Dato for udgivelse
25 Jan 2005 12:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17. december 2004
SKM-nummer
SKM2005.36.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, B-2054-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Overdragelsestidspunkt, afskrivninger, goodwill
Resumé

Skatteministeriet frifundet i sag om, hvorvidt det sagsøgende selskab var berettiget til at afskrive på goodwill allerede fra indkomståret 2000, jf. afskrivningslovens § 40, stk. 1. Afgørende for spørgsmålet var, om der blev indgået endelig aftale om sagsøgerens køb af aktiverne i et andet revisionsselskab i indkomståret 2000. På trods af, at parterne allerede i 2000 orienterede personalet om overdragelsen, udsendte en pressemeddelelse, påbegyndte et byggeri, og at en af aktionærerne i det sælgende selskab i 2000 påtog sig en kautionsforpligtelse for det købende selskabs gæld, fandt landsretten ikke, at sagsøgeren havde bevist, at der var indgået endelig og bindende aftale om overdragelse af goodwill før den 2. januar 2001, hvor overdragelsesaftalen blev underskrevet. Derfor var betingelserne for afskrivning på goodwill i afskrivningslovens § 40, stk. 1, ikke opfyldt i indkomståret 2000.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 40, stk. 1
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005 - 1 E.C.5.3.1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-3 E.I.4.1.1.1

Parter

H1 A/S
(advokat Sv. E. Albrechtsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen ved advokatfuldmægtig Morten Bjerregaard Nielsen, København).

Afsagt af landsdommerne

landsdommerne Bjerg Hansen, Vogter og Regitze Brosbøl Lauridsen (kst.)

Denne sag, der er anlagt den 9. september 2003, angår spørgsmålet om, hvorvidt der blev indgået en endelig aftale om sagsøgeren, H1 A/S' overtagelse af H2 Revision A/S i indkomståret 2000, således at sagsøgeren er berettiget til afskrivning på goodwill fra og med 2000, jf. afskrivningslovens § 40, stk. 1.

Parternes påstande

Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at der i indkomståret 2000 blev indgået en endelig og bindende aftale om sagsøgerens overtagelse af H2 Revision A/S, samt at sagsøgeren allerede med virkning for indkomståret 2000 er berettiget til at afskrive på overtaget goodwill, som er opgjort i forbindelse med overtagelsen af H2 Revision A/S, med et beløb på 392.800 kr.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, men har ikke størrelsesmæssigt bestridt afskrivningsbeløbet på 392.800 kr.

Landsskatterettens kendelse

Landsskatteretten afsagde kendelse i sagen den 11. juni 2003.

I kendelsen hedder det:

"...

Klagen vedrører opgørelsen af indkomsten på følgende punkt:

Indkomståret 2000

 

Skattepligtig indkomst

 

Afskrivning på goodwill, jf. afskrivningslovens § 40, stk. 1,
ikke godkendt med

392.800 kr.

Sagen har været forhandlet med det klagende selskabs repræsentanter, som tillige har forelagt sagen på et retsmøde.

Det klagende selskab har overtaget den af H2 Revision A/S drevne revisionsvirksomhed for i alt 2.985.000 kr., hvoraf driftsinventar og materiel har udgjort 235.000 kr., og goodwill har udgjort 2.750.000 kr. Overdragelsesaftalen har parterne underskrevet den 2. januar 2001.

Det klagende selskab har den 28. september 2000 underskrevet en fortrolighedserklæring, hvoraf det fremgår, at det klagende selskab og H2 Revision A/S har indledt drøftelser om samarbejde, herunder i form af køb eller fusion.

Det klagende selskab og H2 Revision A/S har underskrevet en hensigtserklæring henholdsvis den 13. oktober 2000 og den 25. oktober 2000. Af hensigtserklæringerne har visse vilkår for overdragelsen af H2 Revision A/S til det klagende selskab fremgået, herunder at den ene medindehaver af H2 Revision A/S, RV, pr. 1. januar 2001 er blevet optaget i det klagende selskab som medindehaver på lige vilkår med de øvrige aktionærer i det klagende selskab.

