Levering af arbejdsydelser på varer, som efter behandlingen transporteres til et sted uden for EU, er fritaget for moms. Se ML § 34, stk. 1, nr. 6.

Det er dog en betingelse for momsfritagelsen, at varen transporteres af enten leverandøren af ydelsen eller af en aftager, som er etableret i udlandet.

Kun hvis aftageren forestår transporten, stilles der krav om, at denne skal være etableret i udlandet. Hvis leverandøren forestår transporten, stilles der således ingen betingelser om aftagerens etableringsforhold.

Bestemmelsen anvendes bl.a. i forbindelse med reparation af løsøregenstande, og det er som hovedregel uden betydning for momsfritagelsen, for hvis regning arbejdsydelsen udføres.

Reparationsarbejde og istandsættelse af en vare/genstand kan finde sted momsfrit uanset, om varen altid har befundet sig inden for EU, når blot varen/genstanden efter reparationen og/eller istandsættelsen transporteres til et sted uden for EU.

Reparationsarbejde, ombygning mv. på lystfartøjer fra lande uden for EU og erhvervsfartøjer hjemmehørende uden for EU med en bruttotonnage på under 5 t eller en bruttoregistertonnage på under 5 t kan ske momsfrit, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • værftet eller den, der foretager reparationsarbejdet på fartøjet, skal før indførslen søge SKAT om en bevilling til midlertidig told- og momsfrihed for lystfartøjer
  • reparationsarbejdet mv. sker for udenlandsk regning og
  • fartøjet udføres efter endt reparation til steder uden for EU.

Rent fysisk træning af heste, der er midlertidigt indført til Danmark, anses for en momsfri arbejdsydelse, hvis hesten efter træningen bliver transporteret til et sted uden for EU af træneren eller en aftager etableret i udlandet. Se SKM2008.445.SKAT

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Skatterådet

SKM2015.604.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørger - et autoværksted - kan sælge service- og reparationsydelser på motorkøretøjer uden moms efter ML § 34, stk. 1, nr. 6, hvis motorkøretøjet efter endt reparation forlader EU. SKAT afgiver endvidere en vejledende udtalelse i forhold til dokumentationen for at motorkøretøjet har forladt EU.