Skatteforvaltningen udsender styresignaler, som fastlægger eller ændrer praksis på et af Skatteforvaltningens områder. Inden et styresignal får virkning, sendes styresignalet i høring hos en række myndigheder, organisationer, personer mv. Vi offentliggør også udkastet til styresignalet her på Høringsportalen.

Alle kan sende et høringssvar

Borgere, virksomheder, rådgivere, organisationer og andre interesserede kan abonnere på udkast til styresignaler, der er sendt i høring, og sende kommentarer til os.

Du kan her på siden se, hvad høringsfristen er.

Du kan også se en liste over, hvilke myndigheder, organisationer og andre personer, der har fået udkastet i høring.

Høringssvarene offentliggøres

Skatteforvaltningen har valgt, at alle høringssvar der modtages, offentliggøres her på siden. Det offentliggøres også, hvem der har indsendt høringssvaret, både navn og evt. virksomhed eller organisation.

Offentliggørelsen vil tidligst ske, når høringsfristen er udløbet, og senest i forbindelse med Skatteforvaltningens offentliggørelse af det endelige styresignal.

Offentliggørelse af styresignalet

Når arbejdet med behandlingen af høringssvarene er færdigt, udarbejder Skatteforvaltningen det endelige styresignal.

Det endelige styresignal bliver offentliggjort her.

To typer af styresignaler sendes i høring:

Styresignaler om genoptagelse

Styresignalet fastlægger i hvilket omfang, der kan ske ændringer af en skatteansættelse og/eller en afgiftsopgørelse, når Skatteforvaltningens praksis er blevet underkendt, enten som følge af en endelig afgørelse fra domstolene eller fra Landsskatteretten, eller fordi Skatteforvaltningen af egen drift ændrer praksis.

Styresignal om fastlæggelse og/eller præcisering af praksis

Styresignalet fastlægger praksis på områder, hvor

  • der ikke tidligere har været en praksis
  • retsgrundlaget er uklart
  • praksis ikke er ensartet
  • der er behov for en generel udmelding om lovfortolkning.

Et styresignal er en bindende tjenestebefaling, der har samme retlige status som cirkulærer, og ligesom cirkulærer rangerer under lov og bekendtgørelse i den retskildemæssige trinfølge. Det er fastslået i domspraksis, at da styresignaler fastlægger gældende praksis, kan borgere og virksomheder støtte ret herpå i det omfang, at denne praksis ikke klart er i uoverensstemmelse med højere rangerende retskilder som love eller bekendtgørelser.

Når du indsender et høringssvar, skal du være opmærksom på følgende:

  1. Et høringssvar skal indeholde en præcis henvisning til, hvilke dele af styresignalet du forholder dig til.
  2. Dit høringssvar offentliggøres. Tjek derfor dit svar igennem en ekstra gang, før du afsender det. Hvis der alligevel skulle vise sig at være fejl i dit svar, så kan du kontakte den anførte kontaktperson (fremgår af høringssiden), og henvise til hvilken høring, der er tale om.
  3. Når vi modtager dit høringssvar, vil du modtage en kvitteringsmail.
  4. Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb, vil Skatteforvaltningen samle alle de indkomne høringssvar, og lade dem indgå i den videre behandling af styresignalet.
  5. Det er ikke muligt at klage over, at dine bemærkninger ikke indarbejdes i det endelige styresignal.

Når Skatteforvaltningen modtager et høringssvar fra dig, bliver det samlet sammen med alle de høringssvar, der kommer til en given høring af det pågældende styresignal. Det er derfor vigtigt, at du så præcist som muligt angiver hvilken del af forslaget, du ønsker at kommentere.

Skatteforvaltningen har valgt, at det her på hjemmesiden fremgår, hvem der har indsendt høringssvar - både ved navn og evt. virksomhed eller organisation.

Skatteforvaltningen forholder sig til høringssvarene og afgør, om dine bemærkninger har eller kan få en væsentlig betydning for styresignalet, der har været i høring. Det er derfor ikke sikkert, at dine bemærkninger bliver indarbejdet i det endelige styresignal.
Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar.

Arkivet over høringer opbygges efterhånden, som høringerne holdes fra juli 2014.

For at give borgere og andre interessenter bedre mulighed for at deltage i høringer omkring Skatteforvaltningens styresignaler, har vi oprettet denne høringsportal.

Høringsportalen skal give en nemmere adgang og overblik over alle de høringer, vi har i gang, men også de høringer, der har været afholdt.

Det er også muligt at se andre borgeres og interessenters høringssvar. Dette giver en større gennemskuelighed i den efterfølgende arbejdsproces, således at man nu kan følge med i, hvor mange der har bemærket dette eller hint om et forslag.

Det er selvfølgelig stadig muligt at indsende høringssvar til Skatteforvaltningen pr. mail eller brev. Disse vil så blive indscannet og lagt på hjemmesiden, således at andre også kan se dem.

Arkivet over høringer opbygges efterhånden, som høringerne holdes fra juli 2014.