Dato for udgivelse
13 Oct 2015 14:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Aug 2015 14:22
SKM-nummer
SKM2015.653.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-0002896
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst
Emneord
Skattepligt, udland, indtræden
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at spørger vil blive begrænset skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5, hvis spørger erhverver fast ejendom i Danmark.

Skatterådet kan endvidere bekræfte, at spørger ikke vil blive anset for fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1, hvis spørger under kortere ferieophold i Danmark udfører enkeltstående og sporadiske arbejdsopgaver via mail og mobil, når der er tale om akutte situationer, der ikke er påregnelige og arbejdet ikke følger et fast mønster. Dette gælder også såfremt spørger deltager i et enkeltstående leverandørmøde, når der ikke er tale om fast tilbagevendende leverandørmøder og antallet af møder holdes indenfor praksis for arbejde af enkeltstående karakter.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1
Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 5
Kildeskatteloven § 7, stk. 1

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1
Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 5
Kildeskatteloven § 7, stk. 1 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C.F.1.2.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.F.3.1.6

Spørgsmål

 1. Vil spørger blive begrænset skattepligtig til Danmark, hvis spørger erhverver fast ejendom i Danmark?

 2. Vil det medføre indtræden af fuld skattepligt ved erhvervelse af fast ejendom i Danmark, hvis spørger under ophold i Danmark (perioder på tilsammen 20-30 dage pr. kalenderår) udfører arbejde i Danmark som beskrevet for udenlandsk arbejdsgiver?

Svar

  1. Ja
  1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger og dennes ægtefælle forlod i august 2005 Danmark permanent for at bosætte sig i udlandet og har boet i flere lande, senest i X-land.

Spørger har i samtlige år været ansat i udenlandske firmaer uden ansættelsesmæssig relation til Danmark. Spørger er beskæftiget inden for international shipping for en udenlandsk arbejdsgiver i X-land. 

Spørger har i samtlige år været fuldt skattepligtig i de anførte lande.

Ægtefællen har i samtlige år været medrejsende hustru uden arbejde og uden indkomst.

Spørger og dennes ægtefælle påtænker at investere i fast ejendom i Danmark, til personligt anvendelse og ikke med udlejning for øje. Ejendommen påtænkes brugt som midlertidig bopæl i de begrænsede perioder spørger og dennes ægtefælle opholder sig i Danmark.  

For nærværende er der ikke foretaget nogen dispositioner, da spørger vil afvente SKATs bindende tilsagn for at undgå skattemæssige komplikationer senere hen.

Der er ikke fra arbejdsgivers side nogen forventning om, at spørger står til rådighed for firmaet på permanent basis, når spørger afvikler sin ferie, og arbejdsgiver vil helst undgå at kontakte spørger, når spørger er ude af kontoret.

Når spørger går på ferie, vil spørgers operationelle opgaver altid blive uddelegeret til underordnede på spørgers hold i det omfang, de er i stand til at håndtere den pågældende opgave, og spørgers ledelsesmæssige opgaver vil blive uddelegeret til overordnede.

Enhver sag, der kræver spørgers involvering, vil først blive vurderet internt og kun i de tilfælde, hvor man har brug for spørgers specifikke ekspertise, og man ikke kan få assistance fra eksterne kilder, vil spørger blive kontaktet. Dette vil som oftest være i akut opståede situationer, som kræver øjeblikkelig handling.

Der er ikke fastlagt arbejdsdage for spørger under ophold i Danmark. Spørger vil kun tjekke e-mails i det tilfælde, at spørger bliver kontaktet i en akut opstået situation.

For en 30-dages periode vil spørger måske blive kontaktet 2-3 gange. Afklaring af en sådan akut-situation vil oftest afstedkomme 3-4 telefonopkald (afgivet/modtaget), som har karakter af information om hvilken retning, man skal gå med en bestemt sag, eller hvem man skal kontakte. Det kan også være for at bekræfte at den valgte løsning er den rette i den pågældende sag. En akutsituation kan også afstedkomme 5-8 e-mails (sendt/modtaget), med svar på løsningen af en akutsituation eller kontakt til eksterne partnere, der skal assistere i sagerne (forsikringsselskaber, inspektionsselskaber, lokale myndigheder).

