Dato for udgivelse
26 Jan 2016 11:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Nov 2015 11:11
SKM-nummer
SKM2016.38.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Hillerød, BS 44-874/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Motoreffekt, hk
Resumé

Sagen angik, om sagsøgerens motorcykel var blevet ændret i sådan en grad, at den havde mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3.

Ved indregistreringen i Danmark var det blevet oplyst, at motorcyklen var uden konstruktive ændringer, og at motorcyklens motor havde en effekt på 65 HK.

Sagsøgeren havde foretaget flere ændringer på motorcyklen, herunder bl.a. udskiftet motoren til en Revtech-motor med en motorydelse på 81 HK.

Retten fandt, at sagsøgeren ved fremlægges af en servicemanuel fra Harley-Davidson med oplysninger om, at motorcykler af den pågældende type oprindeligt har en motorydelse på 69 HK, samt ved sagsøgerens forklaringer om forløbet i forbindelse med indregistreringen, havde godtgjort, at udskiftningen af motoren ikke havde medført en effektforøgelse på over 20 pct. Udskiftningen af motoren medførte derfor ikke i sig selv, at motorcyklen havde skiftet afgiftsmæssig identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2, nr. 2.

Vedrørende de øvrige ændringer af motorcyklen, fandt retten - i lyset af at motorcyklen var indregistreret uden konstruktive ændringer - at sagsøgeren ikke havde løftet bevisbyrden for, at ændringerne var foretaget inden indregistreringen i Danmark. Retten lagde herefter til grund, at motorcyklen ved indregistreringen fremstod som en original Harley-Davidson Softtail, FXSTC, årgang 1991.

Retten fandt på den baggrund, at ændringerne efter deres antal og karakter medførte, at motorcyklen havde mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 1, stk. 3
Registreringsafgiftsloven § 7a, stk. 2, nr. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2 E.A.8.1.8.3

Redaktionelle noter

Sagen blev anket til Østre Landsret og har fået nr. SKM2017.7.ØLR

Appelliste

Parter

A
(Advokat Henrik Dietz)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved adv.fm. Bo Ruby Nilsson)

Afsagt af byretsdommer

Hanne Weirup Malten

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er modtaget i byretten den 8. august 2014, vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren skal betale fornyet registreringsafgift for en motorcykel som følge af ændringer af denne.

Sagsøgeren, A, har nedlagt påstand om, at den af sagsøgte, Skatteministeriet, opkrævede registreringsafgift på 109.164 kr. skal bortfalde.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Motorcyklen, Harley-Davidson Softail, FXSTC, årgang 1991, blev efter import til Danmark synet første gang den 15. juni 2007. Der blev ikke ved synet konstateret fejl ved køretøjet, og motorcyklen blev indregistreret uden konstruktive ændringer med en motorvolumen på 1340 ccm.

Motorcyklen blev anmeldt til afgiftsberigtigelse den 19. juni 2007 med denne motorvolumen og en motorydelse på 65 HK, og den 29. januar 2008 traf SKAT afgørelse om værdiansættelsen af motorcyklen. Afgørelsen blev truffet uden fremvisning af køretøjet.

A blev registreret som ejer af motorcyklen den 12. august 2008.

Den 3. august 2012 var motorcyklen involveret i et trafikuheld og blev i den forbindelse undersøgt af politiet. Det fremgår af politiets tekniske undersøgelser, der var vedlagt fotos af den forulykkede motorcykel, at motorcyklen på undersøgelsestidspunktet havde gennemgået en række ændringer:

"...

Tekniske undersøgelse

-

Motorcyklen er forsynet med en Revtech motor med no. ...

