Dato for udgivelse
16 Mar 2015 14:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Mar 2015 08:49
SKM-nummer
SKM2015.201.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, B-4041-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering + Når man ønsker en sag genoptaget
Emneord
Frist, myndighedsfejl, områdepris, forældelse
Resumé

Landsretten fandt på grundlag af oplysningerne om områdeprisen for omkringliggende grunde, at skattemyndighederne havde begået en objektiv fejl ved at ansætte områdeprisen for højt. Da der forelå en objektiv fejl ved vurderingen, var ændringen utvivlsomt af en sådan størrelse, at den måtte anses for væsentlig i medfør af de kriterier for genoptagelse, som SKATs juridiske vejledning fastsætter i forhold til objektive fejl.

Appellanten fandtes endvidere at være i undskyldelig uvidenhed om sit mulige krav på tilbagebetaling af for meget betalte ejendomsskatter, og der var derfor ikke ud fra formueretlige betragtninger om forældelse grundlag for at undlade at genoptage den foretagne ansættelse pr. 1. januar 2003.

Appellanten fik herefter medhold i, at grundværdiansættelserne samt de omberegnede grundværdier ved vurderingerne 2003-2005 skal genoptages. Byrettens frifindende dom blev derfor ændret.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 A.A.8.4.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 A.A.9

Appelliste

Parter

H1 I/S
(advokat Birgitte Arnfred)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af landsdommerne

Lone Dahl Frandsen, Anne Thalbitzer og Niels Fenger (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 13. december 2013 (BS 44C-3493/2012) er anket af H1 I/S (herefter H1) med principal påstand som for byretten om, at Skatteministeriet tilpligtes at genoptage ejendomsvurderingerne af ejendommen ...1, ejendomsnr. ..., fra og med vurderingen pr. 1. januar 2002 til og med vurderingen pr. 1. oktober 2005, således at korrekt ejendomsskat kan beregnes for årene 2003-2007, subsidiært at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at grundværdiansættelserne samt de omberegnede grundværdier ved vurderingerne 2003-2005 af ejendommen ...1, ejendomsnr. ..., skal genoptages.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået frifindelse

Supplerende sagsfremstilling

H1 erhvervede den i sagen omhandlede ejendom ...1, med overtagelse pr. 1. januar 2003. Ejendommen udgjorde en del af matr.nr. ..., og var på det tidspunkt ubebygget. Den blev herefter udmatrikuleret som matr. nr. ... og blev første gang selvstændigt vurderet i oktober 2003. I den forbindelse skete der en omberegning af ejendommens grundværdi for 2001. Omberegningen blev fastsat på baggrund af en "områdepris pr. m² tilladt etageareal 1900 kr.". Der er mellem parterne enighed om, at den tilsvarende etagemeterpris for 2001 i de omkringliggende boligområder var ansat til 1.400 kr. pr. m² tilladt etageareal.

I en landsskatteretskendelse af 4. december 2009 vedrørende en af de lejligheder i det byggeri, der i mellemtiden var blevet opført på ejendommen, udtalte Landsskatteretten bl.a. følgende:

"...

I 2001 var etagemeterpriserne i omkringliggende grundværdiområder ...3, ...4 og ...5 ansat til en etagemeterpris på 1.400 kr. Ved beregning af den omberegnede grundværdi for 2001 har SKAT anvendt en etagemeterpris på 1.900 kr. pr. m² og en bebyggelsesprocent på 259 %.

...

Vurderingslovens § 33, stk. 16-18, som hjemler omberegning af grundværdien, er indsat ved lov nr. 1047 af 17. december 2002.

Omberegning af grundværdien skal foretages ved ændring af grundens størrelse, anvendelse m.v., således at loftet for grundskylden tilpasses de ændrede forhold.

...

Af vurderingsvejledningen fremgår, at hvis der er tale om ejendomme, der opstår ud fra ejendomme, der aldrig har været vurderet før, skal SKAT, ud fra basisårene for de omkringliggende sammenlignelige ejendomme skønne, hvilket basisår, der skal anvendes ved omberegningen. Der kan her være tale om flere ejendomme at vælge imellem, og disse kan have forskellige basisår.

Landsskatteretten lægger til grund, at vurderingen derfor skal foretages med udgangspunkt i ejendomme, der har basisår 2001.