Den 1. november 2000 har parterne udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det bl.a. fremgår, at H2 Revision A/S som led i et generationsskifte er blevet overdraget til det klagende selskab.

Den 20. december 2000 har RV kautioneret pro rata for det klagende selskabs kassekredit.

Det klagende selskabs advokat, som tillige fungerer som advokat for H2 Revision A/S, har oplyst, at overdragelsen af H2 Revision A/S er sket i år 2000, selvom dokumenterne først er blevet påtegnet i år 2001.

Det klagende selskabs regnskabsår følger kalenderåret.

Selskabsbeskatningen har nægtet det klagende selskab fradrag for afskrivning på goodwill med 392.800 kr.

Til støtte herfor har selskabsbeskatningen anført, at den endelige aftale om køb af goodwill først kan anses for at være indgået 2. januar 2001, samt at afskrivningen ikke er omfattet af statsskattelovens § 6, litra a.

Det klagende selskab har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at afskrivning på goodwill godkendes med det selvangivne beløb 392.800 kr.

Til støtte herfor har det klagende selskab anført, at der er indgået endelig og bindende aftale i år 2000 om køb af goodwill. Dette er blevet underbygget med, at det den 28. september 2000 er blevet aftalt i hensigtserklæringen, at overdragelse sker den 2. januar 2001. Denne hensigtserklæring er blevet efterfulgt af endnu en hensigtserklæring af den 25. oktober 2000, hvoraf det fremgår, at RV er blevet optaget som aktionær i H1 A/S pr. overtagelsesdag. Endvidere har RV den 20. december 2000 underskrevet kautionsdokument i F1- Bank, hvor han kautionerer pro rata for det klagende selskabs kassekredit.

Det klagende selskab har anført, at der den 2. november 2000 er blevet udsendt en af køber og sælger udarbejdet og underskrevet pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at H2 Revision A/S har overdraget virksomheden til det klagende selskab med overtagelsesdag 2. januar 2001 [Der er enighed mellem parterne om, at datoen rettelig er den 1. januar].

Det klagende selskab har yderligere anført, at advokat LO i sit brev af 24. april 2002 har bekræftet, at aftalen har været indgået i år 2000, selvom den først er blevet underskrevet 2. januar 2001.

Sluttelig har det klagende selskab anført, at pressemeddelelse, kautionsdokument m.v. næppe ville være blevet udarbejdet, såfremt bindende aftale ikke har været indgået i år 2000. At aftalen først er blevet underskrevet 2. januar 2001 har alene været forårsaget af praktiske forhold, herunder mødetidspunkt hvor samtlige aktionærer i det købende og sælgende selskab samt advokat har kunnet være til stede.

Landsskatteretten skal udtale

I henhold til afskrivningslovens § 40, stk. 1, kan der foretages afskrivning af det kontantomregnede vederlag for goodwill fra og med det indkomstår, hvori endelig aftale om overdragelsen er indgået.

Retten finder, at der ikke det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan fastslås, at der har været indgået endelig aftale om overdragelsen af H2 Revision A/S før den 1. januar 2001. Der er herved henset til, at de to dokumenter benævnt "hensigtserklæringer" ikke kan anses for egentlige overdragelsesdokumenter, og at disse endvidere ikke er underskrevet af alle indehavere. Pressemeddelelsen kan ikke udgøre et overdragelsesdokument. Det kan derfor ikke anses for godtgjort, at der har været indgået endelig og bindende aftale om overdragelsen før underskrivelsen af overdragelsesaftalen den 2. januar 2001, der havde virkning fra 1. januar 2001. Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.

..."