-

Gearkassen er udskiftet

-

Carburator og luftfilter er af typen Mikuni

-

Komplet Forgaffel er udskiftet til uoriginalt produkt

-

Styr udskiftet

-

Forreste bremse caliper og skrivebremse udskiftet til uoriginal type mrk. ISR

-

Bremsegreb med bremse cylinder udskiftet til uoriginal type mrk. OMP

-

Rør og slanger udskiftet

-

Nummerpladebeslag påsvejset svingarmen på venstre side

-

Dæk monteringen bag Avon AV56 150/70-18, mod originalt dæk 130/90-16

-

Udstødningen udskiftet til uoriginale dragpibes

-

Støddæmper for Bagsvinger udskiftet/modificeret.

..."

Det fremgår endvidere af den tekniske undersøgelse, at:

"...

Det skal bemærkes, at motorcyklen ikke er identificerbar som en Harley-Davidson, jf. Harley-Davidson Trademark. Det anbefales, at der indhentes en ægthedsvurdering af motorcyklen fra Harley-Davidson.

..."

På den baggrund indhentede politiet en vurdering af ændringer på motorcyklen fra G1 Ltd. G1's svar på politiets henvendelse blev indføjet i Rigspolitiets attest om undersøgelse af motorcyklen.

SKAT traf den 4. december 2012 afgørelse om værdiansættelse, idet SKAT anså den tidligere afgiftsberigtigede motorcykel for at have tabt sin afgiftsmæssige identitet.

Den 18. februar 2013 traf SKAT afgørelse om opkrævning af registreringsafgift.

Denne afgørelse blev påklaget til Landskatteretten, der traf afgørelse i sagen ved kendelse af 9. maj 2014:

"...

Landsskatterettens afgørelse

Der svares afgift af motorcykler som nævnt i registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, jf. dog §§ 7 og 7 a, og afgiften skal svares, inden en motorcykel tages i brug efter reparation eller ombygning, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, 1. og 2. pkt.

Reparerede og genopbyggede motorcykler, hvoraf der tidligere er betalt registreringsafgift, og som er beskadiget som følge af tæring, slitage og lignende, og hvor reparation udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, er fritaget for afgift, jf. registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 651 af 7. juni 2012).

Fritagelsen efter registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 1, er betinget af følgende, jf. registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2:

1)

Motorcyklen skal efter genopbygningen svare til det i registreringsattesten omhandlede køretøj. Der må således ikke ske ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang.

2)

Udskiftning af motorcyklens motor, eventuelt til en motor med anden drivkraft, må ikke indebære en effektforøgelse på over 20 pct. i forhold til køretøjets originale motoreffekt.

3)

Genopbygningen af motorcyklen skal være udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes lagre af nye reservedele, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedels-karrosseri, chassis eller -stel. Der må heller ikke fra anden motorcykel anvendes karrosseri, chassis, stel eller større dele af disse komponenter end de nævnte reservedele.

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 5, at hvis betingelserne for afgiftsfritagelse efter stk. 1-4 ikke er opfyldt, skal motorcyklen anmeldes til afgiftsberigtigelse hos SKAT.

Skatteministeriet fastsætter nærmere administrative regler for motorkøretøjer omfattet af stk. 1 - 5, jf. bekendtgørelse nr. 504 af 30. maj 2012, jf. registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 6.

Klageren må uanset politiets undersøgelse anses for at have sandsynliggjort ved den ensidigt indhentede sagkyndige erklæring med underliggende dokumentation, at den udskiftede originale motor sammenlignet med den nye motor ikke giver en effekt-forøgelse på over 20 %, jf. registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2.

Det må imidlertid ud fra politiets undersøgelser og den ensidigt indhentede sagkyndige erklæring med dokumentation anses for at være foretaget mange ændringer, der ikke samlet set kan anses for at være almindelig vedligeholdelse, jf. Højesteret har i sin dom af 6. november 2008, offentliggjort i SKM2008.954.HR, og Landsskatterettens kendelse af 18. juni 2009, offentliggjort i SKM2009.464.LSR.

Derfor stadfæstes SKATs afgørelse.

..."

Der er fremlagt officielle fabriks manualer for Harley-Davidson "softail models" fra 1991 og 1992. Der er endvidere fremlagt salgsannonce for motorcykel fra magasinet "Cycle Trader" fra november 2006 og udaterede fotos af motorcykel.

