betinget af fortsat ansættelse i en ca. 3-årig Performance Period),
 • et antal Matching Share Rights, som er en ret til at modtage aktier i Selskabet på et fremtidigt tidspunkt (betinget af fortsat ansættelse i en ca. 3-årig Performance Period), og
 • et antal Performance based Matching Share Rights, som er en ret til at modtage aktier i Selskabet på et fremtidigt tidspunkt (afhængigt af Selskabets performance og fortsat ansættelse i en ca. 3-årig Performance Period).

I henhold til statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16 skal et lønvederlag beskattes på det tidspunkt, hvor der er erhvervet endelig ret til vederlaget. Udgangspunktet er, at retserhvervelsen finder sted på det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig aftale om lønvederlaget.

Hvis der i aftalen er betingelser af suspensiv karakter for tildeling af aktier, bliver retserhvervelsen for lønvederlaget udskudt til det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.

Det afgørende for, om retserhvervelsen bliver udskudt, er, om der til aftalen er knyttet betingelser, der har en sådan karakter, at der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt aftalen bliver gennemført.

Det fremgår af sagens oplysninger, at retten til Matching Shares er betinget af medarbejderens fortsatte ansættelse i 3 år og 3 måneder, opfyldelse af fastsatte performance mål samt hvorvidt tildelingen af Matching Shares er rimelig ud fra et risiko perspektiv. Antallet af Matching Shares, der kan tildeles, beregnes på baggrund af målopfyldelsen efter de 3 år og 3 måneder (Performance Period).

Da tildelingen er betinget dels af fortsat ansættelse og dels af en performance/risiko vurdering, kan SKAT bekræfte, at aktierne retserhverves ved udløb af Perfomance Period.

Medarbejderne skal beskattes af aktiernes værdi på retserhvervelsestidpunktet.

Værdien opgøres som aktiernes noterede kurs på retserhvervelsestidspunktet, omregnet til danske kroner.

For så vidt angår deltagelse i Share Matching Programme ved, at medarbejderen udskyder ikke retserhvervet kontantbonus for det forudgående år og tildeles Deferral Rights (DRs), bemærker SKAT, at der ikke er taget stilling til, hvorvidt bonussen for det foregående år er retserhvervet eller ej. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at A-aktier, der knytter sig til tildelte DRs, ikke er betinget af fortsat ansættelse i den 3 årige Performance Period. A-aktier, der knytter sig til DRs, er derimod genstand for en "risk adjustment" (risiko regulering), hvorefter antallet af DRs kan reduceres til O.

SKAT har ikke taget stilling til, hvornår medarbejderne retserhverver A-aktier, der knytter sig til tildelte DRs.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja, se dog indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at filialens indberetning af SMP skal ske i forbindelse med udløb af Performance Period, og at værdien opgøres som aktiernes noterede kurs på dette tidspunkt omregnet til danske kr.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 2.

Forarbejder

Se spørgsmål 2.

Praksis

Se spørgsmål 2.

Begrundelse

Det stillede spørgsmål omhandler indberetningspligt efter skattekontrolloven. SKAT bemærker, at der ikke gives bindende svar på spørgsmål om indberetningspligt efter skattekontrollovens regler. Det skyldes, at et sådant spørgsmål ikke vedrører den skattemæssige virkning for spørgeren eller for andre af en disposition, som spørger foretager, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1 og 2. Der henvises til SKM2013.474.SR.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Afvist."

SKAT fremsender efterfølgende en vejledende udtalelse om indberetningspligten efter skattekontrollovens § 7 A, stk. 2, nr. 12.

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at der med beskatningen på tidspunktet for udløb af henholdsvis Vesting og Performance Period er gjort endeligt op med medarbejderens lønbeskatning, og at der ikke er hjemmel til at pålægge medarbejderen yderligere beskatning før salg af de underliggende aktier - og således f.eks. heller ikke i forbindelse med "exercises" af SDP og eller SMP.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Share Deferral Programme/SDP

SKAT henviser til begrundelsen vedrørende spørgsmål 1. Det fremgår heraf, at de deltagende medarbejdere erhverver endelig ret til A-aktier i Selskabet efter en vesting periode på henholdsvis 3 år for 50 % af CSRs vedkommende og en vesting periode på 5 år for de resterende 50 % 's vedkommende.

Efter vestingperioden starter en såkaldt "Exercise Period", som løber i 4 år, hvoraf det første år er en "Holding Period". I løbet af Exercise Period kan medarbejderne frit vælge at "udnytte" deres CSRer, og få aktierne leveret (blot ikke i den første Holding Period, hvor medarbejderne skal "holde" CSRer, og "udnyttelse" ikke kan ske). Da der ikke skal betales for at "udnytte" CSRerne, består "udnyttelsen" i, at medarbejderne giver meddelelse om, at aktierne ønskes overdraget fysisk fra Selskabets beholdning til medarbejdernes egne individuelle depoter.

Det er SKATs opfattelse, at der ikke er hjemmel til yderligere beskatning i forbindelse med medarbejdernes "exercise"/udnyttelse af CSRerne.

De erhvervede aktier skal beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Aktierne anses for anskaffet til det lønbeskattede beløb.

Share Matching Programme/SMP

SKAT henviser til begrundelsen vedrørende spørgsmål 3. Det fremgår heraf, at de deltagende medarbejdere erhverver endelig ret til Matching Shares ved udløb af Perfomance Period på 3 år og 3 måneder.

Medarbejderne skal beskattes af aktiernes værdi på retserhvervelsestidpunktet.

Værdien opgøres som aktiernes noterede kurs på retserhvervelsestidspunktet, omregnet til danske kroner.

Det er SKATs opfattelse, at der ikke er hjemmel til yderligere beskatning i forbindelse med, at medarbejderne rent faktisk tildeles Matching Shares.

De erhvervede aktier skal beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Aktierne anses for anskaffet til det lønbeskattede beløb.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "Ja".

Spørgsmål 6

Det ønskes bekræftet, at der med indberetningen på tidspunktet for udløb af henholdsvis Vesting og Performance Period er gjort endeligt op med arbejdsgivers indberetningsforpligtelser, og at der ikke er hjemmel til at pålægge arbejdsgiveren yderligere indberetningsforpligtelser, f.eks. i forbindelse med "exercises" af SDP og eller SMP.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 2.

Forarbejder

Se spørgsmål 2.

Praksis

Se spørgsmål 2.

Begrundelse

Det stillede spørgsmål er, om spørger er omfattet af indberetningspligt efter skattekontrolloven. SKAT bemærker, at der ikke gives bindende svar på spørgsmål om indberetningspligt efter skattekontrollovens regler. Det skyldes, at et sådant spørgsmål ikke vedrører den skattemæssige virkning for spørgeren eller for andre af en disposition, som spørger foretager, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1 og 2. Der henvises til SKM2013.474.SR.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 6 besvares med "Afvist."

SKAT fremsender efterfølgende en vejledende udtalelse om indberetningspligten efter skattekontrolloven.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.