Dato for udgivelse
09 Jul 2015 14:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Jun 2015 11:55
SKM-nummer
SKM2015.500.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, B-2034-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Konkurs, proforma, kreditnota, anmeldelse
Resumé

SKAT havde med hjemmel i skattekontrollovens § 5, forhøjet skatteyderens indkomst for indkomståret 2007 med i alt kr. 2.815.013,-. Forhøjelsen var bl.a. sket på baggrund af en række fakturaer udstedt af skatteyderen selv. Skatteyderen havde desuden rykket for de udstedte fakturaer, samt anmeldt kravet i debitors konkursbo.

Skatteyderen gjorde imidlertid gældende, at han ikke havde drevet selvstændig virksomhed, og at der ikke var realitet bag de udstedte fakturaer. Dette støttede han bl.a. på, at han efterfølgende havde udstedt kreditnotaer på de omhandlede fakturaer samt trukket anmeldelsen i konkursboet tilbage.

Landsretten fandt på baggrund af de foreliggende omstændigheder i sagen, at skatteyderen måtte anses for at have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i 2007.

Landsretten fandt endvidere, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at skattemyndighedernes skøn var åbenbart urimeligt, eller at det hvilede på et forkert grundlag.

Skatteministeriet blev herefter frifundet (stadfæstelse af SKM2014.635.BR).

Reference(r)

Skattekontrolloven § 5, stk. 3
Skattekontrolloven § 3, stk. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 A.B.5.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 A.B.5.3.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 A.B.5.3.1

Appelliste

Parter

A
(advokat Khuram Riaz Ahmed)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Anne Larsson)

Afsagt af landsdommerne

Henrik Bitsch, Janni Christoffersen og Inge Neergaard Jessen

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 17. juni 2014 (BS 10N-2675/2013) er anket af A med endelig påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at hans skattepligtige indkomst for indkomståret 2007 skal ændres, således at overskud af selvstændig virksomhed nedsættes med 2.815.013 kr., og lønindtægt forhøjes med 136.081 kr.

Subsidiært, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at As skattepligtige indkomst nedsættes med et lavere beløb efter rettens skøn.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse

Supplerende sagsfremstilling

Af SKATs afgørelse af 29. oktober 2009 fremgår bl.a..

"...

SKAT har på det foreliggende grundlag og Deres manglende regnskabsaflæggelse m.v., anset at De udover ovennævnte indtægter, tillige har oppebåret yderligere udokumenterede indkomstforekomster, der kan begrundes i kontante afregninger, spring i fakturarækkefølgen, herunder manglende dokumentation for bevægelser på bankkonti m.v.

Ovennævnte udokumenterede indkomstforekomster, anses at udligne Deres udokumenterede fradragsberettigede driftsudgifter jf. bestemmelserne i Statsskattelovens § 6, ligesom der samtidig udlignes for eventuelle periodiseringsproblematikker m.v., opstået i forbindelse med den samlede opgørelse af Deres samlede indkomsterhvervelser.

..."

Skatteankenævnet har i sin afgørelse af 10. april 2012 tiltrådt, at manglende bogførte indtægter hos appellanten udligner fradragsberettigede driftsudgifter.

Forklaringer

Der er ikke afgivet forklaringer i landsretten.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Appellanten, A, skal betale sagsomkostninger for landsretten med i alt 75.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand inkl. moms.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten, A, betale 75.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.