Dato for udgivelse
16 sep 2015 13:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 aug 2015 13:10
SKM-nummer
SKM2015.604.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-1561973
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, momsfritagelse, arbejdsydelser på løsøregenstande
Resumé

Skatterådet bekræfter, at Spørger - et autoværksted - kan sælge service- og reparationsydelser på motorkøretøjer uden moms efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 6. såfremt motorkøretøjet efter endt reparation forlader EU. SKAT afgiver endvidere en vejledende udtalelse i forhold til dokumentationen for at motorkøretøjet har forladt EU.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4

Reference(r)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 6.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit D.A.10.1.2.3.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger, kan sælge service- og reparationsydelser på motorkøretøjer uden moms efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 6, såfremt motorkøretøjet efter endt reparation forlader EU?

 2. Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, kan Skatterådet i så faldt bekræfte, at Spørger kan anvende kopi af færgebillet (til Norge) sammen med kopi af registreringsbevis på motorkøretøjet og pas/kørekort fra kunden som dokumentation for at motorkøretøjet forlader EU?

 3. Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende kan Skatterådet i få fald bekræfte, at Spørger kan anvende en erklæring svarende til erklæringen vedrørende afhentningskøb, jf. SKM2014.773.SKAT, som dokumentation for at motorkøretøjet forlader EU?

Svar

 1. Ja

 2. Afvises, se vejledende udtalelse

 3. Afvises, se vejledende udtalelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et autoværksted, hvis aktivitet primært består i at udføre reparations- og serviceydelser på biler og motorcykler. Alle Spørgers ydelser er momspligtige.

En del af Spørgers kunder er norske privatpersoner. De norske kunder er typisk turister, der er på ferie i Danmark, og som under der ophold her ønsker/ har brug for at få deres bil repareret/serviceret.

Efter endt reparation henter kunden sin bil igen og medtager den enten direkte til Norge, eller med på den videre rejse i Danmark/andre lande, inden den tages med hjem til Norge igen.

Spørger ønsker at få vished om, hvorvidt det er muligt at fakturere sine leverede ydelser til privatpersoner uden for EU uden moms, herunder hvad der skal til for at opfylde SKATs krav til dokumentation for den efterfølgende udførelse af bilen. Udførslen varetages som udgangspunkt af kunden.

Denne anmodning om bindende svar omhandler ikke den situation, hvor Spørger udelukkende leverer en vare, fx nye viskerblade, dæk eller fælge, som kunden selv monterer på/i bilen efterfølgende.

Såfremt SKAT ikke kan svare på spørgsmål 2 og 3 ønsker vi en vejledende udtalelse herom, som beskriver SKATs holdning til dokumentationskravene for at opfylde fritagelsesbestemmelsens omfang.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Det er Spørgers opfattelse, at Spørger kan sælge de omhandlede ydelser momsfrit, når motorkøretøjet efterfølgende forlader EU.

Ud fra en ordlydsfortolkning af den omhandlende bestemmelse i momslovens § 34, stk. 1, nr. 6, er der ingen tvivl om, at såfremt spørger eller aftager af ydelsen transporterer varen (motorkøretøjet) ud af EU, så er den leverede ydelse momsfri.

Dette bestyrkes desuden af den bagvedliggende direktivbestemmelse, jf. momssystemdirektivets artikel 146, stk. 1, litra d.

Herud fra kan det klart udledes, at levering af ydelser, bestående i arbejde på f.eks. motorkøretøjer, som er erhvervet/indført med henblik på dette arbejde, og som efterfølgende af f.eks. en norsk privatperson transporteres ud af EU, er fritaget for moms.

Ydermere til støtte for Spørgers opfattelse, henvises til SKATs juridiske vejledning afsnit D.A.10.1.2.3.

I ingen de ovenfor nævnte fortolkningsbidrag til bestemmelsen er det anført, at aftageren af ydelsen skal være en virksomhed, hvorfor f.eks. privatpersoner bosiddende i Norge også er omfattet af muligheden for momsfritagelse.