SKAT har ved fastsættelse af den omberegnede grundværdi anvendt en pris på 1.900 kr. pr. m² tilladt etageareal. Da ejendommen er nyopstået i et nyt grundværdiområde, findes der ikke en etagemeterpris i dette område i 2001. Det er derfor Rettens opfattelse, at der må tages udgangspunkt i etagemeterprisen i omkringliggende grundværdiområder i 2001, hvor der blev anvendt en etage-meterpris på 1.400 kr. pr. m² tilladt etageareal.

..."

Som følge af denne - og en anden tilsvarende - landsskatteretskendelse foretog SKAT den 31. maj 2010 en ændret ejendomsvurdering af ejendommen ...1, idet der skete en regulering af dennes omberegnede grundværdi og omberegnede ejendomsværdi i 2001- og 2002-niveau.

H1 anmodede herefter den 25. juni 2010 SKAT om at korrigere

"...

ejendomsskattebilletter for alle årene, herunder også den korrigerede skattebillet for moderejendommen/hele ejendommen for de første år, som vi betalte andel af efter fordelingstal, inden hver ejerlejlighed fik sin egen ejendomsskattebillet.

..."

SKAT opsummerede sin forståelse af denne anmodning i agterskrivelse af 3. marts 2011, hvori det blev anført, at H1 havde

"...

anmodet SKAT om forelæggelse for Skatterådet af spørgsmålet om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne af ejendommen ...1, ejendomsnr. ..., for 1. oktober 2003 - 1. oktober 2005 med hensyn til beregningen af grundskatteloft (afgiftspligtig værdi).

..."

I et høringssvar af 23. marts 2011 præciserede repræsentanten for H1 imidlertid, at anmodningen også omfattede ejendomsvurderingerne for 2001 og 2002.

Ved endelig afgørelse af 26. april 2011 afviste SKAT at forelægge spørgsmålet om ekstraordinær genoptagelse for Skatterådet. Særligt med hensyn til anmodningen i forhold til ejendomsvurderingerne for 2001 og 2002 anførte SKAT, at

"...

vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at ejendommen slet ikke har været vurderet før 1. oktober 2003, men at der ved fastsættelsen af den omberegnede grundværdi er taget udgangspunkt i 2002 som basisår, hvilket efter den ovennævnte kendelse fra Landsskatteretten skulle have været 2001.

..."

Sagen blev herefter den 14. juli 2011 indbragt for Landskatteretten, idet H1 nedlagde en principal påstand om, at ejendomsvurderingerne for 2001-2005 skulle genoptages, og en subsidiær påstand om, at begæringen om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne for 2001-2005 skulle forelægges Skatterådet. Der blev samtidig nedlagt påstand om, at for meget betalt ejendomsskat i perioden 1. januar 2003 - 30. april 2006 skulle tilbagebetales.

Ved den landsskatteretskendelse af 15. maj 2012, som er genstanden for nærværende sag, afviste Landsskatteretten at pålægge SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3. Landsskatteretten anførte i den forbindelse bl.a. følgende:

"...

Klagen vedrører anmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendommens grundværdiansættelser for 2003-2005, idet SKAT har givet afslag på forelæggelse af anmodningen for Skatterådet i henhold til skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten finder ikke grundlag for at pålægge SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

...

Sagens oplysninger

Ejendommen er moderejendom for 186 ejerlejligheder og har et grundareal på 6.386 m².

Klageren erhvervede ejendommen i marts 2003 for 47.448.600 kr. Ejendommen var på dette tidspunkt ubebygget og havde tidligere været anvendt som militært område.

Ejendommen er selvstændigt vurderet første gang pr. 1. oktober 2003. Ejendommen er i perioden 2003-2005 vurderet som et ubebygget areal.

I oktober 2003 modtog klageren fra SKAT en meddelelse om, at der var foretaget en omberegning af ejendommens grundværdi i henhold til vurderingslovens § 33, stk. 16-18, idet der var "nyopstået en ejendom". Ansættelsen baserer sig på en områdepris på 1.900 kr. pr. m² tilladt etageareal.

På baggrund af en klage fra ejeren af en fra moderejendommen udstykket ejerlejlighed, ...6., har Landsskatteretten ved kendelse af 4. december 2009, for så vidt angår ejendommens omberegnede grundværdi, fastslået, at år 2001 skal anvendes som basisår ved omberegningen, og at der ved omberegningen skal anvendes en etagemeterpris på 1.400 kr. pr. m² tilladt etageareal, idet der skal tages udgangspunkt i den foreliggende etagemeterpris i omkringliggende grundværdiområder i 2001.