Supplerende sagsfremstilling

I hensigtserklæringen af 13. oktober 2000 er bl.a. anført følgende:

"Hensigtserklæring

Undertegnede

H2 revision a/s (herefter betegnet som sælger)

og medundertegnede

H1 A/S (herefter betegnet som køber)

har dags dato indgået følgende aftale:

H2 revision a/s overdrager med virkning fra den 1. januar 2001 det hidtidige drevne revisionsfirma til H1 A/S på følgende betingelser:

 1.

Overdragelsessummen udgør kr. 3.000.000,- som betales kontant pr. overdragelsesdagen den 1. Jan. 2001.

 
 

Fordelingen af beløbet er aftalt således:

 

Pris for goodwill er aftalt til kr.

2.750.000

 

Pris for inventar er aftalt til kr.

   250.000

 

I alt kr.             

3.000.000

                      
 

...

 
 

Sælgers evt. indkøb af hæve- sænkeborde efter denne aftales indgåelse betales særskilt af køber til fakturapris.

 
 

Biler og ejendom overdrages ikke.

 

Øvrige vilkår ved overdragelsen:

 
   1.

AP fortsætter som ansat ved køber frem til 30. juni 2002 til en aftalt gage årligt i denne periode på kr. 420.000.

   
   

AP forbeholder sig ret til evt. at gå på deltid efter 31. dec. 2001 med en heraf forholdsvis reduktion i den aftalte gage.

   
   

AP underskriver en konkurrenceklausul ved fratrædelse.

   
   2.

RV optages som partner fra overdragelsestidspunktet på lige vilkår med de øvrige partnere hos køber.

   
   

Hensigtserklæringen er underskrevet under forudsætning af, at der opnås tilfredsstillende vilkår senest den 31. oktober 2000.

   
   3.

Debitorer og igangværende arbejder overtages ikke af køber.

       
   

...

 
   
   6.

Offentliggørelse af overdragelsen skal ske i sælgers og købers virksomhed samtidig.

..."

Erklæringen er på vegne af H2 Revision A/S underskrevet af RV og AP og på vegne af sagsøgeren underskrevet af JE og VH.

I hensigtserklæringen af 25. oktober 2000 er følgende anført:

"Hensigtserklæring

I forbindelse med H1 A/S pr. 1.1.2001 overtager H2 Revision A/S er det aftalt mellem parterne, at RV optages som kompagnon i H1 A/S på lige fod med nuværende ni indehavere.

Dette tænkes gennemført ved en udvidelse af nuværende aktiekapital fra nominel kr. 900.000 til nominel kr. 1.000.000.

Prisen for aktierne aftales efter udarbejdelse af årsregnskab 2000 for H1, idet det er hensigten, at årets overskud udloddes til aktionærerne. Herefter beregnes aktiekursen efter følgende model:

Nuværende aktiekapital

kr. 900.000

+ goodwill 80% af realiseret omsætning 2000

 

- bogført værdi pr. 31.12.2000 af samme.

 
   

Der afsættes selskabsskat af forskellen i disse goodwillværdier, hvorefter der fremkommer en indre værdi på nuværende aktier i H1.

 

Kursen for aktieudvidelsen beregnes herefter som en 1/9 del af den beregnede indre værdi.

Kursen forventes at ville være ca. 315 jvf. udleveret prognose omkring forventet omsætning i 2000.

Den endelige pris indbetales kontant af RV senest 8 dage efter kursfastsættelsen er godkendt af begge parter.

..."

Erklæringen er underskrevet af RV personligt og af JE og JJ på vegne af sagsøgeren.

Pressemeddelelsen af 1. november 2000, hvori overdragelsen offentliggøres, er på vegne af H2 Revision A/S og sagsøgeren underskrevet af samtlige aktionærer i selskaberne. Pressemeddelelsen blev sendt til 43 samarbejdspartnere, herunder ToldSkat. På grundlag af pressemeddelelsen fandt der en omtale sted af overdragelsen i ... den 4.-5. november 2000.

VH udarbejdede pr. 3. november 2000 en "Opfølgning" samt et "Opgavekatalog" over forhold som skulle bringes i orden i forbindelse med overdragelsen, herunder finansierings-, lokale- og personalemæssige forhold.

