Dato for offentliggørelse
15 Jan 2016 13:03
Tidsfrist for afgivelse af høringssvar
30 Jan 2016 23:59
Kontaktperson
Karen Fogh
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-3270347
Dokument type
Udkast til styresignal
Overordnede emner
Skat
Emneord
Omlægning, indkomstår
Status
Offentliggjort
SKM-nr
SKM2016.133.SKAT: Styresignal om omlægning af indkomstår
Resumé

Udkastet til styresignal beskriver SKATs ændrede opfattelse af de fortolkninger, der blev beskrevet i styresignalet SKM2015.532.SKAT. SKAT har ændret sin fortolkning af reglerne om omlægning af indkomstår i den situation, hvor et selskabs første indkomstår ønskes forlænget, så det første indkomstår udskydes til det efterfølgende år. SKAT mener nu, at nystiftede selskaber er omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, så disse skal give meddelelse eller anmode om omlægning af indkomstår inden indkomstårets udløb. SKAT har desuden ændret sin fortolkning i situationen, hvor et administrationsselskab i en sambeskatning ønsker at ændre indkomstår pga fx en brancheændring i et datterselskab uden at anmode om dette. SKAT mener ikke, at en brancheændring i et datterselskab vil være forhold, der gør sig gældende for selskabet, og den kan derfor ikke begrunde en omlægning af indkomstår efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 1. - 3. pkt. Endelig har SKAT ændret sin fortolkning i situationen, hvor et administrationsselskab ønsker at ændre sit indkomstår begrundet i "andre forhold" i et datterselskab. SKAT finder ikke, at andre forhold i et datterselskab vil kunne begrunde en omlægning af administrationsselskabets indkomstår efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 4, stk. 2
Selskabsskatteloven § 10, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.D.2.1.2.

Høringsparter
Høringsliste SKAT.docx

1. Sammenfatning

I styresignalet beskriver SKAT sin ændrede opfattelse af, hvordan reglerne om omlægning af indkomstår skal fortolkes i tre nærmere beskrevne situationer.

Det drejer sig om situationen, når et selskabs første indkomstår ønskes forlænget, så det første indkomstår udskydes til det efterfølgende år. Desuden drejer det sig om situationen, når administrationsselskabet i en sambeskatning ønsker at ændre indkomstår pga fx en brancheændring i et datterselskab, uden at det kræver tilladelse. Endelig drejer det sig om situationen, hvor et administrationsselskab ønsker at ændre sit indkomstår begrundet i "andre forhold" i et datterselskab.

2. Baggrund og problemstilling

I styresignalet SKM2015.532.SKAT beskrives en række fortolkninger af reglerne om omlægning af indkomstår, som SKAT foretog under udviklingen af TastSelv Selskabsskat.

Styresignalet beskrev bl.a., at et selskabs første indkomstår kan forlænges, så det første indkomstår udskydes til det efterfølgende år.

Styresignalet beskrev også, at administrationsselskabet i en sambeskatning kan ændre indkomstår pga fx en brancheændring i et datterselskab, uden at det kræver tilladelse.

Endelig beskrev styresignalet, at andre forhold i et datterselskab efter SKATs opfattelse kunne være omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt., så et administrationsselskab efter denne bestemmelse kunne søge om tilladelse til at ændre sit indkomstår begrundet i "andre forhold" i et datterselskab.

SKAT har ændret sin opfattelse af, hvordan reglerne for omlægning af indkomstår skal fortolkes i disse tre situationer.

Spørgsmålet om, hvorvidt et selskabs første indkomstår kan forlænges, så det første indkomstår udskydes til det efterfølgende år, belyses i en afgørelse fra Landsskatteretten (SKM2001.29.LSR). Det fremgår indirekte af afgørelsen, at sagen omhandlede et nystiftet selskab, og Landsskatteretten henviste i sin afgørelse til selskabsskattelovens § 10, stk. 2. det kan derfor læses af afgørelsen, at det er Landsskatterettens praksis, at nystiftede selskabers omlægning af indkomstår er omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 2.