Derudover vil der kunne være et enkelt møde med en leverandør, såfremt det er muligt uden at indvirke på spørgers ferieplanlægning.

Under ferie i Danmark er der ifølge spørger ikke tale om tilbagevendende arbejde. Hvis spørger udfører arbejde i Danmark, skyldes det uforudsete omstændigheder, der påkræver spørgers opmærksomhed i det tilfælde, at ingen andre i spørgers organisation er i stand til at give vejledning/råd til spørgers holdmedlemmer.

Spørgers udenlandske arbejdsgiver er ikke repræsenteret i Danmark, og som følge deraf vil spørger aldrig have hele arbejdsdage på et kontor i Danmark.

Spørger opholder sig normalt i Danmark i perioder af mellem 10-14 dage, og det sker normalt 2 gange om året - så alt i alt mellem 20-30 dage på et kalenderår.

Spørgers nuværende kontrakt giver ikke spørger mulighed for at opholde sig i Danmark i mere end 30 dage på ferie.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse at der ikke indtræder fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger bliver begrænset skattepligtig til Danmark ved køb af fast ejendom i Danmark.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler

1) personer, der har bopæl her i landet.

Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5

Pligt til at svare indkomstskat til staten påhviler endvidere personer, der ikke er omfattet af § 1, og dødsboer, der behandles i udlandet, jf. dødsboskattelovens § 1, stk. 3, for så vidt de pågældende personer eller dødsboer:

(...)

5) Ejer fast ejendom her i landet eller har indtægter af samme eller af her i landet oprettet familiefideikommis, jf. lov nr. 139 af 1. maj 1954 § 2, stk. 1, herunder kapital båndlagt i overensstemmelse med reglerne i § 4 i lov nr. 563 af 4. oktober 1919 eller i § 6 i lov nr. 139 af 1. maj 1954. Skattepligten omfatter endvidere fortjeneste ved afståelse af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven eller afskrivningslovens § 21.

Kildeskattelovens § 7, stk. 1

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Praksis

Den Juridiske Vejledning 2015-1, afsnit C.F.1.2.1

(...)

Regel

Personer er fuldt skattepligtige, når de har bopæl her i landet. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Bopæl

Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt, lægges der vægt på, om personen ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted her i landet.

Så det er både

 • de faktiske boligforhold og

 • den/de subjektive hensigter,

der har betydning for, om personen er fuldt skattepligtig her i landet efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Helårsbolig

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

(...)

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C.F.1.2.2

(...)

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold i Danmark. Se KSL § 7, stk. 1.

Det er denne regel, der afgør spørgsmålet om skattepligtens indtræden, når en person råder over en helårsbolig. Skattepligten indtræder således ikke kun fordi, den pågældende fx har de stærkeste personlige relationer til Danmark.

Efter bestemmelsen indtræder skattepligten ved en kombination af bopæl og ophold her i landet. I praksis er erhvervelse af bopæl som udgangspunkt ensbetydende med, at den pågældende eller dennes ægtefælle har købt eller lejet sig en bolig her i landet. Men den pågældende kan også have erhvervet bopæl her i landet ved at bo hos forældre mv.

(...)

Absolutte grænser for opholdets længde

Skattepligten indtræder ikke ved et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende". Se skd.1972.21.139.

Overstiger opholdets længde disse grænser, indtræder skattepligten på det tidspunkt, hvor personen tager ophold her. Se KSL § 7, stk. 1.

Ved beregning af opholdets varighed her i landet medregnes rejsedage ("brudte døgn") som hele dage.

Ophold under de 3 måneder, eller 180 dage, udløser efter praksis ikke skattepligt for personer, medmindre de udøver erhvervsmæssige aktiviteter her i landet. Se nedenfor.

Dette lægges til grund, hvor der er tale om personer, der anses for bosiddende i et andet land på grund af bopæl, familie, arbejde eller statsborgerskab. Her vil opholdene i Danmark naturligt have karakter af "ferie eller lignende".

