Der skal indgives en afslutningsopgørelse senest 30 dage efter, at fristen for afslutning af proceduren er udløbet.

På anmodning fra bevillingshaver kan toldmyndigheden forlænge fristen for at indgive afslutningsopgørelsen. Fristen kan dog ikke overstige i alt 60 dage. Forlængelsen kan i særlige tilfælde gives også selvom den oprindelige frist for indlevering af afslutningsopgørelsen er udløbet.

Det tilsynsførende toldsted kan indrømme fritagelse fra forpligtelsen til at forlægge en afslutningsopgørelse, hvis toldstedet finder forelæggelsen unødvendig. Består forædlingsprocessen i reparation, kan der gives tilladelse til, at afslutningsopgørelsen gives direkte på reeksportangivelsen.

Se DF art. 175, stk. 1 og 2.

Indgives afslutningsopgørelsen ikke inden den i bevillingen fastsatte frist, og er der ikke givet tilladelse til forlængelse, anses toldskylden som udgangspunkt for at være opstået i henhold til EUTK art. 79 for samtlige varer, hvor fristen er overskredet. Dette gælder uanset, at varerne måtte være reeksporteret korrekt fra EU's toldområde. Se sag C-262/10, Döhler Neuenkirchen GmbH.

Bevillingshaver skal for varer, der er ført ud af EU's toldområde, afgive erklæring om, at der ikke er eller vil blive udfærdiget varecertifikat eller tilsvarende oprindelsesdokumentation, bortset fra tilfælde, hvor proceduren for aktiv forædling ikke påvirker berettigelsen til toldpræference i importlandet.

Er der eksporteret varer under ordningen til præferenceaftalelande eller til Tyrkiet, skal der foreligge en særskilt opgørelse over disse varer.

Overgang til fri omsætning på afslutningsopgørelsen

Er der i henhold til DF art. 170 i bevillingen givet tilladelse til, at importerede varer og/eller forædlingsprodukter anses for at være overgået til fri omsætning, hvis varerne ikke inden afslutningsfristens udløb er angivet til en anden toldprocedure eller er blevet reeksporteret, skal dette fremgå af afslutningsopgørelsen.

Bevillingshaver skal i afslutningsopgørelse beregne det skyldige toldbeløb for de varer, der er overgået til fri omsætning uden indgivelse af en toldangivelse. 

 

Bemærk

Toldmyndigheden skal bogføre et skyldigt toldbeløb senest 14 dage efter afslutningsfristens udløb. Se EUTK art. 105. Fristen for indsendelse af afslutningsopgørelse skal derfor fastsættes således, at bogføringsfristen kan overholdes.

 

Se også

Se også afsnit F.A.19.4 for de generelle krav til en afslutningsopgørelse.