I maj 2010 modtog klageren fra SKAT en ny meddelelse om, at der, som følge af Landsskatterettens kendelse af 4. december 2009 samt kendelse af 20. august 2009, var foretaget en ændret ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2006 eller 1. oktober 2007, idet der var sket en regulering af ejendommens omberegnede grundværdi og omberegnede ejendomsværdi i 2001- og 2002-niveau.

Klageren anmodede herefter ved skrivelse af 25. juni 2010 om ekstraordinær genoptagelse af ejendommens grundværdiansættelser for 2003-2005. Ved samme skrivelse gjorde klageren endvidere sit krav på tilbagebetaling af for meget betalt grundskyld gældende.

SKATs afgørelse

SKAT har afslået at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendommens grundværdiansættelser for 2003-2005.

Det anføres til støtte herfor, at ekstraordinær genoptagelse af en ejendomsvurdering, der beror på fejl ved vurderingsskønnet, ifølge praksis kun vil komme på tale, når ændringen fra den oprindelige ansættelse er på mindst 30-35 %.

Henset til, at afvigelserne som følge af den regulerede omberegnede grundværdi er mindre end 30-35 % af de oprindelige afgiftspligtige grundværdier (det anvendte skattegrundlag), finder SKAT derfor ikke, at der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse af ejendommens grundværdiansættelser for 2003- 2005.

Ejerens påstand og argumenter

Klageren har principalt nedlagt påstand om, at ejendomsvurderingerne for 2001-2005 genoptages.

Klageren har subsidiært nedlagt påstand om, at klagerens begæring om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne for 2001-2005 forelægges for Skatterådet.

Klageren har endvidere nedlagt påstand om, at for meget betalt ejendomsskat i perioden fra den 1. januar 2003 til den 30. april 2006 tilbagebetales til klageren.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

SKATs afgørelse af 26. april 2011 om ikke at forelægge spørgsmålet om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne for Skatterådet er indbragt for Landsskatteretten i medfør af skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1.

Bestemmelsen om ekstraordinær genoptagelse af en ejendomsvurdering fremgår af skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3:

"...

Skatterådet kan efter forelæggelse af told- og skatteforvaltningen, jf. § 2, stk. 2, foretage eller ændre en vurdering af en fast ejendom efter udløbet af fristerne i stk. 1 og 2. Skatterådet kan bestemme, fra hvilket tidspunkt ændringen skal følges ved beregningen af indkomstskat, ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat.

..."

Om en ejendomsvurdering ekstraordinært skal genoptages beror på et forvaltningsretligt skøn. Dette fremgår bl.a. af Østre Landsrets dom af 9. marts 2007 og Højesterets dom af 9. januar 2006, offentliggjort i SKM2007.186.ØLR og SKM2006.49.HR.

Efter praksis foretages ekstraordinær genoptagelse af en ejendomsvurdering jf. skatteforvaltningslovens § 33 stk. 3, når der foreligger væsentlige afvigelser, hvilket som udgangspunkt vil sige en ændring på mindst 30-35 % i forhold til den oprindelige vurdering for samme år, eller i tilfælde af objektivt konstaterbare fejl, der ligger ud over den normale skønsusikkerhed. Der henses endvidere til, om der forekommer myndighedsfejl eller lignende, der har betydet, at en ejer i betydelig grad er blevet vildledt og dermed ikke har benyttet sin klagemulighed.

Landsskatteretten finder ikke, at der ved ejendommens grundværdiansættelser for 2003-2005 foreligger myndighedsfejl. Det bemærkes, at forkert valg af områdepris og basisår er at anse for skønsmæssige fejl, idet fastsættelsen heraf beror på et skøn over vurderingsniveauet for omkringliggende og sammenlignelige ejendomme.

Ud fra sagens forhold finder Landsskatteretten endvidere ikke, at der ved ejendommens grundværdiansættelser for 2003-2005 foreligger væsentlige, skønsmæssige afvigelser på mindst 30-35 %. Det bemærkes, at sådanne afvigelser skal udfindes mellem den ændrede vurdering og den oprindeligt ansatte vurdering, hvorimod afvigelser i relation til den afgiftspligtige grundværdi ikke tillægges betydning.

Landsskatteretten finder herefter ikke, at der er grundlag for at pålægge SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Med hensyn til det af klageren anførte om tilbagebetaling af for meget betalt grundskyld, bemærkes det, at dette spørgsmål ikke henhører under Landsskatterettens kompetence.

Landsskatteretten stadfæster herefter vurderingsankenævnets afgørelse.

..."