(...)

Erhvervsmæssig beskæftigelse

Der skal foretages en konkret vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende.

Hvis personen varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Det gælder uanset om den pågældende udøver sit erhverv som fx lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller bestyrelsesmedlem.

I praksis er skattepligten indtrådt ved:

 • 4 ugers arbejde i sommerferieperioden hos en dansk arbejdsgiver. Se SKM2002.252.LR.

 • Første tjenesterejse i Danmark i forbindelse med en række planlagte/forventede tjenesterejser. Se SKM2006.41.SR.

 • Deltagelse i 4 årlige bestyrelsesmøder i et selskab. Se SKM2009.813.LSR.

 • Galleri fra sommerbolig. Se SKM2006.212.SR.

 • 80 årlige erhvervsbetingede overnatninger. Se TfS 1992, 198 LR.

Skattepligten indtræder på det tidspunkt, hvor den pågældende påbegynder sit arbejde. Se SKM2007.353.SR og SKM2006.41.SR.

Som udgangspunkt er enhver form for arbejde uforeneligt med "ferie eller lignende", men når arbejdet her i landet er udtryk for enkeltstående og sporadiske indtægtsgivende aktiviteter, medfører de ikke, at den fulde skattepligt indtræder, trods rådighed over en bolig her.

Eksempel

 • En model udførte 7 dagslange fotosessions inden for en 12 måneders periode. Se SKM2012.732.ØLR og Skatteministeriets kommentar SKM2013.316.DEP.

 • En operasangers afholdelse af et enkeltstående arrangement. Se TfS 1997, 590 LSR.

 • 14 dages forberedelse af undervisning af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz. Se SKM2002.252.LR.

 • Medhjælp (ulønnet) på søns minkfarm i nogle uger om året. Se TfS 1990, 163 LSR.

Enkeltstående arbejde

Egentligt arbejde under opholdet accepteres kun i ganske begrænset omfang. Som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR accepteres det, at en person, der har bopæl her i landet, udfører egentligt arbejde her i landet i maksimalt 10 dage inden for en 12 måneders periode. Overstiger arbejdets omfang denne grænse, indtræder skattepligten som hovedregel.

Bemærk

Under helt særlige omstændigheder kan arbejdsopgaver udført her i landet bevare deres enkeltstående karakter, selv om de tidsmæssigt udstrækker sig ud over 10 dage inden for en periode på 12 måneder. Dette vil forudsætte, at vedkommende normalt ikke udfører arbejde her i landet, at det er ekstraordinært, at arbejdet er udført her i landet, og at arbejdet ikke har nogen særlig tilknytning til Danmark.

Eksempel

I SKM2002.252.LR indtræder skattepligten ikke for en person, der anvender 14 dage af sin sommerferie til forberedelse af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz . Forberedelsen ansås at udgøre en så lille del af personens hovedbeskæftigelse, som var undervisning i Schweiz, at det ikke havde den fornødne karakter af regelmæssig, løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

Længden af den enkelte arbejdsdag er uden betydning, når blot arbejdet har karakter af egentlig erhvervsudøvelse. En person kan fx ikke i samme periode arbejde 14 halve dage, uden at skattepligten indtræder.

Enkeltstående møder tæller for en arbejdsdag, uanset mødets varighed.

Skattepligten indtræder dog, hvis aktiviteterne over en længere periode er udtryk for et fast mønster. Det gælder fx, når arbejdet sker som led i en jævnligt tilbagevendende varetagelse af arbejdsopgaver for en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver med løbende arbejdsmæssige aktiviteter i Danmark.

Egentlige hverv eller ansættelsesforhold, fx som bestyrelsesmedlem eller som ansat i udenlandsk virksomhed med danske kunder, hvor personen skal varetage kundekontakten med de danske kunder, indebærer et fast mønster, og kan ikke anses for et enkeltstående arbejde.

Se også SKM2009.813.LSR og SKM2006.41.SR.

