Dato for udgivelse
10 jan 2005 12:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25. november 2004
SKM-nummer
SKM2005.6.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
20. afdeling, B-3066-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Udlæg, bankindestående
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt udlæg foretaget af Søllerød kommune i indestående på skyldnerens konto kunne opretholdes, da skyldner påstod, at bankindeståendet for et vist beløb tilhørte skyldnerens kæreste. Der var ikke andre, der havde fuldmagt til skyldnerens konto, og beløbet var heller ikke adskilt fra skyldnerens øvrige formue. Da beløbet således på ingen måde var individualiseret fra skyldnerens øvrige formue, stadfæstede Østre Landsret byrettens kendelse, og Søllerød kommunes udlæg opretholdtes.

Reference(r)

Retsplejeloven § 507

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2004 - 4 D.5.1

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2004 - 4 D.5.5.2

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2004 - 4 D.5.8.7

Østre Landsrets kendelse af 25. november 2004, 20. afdeling, B-3066-04

Parter

1) A
2) B

mod

Søllerød Kommune
(Kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen)

Afsagt af landsdommerne

Teilmann, Jan Uffe Rasmussen og Hasseris Olesen (kst.)

----------

Lyngby byrets kendelse af 18. oktober 2004, FS 5-2128/2004

For Søllerød kommune mødte LJ og PB, der påstod udlægget stadfæstet.

A var mødt tillige med B, der erklærede, at hun indtræder som part i sagen, idet hun gør gældende, at bankindeståendet for et vist beløb, som der er foretaget udlæg i, er hendes. Hun henviste til de fremlagte bilag 4 og 5. Hun forklarede, at pengene, som hun fik af sin far, blev sat ind på As bankkonto. Der var ingen speciel grund hertil, idet hun har sin lønkonto i BG-Bank. Hun har ikke fuldmagt til As konto. De har aldrig brugt af disse penge, som var "øremærket" til investering, lille hus eller bil. De har boet sammen i 2½ år, og hun var ikke bekendt med hans store gæld. Efter udlæggets foretagelse er de resterende penge flyttet over på Bs konto. De er nu flyttet fra hinanden.

Fogedretten afsagde straks sålydende kendelse

Udlægget er foretaget for As gæld i hans bankindestående i Lån- og Spar Bank. Der er ikke andre, der har fuldmagt til kontoen. Det beløb på As bankkonto, som B gør gældende tilhører hende, er ikke adskilt fra hans øvrige formue, og B har ingen kontrol over, hvorledes kontoindehaveren disponerer over indeståendet. Da beløbet således på ingen måde er individualiseret fra As øvrige formue, findes det ikke bevist, at beløbet tilhører B, hvorfor

T h i   b e s t e m m e s

Det af Søllerød kommune den 18/8 2004 foretagne udlæg hos A i indestående på hans konto nr. ... i Lån og Spar Bank, stadfæstes

B kærede afgørelsen til Landsretten.

Fogedretten gav frist til senest den 27/10-2004 til at indbetale kæreafgiften 400 kr.

Sagen sluttet.

Fogedretten hævet

----------

Østre Landsrets kendelse af 25. november 2004, 20. afdeling, B-3066-04

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Af de grunde, som er anført af byretten, og idet det for landsretten anførte ikke kan føre til andet resultat,

T h i   b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse stadfæstes.