Dato for udgivelse
12 Feb 2015 13:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Jan 2015 13:08
SKM-nummer
SKM2015.114.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-4533050
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst
Emneord
Skattepligt - tilflytning - bopæl - ophold
Resumé

Spørger bliver ikke fuldt skattepligtig til Danmark ved ophold her, enten på hotel eller i en leje- eller ejerbolig i 6 dage hver anden uge. Spørgers ophold i Danmark er udelukkende begrundet i samvær med hans børn i 6 dage hver anden uge. Spørger forventer ikke at skulle udføre arbejde når han er i Danmark. Dog kan sporadisk arbejde forekomme ved få af opholdende.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1.
Kildeskatteloven § 7, stk. 1.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1
Kildeskatteloven § 7, stk. 1.

 

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit C.F.1.2.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit C.F.1.2.2.

Spørgsmål

 1. Kan SKAT bekræfte, at spørger bliver fuldt skattepligtig til Danmark, når han opholder sig i Danmark på hotel i 6 dage hver anden uge som beskrevet?
 2. Kan SKAT bekræfte, at spørger bliver fuldt skattepligtig til Danmark, når han opholder sig i Danmark i en leje-eller ejerbolig i 6 dage hver anden uge som beskrevet?

Svar

 1. Nej
 2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er flyttet fra Danmark den 5. august 2014 efter at have været fuldt skattepligtig til Danmark i 13 måneder forinden. Før det, har spørger været bosat i udlandet siden 1992, heraf 7 år med sin hustru og børn. 

Spørger har tilbage i 2011 anskaffet en lejlighed i Danmark som har været lejet ud til spørgers forældre siden anskaffelsen. Af lejekontrakten fremgår det, at da udlejer er bosat i udlandet, er det aftalt at lejekontrakten er uopsigelig i mindst 3 år løbende fra både udlejer og lejers side, det vil sige, at der skal gives 3 års varsel.

Statsforvaltningen har den 4. september 2014 formelt bevilliget spørger og hans hustru skilsmisse. Hustru og spørger har delt boet og er blevet enige om fælles forældremyndighed over de fælles børn.

På baggrund af ægteskabets opløsning, bodelingen, lejekontrakten for så vidt angår lejligheden i Danmark, samt spørgers fraflytning til udlandet, forudsættes det i nærværende bindende svar, at spørgers fulde skattepligt til Danmark er ophørt ved fraflytningen til udlandet. 

Spørger har samværsret med børnene 5 dage hver anden uge, altså en såkaldt 9:5 ordning, hvor spørger er sammen med børnene fra onsdag eftermiddag til mandag morgen, samt halvdelen af alle skoleferier.

Som udgangspunkt vil spørger under samværet med børnene opholde sig i Danmark. Han forventer at rejse til Danmark onsdag og rejse fra Danmark igen mandag. Når børnene har skoleferie, vil ophold foregå i Danmark, men også rejser til udlandet vil forekomme.

Spørger vil ikke opholde sig i Danmark i mere end 180 dage om året, og ikke på noget tidspunkt 3 måneder i sammenhæng.

I forbindelse med opholdende i Danmark, vil spørger enten bo på et hotelværelse eller i en hotellejlighed, som lejes fra gang til gang. En anden mulighed vil være, at spørger erhverver sig en bolig i Danmark uden bopælspligt, enten leje- eller ejerbolig.

Spørger vil ikke udføre erhvervsmæssige opgaver i Danmark, da han udelukkende er i landet for at være sammen med sine børn. Det kan dog muligvis forekomme, at han sporadisk, men ikke ofte, vil svare kort på få haste-mails eller telefonsamtaler.

Forespurgt om en nærmere beskrivelse af det arbejde spørger udfører i sin dagligdag i X-land, herunder hvilke selskaber spørger har arbejdsmæssig eller investeringsmæssig tilknytning til, svarer spørger, at han er finansiel investeringsrådgiver for to investeringsselskaber, der begge er registreret i Y-land, hvorfor spørger ikke betaler skat i X-land.

Spørger har tidligere arbejdet tæt sammen med familien bag disse to selskaber og da denne familie er bosat i X-land, har han igen mulighed for, at arbejde tæt sammen med dem. Spørger er hyret som konsulent af de to selskaber.

Derudover sidder spørger i bestyrelsen for investeringsselskaberne V og LV, som begge er norske. Spørger deltager derfor i 4 - 6 møder om året i Norge.

Endvidere investerer og plejer spørger, i X-land, sin private formue, som primært består af langsigtede minoritets investeringer i noterede globale aktier og obligationer.

Spørger har unoterede investeringer øvrige lande, samt optioner til at investere i LLC. 

I Danmark ejer spørger C ApS samt CH ApS. I forbindelse med flytningen til X-land udtrådte spørger af direktion og bestyrelse for disse selskaber.