I SKM2009.813.LSR, ville en person under de konkrete omstændigheder blive anset for fuldt skattepligtig, hvis han lejede en lejlighed i Danmark og deltog i 4 bestyrelsesmøder i et selskab, som et af ham helejet holdingselskab var medejer af. Deltagelsen i bestyrelsesmøderne ansås for løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

I SKM2006.41.SR blev en person, der havde bopæl til rådighed i Danmark, anset for fuldt skattepligtig fra det tidspunkt, hvor han foretog sin første tjenesterejse til Danmark i forbindelse med en række planlagte/forventede tjenesterejser, idet han på dette tidspunkt havde taget ophold i Danmark.

Bemærk

Grænsen for egentligt arbejde på 10 dage inden for en 12 måneders periode gælder ikke, hvis den pågældende persons arbejde - i forhold til dennes øvrige arbejdssituation - specifikt eller i særlig grad retter sig mod Danmark.

Eksempel

En operasangerindes enkeltstående koncertarrangementer her i landet retter sig ikke specifikt mod Danmark, hvis den pågældende er fast engageret i et andet land eller i øvrigt har koncertarrangementer i mange lande.

Arbejdet skal direkte eller indirekte have økonomisk betydning for den pågældende. Hvis det pågældende arbejde er uegennyttigt, ulønnet eller på anden måde helt uden økonomisk betydning for den pågældende person, vil arbejdet ikke føre til indtræden af skattepligt efter KSL § 7, stk. 1.

Eksempel

Hvis den pågældende under sit ophold her i landet fx udfører ulønnet arbejde for en almen velgørende forening, fx deltager i en indsamling, vil dette ikke i sig selv føre til indtræden af skattepligt.

Se også

Se også TfS 1990, 163 LSR, hvor en far var ulønnet medhjælp på søns minkfarm i nogle uger om året.

Besvarelse af e-mails og lignende

Skattepligten indtræder ikke, hvis personen under sin ferie eller i forbindelse med weekender kun besvarer sporadiske telefonopkald, e-mails og SMS, der vedrører arbejde, hvis formålet med opholdet her i landet i øvrigt er ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn.

Omvendt må de arbejdsrelaterede aktiviteter ikke have karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv. Skattepligten indtræder, hvis den pågældende indretter sig efter at skulle arbejde under længere ophold, fordi længden af opholdet sammenholdt med den arbejdsmæssige aktivitet fører til, at opholdet her i landet ikke længere kan anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Se også

Se også SKM2014.158.LSR, hvor skattepligten ikke ville genindtræde for en person, der var flyttet til Kina, hvis den pågældende som direktionsmedlem og chief operating manager og general manager for et udenlandsk selskab deltog i bestyrelsesmøde i et dansk selskab af en dags varighed under sit ophold i Danmark.

Hvis opholdets længde overstiger, hvad der normalt anses for ferie, og den pågældende samtidig under sit ophold står til rådighed for sit arbejde, og som følge heraf udfører arbejdsrelaterede opgaver, kan opholdet ikke længere anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. De almindeligt gældende grænser for ophold her i landet gælder ikke, når den pågældende kombinerer opholdet med udøvelse af erhverv. Det gælder også, selvom arbejdet forsøges begrænset til det mest nødvendige.

Eksempel

Skatterådet fandt, at skattepligten indtrådte, selvom den pågældende i videst muligt omfang begrænsede sit arbejde under sit ophold her i landet. Det fremgik af sagen, at det væsentligste formål med opholdet i Danmark var ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn mv., men det kunne ikke afvises, at personen under sine ophold kunne blive nødt til at svare på telefoner, svare på e-mails mv.

Skatterådet kom frem til, at skattepligten ville indtræde, fordi den pågældende spurgte til en meget lang periode (op til 3 måneder uafbrudt eller 180 dage sammenlagt). Kombinationen af opholdets længde og karakter førte til, at opholdet konkret ikke kunne anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets afgørelse. Se SKM2012.311.LSR.

