Dato for udgivelse
17 Dec 2002 16:28
SKM-nummer
SKM2002.660.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4359-00198
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Køberet, exercisekurs, aktieaftale, bonus
Resumé

En køberet kræver en exercisekurs, der overstiger 0. En vederlagsfri tildeling af aktier på et fremtidigt tidspunkt beskattes som løn på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

Reference(r)

Ligningslovens § 28
Ligningsvejledningen 2001 A.B.1.12

Selskabet vil indføre et program med tildeling af aktier til koncernens ledende medarbejdere i både ind- og udland.

På tildelingstidspunktet får medarbejderne en ret til at få overdraget et antal aktier vederlagsfrit ( jf. dog spørgsmål 2 nedenfor ) 3 år senere. Retten til at få aktierne overdraget er betinget af, at medarbejderen er ansat i koncernen 3 år efter tildelingen.

Hvis en medarbejder opsiger sin stilling inden overdragelsestidspunktet 3 år seneres bortfalder de tildelte betingede aktier.

Hvis en medarbejder opsiges fra sin stilling inden overdragelsestidspunktet, uden at opsigelsen skyldes medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet, bevarer medarbejderen retten til de betingede aktier. Ved pensionering eller dødsfald vil de betingede aktier blive overdraget umiddelbart derefter.

Forud for tildelingen kan deltagerne ikke råde over aktierne, ligesom deltagerne ikke er retmæssige ejere af aktierne.

De omhandlede medarbejdere tildeles en kontant minimumsbonus i 2002. Samtidig beregnes baggrunden for aktietildelingen. Hvis aktietildelingen fravælges, så kan der udbetales en supplerende kontant bonus i 2002, men i væsentligt reduceret omfang.

Selskabet spørger:

1. Kan Ligningsrådet bekræfte, at tildeling af aktier som beskrevet ovenfor er omfattet af ligningslovens § 28?

2. Såfremt spørgsmål 1 ikke kan besvares bekræftende, vil tildeling af køberetter til aktier med en udnyttelseskurs på 1 % af kursværdien på tildelingstidspunktet da være omfattet af ligningslovens § 28?

3. Kan Ligningsrådet bekræfte, at det ikke har nogen indflydelse på medarbejdernes beskatning såfremt de vælger at blive omfattet af programmet med betingede aktier fremfor at modtage en kontant bonus?

Ligningsrådet svarer:

ad.1

For at være omfattet af ligningslovens § 28 skal der f.eks. være tale om en købe- eller tegningsret udstedt af det selskab hvori medarbejderen er ansat eller et selskab koncernforbundet hermed. Da der er tale om uddeling af eksisterende aktier er det således afgørende at aktieaftalen kan kvalificeres som en køberet. Ved aftale om køberet forstås en aftale om, at køberettens indehaver har en ret til at erhverve et aktiv eller et passiv til en på forhånd aftalt pris på eller inden en bestemt dato. ( L 6, 1990/91 - ft. 90/91, bd. A, sp. 140).

Mere uddybende beskrives en køberet i optionsudvalgets "Betænkning omkring beskatning af finansielle instrumenter" (betænkning nr. 1139, juni 1998 ). Kendetegnende for en køberet er bl.a. at det er en kontrakt mellem to parter, udsteder og erhverver. Erhververen har en ret, medens udstederen har en pligt til at opfylde kontrakten. Endvidere er det kendetegnende for en køberet, at den kan være "in the money", "at the money" eller "out of the money".

Exercisekursen på den her omhandlede aktieaftale er 0, der er således aldrig mulighed for at den kommer "out of the money". Det er Ligningsrådets opfattelse at aktieaftalen ikke opfylder betingelserne for at kunne være en køberet. For at aktieaftalen kan siges at være en køberet og således være omfattet af ligningslovens § 28 må aktieaftalen have en exercisekurs over 0. Ligningsrådet svarede nej til spørgsmål 1.

ad 2.

En exercisekurs der overstiger 0, som f.eks. 1 % af aktiernes kursværdi, vil gøre at der er en risiko for at den omhandlede aktieaftale kan komme "out of the money". Aktieaftalen har således flere lighedspunkter med en køberet og vil derfor kunne anses for at være omfattet af ligningslovens § 28. Ligningsrådet svarede ja til spørgsmål 2.

ad 3.

Som programmet er beskrevet modtager medarbejderne en minimumsbonus i 2002, herudover får medarbejderne lov til at vælge om de vil have aktier om 3 år eller en yderligere kontant bonus nu.

Ligningsrådet besvarede spørgsmål 3 således:

Såfremt man på forhånd kan vælge mellem en yderligere kontant bonus nu eller aktier om 3 år, så har det ingen betydning for medarbejderens beskatning, at man har fravalgt den yderligere kontante bonus for i stedet at modtage/købe aktier på et fremtidigt tidspunkt.

Således skal der, uanset om medarbejderen modtager en yderligere kontant bonus nu eller frasiger sig denne og indgår en aftale om vederlagsfrit at modtage aktier om 3 år, ske beskatning som personlig indkomst på retserhvervelsestidspunktet, henholdsvis tidspunktet for indgåelse af aktieaftalen eller tidspunktet for udbetalingen af den supplerende bonus.

Såfremt aktieaftalen har en exercisekurs, der overstiger 0, skal der først ske beskatning på udnyttelsestidspunktet, jf. LL § 28.