Efter Spørgers opfattelse, er der således ingen tvivl om omfanget af bestemmelsen set i forhold til levering af de omhandlede ydelser.

Spørgsmål 2 og 3

Baggrunden for spørgsmål 2 og 3 er at opnå kendskab til hvilken form for dokumentation SKAT vil acceptere som fyldestgørende for, at de solgte arbejdsydelser kan leveres momsfrit.

Ud fra offentliggjort praksis fremgår det ikke, hvilken slags dokumentation SKAT vil acceptere som dokumentation for, at motorkøretøjerne efter endt reparation har forladt EU.

Er det f.eks. en norsk privatperson, der selv tager bilen med ud af EU, stilles der ifølge SKATs Juridiske vejledning krav om, at personen skal være etableret uden for EU.

Det er vores opfattelse, at det er tilstrækkeligt, at Spørger kan fremlægge kopi af færgebillet fra sin norske kunde, sammen med kopi af ejerens pas/kørekort eller lignende.

Alternativt vil en erklæring i lighed med erklæringen omfattet af SKM2014.773.SKAT kunne anvendes som tilstrækkelig dokumentation for, at køretøjet er transporteret ud af EU efter endt reparation.

Landsskatteretten har i sag SKM2013.591.LSR givet en MC-forhandler medhold i, at dokumentationen, for at motorcyklerne var udført til Norge, kunne ske efterfølgende ved en erklæring fra de norske købere.

I sagen er der bl.a. anført følgende:

"Salget af nye motorcykler og reservedele til aftagere uden for EU er dokumenteret ved diverse materiale, herunder blandt andet erklæringer om modtagelsen, fakturakopier, skriftlige ordre, korrespondance med køber, bankafregninger og lign. og/ eller udførselsangivelse. Der er desuden fremlagt kopi af dokumentation fra G4 på, at motorcykler til den norske aftager blev fragtet til Norge.

Landsskatteretten skal bemærke, at der i momslovgivningen ikke ses at være hjemmel til at stille krav om, at dokumentationen for salg til 0-sats i medfør af momslovens § 34 skal være til stede ved faktureringen, eller at virksomheden kan afskæres fra efterfølgende at indhente og fremlægge dokumentation for foretagne transaktioner, jf. således muligheden for genoptagelse i skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32."

Landsskatteretten gav således forhandleren medhold i, at en erklæring fra køberen kan være med til at dokumentere, at varen har forladt EU. Tilsvarende kan gøre sig gældende i denne sag, selvom der dog er tale om levering af ydelser, men erklæringen kan være med til at dokumentere, at kunden har taget sit motorkøretøj med ud af EU.

I den forbindelse kan Spørger oplyse, at SKAT i et bindende svar har svaret "nej" til spørgsmålet om, hvorvidt den norske registreringsattest og kopi af ejerens norske pas kan anses som dokumentation for, at bilen efter endt reparation er udført af EU.

Dette svar er Spørger umiddelbart enig i, men såfremt der ikke kan svares på ovenstående spørgsmål, ønsker Spørger SKATs vejledning til, hvorledes værkstederne kan opfylde dokumentationskravet for, at bilerne er ført ud af EU. Grundlæggende tænkes der her bl.a. på, om værkstedet skal indhente og opbevare kopi af bilejerens færgebillet fra Danmark til Norge, eller om bilejeren skal have stemplet sit pas ved udrejse af EU og sende værkstedet en kopi heraf.  

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan sælge service- og reparationsydelser på motorkøretøjer uden moms efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 6, såfremt motorkøretøjet efter endt reparation forlader EU?

Lovgrundlag

Momslovens § 34, stk. 1, nr. 6:

Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

6) Arbejdsydelser på varer, som efter behandlingen bliver transporteret til et sted uden for EU af virksomheden eller af en aftager etableret i udlandet.