SKM2015.393.SR

Skatterådet bekræfter, at der ikke indtræder fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1 ved køb af ejerlejlighed i København, da spørgers ophold efter det oplyste ikke overstiger den tidsmæssige grænse for, hvad der efter praksis anses for kortvarige ophold på grund af ferie og lignende. Skattepligten indtræder ikke, hvis spørger under sin ferie eller i forbindelse med weekender kun besvarer sporadiske telefonophold, e-mails og SMS, der vedrører arbejde, når formålet med opholdet her i landet i øvrigt er ferie og lignende.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der ikke indtræder fuld skattepligt for spørger efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1, hvis spørger under ophold i Danmark påtænker at udføre arbejde, der efter rådets vurdering har karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv.

SKM2015.329.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers udførelse af erhvervsmæssige aktiviteter under ophold i Danmark, ikke vil medføre indtræden af fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf., § 7, stk. 1.

Det er i sagen oplyst, at spørger har en helårsbolig til rådighed i Danmark, hvor ægtefællen har boet i en længere årrække. Spørger anses derfor at have bopæl her i landet efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Skatterådet finder ikke at spørgers ophold i Danmark har det fornødne præg af "ferie og lignende", som anført i kildeskattelovens § 7, stk. 1. Som sagen er oplyst, finder Skatterådet ikke at der er tale om arbejde af enkeltstående karakter, men derimod om påregneligt egentligt arbejde, som har karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv.

SKM2015.290.SR

Skatterådet kunne i denne sag bekræfte, at spørger under weekend- og ferieophold har mulighed for sporadisk og i begrænset omfang at anvende telefon og e-mail i erhvervsmæssig øjemed uden at dette løser fuld skattepligt.

SKM2015.273.SR

Skatterådet bekræftede, at Person A (spørger 1) og Person B (spørger 2) ikke blev fuldt skattepligtige til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, når spørger 1 erhvervede en lejlighed uden bopælspligt i A-by. Spørger 1 ville opholde sig maksimalt 85 dage og spørger 2 under 85 dage over en 12 måneders periode. Ved svaret på spørgsmål 1 lagde Skatterådet til grund, at der ikke blev udført arbejde under ophold i Danmark. Skatterådet bekræftede endvidere, at spørger 2 ikke blev fuldt skattepligtig til Danmark, efter kildeskattelovens § 1, stk. 1 nr. 1, jf. § 7, stk. 1, hvis han under weekend- og ferieophold i Danmark besvarede sporadiske telefonopkald, mails og SMS'er. Skatterådet lagde til grund, at opholdene fordelte sig som beskrevet og, at der med "sporadisk" mentes, at det ikke var påregneligt, at spørger 1 skulle besvare telefonopkald, mails og SMS'er under opholdene. Spørger 2's ophold i Danmark udgjorde dermed kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende. Endelig bekræftede Skatterådet, at spørger 1 blev begrænset skattepligtig vedrørende fast ejendom i Danmark, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5.

SKM2015.181.SR

Skatterådet bekræfter, at spørger ikke bliver fuldt skattepligtig ved ophold i Danmark. Spørger bor og arbejder til daglig i England som direktør. Spørger pendler mellem England og Danmark 3 weekender om måneden. Opholdene vil ikke overstige de absolutte grænser, og spørger udfører ikke arbejde under opholdende. Dog vil spørger i få tilfælde sporadisk besvare enkeltstående mails eller telefonopkald som vedrører emner af uopsættelig karakter, på samme måde som enhver ledende medarbejder undertiden forventes at gøre i løbet af enkelte weekends eller ferier, selvom virksomheden i øvrigt er lukket.

SKM2015.114.SR

Spørger bliver ikke fuldt skattepligtig til Danmark ved ophold her, enten på hotel eller i en leje- eller ejerbolig i 6 dage hver anden uge. Spørgers ophold i Danmark er udelukkende begrundet i samvær med hans børn i 6 dage hver anden uge. Spørger forventer ikke at skulle udføre arbejde når han er i Danmark. Dog kan sporadisk arbejde forekomme ved få af opholdene.

SKM.2015.52.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger kan købe bolig i Danmark med eller uden bopælspligt, uden at spørger bliver fuldt skattepligtig.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at spørger må opholde sig i denne bolig i ferier, så længe varigheden af opholdene ikke er på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder, uden at spørger bliver fuldt skattepligtig.