Af både opfølgningen og opgavekataloget fremgår det, at der skal udarbejdes en købsaftale. Der henvises i opfølgningen til, at "købsaftale udarbejdes med udgangspunkt i aftalen ved overdragelse 1/1 2001" "i overensstemmelse med hensigtserklæring".

I overdragelsesaftalen af 2. januar 2001 er bl.a. fastsat følgende vilkår:

"...

 1.

DRIFTSINVENTAR OG DRIFTSMATERIEL.

 

...

 
 1.4

Værdien af det overdragne driftsmateriel andrager kr. 235.000,00, beregnet pr. 13.10.2000

 

...

 
 2.

GOODWILL

 
 2.1

Goodwill er aftalt til kr. 2.750.000,00

 

...

 
 7.

OVERTAGELSE/REFUSION

 
 7.1

Som overtagelsesdag er fastsat d. 01.01.2001

 

...

 
 
 9.

KØBESUM

 
 9.1

Købesummen for de ved nærværende aftale overdragne aktiver opgjort til kr. 2.985.000,00 specificeres således:

 
 

Driftsinventar og materiel                               

kr.

235.000,00

 

Goodwill                                                          

kr.

2.750.000,00

 

I alt

kr.

2.985.000,00

 
 

Købesummen berigtiges kontant pr. overtagelsesdagen.

 
 9.2

Nærværende overdragelse er fra sælgers side betinget af købesummens betaling.

 
 10.

KONKURRENCEKLAUSUL.

 
 10.1

Sælger kan ingensinde drive revisionsvirksomhed i Danmark.

 
 10.2

AP, der har været medindehaver af det sælgende firma, fortsætter som ansat hos køber frem til 30.6.2002 med en årlig gage aftalt til kr. 420.000,00 fordelt med månedlig betaling på kr. 35.000,00, der betales bagud.

 
 10.3

... Der oprettes særskilt ansættelseskontrakt, hvori AP forpligter sig ved konkurrenceklausul svarende til den konkurrenceklausul, som er gældende for aktionærerne i det købende selskab ved udtræden p.g.a. alder.

 
 10.4

AP forpligter sig til efter fratræden som ansat hos køber i en periode på 2 år regnet fra fratrædelsen at underkaste sig en konkurrenceklausul svarende til samme klausul, som er gældende for opsigende aktionærer i det købende selskab.

 
 10.5

AP er forpligtet til straks efter 1.1.2001 at lade de kunder, han havde i det sælgende selskab, overgå til den/de revisorer i det købende firma, som fremover skal være revisor for pågældende kunder, idet denne overdragelse af APs kunder bliver i samarbejde imellem AP og den/de revisorer, der skal være revisor for pågældende kunder. I denne sammenhæng er Peter Laustsen undergivet instruktioner fra den/de revisorer, der er tale om . ...

 
 10.6

RV, der er den anden medindehaver af det sælgende firma, optages pr. 1.1.2001 på lige vilkår med de øvrige aktionærer i det købende selskab og med pligt til at tiltræde vedtægter, aktionæroverenskomst, forretningsorden og undertegne ansættelseskontrakt og de dokumenter, der undertegnes samtidig hermed.

..."

Overdragelsesaftalen er underskrevet den 2. januar 2001 af samtlige aktionærer i henholdsvis sagsøgeren som køber og i H2 Revision A/S som sælger.