Spørger oplyser, at han ikke udfører erhvervsmæssige aktiviteter eller konsulentopgaver for hvervgivere i Danmark.

Forespurgt om en nærmere beskrivelse af det arbejde spørger forventer at udføre når han er i Danmark, herunder hvor ofte dette arbejde forventes at forekomme, samt i hvilken forbindelse, oplyser spørger, at når han rejser til og opholder sig i Danmark, er det udelukkende for at være sammen med sine børn. Han vil derfor ikke komme til at udføre erhvervsmæssige aktiviteter.

Dog kan spørger ikke udelukke, at han i Danmark bliver nødt til, sporadisk, at besvare enkeltstående hastende telefonopkald eller e-mails, men han ønsker og forventer at holde fri, når han er i Danmark for at have tid med sine børn. Det forudsættes derfor i nærværende bindene svar, at spørger ved hovedparten af opholdende i Danmark ikke udfører sporadisk arbejde. 

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålene begge skal besvares med nej.

Spørger oplyser som begrundelse til spørgsmål 1, at han under sine ophold i Danmark som udgangspunkt vil bo på hotel, enten et almindeligt hotelværelse eller en hotellejlighed. Disse vil blive lejet fra gang til gang og det vil derfor ikke være det samme værelse han opholder sig i.

Ved at leje forskellige hotelværelser eller hotellejligheder på dagsbasis, er det spørgers opfattelse, at han ikke har bopæl til rådighed i Danmark. Da spørger samtidig ikke opholder sig i Danmark i mere end 180 dage i enhver 12 måneders periode er hans fulde danske skattepligt derfor ikke indtrådt.

Spørger begrunder spørgsmål 2 med, at han, for at give sine børn faste rammer, overvejer at erhverve en lejebolig eller en ejerbolig i Danmark uden bopælspligt.

Ved at erhverve en bolig i Danmark (uden bopælspligt) er det spørgers opfattelse, at han har en bopæl til rådighed i Danmark, men da hans ophold vil have karakter af "ferie eller lignende" har spørger ikke "taget ophold" i Danmark, og hans fulde danske skattepligt er derfor ikke indtrådt.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Kan SKAT bekræfte, at spørger bliver omfattet af fuld skattepligt til Danmark, når han opholder sig i Danmark på hotel i 6 dage hver anden uge som beskrevet?

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler personer, der har bopæl her i landet.

Kildeskattelovens § 7, stk. 1.

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, stk. 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Praksis

SKATs juridiske vejledning afsnit C.F.1.2.1 om hvornår der er rådighed over en bolig i Danmark

(...)

Rådighed over helårsbolig forudsætter en rådighed af en vis tidsmæssig udstrækning.

Er en persons rådighed ganske kortvarig, fx under 1-2 måneder, vil den pågældende efter omstændighederne ikke anses for at have erhvervet bopæl her i landet. Afgørelsen heraf vil bero på en vurdering af de konkrete omstændigheder.

Det kan ved kortere ophold også få betydning, om den pågældende selv har erhvervet personlig ret til boligen, eller om denne er blevet stillet til rådighed af arbejdsgiveren.

Spørgsmålet om rådighed over bolig har særlig betydning, når personer, der er bosiddende i udlandet, opholder sig her i mindre end 6 måneder, og dermed ikke er omfattet af den fulde skattepligt efter KSL § 1, stk. 1, nr. 2.

Udenlandske medarbejdere, der under et trænings- og uddannelsesophold selv lejer en lejlighed, vil få bopæl i Danmark, hvis opholdet ikke er kortvarigt (1-2 måneder).

Hvis lejligheden derimod bliver stillet til rådighed af arbejdsgiveren, kan personen efter omstændighederne ikke anses for at have erhvervet bopæl her i landet. I sådanne tilfælde vil det dog være en forudsætning, at medarbejderen har bevaret sin bopæl i hjemlandet, at opholdet er under 6 måneder, at medarbejderen efter endt ophold tager tilbage til hjemlandet og at medarbejderen ikke tager sin familie med til Danmark. Tilsvarende vil en hotellejlighed eller et fast hotelværelse mv., der midlertidigt stilles til rådighed af arbejdsgiveren ikke statuere bopæl her i landet. Se SKM2011.368.SR.

Tilsvarende gælder efter omstændighederne også, hvis rådigheden over boligen ikke gælder hele året.

SKATs juridiske vejledning afsnit C.F.1.2.2 om hvornår der er bopæl i Danmark

(...)

Efter bestemmelsen indtræder skattepligten ved en kombination af bopæl og ophold her i landet. I praksis er erhvervelse af bopæl som udgangspunkt ensbetydende med, at den pågældende eller dennes ægtefælle har købt eller lejet sig en bolig her i landet. Men den pågældende kan også have erhvervet bopæl her i landet ved at bo hos forældre mv.