A har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren, A, har i påstandsdokument af 21. september 2015 gjort følgende gældende:

"...

Overordnet gøres det gældende, at de ændringer der er foretaget af den afgiftsberigtigede motorcykel ikke betyder, at den senere har tabt sin afgiftsmæssige identitet efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3. Der skal derfor ikke betales afgift på ny, idet motorcyklen efter tidspunktet for afgiftsberigtigelsen og indregistreringen kun er ændret i begrænset omfang og uden at identitet er berørt.

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, at der skal betales afgift af et motorkøretøj, der efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj. Reglen skal sikre, at der betales fornyet afgift af køretøjer, der er om- eller genopbygget i et sådant omfang, at det færdige resultat får karakter af fremstilling af et nyt køretøj. Sagsøgers motorcykel fremstår ikke som et nyt køretøj ved en sammenligning af motorcyklen ved afgiftsberigtigelsen og på tidspunktet for sagsøgtes senere afgørelse om tab af afgiftsmæssig identitet og ny opkrævning af registreringsafgift.

Afgiftsmæssig identitet

Vurderingen af tab af afgiftsmæssig identitet skal foretages med udgangspunkt i motorcyklen som den fremstod ved indregistreringen og afgiftsberigtigelsen i Danmark. Sagsøgers motorcykel er afgiftsberigtiget og indregistreret i Danmark i juni måned 2007 og det er således alene de ændringer, der er foretaget herefter, der skal indgå ved vurderingen af tab af afgiftsmæssig identitet.

Det gøres gældende, at motorcyklen ved indregistreringen (importtidspunktet) er som afbilledet i sagens bilag ....

Endvidere gøres det gældende, at der i forbindelse med afgiftsberigtigelsen blev fremsendt billeder af motorcyklen til sagsøgte. Disse billeder er fremlagt som bilag 20, og billedet fra siden er helt tilsvarende det billede, der er af motorcyklen i bilag 2 og 3.

Der er efterfølgende taget billeder af motorcyklen i forbindelse med sagsøgers tegning af forsikring. Disse billeder er fremlagt som sagens bilag 4 og er taget i august 2008. Motorcyklen fremstår på disse billeder helt tilsvarende som ved afgiftsberigtigelsen i juni 2007.

Sagsøger har således fremlagt billeddokumentation for, at motorcyklens udseende i august 2008 er tilsvarende udseendet ved motorcyklens afgiftsberigtigelse i juni 2007.

Endvidere er af sagsøgte som bilag B fremlagt billeder af motorcyklen, som den fremstår 16. august 2012. I disse billeder fremstår motorcyklen tilsvarende øvrige billeder fremlagt i sagen.

Skifte af motor på motorcyklen

Sagsøgers undersøgelser af de tekniske data for modellen viser, at motorcyklen oprindeligt i 1991 var udstyret med en motor med en ydelse på 69 HK. Dette er bekræftet i udtalelse fra sagkyndig skønsmand (...).

Oplysningen om en ydelse på 69 HK fremgår af manual fra Harley-Davidson (fabrikant), der omhandler de tekniske data om "softail models" fra 1991 og 1992.

Det fremgår indledningsvis i manualen, at den omhandler 1991 og 1992 FX/FL "Softail models" ("The information in this manual applies to the 1991 and 1992 FX/FL Softail models") (...).

Model 1991 FXSTC er afbilledet i manualens afsnit 1, side 8. I afsnit 2, side 2 fremgår, hvorledes det ud fra stelnummer er muligt at identificere den konkrete motorcykel. "HD" betyder, at der er tale om en Harley-Davidson motorcykel, "BK" og "M" (som fremgår af stelnummeret på den af sagen omhandlede motorcykel) betyder, at modellen er en "FXSTC" og, at der er tale om en årgang 1991.