Forklaringer

VH har bl.a. forklaret, at han var en ud af 9 aktionærer i det sagsøgende selskab i 2000. Den daglige ledelse bestod af JE, JJ og TP. Sagsøgeren fik en henvendelse fra AP fra H2 Revision A/S vedrørende sammenlægning i forbindelse med generationsskifte. Han og JE fik til opgave at forberede en eventuel overtagelse. De fik udleveret det materiale fra H2 Revision A/S, som de bad om, og på et møde den 13. oktober 2000 fik de mandat fra samtlige øvrige aktionærer til at købe H2 Revision A/S for maksimalt 3 mio. kr. Samme eftermiddag holdt de møde med AP og RV, hvor der blev indgået endelig aftale om sagsøgerens overtagelse af H2 Revision A/S. Det eneste, der ikke var endeligt afklaret, var, til hvilken kurs RV skulle erhverve aktierne i sagsøgeren. Kursen skulle opgøres på baggrund af regnskabet for 2000, som endnu ikke forelå. Efter mødet ringede han til de øvrige aktionærer i sagsøgeren og oplyste, at der var indgået en aftale, hvilket de var tilfredse med. Han ved ikke, hvorfor aftalen af 25. oktober 2000 benævnes "hensigtserklæring", da det kun var kursen på aktierne, der ikke talmæssigt kunne fastsættes. Der var handlet. Personalet blev informeret om overdragelsen den 27. oktober 2000 og fik udleveret skriftligt materiale herom. Han var link til personalet, og alle fik den 17. november 2000 personligt svar på spørgsmål om deres fremtidige stilling. Sagsøgeren havde lokalemæssigt ikke plads til 10 yderligere personer, og der blev derfor den 6. november 2000 indgået aftale med sagsøgerens udlejer om etablering af en tilbygning. Byggeriet startede inden udgangen af 2000, og der var rejsegilde lige efter nytår. Prisen for H2 Revision A/S' inventar er reduceret med 15.000 kr., fordi det blev aftalt, at H2 Revision A/S skulle betale alle omkostningerne ved handlen i stedet for halvdelen til hver part. Han rettede henvendelse til advokat LO den 2. november 2000 vedrørende udfærdigelse af aftaledokumenterne, og han fik oplyst prisen herfor på 30.000 kr. den 10. november 2000, hvilken han accepterede med det samme. Aftaledokumenterne kom i udkast i uge 47, og de var klar til underskrift før jul. Der blev kun ændret småting af praktisk karakter i forhold til det oprindeligt aftalte. Der blev aftalt møde hos advokaten til underskrift af dokumenterne den 22. december 2000, men mødet blev udsat på grund af travlhed. Der blev ikke rettet i dokumenterne efterfølgende. Den 31. oktober 2000 blev der udvekslet kundelister med H2 Revision A/S. Adgangen til kundelisterne viser efter hans opfattelse, at parterne var enige om, at der var indgået en endelig aftale. Pressemeddelelsen blev skrevet under af alle for at signalere enighed, og den blev sendt ud til alle samarbejdspartnere samtidig med meddelelsen i avisen i weekenden den 4.-5. november 2000. Konkurrenceklausulens udformning lå fast inden jul sammen med de øvrige dokumenter. De øvrige aktionærer i sagsøgeren fik dokumenterne i deres endelige form i ugen op til jul, og de blev indkaldt til møde hos advokat LO pr. e-mail den 19. december 2000. Der blev kun foretaget ændringer af kosmetisk karakter i dokumenterne fra uge 47, til de blev præsenteret for de øvrige aktionærer. Fra aftalen blev indgået, var der regelmæssige møder med AP og RV. RV tiltrådte vilkårene for aftalen den 13. oktober 2000. Der er omsættelighedsbegrænsning vedrørende aktierne. RV fik kopi af aktionærvilkårene, lønvilkårene og konkurrenceklausulen i uge 47. Ansættelseskontrakten blev skrevet under den 2. januar 2001. Han ved ikke, hvad der var sket, hvis RV ikke havde skrevet ansættelseskontrakten under. Parterne havde tiltro til hinanden. Da begge parter lagde til grund, at der var indgået en aftale, var de ikke i tvivl om, at der var afskrivningsret på goodwill fra 2000.

JE har bl.a. forklaret, at han er medlem af direktionen i det sagsøgende selskab. Han var med til det første møde med AP og RV på ... Kro den 26. september 2000. Den 13. oktober 2000 fik han og VH mandat af de øvrige aktionærer til at indgå en overdragelsesaftale, hvilket de gjorde senere samme dag.