Den opfattelse af, at nystiftede selskaber ikke er omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, som SKAT meldte ud i styresignalet SKM2015.532.SKAT, er derfor ikke i overensstemmelse med praksis fra Landsskatteretten.SKAT ændrer derfor sin fortolkning så praksis kommer i overensstemmelse med Landsskatterettens praksis.

SKAT er desuden blevet opmærksom på, at de fortolkninger der blev beskrevet i SKM2015.532.SKAT øger risikoen for, at der kan foretages efterfølgende indkomstudjævning.

SKAT har derfor ændret sin opfattelse.

3. Regelgrundlaget

Selskabsskattelovens § 4, stk. 2

Skatteansættelsen finder første gang sted for det indkomstår, jf. § 10, som den første indkomstperiode udgør eller træder i stedet for uden hensyn til dennes længde. Den første indkomstperiode kan udgøre op til 18 måneder, medmindre andet følger af § 10, stk. 5.

Selskabsskattelovens § 10, stk. 2

Et tidligere benyttet indkomstår kan vælges omlagt til et andet indkomstår, hvis det er begrundet i de forhold, der gør sig gældende for selskabet eller foreningen mv., såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold. Omlægning af et indkomstår kan kun ske, såfremt alle indkomstperioder kommer til beskatning, og såfremt intet indkomstår efter reglerne i stk. 1, 6. og 7. pkt., hverken overspringes eller dubleres. Selskabet eller foreningen mv. skal inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, give meddelelse herom til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til omlægning af et tidligere benyttet indkomstår begrundet i andre forhold i selskabet eller foreningen mv. Ansøgning herom skal indsendes inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt.

SKM2001.29.LSR

Et selskabs revisor havde meddelt omlægning af regnskabsår til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, mens anmodningen først ca. 6 måneder efter udløbet af fristen i selskabsskattelovens § 10, stk. 2, blev indgivet til told- og skatteregionen, der afslog anmodningen. Selskabets indkomstår udgjorde perioden 1. november 1997 til 31. marts 1999. Den 4. oktober 1999 anmodede selskabet om omlægning af indkomstår. Landsskatteretten stadfæstede regionens afgørelse.

4. SKATs opfattelse

4.1 Forlængelse af nystiftet selskabs første indkomstår

Eksempel:

Et nystiftet selskab er stiftet med regnskabsperioden 1. juli 2015 til 31. december 2015. Det indebærer, at det første indkomstår er indkomståret 2015.

Kan selskabets første indkomstår forlænges til fx 30. juni 2016, så det første indkomstår bliver 2016 i stedet for 2015?

Det er SKATs opfattelse, at selskabet kan forlænge det første indkomstår til fx 30. juni 2016, så det første indkomstår i stedet bliver indkomståret 2016, og selskabets første skattemæssige indkomstår derved udskydes. Meddelelse eller ansøgning herom skal dog indsendes inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, dvs. inden den 31. december 2015. "Et tidligere benyttet indkomstår" omfatter i relation til selskabsskattelovens § 10, stk. 2, også et nystiftet selskabs igangværende første indkomstår.

Et selskabs første indkomstperiode kan udgøre op til 18 måneder, jf. selskabsskattelovens § 4, stk. 2. Den forlængelse, der beskrives i eksemplet, medfører ikke, at indkomstårets længde overstiger 18 måneder.

Det fremgår af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, at "et tidligere benyttet indkomstår" kan vælges omlagt til et andet indkomstår, hvis visse betingelser er opfyldt. Omlægning af et indkomstår kan kun ske efter denne bestemmelse, såfremt alle indkomstperioder kommer til beskatning, og såfremt intet indkomstår overspringes eller dubleres.

Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til omlægning af et tidligere benyttet indkomstår begrundet i andre forhold i selskabet eller foreningen mv. Ansøgning herom skal indsendes inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt.

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2016-1 C.D.2.1.2 Indkomstår, at selskabet også skal give meddelelse eller ansøge om omlægning, når første indkomstperiode ændres, og reglerne om indkomstperiodens længde og placering for første indkomstperiode skal følges.