Bopæl erhverves ved køb eller leje af helårsbolig, men som udgangspunkt ikke ved køb eller leje af et sommerhus.  Hvis personen eller dennes ægtefælle benytter sommerhuset som helårsbolig, behandles sommerhuset på samme måde som en helårsbolig. Det samme gælder benyttelsen af andre boligformer. (...)

SKM2011.368.SR

Skatterådet tog stilling til, hvornår en række forskellige boligformer kunne statuere bolig for udenlandsk arbejdskraft, der midlertidigt arbejdede i Danmark (trænings- og uddannelsesophold). Medarbejdere, der under trænings- og uddannelsesopholdet selv lejede en lejlighed ville få bopæl i Danmark. Medarbejderne fik dermed helårsbolig til rådighed, og boligen ville i forbindelse med ophold kunne statuere bopæl. Var lejeperioden ikke ganske kort (1-2 måneder) ville medarbejderen blive anset for at have erhvervet bopæl her i landet. Hvis lejligheden derimod blev stillet til rådighed af arbejdsgiveren kunne den pågældende efter omstændighederne ikke anses for at have erhvervet bopæl her i landet. Ved besvarelsen blev det lagt til grund at medarbejderen bevarede sin bopæl i hjemlandet, at der var tale om et ophold under 6 måneder, at personen efter endt ophold i Danmark tager tilbage til hjemlandet, og at medarbejderen ikke tager sin familie med til Danmark under sit ophold. Boligen blev i dette tilfælde anset som et led i den midlertidige indstationering. Tilsvarende ville en hotellejlighed og fast hotelværelse, der blev stillet til rådighed af arbejdsgiveren, ikke statuere bopæl her i landet.

Begrundelse

Der foreligger fuld skattepligt for personer der har bopæl her i landet, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Ved afgørelsen af, om betingelsen for bopæl er opfyldt, lægges der vægt på, om den pågældende ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted her i landet.

I praksis vil statuering af bopæl efter kildeskattelovens bestemmelser være afhængig af, om den pågældende person har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse til at statuere bopæl.

Ifølge kildeskattelovens § 7, stk. 1, indtræder der fuld skattepligt for en person der både erhverver bopæl og tager ophold her i landet. Det skal således i første omgang slås fast om personen har taget bopæl i Danmark.

Som det følger af SKATs Juridiske Vejledning, afsnit C.F.1.2.1, vil rådighed over helårsbolig, forudsætte en rådighed af en vis tidsmæssig udstrækning.

Er en persons rådighed ganske kortvarig, fx under 1-2 måneder, vil den pågældende efter omstændighederne ikke anses for at have erhvervet bopæl her i landet.

Videre følger det af SKATs Juridiske Vejledning, afsnit C.F.1.2.2, at erhvervelse af bopæl som udgangspunkt er ensbetydende med, at den pågældende har købt eller lejet sig en bolig her i landet.

Det er oplyst, at spørger under sine ophold i Danmark i forbindelse med samværet med børnene, vil leje sig ind på et hotelværelse eller i en hotellejlighed fra gang til gang. 

Allerede fordi spørger ikke anskaffer en bolig af mere permanent karakter, men blot lejer et hotelværelse eller en hotellejlighed fra gang til gang, er det SKATs vurdering, at spørger ikke har erhvervet bolig i Danmark, jf. kildeskattelovens § 1,stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1. 

Der indtræder derfor ikke fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 7, stk. 1, ved spørgers ophold i Danmark når han under opholdende udelukkende lejer et hotelværelse eller en hotellejlighed fra gang tilgang.

Det forudsættes ved besvarelsen af spørgsmålet, at spørgers fulde skattepligt til Danmark er ophørt med hans fraflytning til udlandet. Der er ved forudsætningen henset til, at spørger er blevet skilt fra sin hustru ved meddelelse fra Statsforvaltningen, samt at der er foretaget bodeling. Spørger har således efter fraflytningen ikke rådighed over en helårsbolig i Danmark.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Spørgsmål 2

Kan SKAT bekræfte, at spørger bliver omfattet af fuld skattepligt til Danmark, når han opholder sig i Danmark i en leje- eller ejerbolig i 6 dage hver anden uge som beskrevet?

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Praksis

Se spørgsmål 1.

SKATs juridiske vejledning afsnit C.F.1.2.2 om erhvervsmæssig beskæftigelse.

(...)

Der skal foretages en konkret vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende.

Hvis personen varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Det gælder uanset om den pågældende udøver sit erhverv som fx lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller bestyrelsesmedlem.

I praksis er skattepligten indtrådt ved:

 • 4 ugers arbejde i sommerferieperioden hos en dansk arbejdsgiver. Se SKM2002.252.LR.