De "gav hånd derpå" med AP og RV. AP udarbejdede aftaledokumentet. Der kunne lige så godt have stået "foreløbig aftale" eller "aftale" i stedet for "hensigtserklæring". Det var tilfældigt. Han tog sig mest af det økonomiske ved overdragelsen og af byggeriet, som blev påbegyndt den 15. november 2000. Der var mange praktiske ting at ordne i oktober - november, og aftaledokumenterne blev derfor først lavet senere. Han læste korrektur på dokumenterne fra advokat LO sammen med JJ, og de havde 4-5 møder hos advokaten. Der var indkaldt til underskrift af dokumenterne den 22. december 2000, men mødet blev aflyst, da nogle af de andre aktionærer var taget på juleferie. Der blev ikke ændret i dokumenterne fra før jul, til de blev skrevet under den 2. januar 2001. Ingen var i tvivl om, at aftalen var indgået, og at der var afskrivningsret for goodwill. Prisreduktionen på 15.000 kr. var mundtligt aftalt på grund af den ændrede omkostningsfordeling. Der var ingen vej tilbage for nogen af parterne efter den 13. oktober 2000. Det kunne ikke accepteres, at der skete offentliggørelse af aftalen, hvis det ikke var en bindende aftale. Endelig aftale blev indgået den 13. oktober 2000 efter fyraften, cirka kl. 17-18. Det var ikke realistisk at få alle aktionærer til at skrive under denne dag. Han og VH "skulle ud at handle", og de vidste ikke, hvad de kom hjem med. Der skulle ikke handles til en hvilken som helst pris. Der er praksis for, at store beslutninger træffes af alle aktionærerne, og at alle underskriver.

RV har bl.a. forklaret, at han og AP besluttede at rette henvendelse til sagsøgeren vedrørende sammenlægning af firmaerne med det formål, at AP kunne gå ned i arbejdstid, og at han selv ikke kom til at sidde alene. De mødte gensidig interesse. Første møde blev holdt på ... Kro i slutningen af september. Der var 3 repræsentanter fra sagsøgeren - TP, JJ og JE - til stede samt AP og han selv. Hensigtserklæringen blev lavet i midten af oktober 2000. H2 Revision A/S skulle sælges til sagsøgeren, og han skulle efterfølgende købe sig ind hos sagsøgeren. Han fik oplyst, at VH og JE kunne handle på de øvrige aktionærers vegne. Alle vilkår for aftalen kom på plads på mødet. Vilkårene vedrørende hans køb af aktier i sagsøgeren kom på plads på mødet den 25. oktober 2000. Den eneste detalje, som var uafklaret, var den endelige pris for aktierne, som først kunne beregnes efter udgangen af 2000. Aftalen var endelig den 13. oktober 2000 og den 25. oktober 2000 for hans eget vedkommende. Aftalen var endelig før personaleorienteringen og pressemeddelelsen. Cirka 200 kunder blev orienteret. Der var ingen vej tilbage for parterne, da aftalen var indgået. Offentliggørelsen skete kun, fordi parterne var sikre på, at der var indgået en endelig aftale. Han ved ikke, hvorfor aftalen benævnes "hensigtserklæring". Prisreduktionen på 15.000 kr. skyldtes deling af omkostningerne til advokat LO. De flyttede til sagsøgerens lokaler i marts 2001. Han underskrev kautionserklæringen i forhold til F1- Bank, fordi han var sikker på, at aftalen var endelig. Han fik dokumenterne vedrørende aftalen før jul 2000. Der var indkaldt til et underskriftsmøde hos advokat LO, som blev aflyst. Han var ikke i tvivl om, at der var handlet, og at der var afskrivningsret for goodwill. Han har skrevet sagsøgerens regnskab for 2000 under som bestyrelsesmedlem i 2001. Han blev aktionær i sagsøgeren pr. 1. januar 2001, hvilket svarer til dagen for sagsøgerens overtagelse af H2 Revision A/S. Han så vedtægter, ansættelsesaftale m.v. før jul, men underskrev først dokumenterne den 2. januar 2001. Aftalen var på plads, men han skulle se dokumenterne for at komme med sine bemærkninger, eksempelvis vedrørende det talmæssige. Konkurrenceklausulen blev drøftet den 13. oktober 2000, men klausulens nærmere indhold, som den fremgår af købsaftalen af 2. januar 2001, blev ikke specifikt drøftet. Løn og andre vilkår var på plads. Den 25. oktober 2000 var alle vilkår på plads.