Momssystemdirektivets artikel 146, stk. 1, litra d:

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

[...]

d) levering af ydelser bestående i arbejde, der udføres på løsøregenstande, som er erhvervet eller indført med henblik på en sådan bearbejdning inden for Fællesskabet, og som af leverandøren eller af en kunde, der ikke er etableret på medlemsstaternes respektive område, eller for disses regning forsendes eller transporteres til steder uden for Fællesskabet.

Begrundelse

Levering af arbejdsydelser på løsøregenstande, som efter endt behandling transporteres til et sted udenfor EU af enten leverandøren af arbejdsydelsen eller en kunde, som ikke er etableret i Danmark, er fritaget for moms, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 6.

Fritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 6 gælder således uanset om kunden er en afgiftspligtige virksomhed eller en privat person, jf. bestemmelsens ordlyd. Fritagelsen finder endvidere anvendelse, uanset om det er leverandøren eller kunden, som efter behandlingen transporterer bilen til et land udenfor EU. 

Henset til at anmodningen om bindende svar vedrører service- og reparationsydelser på norsk indregistrerede biler, som efter den udførte reparation og/eller service udføres til Norge af den norske bilejer, er det SKATs opfattelse, at betingelserne for fritagelse i momslovens § 34, stk. 1, nr. 6 er opfyldt.   

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2 og 3

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan anvende kopi af færgebillet (til Norge) sammen med kopi af registreringsbevis på motorkøretøjet og pas/kørekort fra kunden, som dokumentation for at motorkøretøjet forlader EU.

Spørgsmål 3

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, kan SKAT i så fald bekræfte, at Spørger kan anvende en erklæring tilsvarende erklæringen vedrørende afhentningskøb (jf. SKM2014.773.SKAT), som dokumentation for at motorkøretøjet forlader EU?

Lovgrundlag

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 1 og stk. 4

Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetencen til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.

[...]

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen skal forelægge en anmodning om et bindende svar for Skatterådet til afgørelse, jf. § 2, stk. 2, hvis

 1. Svaret vil kunne få konsekvenser for et større antal skattepligtige,

 2. Svaret vedrører større økonomiske værdier,

 3. Svaret angår fortolkningen af ny lovgivning,

 4. Der ved besvarelsen skal tages stilling til et EU-retligt spørgsmål af væsentlig rækkevidde eller

 5. Sagen i øvrigt har påkaldt sig eller skønnes at ville påkalde sig større offentlig interesse.

Momslovens § 34, stk. 1, nr. 6:

Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

6) Arbejdsydelser på varer, som efter behandlingen bliver transporteret til et sted uden for EU af virksomheden eller af en aftager i udlandet.

Praksis

SKM2011.703.LSR

Selskabet har ikke fremlagt dokumentation for, at bilerne fysisk har forladt Danmark, endsige kommet frem til Spanien eller Portugal, men alene for, at køber ved udleveringen af bilerne tilkendegav, at ville forestå transporten ud af Danmark. [...] Som følge heraf kan selskabet ikke anses for at have været i besiddelse af sådan dokumentation for transporten, som med rette har kunnet begrunde selskabets gode tro...

SKM2013.591.LSR

Til dokumentation for salg af nye transportmidler til ikke-momsregistrerede private købere i andre EU-lande har selskabet fremlagt underskrevet erklæring på, at motorcyklerne er modtaget i Tyskland, samt bopælserklæringer, hvoraf det fremgår, at de private købere på leveringstidspunktet havde bopæl i Tyskland. Selskabet har desuden kontaktet de private købere og fået oplyst, at motorcyklerne er indregistreret på tyske nummerplader.

Salget af nye motorcykler og reservedele til aftagere uden for EU er dokumenteret ved diverse materiale, herunder blandt andet erklæringer om modtagelsen, fakturakopier, skriftlige ordrer, korrespondance med køber, bankafregninger og lign. og/ eller udførselsangivelse. Der er desuden fremlagt kopi af fragtdokumentation fra G4 på, at motorcykler til den norske aftager blev fragtet til Norge.