SKM2015.28.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger ikke bliver omfattet af fuld skattepligt til Danmark. Spørger har rådighed over helårsbolig i Danmark og anses derfor at have bopæl efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Da spørger påtænker at arbejde 80-90 dage inden for en 12 måneders periode fordelt over flere perioder er det SKATs vurdering, at spørgers ophold i Danmark ikke har det fornødne præg af "ferie og lignende" som anført i kildeskattelovens § 7, stk. 1. SKAT henser til, at spørgers arbejde i Danmark ikke kan anses for enkeltstående og sporadiske aktiviteter, som er forenelige med opholdsreglen i kildeskattelovens § 7, stk. 1. SKAT lægger vægt på, at arbejdets omfang væsentligt overstiger det antal dage, der efter praksis kan accepteres, og at arbejdet udføres som en del af spørgers løbende ansættelse i og ejerskab af X virksomhed.

SKM2014.497.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger alene ville være begrænset skattepligtig her til landet i tre forskellige situationer. Begrundelsen herfor var, at spørgeren, som havde bolig til rådighed her i landet, hvor hans hustru og børn boede, siden 5. juli 2012 i sin egenskab af bestyrelsesformand havde deltaget i bestyrelsesmøder her i landet i et omfang svarende til 6 bestyrelsesmøder årligt, i alt 12 møder. Den fulde skattepligt var således indtrådt for spørger den 5. juli 2012 som følge af bestyrelsesarbejdet

SKM2014.339.SR

Skatterådet kan bekræfte, at spørgers deltagelse i bestyrelsesarbejde ca. 7 - 10 gange årligt i et dansk selskab, ikke vil medføre fuld skattepligt til Danmark, uagtet at han har rådighed over et sommerhus i Danmark. Spørger har ikke rådighed over en helårsbolig i Danmark

SKM2014.158.LSR

Skattepligt for en person, der var fraflyttet til Kina, ville ikke genindtræde, hvis han som COO/ansvarlig deltog i møde i Danmark af en dags varighed

SKM2002.252.LR

Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked bl.a. truffet afgørelse om, at en forespørgerbosiddende i Schweiz under nærmere beskrevne omstændigheder ville blive fuldt skattepligtig til Danmark, såfremt vedkommende erhvervede en helårsbolig i Danmark og samtidig en måned om sommeren tog arbejde i Danmark for en dansk arbejdsgiver. Vedkommende ville dog fortsat være at betragte som hjemmehørende i Schweiz i henhold til artikel 4 i den dansk-schweiziske dobbeltbeskatningsoverenskomst, også selv om den skattepligtige tilmeldte sig folkeregisteret i Danmark.

SKM2006.41.SR

A, som har bopæl til rådighed i Danmark, blev anset for fuldt skattepligtig fra det tidspunkt, hvor han foretog sin første tjenesterejse til Danmark, idet han på dette tidspunkt havde taget ophold i Danmark. Skatterådet fandt endvidere, at han er skattemæssigt hjemmehørende i X-land i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen, indtil han flytter til Danmark.

SKM2009.813.LSR

Klager opgav sin fulde skattepligt til Danmark ved fraflytning i 2006. Den fulde skattepligt blev anset for indtrådt såfremt klager lejede en lejlighed i Danmark og deltog i 4 bestyrelsesmøder i et selskab, som et af ham helejet holdingselskab er medejer af. Deltagelsen i bestyrelsesmøderne ansås for løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

SKM2006.212.SR

En kunstner spurgte, om hun ville få fast driftssted, såfremt hun drev galleri fra sin sommerbolig i Danmark. Skatterådet svarede, at spørgerens fulde skattepligt ville genindtræde ved ophold i forbindelse med varetagelse af indtægtserhvervelse fra galleriet. Galleriet ville udgøre et fast driftssted for spørgeren under forudsætning af, at hun kunne anses for hjemmehørende i Schweiz samt at galleriet blev drevet erhvervsmæssigt.

