Dato for udgivelse
29 Jul 2016 13:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 May 2016 09:18
SKM-nummer
SKM2016.332.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B-3104-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Tab, motorcykel, mistet , afgiftsmæssige, identitet, fristregler, registreringsafgift
Resumé

Sagen omhandlede, hvorvidt appellantens motorcykel som følge af ændringer på motorcyklen havde mistet sin afgiftsmæssige identitet, således at appellanten med rette var blevet opkrævet fornyet registre- ringsafgift.

Landsretten lagde til grund, at det i forbindelse med monteringen af motoren havde været nødvendigt at afskære et beslag, der forbandt højre og venstre side af motorcyklens rørstel under gearkassen. Under hensyn hertil og henset til oplysningerne fra motorcykelproducenten om beskaffenheden af dette indgreb i stellet, lagde landsretten endvidere til grund, at der er tale om et væsentligt indgreb, og at motoren m.v. ikke er fremstillet med henblik montering på en motorcykel svarende til appellantens.

På denne baggrund fandt landsretten, at motorcyklen efter indgrebet i stellet og montering af den nye motor ikke længere svarede til det i registreringsattesten omhandlede køretøj, og at motorcyklen således havde mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, idet ændringerne af motorcyklen ikke kunne anses for en reparation eller genopbygning omfattet af registreringsafgiftslovens § 7a.

Landsretten tiltrådte endvidere af de grunde, byretten havde anført, at kravet om betaling af registreringsafgift var fremsat rettidigt, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1.

Landsrettens stadfæstede dermed byrettens dom (SKM2015.45.BR)

Reference(r)

Registeringsloven § 1, stk, 3
Registeringsloven § 7 A
Skatteforvaltningsloven § 31, stk. 1
Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1 afsnit E.A.8.1.

Den juridiske vejledning 2016-2 afsnit A.A.8.3.1.

Appelliste

Parter

A

(Adv. Henrik Dietz, iht. proceduretilladelse)

Mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten v/advokat Camilla Bjerg Nielsen, iht. proceduretilladelse)

Afsagt af landsdommerne

Steen Mejer, Morten Christensen og Hanne Sofie Christensen (kst.)

Sagens oplysninger og parternes påstand

Byrettens dom af 3. november 2014 (BS 10N-3823/2013) (SKM2015.45.BR) er anket af A med påstand som for byretten om, at den foretagne opkrævning af registreringsafgift på 79.993 kr. af motorcykel med stelnummer ...Q skal bortfalde, og endelig subsidiær påstand om, at sagen hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Overfor den subsidiære påstand om hjemvisning har Skatteministeriet nedlagt påstand om frifindelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet forklaringer af A og vidnet KA.

A har supplerende forklaret blandt andet, at han efter købet af motorcyklen fik den synet med hjælp fra et værksted. Der er under sagen fremlagt forskellige fotografier af motorcyklen, som han selv har optaget. Fotografierne viser motorcyklen dels med den oprindelige Shovelhead-motor, dels med en Evolution-motor, som han monterede i 2006, dels med Twin Cam-motoren, som han fik monteret i 2010, efter at Evolution-motoren var brændt sammen. Han skiftede baglygte og bagskærm på motorcyklen i 2007.

Tanken på motorcyklen har han skiftet én gang i 2008. I samme forbindelse blev også styret m.v. udskiftet. Udskiftningen var nødvendiggjort, fordi en af hans kammerater, KA, som havde lånt motorcyklen sidst på sommeren i 2007, var kommet til at beskadige den. Efter uheldet kørte han selv i en periode på motorcyklen med den bulede tank og de andre skader, indtil han havde fået købt reservedelene. I 2011 skiftede han bremser på motorcyklen, fordi de gamle bremser ikke længere fungerede. I samme forbindelse skiftede han også forgaflen, for at delene passede sammen. Hjulene blev skiftet, fordi der var kommet en flænge i fælgen. Efter beslaglæggelsen af motorcyklen blev han indkaldt til et møde hos SKAT. SKAT anerkendte under mødet, at de arbejder m.v., han havde udført på motorcyklen, var løbende vedligeholdelse, og SKAT udstedte derfor ikke nogen bøde til ham for at have kørt på motorcyklen uden betaling af fornyet registreringsafgift.

Han modtog et brev herom, men ved ikke, om det er fremlagt under sagen. Han har indtil beslaglæggelsen anvendt motorcyklen jævnligt.

KA har forklaret blandt andet, at han har kendt A i omkring 30 år. I sensommeren 2007 havde han lånt A's motorcykel. Han parkerede motorcyklen på et skråt underlag og "tabte" ved et uheld motorcyklen, som fik nogle skader forskellige steder, blandt andet blev tanken bulet og styret bukket, ligesom sædet og skærmen også blev beskadiget. A sørgede selv for at købe de nødvendige reservedele og udskifte dem, og vidnet betalte regningerne. Det tog noget tid at finde delene. Han har løbende lånt motorcyklen, også efter at han var kommet til at beskadige den.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Appellanten, A, har til støtte for den subsidiære påstand om hjemvisning supplerende anført blandt andet, at SKAT i grundlaget for afgørelsen af 17. september 2012 har inddraget vedligeholdelsesarbejder, der er udført på tidspunkter, hvorefter SKAT under hensyn til fristbestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, og § 32, stk. 2, er afskåret fra at fremsætte krav om betaling af registreringsafgift.

Indstævnte, Skatteministeriet, har i relation til appellantens subsidiære påstand anført blandt andet, at afgørelsen er truffet rettidigt, og SKAT har lagt vægt på de foreliggende oplysninger, hvorefter der ikke er grundlag for at hjemvise sagen til fornyet behandling hos SKAT.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at det i forbindelse med monteringen af Twin Cam-motoren med tilhørende krumtaphus og gearkasse på A's motorcykel har været nødvendigt at afskære et beslag, der forbinder højre og venstre side af motorcyklens rørstel under gearkassen, for at få plads til motoren m.v. Under hensyn hertil og henset til oplysningerne fra motorcykelproducenten om beskaffenheden af dette indgreb i stellet lægger landsretten endvidere til grund, at der er tale om et væsentligt indgreb, og at motoren m.v. ikke er fremstillet med henblik montering på en motorcykel svarende til A's.

På denne baggrund finder landsretten, at motorcyklen efter indgrebet i stellet og montering af Twin Cam-motoren med tilhørende gearkasse og krumtaphus ikke længere svarer til det i registreringsattesten omhandlede køretøj, og at motorcyklen således har mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, idet ændringerne af motorcyklen ikke kan anses for en reparation eller genopbygning omfattet af registreringsafgiftslovens § 7a. Det forhold, at A for landsretten har forklaret, at han i 2006 havde monteret en Evolution-motor i stedet for den oprindelige Shovelhead-motor, kan ikke føre til et andet resultat.

Landsretten tiltræder endvidere af de grunde, byretten har anført, at SKAT har fremsat kravet om betaling af registreringsafgift rettidigt, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1.

Herefter, og da landsretten ikke finder grundlag for at tage A's subsidiære påstand om hjemvisning til følge, stadfæstes byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 25.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand inklusiv moms. Ved fastsættelsen heraf er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten, A, inden 14 dage betale 25.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.