Oplysninger om motorens ydelse fremgår af afsnit 3, side 1, hvoraf det fremgår, at "horsepower" udgør "69hp" ved "5000 rpm" (omdrejninger).

Det gøres gældende, at opgørelsen af effektforøgelse skal foretages på grundlag af en ydelse på 69 HK for den udskiftede motor. Det er i overensstemmelse med beskrivelsen i Den juridiske vejledning (Afsnit E,A.8.1.8.3 - afsnittet om motorskift), hvor det fremgår, at beregningsgrundlaget for udregning af effektforøgelse er begge motorers effekt som nye, og at det er fabrikkens (her Harley Davidson) angivelser om motoreffekt, der skal bruges.

Den nye motor, indsat af sagsøger, (Revtech motor) har ved 5.400 omdrejninger pr. minut en ydelse på 81 HK. Det gøres således gældende, at effektforøgelsen ved motorskiftet maksimalt kan være på 17,36 % eller mindre. Motorcyklen har således ikke tabt sin afgiftsmæssige identitet som følge af skifte af motor.

Det bestrides i øvrigt, at sagsøgte har sandsynliggjort, at den oprindelige motor skulle have haft en ydelse på 65 HK eller en ydelse på 49 HK.

Det gøres afsluttende gældende, at skiftet af motor er foretaget af sagsøger i 2009 efter køb af Revtech motoren 28. april 2009 (...).

Skivebremser og bremsekaliberen samt speedometer

Skivebremser er skiftet efter afgiftsberigtigelsen af sagsøgte. ISR er godkendt til Harley Davidson, hvilket også gælder for bremsekaliberen. Der er således tale om reservedele omfattet af beskrivelse i registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 2, nr. 3.

Det gøres gældende, at udskiftningerne er sket som almindelig vedligeholdelse af motorcyklen og det bestrides, at sagsøgte har sandsynliggjort eller dokumenteret, at udskiftningen skulle være sket i forbindelse med en nybygning af motorcyklen, foretaget af sagsøger. Det gøres således gældende, at motorcyklen ikke har tabt sin afgiftsmæssige identitet ved disse ændringer.

Bagparti på motorcyklen

Det gøres gældende, at motorcyklens bagparti ikke er ændret efter afgiftsberigtigelse i 2007, og at bagpartiet er det samme som på den originale motorcykel fra 1991, og at bagpartiet fremstår som ved afgiftsberigtigelsen af motorcyklen. Dog er bagdæk skiftet inden afgiftsberigtigelsen i 2007.

Det gøres gældende, at bagdækket er skiftet inden afgiftsberigtigelse i Danmark, det vil sige i perioden fra 1991 til 2007. Dækket er et Avon AV56 150/70-18, men var oprindeligt et 130/90-16.

Forgaflen

Det gøres gældende, at motorcyklens forgaffel ikke er ændret efter afgiftsberigtigelse i 2007, og at forgaflen er den samme som på den originale motorcykel fra 1991. Det bestrides, at forgaflen er skiftet til et uoriginalt produkt. Det er alene forgaffelbroen, der er skiftet og det gøres gældende, at skiftet er sket inden afgiftsberigtigelsen i 2007.

Støddæmpere for bagsvinger

Sagsøger har ikke skiftet støddæmpere for bagsvinger, og det gøres gældende at disse svarer til de originale fra 1991.

Gearkasse

Sagsøger har ikke skiftet gearkassen, og det gøres gældende, at skiftet er sket i perioden fra 1991 til 2007. Det bestrides, at sagsøgte har sandsynliggjort, at gearkassen skulle være skiftet efter, motorcyklen blev afgiftsberigtiget i 2007.

Styr, forlygte og sæde - spejle, fodhvilersæt

Det gøres gældende, at motorcyklens styr, sæde og forlygte ikke er skiftet efter afgiftsberigtigelse i 2007, og at skiftet er sket inden afgiftsberigtigelse i Danmark, det vil sige i perioden fra 1991 til 2007. Styret og sædet er således også det samme som fremgår på billederne af motorcyklen i bilag 2 og 3 samt bilag 4 og bilag 20 samt bilag B.