 • Første tjenesterejse i Danmark i forbindelse med en række planlagte/forventede tjenesterejser. Se SKM2006.41.SR.

 • Deltagelse i 4 årlige bestyrelsesmøder i et selskab. Se SKM2009.813.LSR.

 • Galleri fra sommerbolig. Se SKM2006.212.SR.

 • 80 årlige erhvervsbetingede overnatninger. Se TfS 1992, 198 LR.

 • Skattepligten indtræder på det tidspunkt, hvor den pågældende påbegynder sit arbejde. Se SKM2007.353.SR og SKM2006.41.SR.

Som udgangspunkt er enhver form for arbejde uforeneligt med "ferie eller lignende", men når arbejdet her i landet er udtryk for enkeltstående og sporadiske indtægtsindtægtsgivende aktiviteter, medfører de ikke, at den fulde skattepligt indtræder, trods rådighed over en bolig her. 

Eksempel

 • En model udførte 7 dagslange fotosessions inden for en 12 måneders periode. Se SKM2012.732.ØLR og Skatteministeriets kommentar SKM2013.316.DEP.

 • En operasangers afholdelse af et enkeltstående arrangement. Se TfS 1997, 590 LSR.

 • 14 dages forberedelse af undervisning af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz. Se SKM2002.252.LR.

 • Medhjælp (ulønnet) på søns minkfarm i nogle uger om året. Se TfS 1990, 163 LSR.

Enkeltstående arbejde

Egentligt arbejde under opholdet accepteres kun i ganske begrænset omfang. Som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR accepteres det, at en person, der har bopæl her i landet, udfører egentligt arbejde her i landet i maksimalt 10 dage inden for en 12 måneders periode. Overstiger arbejdets omfang denne grænse, indtræder skattepligten som hovedregel. (...)

SKM2014.38.SR

Spørger ville blive omfattet af fuld skattepligt som følge af, at spørger anskaffer en bolig og tager fast arbejde i Danmark. Skatterådet kunne ligeledes bekræfte, at spørgers ægtefælle bliver omfattet af fuld skattepligt til Danmark, når ægtefællen har bolig til rådighed og udfører arbejde i Danmark.

Begrundelse

Ifølge kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, foreligger der fuld skattepligt for personer, der har bopæl her i landet.

I praksis vil statuering af bopæl i henhold til kildeskattelovens bestemmelser være afhængig af, om den pågældende person har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig tilstrækkelig betingelse til at statuere bopæl.

SKAT lægger ud fra det oplyste til grund, at den omtalte leje- eller ejerbolig udgør en helårsbolig, der er til rådighed for spørger.

Fuld skattepligt indtræder dog ikke ubetinget ved enhver erhvervelse af bopæl her i landet, idet kildeskattelovens § 7, stk. 1, fastslår, at personer, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at have ophold her, først bliver fuldt skattepligtige, når de tager ophold er i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Ifølge praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder, ikke for kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

SKAT lægger til grund, at spørgers samlede ophold vil udgøre mindre end 180 dage inden for 12 måneder og samlede ophold på 3 måneder i træk.

Det er herefter spørgsmålet, om spørgers ophold her i landet har den fornødne karakter af ferie eller lignende.

Praksis er forholdsvis restriktiv med hensyn til, hvad der kan betragtes som "ferie eller lignende", idet alle former for arbejde som udgangspunkt må anses for uforeneligt med "ferie eller lignende". Der henvises til den ovenfor anførte praksis, hvor der statueres skattepligt på grund af arbejde.

Af SKATs juridiske vejledning, afsnit C.F.1.2.2 om erhvervsmæssig beskæftigelse, følger det, at der skal foretages en konkret vurdering af forholdet. Videre følger det, at hvis en person varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet, indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Det vil sige, at enhver form for arbejde som udgangspunkt er uforeneligt med "ferie eller lignende", men når arbejdet her i landet er udtryk for enkeltstående og sporadiske indtægtsindtægtsgivende aktiviteter, medfører de ikke, at den fulde skattepligt indtræder, trods rådighed over en bolig her.  

Spørger har oplyst, at han ikke skal udføre erhvervsmæssige aktiviteter når han er i Danmark, da han er her på grund af samværet med sine børn. Opholdet har således karakter af "ferie eller lignende". Dog kan der forekomme sjældne situationer, hvor spørger bliver nødt til, sporadisk, at besvare enkeltstående hastende telefonopkald eller e-mails, og det forudsættes derfor ved besvarelsen, at spørger ved hovedparten af opholdende i Danmark ikke udfører sporadisk arbejde. 

Det er på denne baggrund SKATs vurdering, at spørger ikke bliver fuld skattepligtig til Danmark, når han opholder sig i Danmark i en leje- eller ejerbolig i 6 dage hver anden uge.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.