I et brev af 15. januar 2013 til advokat Birgitte Kjærulf Vognsen har SKAT bl.a. anført følgende:

"...

Vedrørende områdeprisen 1.900 kr. pr. etagemeter:

Ejendommen ...1 er udstykket fra ejendommen ...7 (ejendomsnummer ...).

...

Ejendomsvurderingerne i 2001 og 2002 er foretaget af vurderingsrådene, og SKAT har ingen viden om, hvilket grundlag Vurderingsrådet har haft i 2001, ved ansættelsen af 1.900 kr. pr. etagemeter for ...7.

...

Vedrørende tilgængelighed af områdepriser for SKAT:

SKAT kan bekræfte, at ovennævnte vurderingsniveau for vurderingskreds ... såvel i 2001 som i 2002 har været tilgængelig for SKAT ved vurderingen af ...1 den 1. oktober 2003.

Vedrørende tilgængelighed af områdepriser for sagsøger:

SKAT kan oplyse, at alle ejendomsvurderinger i 2001 og følgende vurderinger har været tilgængelige på internettet.

Ligeledes kan det oplyses, at der i kommunen (som andre kommuner) har været fremlagt en offentlig vurderingsfortegnelse for 2001 og 2002.

..."

Der er mellem parterne enighed om, at SKATs ansættelse af prisen pr. etagemeter i de ejendomme, der ligger i samme område som ...1, ikke fremgår af offentligt tilgængelige dokumenter eller hjemmesider m.v.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

H1 har nærmere gjort gældende, at Skatteministeriet trods opfordret hertil ikke har kunnet redegøre for, hvorledes vurderingen på 1.900 kr. fremkom. Det er endvidere anført, at Skatterådet i sin nyere praksis anser anvendelse af forkert områdeværdi uden hensyntagen til værdierne i tilstødende sammenlignelige områder som en objektiv fejl, og at den samme retsopfattelse nu har fundet udtrykt i SKATs Juridiske Vejledninger 2014-2 og 2015-1. En afvigelse på 10-15 % er derfor tilstrækkelig, og denne betingelse er uanset opgørelsesmåde opfyldt i nærværende sag. I en af sagerne er der endog tale om den samme ejendom som i nærværende sag. Også af den grund indebærer lighedsgrundsætningen, at skattemyndighederne har pligt til at genoptage nærværende sag.

Skatteministeriet har hertil gjort gældende, at de skatterådsafgørelser, som appellanten har påberåbt sig for landsretten, ikke er udtryk for, at der foreligger en objektiv myndighedsfejl, såfremt vurderingen baseres på en forkert områdepris, og at det beror på en misforståelse, når det modsatte er angivet i SKATs resumeer af afgørelserne og i SKATs juridiske vejledninger fra 2014 og 2015. Skatteministeriet har herudover supplerende gjort gældende bl.a., at H1 ikke har krav på ekstraordinær genoptagelse ud fra en lighedsgrundsætning.

Retsgrundlaget

Det følger af den dagældende bestemmelse i § 33, stk. 3, i skatteforvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011), at Skatterådet efter indstilling fra told- og skatteforvaltningen kan foretage eller ændre en vurdering af en fast ejendom efter udløbet af fristerne i samme bestemmelses stk. 1 og 2 (de ordinære genoptagelsestilfælde).

I pkt. 5.2 i Skatteministeriets vurderingsvejledning 2003-2 er bl.a. anført følgende:

"...

Nyopståede ejendomme

Efter VUL § 33, stk. 18, skal nyopståede ejendomme have omberegnet grundværdien.

Hvis ejendommen opstår ved frastykning, skal den have foretaget omberegningen i det basisniveau, der gælder for den ejendom, den udstykkes fra.

Er der derimod tale om ejendomme, der opstår ud fra ejendomme, der aldrig har været vurderet før, f.eks. ejendomme undtaget fra vurdering, skal vurderingsmyndigheden ud fra basisårene for de omkringliggende sammenlignelige ejendomme skønne, hvilket basisniveau, der skal anvendes ved omberegningen. Der kan her være flere ejendomme at vælge imellem, og disse kan have forskellige basisår.

..."

Det fremgik af forordet til førsteudgaven af 2003-vejledningen, at

"...

Vejledningen er udtryk for Told- og Skattestyrelsens opfattelse af praksis. Vejledningen er bindende for vurderingsmyndighederne, medmindre det fremgår af de enkelte anvisninger, at de kan fraviges under udøvelsen af vurderingsskønnet. I det omfang vejledningens anvisninger er godkendt af Ligningsrådet, er de tillige bindende for vurderingsankenævnene.