Nummerpladebeslag

Det gøres gældende, at nummerpladebeslaget er som ved afgiftsberigtigelsen og i øvrigt som afbilledet i bilag 20. Sagsøger har således ikke monteret nummerpladebeslaget.

...

Det gøres gældende, at motorcyklen i dag fremstår med et udseende, der svarer til udseende ved afgiftsberigtigelsen og indregistrering.

Udskiftninger foretaget af sagsøger efter afgiftsberigtigelsen af motorcyklen er alene motoren og bremser samt speedometer, der ikke kan anses for at være en samlet ombygning af motorcyklen eller som anført af sagsøgte en nybygning af motorcyklen.

Det fremgår af § 7 a, at en motorcykel, der tidligere er afgiftsberigtiget, under visse betingelser kan repareres eller genopbygges uden, at der skal betales ny registreringsafgift, hvis de ændringer, der er foretaget kan anses for at falde ind under almindelig løbende vedligeholdelse af motorcyklen.

Det gøres gældende, at de ændringer, der er foretaget af sagsøger falder ind under almindelig løbende vedligeholdelse og at motorcyklen ikke kan anses for at have ændret fabrikat, model, type eller årgang, idet ændringerne falder inden for de rammer, der efter praksis kan foretages uden, at en motorcykel anses for at have tabt sin afgiftsmæssige identitet.

Den af sagsøgte opkrævede registreringsafgift på kr. 109.164 skal derfor bortfalde.

..."

Sagsøgte, Skatteministeriet, har i påstandsdokument af 21. september 2015 gjort følgende gældende:

"...

Det gøres gældende, at sagsøgerens motorcykel som følge af de foretagne ændringer af køretøjet, herunder motorskiftet, ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj og som følge heraf har mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, samt bl.a. SKM2008.954.HR, SKM2008.712.BR og SKM2015.45.BR.

Til støtte herfor gøres det gældende, at de foretagne ændringer af sagsøgerens køretøj ligger uden for rammerne af de reparationer, udskiftninger og ombygninger, der afgiftsfrit kan foretages i medfør af lovens §§ 7 a, stk. 1 og 2. Motorcyklen skulle derfor have været anmeldt til afgiftsberigtigelse hos told- og skatteforvaltningen, jf. § 7 a, stk. 5.

Udskiftning fra en Evolution til en Revtech-motor

Sagsøgeren har ikke løftet bevisbyrden for, at udskiftningen af den Evolution-motor - som motorcyklen i 2007 er afgiftsberigtiget med - til Revtech-motoren ikke har medført en effektforøgelse på over 20 pct.

Det er motorens størrelse på registreringstidspunktet, der skal tages udgangspunkt i, når det efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, jf. stk. 1, skal afgøres, hvorvidt udskiftningen af motoren i sig selv har medført, at motorcyklen har skiftet afgiftsmæssig identitet.

Det er ubestridt, at sagsøgeren har udskiftet motorcyklens motor til en Revtech-motor (81 HK), og dermed en anden og større model end den Evolution-motor (65 HK), der fremgår af motorcyklens registreringer (...).

Den omhandlede motorcykel er indregistreret og afgiftsberigtiget med en Evolution-motor med en motorvolume på 1340 ccm og en ydelse på 65 HK (...).

Sagsøgeren har heroverfor anført, at motoren rettelig havde en effekt på 69 HK, hvilket synspunkt han støtter på en erklæring udarbejdet af JF (...) og på en servicemanual (...) fra Harley Davidson.

JF er efter det oplyste ejer af motorcykelhandleren G2. Det er den forretning, som den 28. april 2009 har solgt Revtech-motoren til sagsøgeren (...). JF repræsenterede endvidere sagsøgeren under sagens behandling i SKAT. Den ensidigt indhentede erklæring er således ikke udtryk for en uafhængig sagkyndigs vurdering af motorens effekt.

