Efter AL § 40, stk. 1, kan der ske afskrivning af det kontantomregnede vederlag for goodwill. Om definitionen af goodwill i skattemæssig henseende, se afsnit DJV Erhvervsbeskatning, afsnit C.C.6.4.1.1. Reglerne for goodwill er nærmere beskrevet i cirkulære nr. 97 af 26. juni 1995 om beskatning af goodwill mv. og i cirkulære nr. 133 af 19. august 1996.

Efter AL § 40, stk. 1, kan afskrivning ske fra og med det indkomstår, hvori der er indgået endelig aftale om overdragelsen. Tidspunktet for påbegyndelse af afskrivningen er en fravigelse fra det almindelige princip i afskrivningsloven om, at afskrivningen er betinget af en (igangværende) erhvervsmæssig benyttelse af aktivet, jf. AL § 1.

SKM2006.641.HR vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der allerede i indkomståret 2000 - og ikke først i indkomståret 2001 - var indgået en endelig og bindende aftale om køb af et revisionsfirma, således at der fra og med dette indkomstår kunne afskrives på den erhvervede goodwill, jf. AL § 40, stk. 1. Efter en konkret vurdering af de indgåede aftaler samt henset til en af samtlige parter underskrevet pressemeddelelse om overdragelse af revisionsvirksomheden fandt Højesteret, at endelig og bindende aftale blev indgået inden udgangen af 2000, således at der kunne afskrives fra og med indkomståret 2000.