TfS 1992, 198 LR

En dansk statsborger, der med sin familie boede og havde ansættelse i England påtænkte at erhverve en ejerlejlighed i Danmark. Denne skulle anvendes under forretningsrejser til Danmark og til ophold som til møder mv. Desuden skulle den anvendes til feriebolig for ham og familien og til bolig for børnene under en eventuel videreuddannelse i Danmark. Ligningsrådet fandt, at anvendelse af boligen i forbindelse med arbejdsmæssige aktiviteter, der var af løbende og regelmæssig karakter, bevirkede, at opholdene her i landet ikke kunne anses for at have feriemæssig karakter. Den pågældende ville derfor blive fuldt skattepligtig her, selvom opholdene her ville være kortvarige.

SKM2012.732.ØLR

Landsretten fandt ikke, at T1s erhvervsopgaver i sig selv kunne begrunde fuld skattepligt til Danmark. Landsretten fandt det ikke bevist, at T1 havde opholdt sig i Danmark mere end 180 dage om året i årene 2001-2003 og T1 fandtes derfor ikke at have taget ophold i Danmark i kildeskattelovens § 7´s forstand før 2004.

TfS 1997, 590 LSR

En operasanger, bosat i udlandet, blev ikke fuldt skattepligtig som følge af et enkeltstående arrangement, uanset at den pågældende var ejer af en helårsbolig her i landet.

SKM2002.252.LR

Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked bl.a. truffet afgørelse om, at en forespørgerbosiddende i Schweiz under nærmere beskrevne omstændigheder ville blive fuldt skattepligtig til Danmark, såfremt vedkommende erhvervede en helårsbolig i Danmark og samtidig en måned om sommeren tog arbejde i Danmark for en dansk arbejdsgiver. Vedkommende ville dog fortsat være at betragte som hjemmehørende i Schweiz i henhold til artikel 4 i den dansk-schweiziske dobbeltbeskatningsoverenskomst, også selv om den skattepligtige tilmeldte sig folkeregisteret i Danmark.

TfS 1990, 163 LSR

En skatteyder og hans hustru flyttede i 1980 til England, hvor de erhvervede en bolig og blev fuldt skattepligtige til England. Skatteyderen købte også et sommerhus i Spanien. Før udrejsen havde skatteyderen købt et sommerhus i nærheden af sin minkfarm, som han uopsigeligt bortforpagtede til sin søn. Under senere ophold i Danmark har ægtefællerne boet i sommerhuset, og skatteyderen har under ophold her deltaget aktivt i virksomhedens drift i travle perioder. Efter en samlet bedømmelse af omstændighederne, herunder at sommerhuset i Danmark ikke var godkendt til helårsbeboelse og ikke var usædvanligt med hensyn til pris og størrelse, var der ikke grundlag for at anse bopælen her i landet for bevaret.

Begrundelse

Der foreligger fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, for personer, der har bopæl her i landet.

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

Det er oplyst, at spørger påtænker at erhverve en helårsbolig i Danmark til eget brug. Spørger får således rådighed over en helårsbolig. Spørger anses derfor for at have bopæl her i landet jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, når denne erhverver lejligheden i København. Det har ingen betydning for denne vurdering, at der ikke er bopælspligt og at lejligheden alene anvendes til ferie.

Fuld skattepligt indtræder dog ikke ubetinget ved enhver erhvervelse af bopæl her i landet. For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold i Danmark. Se KSL § 7, stk. 1.

Vedrørende spørgsmål 1 er det oplyst, at det skal lægges til grund at spørger ikke udfører arbejde i Danmark og at spørger ikke opholder sig i Danmark mere end 20-30 dage på et kalenderår.

Det er SKATs vurdering, at spørgers ophold i Danmark har det fornødne præg af "ferie og lignende" som anført i kildeskattelovens § 7, stk. 1, og at den fulde skattepligt derfor ikke indtræder ved køb af lejlighed i Danmark. Spørger bliver dermed alene begrænset skattepligtig til Danmark ved køb af fast ejendom i Danmark efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at der ikke indtræder fuld skattepligt til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1, ved spørgers køb af ejerlejlighed i København, hvis der udføres arbejde for udenlandsk arbejdsgiver i akutsituationer under ferieophold i Danmark.