Ejheller den fremlagte servicemanual dokumenterer, at den omhandlede Evolution motor på tidspunktet for registreringen og afgiftsberigtigelsen den 19. juni 2007 havde en effekt på 69 HK. Skatteministeriet er således ikke enig i den af Landsskatteretten foretagne bevisbedømmelse vedrørende Evolutions-motorens effekt.

På baggrund af ovenstående bestrides det, at sagsøgeren ved den fremlagte erklæring (...) og servicemanual (...) har dokumenteret, at den Evolution-motor som har dannet grundlag for registreringen i 2007 - i strid med det af den tidligere ejer oplyste (...) - skulle have en (højere) effekt på 69 HK. Dette særligt når henses til, at den omhandlede motor normalt har en ydelse på 36 KW eller 49 HK (...).

SKAT har dermed med rette fastslået (...), at motorudskiftningen har medført en effektforøgelse på 24,6 pct., og at udskiftningen som følge heraf ikke kan foretages afgiftsfrit efter registreringsafgiftslovens §§ 7 a, stk. 2, nr. 2.

Det gøres ex tuto gældende, at sagsøgeren ikke på baggrund af JF's udtalelse i den ensidigt indhentede erklæring om, at omdrejningstallet "sandsynligvis" vil være "3 hestekræfter (HP) mindre, hvis man målte den ved samme omdrejningstal som Harley Davidson gør" (...) har dokumenteret, at der er grundlag for at foretage en sådan regulering.

Øvrige konstruktive ændringer

Det er sagsøgeren, der har bevisbyrden for, at der ikke er sket konstruktive ændringer af motorcyklen.

Selv hvis retten måtte finde, at motorudskiftningen ikke har medført en effektforøgelse på over 20 pct., gøres det under alle omstændigheder gældende, at sagsøgeren ikke har løftet bevisbyrden for, at udskiftning af motoren samt de omfattende øvrige ændringer, der er foretaget af hans køretøj, efter deres antal og karakter er sket som et udslag af almindelig, løbende vedligeholdelse, der kan ske uden afgiftsmæssige konsekvenser.

Motorcyklen blev synet og afgiftsberigtiget i 2007 uden konstruktive ændringer (...), men med anførelse af en motorvolumen på 65 HK (...). Det må som følge heraf lægges til grund, at motorcyklen på registreringstidspunktet i øvrigt fremstod som en original Harley-Davidson Softail, FXSTC, årgang 1991.

Det bestrides, at Revtech-motoren - som hævdet af sagsøgeren (...) - skulle være særligt egnet til en Harley-Davidson motorcykel. Det er i øvrigt uden betydning for den afgiftsmæssige vurdering af, om motorcyklen har bevaret sin identitet, om de udskiftede dele som anført af sagsøgeren i stævningen måtte være TÜV-godkendte reservedele.

Som led i politiets tekniske undersøgelser af motorcyklen indhentede politiet en vurdering af de ændringer på motorcyklen, der kunne have forårsaget færdselsulykken, fra G1 Ltd (...), som besvarede henvendelsen således:

"...

A 1991 FXSTC was built to 33.0 degrees rake and 5.0" trail. That said, while this does appear to be non-H-D forks, they don't look too different in length from stock. The fork brackets also appear to be non-H-D, so geometry is anybody's guess. What really appears dramatic to me is how much the rear has been lowered. I have seen a lot of Softails with lowered rear ends, but never anything to the extent that this bike is.

The other thing I noticed besides the dropped suspension is the rear tire is not stock size which also will affect the handling.

..."

Politiet har tilsvarende - som beskrevet ovenfor - ved den tekniske gennemgang af motorcyklen den 16. august 2012 (...) konstateret, at der er foretaget en række omfattende ændringer af motorcykel, herunder udskiftning til uoriginale reservedele. Disse ændringer må således være foretaget efter registreringen i 2007, idet køretøjet blev indregistreret uden konstruktive ændringer.