Landsskatteretten fandt, at den fremlagte dokumentation må anses for fyldestgørende, hvorfor det lagdes til grund, at de omhandlede motorcykler og reservedele blev transporteret ud af landet. Det var derfor med rette, at salget skete uden beregning af moms.

SKM2015.258.SR

Der kan fås bindende svar om de skattemæssige virkninger af en disposition.

Efter bestemmelsen er der derimod ikke adgang til at få bindende svar på spørgsmål om, hvorvidt det kan anses for dokumenteret, at dispositionen har fundet sted eller vil finde sted.

Begrundelse

Efter Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, kan enhver hos SKAT (eller Skatterådet, jf. § 21, stk. 4) få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når SKAT i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet.

Der kan således opnås bindende svar vedrørende de skattemæssige virkninger af en disposition. Efter bestemmelsen er der derimod ikke adgang til at få et bindende svar på, hvorvidt det kan anses for dokumenteret, at dispositionen har fundet sted eller vil finde sted, jf. herfor også SKM2015.258.SR.

I spørgsmål 2 og 3 anmodes Skatterådet om, at bekræfte at nærmere angivne dokumenter kan dokumentere, at en disposition har fundet sted.

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 og 3 afvises.

Vejledende udtalelse fra SKAT

SKAT kan dog i overensstemmelse med den almindelige vejledningsforpligtigelse udtale sig vejledende i forhold til spørgsmål 2 og 3.

Det følger af momslovens § 34, stk. 1, nr. 6, at arbejdsydelser på varer, som efter behandlingen bliver transporteret til et sted uden for EU af virksomheden eller af en aftager i udlandet, er fritaget for afgift. 

Det er den afgiftspligtige, som skal dokumentere, at betingelserne for momsfritagelse er opfyldt. 

I henhold til anmodningen om bindende svar er det bilejeren/kunden, som efter endt reparation/service udfører/transporterer bilen til Norge.

For at arbejdsydelserne i den konkrete situation er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 6 forudsætter det derfor, at Spørger kan dokumentere, at:

 1. Bilejeren, som selv transporterer bilen til Norge, er etableret i udlandet

 2. Bilen er udført/transporteret til et land uden for EU

Selvom det efter bestemmelsen er en afgørende betingelse, at bilen skal være udført til et land uden for EU, og at bilejeren skal være etableret i udlandet, når det er bilejeren, som forestår udførslen, indeholder bestemmelsen ikke særskilte krav til dokumentationen herfor.

I praksis vil der derfor altid skulle foretages en konkret helhedsvurdering af den fremlagte dokumentation og de nærmere omstændigheder ved afgørelsen af, hvorvidt afgiftspligtige har dokumenteret, at kunden er etableret i udlandet, og at bilen er udført til et land uden for EU. 

I de tilfælde, hvor det er den norske kunde/bilejeren, som selv forestår transporten til et land uden for EU, er det SKATs opfattelse, at betingelsen om, at bilejeren er etableret i udlandet, typisk vil kunne dokumenteres ved, at leverandøren/autoværkstedet kan forevise en kopi af kundens /bilejerens pas, identitetskort eller tilsvarende legitimation, ligesom kundens/bilejerens navn og adresse udenfor EU samt bilens registreringsnummer bør noteres på fakturaen.

I forhold til dokumentationen for at bilen er transporteret til et land uden for EU er det SKATs vurdering, at dokumentationskravet typisk vil være opfyldt, hvis kunden/bilejeren afgiver en erklæring om, at en nærmere angiven bil, hvorpå reparationen er udført, vil blive transporteret ud af Danmark og til Norge. Det er SKATs opfattelse, at udførslen til Norge endvidere vil kunne dokumenteres ved kopi af færgebillet til Norge, når bilens registreringsnummer fremgår af færgebilletten.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 og 3 besvares med "Afvises".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet har tiltrådt SKATs indstilling med den af SKAT anførte begrundelse.