..."

I SKATs Juridiske Vejledning 2015-1, afsnit A,A.8.4.3, anføres bl.a. følgende om genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3 (for så vidt angår sager, hvor anmodning er modtaget af SKAT før 1. januar 2015):

"...

Ekstraordinær genoptagelse

Skatterådet kan efter indstilling fra SKAT foretage eller ændre en vurdering efter udløbet af fristerne for ordinær genoptagelse. Se SFL § 33, stk. 3.

En klageberettiget kan anmode SKAT om at indstille til Skatterådet, at en vurdering genoptages ekstraordinær med henvisning til SFL § 33, stk. 3. Det beror dog udelukkende på et forvaltningsretligt skøn, om SKAT skal forelægge spørgsmålet for Skatterådet. Det er ikke noget retskrav for ejerne. Det har Landsskatteretten direkte udtalt i en begrundelse. Se SKM2008.879.LSR.

...

Der skal være vægtige grunde til genoptagelsen. Det kan være tilfældet, hvis ejeren har været afskåret fra at klage tidligere fx. på grund af undskyldelig uvidenhed om fejlen, manglende mulighed for at gennemskue fejlen eller ejer har været vildledt, så han ikke har benyttet sin klagemulighed til tiden.

...

Ved SKATs praksis lægges der blandt andet vægt på, om der er tale om objektive fejl i vurderingerne og/eller myndighedsfejl, at ændringerne er væsentlige og/eller der foreligger særlige omstændigheder i øvrigt.

...

I SKM2013.738.SR havde SKAT, ved en omberegning, anvendt en forkert områdepris, hvilket betød, at grundlaget for den kommunale grundskyld havde været for højt. Skatterådet fandt, at der i den konkrete sag var tale om en så væsentlig fejl, at den omberegnede grundværdi blev genoptaget og ændret.

Som eksempler på objektive fejl eller myndighedsfejl kan nævnes forkert opmålte arealer, manglende strandbeskyttelsesnotering, bygninger der ikke er medtaget, eller der er medtaget for mange bygninger og byggeretter. Som eksempler på objektive fejl og myndighedsfejl, hvor der skete ændring i Skatterådet, kan henvises til ... SKM2013.738.SR, ... SKM2014.155.SR ... SKM2014.443.SR, SKM2014.444.SR og SKM2014.445.SR.

Eksempel: ikke objektiv fejl, at etage-m² pris var sat for højt

Der var anvendt en etagemeterpris på 1900 kr. pr. m² tilladt etageareal, der ved senere vurderinger var ændret til 1400 kr. pr. m². Prisen på 1900 kr. pr. m² blev ikke anset for en objektiv fejl eller en myndighedsfejl, og efter en samlet vurdering var der ikke grundlag for ekstraordinær genoptagelse. Se SKM2014.91.BR. Dommen er anket til Østre Landsret.

...

Der kan forekomme tilfælde, hvor fejlen ved vurderingen ikke beror på objektive fejl eller myndighedsfejl, men vedrører vurderingsskønnet. Som eksempel kan nævnes at der er anlagt et forkert niveau for en større eller mindre gruppe af ejendomme eller en fejlagtig bedømmelse af individuelle forhold.

Der kan ikke gives noget eksakt mål for, hvornår en ændring er væsentlig. Hvor det drejer sig om objektive fejl/myndighedsfejl, vil ændringer på mindre end 10-15% af vurderingen som oftest blive betragtet som uvæsentlige. I forbindelse med vurderingsskønnet må der forventes ændringer på mindst 30- 35%, før de betragtes som væsentlige. I væsentlighedskriteriet indgår ikke alene beløbsmæssige ændringer. Er der behov for ændring af et større antal ejendomme, vil dette i sig selv kunne betragtes som væsentligt. Det forekommer for eksempel, når alle eller de fleste af ejendommene i en hel udstykning ændres.

...

Når der træffes afgørelse om skattemæssig virkning tilbage i tid, vil der blive skelet til forældelsesfristerne for de underliggende krav. Se afsnit A,A.9 om forældelse.

..."