Det er i strid med oplysningerne fra registreringsanmeldelsen (...), når sagsøgeren hævder, at billederne (...) er fremsendt til SKAT i forbindelse med afgiftsberigtigelsen i 2007.

Sagsøgerens skiftende og modstridende forklaringer (...) om tidspunktet for, hvornår billederne (...) er taget, må komme sagsøgeren bevismæssigt til skade, jf. eksempelvis UfR 2000.2478H og SKM2013.389.ØLR. Billederne (...) kan derfor ikke tillægges bevismæssig betydning i sagen.

Skatteministeriet bemærker endvidere følgende om ændringer af motorcyklen:

Bagparti på motorcyklen

Det er ikke korrekt, når sagsøgeren (...) hævder, at bagpartiet på motorcyklen stammede fra den originale motorcykel, jf. herved bemærkningerne fra G1 (...), hvor det anføres:

"...

What really appears dramatic to me is how much the rear has been lowered. I have seen a lot of Softails with lowered rear ends, but never anything to the extent that this bike is.

The other thing I noticed besides the dropped suspension is the rear tire is not stock size which also will affect the handling.

..."

Tilsvarende fremgår følgende om motorcyklens bagparti af bilinspektørens attest (...), pkt. 10:

"...

Som det ses på billeder under pkt. 8, var motorcyklens bagparti konstruktivt ændret i en sådan grad, at dens underste dele gik imod vejbanen under kørsel. Ved en vis svingning til højre vil lyddæmperens underside ramme vejbanen, hvilket kan være sket ved uheldet. Motorcyklens køreegenskaber herunder styreegenskaber er således ændret, hvilket anses for at være medvirkende årsag til uheldet.

..."

Idet motorcyklen blev registreret uden konstruktive ændringer, påhviler det sagsøgeren at bevise, at ændringerne af motorcyklen bagparti og udskiftningen af dækkene ikke er foretaget efter indregistreringen. Denne bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet.

Skivebremser, bremsekaliberen og speedometer

Sagsøgeren bestrider ikke (...), at skivebremserne, bremsekaliberen og speedometeret er blevet skiftet efter registreringen af motorcyklen.

Det er imidlertid udokumenteret, når sagsøgeren (...) hævder, at skrivebremserne og bremsekaliberen er godkendt til Harley-Davidson motorcykler. Ligesom det er udokumenteret, at udskiftningen af skivebremserne, bremsekaliberen og speedometeret er sket som led i almindelig vedligeholdelse af motorcyklen.

Forgaflen og støddæmpere for bagsvinger

Det er ikke korrekt, når sagsøgeren (...) hævder, at forgaflen og støddæmperne på motorcyklen var originale dele fra 1991, jf. herved bemærkningerne fra G1 (...) og teknisk rapport

Det er i øvrigt udokumenteret, at de ændringer af forgaffelbroen, som sagsøgeren erkender (...), er foretaget forud for indregistreringen i 2007.

Gearkasse, styr, forlygte, sæde og nummerpladebeslag

Det er udokumenteret, at udskiftningen af gearkassen, styret, forlygten, sædet og nummerpladebeslaget er foretaget forud for registreringen i 2007. Skatteministeriet bestrider, at det skulle fremgå af bilag 2 og 3, at styret og sædet er det samme som på tidspunktet for politiets undersøgelser af motorcyklen, ligesom det bestrides, at bilag 20 skulle udgøre dokumentation for, at nummerpladebeslaget allerede var monteret på tidspunktet for indregistreringen.

Sammenfattende om de konstruktive ændringer

Sagsøgeren har bevisbyrden for, at der ikke er sket konstruktive ændringer af motorcyklen, herunder at udskiftningen af motoren samt de øvrige ændringer, der er foretaget af hans køretøj, efter deres antal og karakter er sket som et udslag af almindelig, løbende vedligeholdelse eller måtte være foretaget forud for afgiftsberigtigelsen i 2007. Den bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet ved det fremlagte billedmateriale, herunder bilag 4 og 20.