Advokat LO har bl.a. forklaret, at han fra JJ vidste, at sagsøgeren forhandlede med H2 Revision A/S om overtagelse. VH kontaktede ham skriftligt den 2. november 2000 og bad om en pris for aftaledokumenterne. Dokumenterne skulle indholdsmæssigt være som de dokumenter, sagsøgeren tidligere havde fået lavet. Der var tale om købsaftale, aktionæroverenskomst, ansættelsesaftale m.v. Den 10. november 2000 vurderede han prisen til 30.000 kr. + moms, som parterne skulle dele med halvdelen til hver. Den 7. december 2000 sendte han dokumenterne til VH. De mødtes den 13. december 2000, hvor dokumenterne blev gennemgået. Der var meget få rettelser. Han var ikke i tvivl om, at aftalen var fast og endelig, da han kom ind i sagen. Han havde set pressemeddelelsen. Han tænkte ikke over, at der stod "hensigtserklæring" i dokumenterne fra parterne. Han talte ikke med AP eller RV om det nærmere indhold af aftalen. Den 14. december 2000 blev de originale aftaledokumenter sendt til VH med eksemplarer til alle de involverede. Der skulle skrives under hos ham den 22. december 2000 kl. 10. Da flere havde ferie, blev mødet udsat til den 2. januar 2001. Der blev intet ændret i aftaledokumenterne. Han deltog ikke i forhandlingerne mellem parterne, men fik udelukkende oplysningerne fra VH. RV skulle være aktionær i H1 A/S på samme vilkår som de øvrige. Han bad om, at alle 9 aktionærer skrev dokumenterne under.

Parternes anbringender

Sagsøgeren har til støtte for påstanden gjort gældende, at der inden udgangen af oktober 2000 blev indgået en endelig og bindende aftale mellem sagsøgeren og H2 Revision A/S vedrørende sagsøgerens overtagelse af H2 Revision A/S.

Sagsøgeren har i den forbindelse nærmere anført, at det er indholdet af aftalerne af den 13. og 25. oktober 2000, der er afgørende, og ikke, at de bærer overskriften "hensigtserklæring". Aftalen af 25. oktober 2000 afklarer, på hvilke vilkår RV optages som aktionær i sagsøgeren, og dette var den eneste betingelse i aftalen af 13. oktober 2000. Herudover er reduktionen i købesummen på 15.000 kr. den eneste efterfølgende ændring i aftalen. Ændringen skyldtes alene, at omkostningerne ved aftalen ikke var kendt af parterne i oktober.

Aftalens endelighed er bekræftet af pressemeddelelsen af 1. november 2000, som er underskrevet af alle aktionærer, anvendt som grundlag for en omtale i ... den 4.-5. november 2000 og sendt ud til samarbejdspartnere, herunder ToldSkat. Endvidere blev alle kunder informeret om overdragelsen, og flere praktiske tiltag blev iværksat, bl.a. byggeri af en tilbygning til sagsøgerens kontorbygning og RVs påtagelse af kautionsforpligtelse den 20. december 2000 for 1/10 af sagsøgerens gæld i F1- Bank.

Sagsøgeren har endvidere anført, at aftaledokumenterne blev udfærdiget af advokat LO i november og december 2000 og var klar til underskrift inden jul 2000. Mødet den 22. december 2000, hvortil alle aktionærer var indkaldt, og hvor dokumenterne skulle underskrives, blev kun udsat af praktiske årsager. Der blev ikke foretaget ændringer af dokumenterne før underskriften heraf den 2. januar 2001.