Lovgrundlag

Se under spørgsmål 1.

Praksis

Se under spørgsmål 1.

Begrundelse

Der foreligger fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, for personer, der har bopæl her i landet.

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

Det er oplyst, at spørger påtænker at erhverve helårsbolig i Danmark til eget brug. Spørger får således rådighed over en helårsbolig. Spørger anses derfor for at have bopæl her i landet jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, når denne erhverver lejligheden i København. Det har ingen betydning for denne vurdering, at boligen alene anvendes til ferie.

Fuld skattepligt indtræder dog ikke ubetinget ved enhver erhvervelse af bopæl her i landet. For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold i Danmark. Se KSL § 7, stk. 1.

Ifølge praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder, ikke for kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Om spørgers arbejde er det oplyst, at spørger er ansat i et udenlandsk firma, der ikke er repræsenteret i Danmark. Spørger påtænker at opholde sig i Danmark ca. 2 gange om året i alt mellem 20 og 30 dage. Der er ikke fastlagt arbejdsdage i Danmark. Der er ikke fra arbejdsgivers side nogen forventning om, at spørger står til rådighed for firmaet når spørger afvikler sin ferie, og arbejdsgiver vil helst undgå at kontakte spørger, når spørger er på ferie. Arbejdsgiveren uddelegerer spørgers opgaver, herunder ledelsesmæssige opgaver, under ferie. Spørger vil kun tjekke e-mails i det tilfælde, at spørger bliver kontaktet i en akut opstået situation. Akut opståede situationer kan afstedkomme telefonopkald og mails.

Spørger har oplyst at han ikke vil opholde sig i Danmark over 180 dage fordelt på flere perioder i nogen 12-måneders periode, og ikke på noget tidspunkt over 3 måneder i træk. Spørger vil således efter det oplyste ikke overstige den tidsmæssige grænse for, hvad der efter praksis anses for kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Det er herefter alene spørgsmålet, om spørgers ophold her i landet har den fornødne karakter af ferie eller lignende.

Som sagen er oplyst, finder SKAT, at der ikke indtræder fuld skattepligt for spørger efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, da spørgers ophold i Danmark kan anses for ophold, der er forenelige med opholdsreglen i kildeskattelovens § 7, stk. 1.

SKAT lægger vægt på, at spørgers arbejde i Danmark er oplyst som enkeltstående og sporadiske aktiviteter. Der er tale om akutte situationer, der ikke er påregnelige og arbejdet følger ikke et fast mønster. Som det er oplyst, vil arbejdsgiveren som udgangspunkt holde spørger fri for arbejde og kun i akutsituationer vil spørger blive kontaktet. Ikke for selv at udføre konkret arbejde, men for at allokere løsninger/andre personer, der kan udføre det konkrete arbejde.

Ud over de beskrevne "akutsituationer" er det oplyst, at spørger i forbindelse med sine ferieophold i Danmark evt. vil deltage i et enkelt møde med en leverandør, såfremt det er muligt uden at indvirke på spørgers ferieplanlægning.

Som det fremgår af Den juridiske vejledning afsnit C.F.1.2.2 accepteres egentligt arbejde under opholdet kun i ganske begrænset omfang. Som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR accepteres det, at en person, der har bopæl her i landet, udfører egentligt arbejde her i landet i maksimalt 10 dage inden for en 12 måneders periode.

SKAT lægger til grund, at der er tale om leverandørmøder af en dags varighed, der bliver aftalt fra "gang til gang" i forbindelse med spørgers to årlige ferieophold. Der er dermed ikke tale om faste tilbagevendende leverandørmøder og antallet af møder holdes indenfor ovennævnte praksis for arbejde af enkeltstående karakter.

Under disse omstændigheder og som sagen i øvrigt er oplyst, finder SKAT at der ikke er tale om arbejde af tilbagevendende karakter, og at der ikke er tale om egentligt arbejde, som har karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv.

Det er derfor SKATs vurdering, at spørgers ophold i Danmark har det fornødne præg af "ferie og lignende" som anført i kildeskattelovens § 7, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse 

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.