På bagrund af ovenstående gøres det således gældende, at sagsøgerens ændringer af motorcyklen efter en samlet vurdering må anses for at række ud over de ændringer, der afgiftsfrit kan foretages efter registreringsafgiftslovens §§ 7 a, stk. 1 og 2, nr. 1, og SKM2008.954.HR.

..."

Parterne har under proceduren uddybet disse anbringender.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det er ubestridt, at sagsøgeren, A, har udskiftet motorcyklens motor til en Revtech-motor med en motorydelse på 81 HK. Motorcyklen havde ved indregistreringen og afgiftsberigtigelsen i Danmark en Evolution-motor, som i anmeldelsen til afgiftsberigtigelse af motorcyklen var angivet med en motorydelse på 65 HK. A har om anmeldelsen til afgiftsberigtigelse forklaret, at han var med hos ToldSkat, og at han på tidspunktet ikke var klar over motorcyklens motorydelse. Efter kontakt med en kammerat valgte han at skrive 65 HK i anmeldelsen. Der er fremlagt officielle fabriks manualer for den omhandlede motorcykel, hvorefter motorcyklens oprindelige motor er angivet med en motorydelse på 69 HK.

Retten finder, at A på denne baggrund har godtgjort, at udskiftningen af motorcyklens motor ikke har medført en effektforøgelse på over 20 procent i forhold til motorcyklens originale motoreffekt, jf. registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2, nr. 2. Udskiftningen af motorcyklens motor medfører dermed ikke i sig selv, at motorcyklen har skiftet afgiftsmæssig identitet.

Politiet har ved den tekniske gennemgang af motorcyklen efter trafikuheldet i august 2012 konstateret, at det ud over udskiftningen af motorcyklens motor er foretaget en række ændringer af motorcyklen, herunder udskiftning til uoriginale reservedele.

A har gjort gældende, at motorcyklen bortset fra udskiftningen af motor, bremser og speedometer, på ulykkestidspunktet var uændret i forhold til motorcyklens stand ved indregistreringen og afgiftsberigtigelsen i 2007.

Motorcyklen blev synet og indregistreret uden konstruktive ændringer i 2007. Retten finder ikke, at sagsøgeren ved sin forklaring om købet og importen af motorcyklen til Danmark, den fremlagte salgsannonce og fotos har bevist, at de øvrige ændringer af motorcyklen - uanset det anførte i registreringsdokumenterne - alle var foretaget inden indregistreringen i Danmark. Det bemærkes navnlig, at det ikke ud fra oplysningerne i den fremlagte salgsannonce er muligt at fastslå, at den vedrører den omhandlede motorcykel, samt at de fremlagte fotos alle er udaterede. Der er således ikke objektive beviser, der understøtter sagsøgerens forklaring om forløbet.

Retten lægger herefter på baggrund af det anførte i motorcyklens registreringsdokumenter til grund, at motorcyklen på registreringstidspunktet fremstod som en original Harley-Davidson Softail, FXSTC, årgang 1991, og at den afgiftsmæssige værdiansættelse, der skete uden fremvisning, er sket på dette grundlag.

På baggrund af politiets tekniske gennemgang og den indhentede udtalelse fra G1 Ltd. finder retten, at de på motorcyklen foretagne ændringer efter deres antal og karakter ikke kan anses som udført løbende som almindelig vedligeholdelse omfattet af afgiftsfritagelsen i registreringsafgiftslovens § 7 a. Motorcyklen er som følge af de foretagne ændringer ikke i afgiftsmæssig henseende identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj, og der skal derfor foretages fornyet beregning af afgift for motorcyklen, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3.

Retten tager på denne baggrund Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

Sagsøgeren, A, skal betale sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet, med 30.000 kr. Beløbet, der er inklusiv moms, er fastsat til dækning af Skatteministeriets udgifter til advokatbistand. Retten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens karakter, omfang og resultat.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren, A, inden 14 dage betale 30.000 kr. til sagsøgte, Skatteministeriet.