I SKM2001.29.LSR udgjorde et selskabs regnskabsperiode for indkomståret 1998 perioden 1. november 1997 - 31. marts 1999. Selskabet meddelte den 4. oktober 1999 omlægning til told- og skatteregionen.  Regionen havde meddelt selskabet afslag på anmodning om omlægning af indkomståret, fordi anmodningen skulle have været indsendt inden udløbet af det indkomstår, der ønskedes omlagt, dvs. inden den 31. marts 1999. Fristen var derfor overskredet. Landsskatteretten fandt med henvisning til selskabsskattelovens § 10, stk. 2, at det var med rette, at der var meddelt afslag på omlægning af indkomståret.

Det fremgår ikke direkte af afgørelsens ordlyd, at der var tale om et nystiftet selskab, men det kan læses ud af indkomstperiodens længde, at der må have været tale om et nystiftet selskab. Landsskatterettens afgørelse må derfor opfattes som udtryk for, at nystiftede selskaber også er omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 2.

SKAT ændrer derfor sin fortolkning, så den bringes i overensstemmelse med Landsskatterettens praksis. Det er derfor SKATs opfattelse, at et nystiftet selskab også skal anmode om en eventuel omlægning af sit første indkomstår inden indkomstårets udløb. Det vil i eksemplet sige, at selskabet skal anmode om omlægning af indkomståret inden 31. december 2015. Dermed mindskes muligheden for at foretage efterfølgende indkomstudjævning.

Hvis omlægningen er begrundet i de forhold, der gør sig gældende for selskabet eller foreningen m.v., såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold, og betingelserne i øvrigt er opfyldt, kan omlægning ske ved at give meddelelse til Told- og skatteforvaltningen, jf. selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 1. - 3. pkt. Hvis omlægningen er begrundet i andre forhold i selskabet, skal der ansøges om tilladelse til omlægningen, jf. selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt.

Meddelelse/ anmodning om omlægning af indkomstår skal i begge situationer indsendes inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt.

4.2 Omlægning af indkomstår som følge af brancheændring i datterselskab

SKAT fastslog i SKM2015.532.SKAT, at fx en brancheændring i et datterselskab vil være omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 1. pkt., og at administrationsselskabet i en sambeskatning dermed kan ændre indkomstår med denne begrundelse, uden at det kræver tilladelse.

Selskabsskattelovens § 10,stk. 2, 1. pkt.: "Et tidligere benyttet indkomstår kan vælges omlagt til et andet indkomstår, hvis det er begrundet i de forhold, der gør sig gældende for selskabet eller foreningen mv., såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold."

En ordlydsfortolkning af formuleringen "i de forhold, der gør sig gældende for selskabet" må føre til, at det skal være forhold i selskabet, der begrunder ønsket om at omlægge indkomståret. Fx en brancheændring i et datterselskab vil ikke være "forhold, der gør sig gældende for selskabet" og kan dermed ikke begrunde en omlægning af indkomstår efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 1. - 3. pkt.

SKAT har derfor også ændret opfattelse på dette punkt.

4.3 Omlægning af administrationsselskabets indkomstår som følge af andre forhold i datterselskabet

Selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt., lyder: "Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til omlægning af et tidligere benyttet indkomstår begrundet i andre forhold i selskabet eller foreningen mv."

Det fremgår af bemærkningerne til selskabsskattelovens § 10, stk. 2, (lov nr. 166 af 24. marts 1999 - L 87 1998-99), at er der andre forhold i selskabet, der kan begrunde en omlægning af indkomståret, skal selskabet ansøge skatteministeren (nu told- og skatteforvaltningen) herom. Som eksempel på sådanne andre forhold nævnes hensynet til revisors arbejdstilrettelæggelse.

Som det fremgår af den vurdering, der er beskrevet ovenfor i afsnit 4.2, lægger SKAT vægt på en ordlydsfortolkning af bestemmelsen. Ordlyden "andre forhold i selskabet eller foreningen mv." må fortolkes således, at det skal være forhold i selskabet, der begrunder ønsket om at omlægge indkomståret. Andre forhold i et datterselskab vil derfor ikke kunne begrunde en omlægning af administrationsselskabets indkomstår efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt.      

5. Gyldighed

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.D.2.1.2. Herefter er styresignalet ophævet.