Landsrettens begrundelse og resultat

H1s principale påstand indebærer, at Skatteministeriet skal tilpligtes at genoptage ejendomsvurderingerne for ejendommen ...1 fra og med vurderingen pr. 1. januar 2002 til og med vurderingen pr. 1. oktober 2005. H1 købte imidlertid først ejendommen med overtagelsesdag 1. januar 2003, og ejendommen blev ikke selvstændigt vurderet før den 1. oktober 2003. I overensstemmelse hermed angår den landsskatteretskendelse, som er indbragt for domstolene ved denne sag, alene spørgsmålet om, hvorvidt H1 har krav på ekstraordinær genoptagelse af ejendommens grundværdiansættelser for 2003-2005. H1 har ikke anmodet om, at Landsskatteretten genoptager denne afgørelse og tillige træffer beslutning om vurderingen pr. 1. januar 2002.

På den baggrund afvises H1s principale påstand. Genstanden for sagen er herefter i overensstemmelse med H1s subsidiære påstand, om H1 har krav på ekstraordinær genoptagelse af ansættelserne for vurderingsårene 2003-2005.

Vurderingen af en ejendoms grundværdi har som udgangspunkt karakter af et værdiskøn, der skal udøves i overensstemmelse med dels de retningslinjer, der er fastlagt i skatteministeriets vurderingsvejledning, dels med de almindelige forvaltningsretlige principper for saglig forvaltning, herunder lighedsgrundsætningen og princippet om, at en sag skal oplyses tilstrækkeligt, inden der træffes afgørelse. Såfremt disse krav ikke er iagttaget, kan der foreligge en sådan fejl ved værdiskønnet, at fejlen må betegnes som en "objektiv fejl og/eller myndighedsfejl" som omtalt i SKAT's Juridiske Vejlednings afsnit om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger.

Der er mellem parterne enighed om, at den områdepris, der på daværende tidspunkt var anvendt i forhold til alle de omkringliggende ejendomme, udgjorde 1.400 kr. pr. m². SKAT har oplyst, at oplysningerne om områdeprisen for disse omkringliggende ejendomme var tilgængelige for skattemyndighederne, og Skatteministeriet har på trods af opfordringer hertil ikke oplyst, hvilke forhold der begrundede, at skattemyndighederne oprindeligt beregnede grundværdien af grunden ...1 på grundlag af en højere områdepris end de omkringliggende grunde, uanset at nogle af disse grunde må anses for bedre beliggende end ...1. Skatteministeriet har heller ikke kunnet pege på andre omkringliggende og sammenlignelige ejendomme, hvor arealprisen var sat til 1.900 kr. pr. m² eller forhold i øvrigt, der kunne have begrundet denne anderledes vurdering.

Under disse omstændigheder finder landsretten det godtgjort, at skattemyndighederne begik en objektiv fejl ved vurderingen den 1. oktober 2003, og at denne fejl har ført til tilsvarende fejlberegninger i de efterfølgende perioder 2003-2005.

Den ændring af ejendommens grundværdiansættelser for 2003-2005, som H1 har anmodet om, er herefter utvivlsomt af en sådan størrelse, at den må anses for væsentlig i medfør af de kriterier for genoptagelse, som SKATs Juridiske Vejledning fastsætter i forhold til objektive fejl.

Oplysningerne om etagemeterpriserne for de omkringliggende ejendomme har endvidere ikke været tilgængelige for H1, før SKAT i maj 2010 orienterede H1 om, at Landsskatteretten den 4. december 2009 havde truffet en afgørelse, der konkluderede, at den i oktober 2003 fastsatte områdepris pr. tilladt etageareal for ejendommen var forkert. H1 har derfor været i undskyldelig uvidenhed om sit mulige krav på tilbagebetaling af for meget betalte ejendomsskatter, og forældelsesfristen for et sådant krav har følgelig været suspenderet indtil maj 2010, først i perioden indtil 1. januar 2008 efter 1908-lovens § 3 og derefter efter forældelseslovens § 3. Da H1 anmodede skattemyndighederne om genoptagelse få måneder senere, er der ikke ud fra formueretlige betragtninger om forældelse grundlag for at undlade at genoptage den foretagne ansættelse pr. 1. januar 2003.

Landsretten tager på den baggrund H1s subsidiære påstand til følge.

Skatteministeriet skal betale sagsomkostninger for begge retter til I/S H1 med i alt 135.000 kr. Beløbet omfatter 5.000 kr. til retsafgift og 130.000 kr. ekskl. moms til udgifter til advokatbistand. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens reelle værdi taget hensyn til sagens karakter og omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet skal anerkende, at grundværdiansættelserne samt de omberegnede grundværdier ved vurderingerne 2003-2005 af ejendommen ...1, ejendomsnr. ..., skal genoptages.

I sagsomkostninger for begge retter skal Skatteministeriet inden 14 dage til I/S H1 betale 135.000 kr. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.