åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Der er intet til hinder for, at der foretages udlæg i bankindeståender, idet disse kan betragtes som skyldnerens simple fordringer mod et pengeinstitut (hvis udlægsforretningen foretages hos pengeinstituttet, således at indeståendet straks udbetales, er der dog tale om udlæg i penge, jf. RPL § 521, og ikke i fordringer).

Udlægget denuntieres snarest over for pengeinstituttet med samtidig anmodning om udbetaling af det udlagte beløb.

Ved udlæg i indestående på checkkonto kan banken ikke tage forbehold for dækning af udstedte, ikke-indløste checks.

Der kan også foretages udlæg i indeståender i BG Bank A/S.

Der er dog i henhold til lovgivningen forbud mod at foretage udlæg i visse indeståender - se herom afsnit  G.5.2 og G.5.3.