Sagsøgte har til støtte for påstanden om frifindelse gjort gældende, at der først blev indgået en endelig og bindende aftale om overdragelse af goodwill den 2. januar 2001, hvor overdragelsesaftalen blev underskrevet. Ifølge retspraksis påhviler der sagsøgeren en streng bevisbyrde, når det påstås, at aftalen er indgået forud for dette tidspunkt.

Til støtte for at sagsøgeren ikke har løftet bevisbyrden, har sagsøgte særligt henvist til, at der er tale om en kompliceret overdragelse af aktiver for 3 mio. kr., og at der forud for overdragelsesaftalen kun forelå erklæringer, som benævnes "hensigtserklæringer". Erklæringerne er efter deres indhold ikke udtryk for en endelig og bindende aftale, men viser kun, at parterne var langt fremme i forhandlingerne om overdragelse. Dette underbygges af, at erklæringen af 13. oktober 2000 ikke er tiltrådt af alle aktionærer, ligesom væsentlige vilkår for overdragelsen, bl.a. købesummen, dennes betaling og konkurrenceklausulen ikke var endeligt fastlagt.

Sagsøgte har bestridt, at de afgivne forklaringer, pressemeddelelsen af 1. november 2000 og RVs underskrift på kautionsdokumenter i F1- Bank beviser, at en endelig og bindende aftale blev indgået i indkomståret 2000.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at der i slutningen af september 2000 blev indledt drøftelser mellem AP og RV og repræsentanter for sagsøgeren om overdragelse af H2 Revision A/S til sagsøgeren, og at der i oktober måned var forhandlinger om de nærmere vilkår herfor.

Forhandlingerne førte til udfærdigelsen af dokumenterne af 13. og 25. oktober 2000, der betegner sig som hensigtserklæringer, og det er ved "Opgavekatalog" og "Opfølgning pr. 3/11 2000" forudsat, at der skal udarbejdes en købsaftale

Under hensyn hertil, og til at virksomhedsoverdragelser af denne karakter og dette omfang i almindelighed må antages at blive indgået på skriftligt grundlag, må der stilles et skærpet krav til beviset for, at en endelig og bindende aftale om overdragelsen er indgået før underskrivelsen af overdragelsesaftalen af 2. januar 2001.

Selv om en række omstændigheder peger i retning af, at parterne har været af den opfattelse, at der allerede i oktober 2000 var en aftale om overdragelse, herunder orienteringen af personalet, udsendelsen af pressemeddelelsen, påbegyndelsen af byggeri og RVs påtagelse af en kautionsforpligtelse, finder landsretten ikke, at der ved de afgivne vidneforklaringer er ført det fornødne bevis for, at der forelå en endelig og bindende aftale forud for underskrivelsen af overdragelsesaftalen.

Landsretten har herved lagt vægt på, at hensigtserklæringerne ikke indeholder de nærmere betingelser vedrørende konkurrenceklausulen og RVs indtræden i det sagsøgende selskab, og at det ikke i øvrigt kan anses for godtgjort, at AP og RV har tiltrådt vilkårene i aftalens pkt. 10.1-10.6 under omstændigheder, som ville gøre overdragelsen og den dertil knyttede indtræden af RV i det sagsøgende selskab bindende for dem forud for underskrivelsen af overdragelsesaftalen af 2. januar 2001.

Det er herefter ikke bevist, at der er indgået en endelig og bindende aftale om overdragelse af goodwill før den 2. januar 2001, hvorfor betingelserne for afskrivning på goodwill i afskrivningslovens § 40, stk. 1, ikke er opfyldt i indkomståret 2000.

Landsretten frifinder derfor sagsøgte.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, H1 A/S, skal i sagsomkostninger inden 14 dage betale 15.000 kr. til sagsøgte.