Dato for udgivelse
07 Apr 2015 13:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2014 11:10
SKM-nummer
SKM2015.231.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Nykøbing Falster, BS 1-250/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Glødelamper og elek. sikringer
Emneord
Glødelampeafgift, bevilling, udførsel, dokumentation
Resumé

Sagen handlede om, hvorvidt sagsøgeren havde ret til afgiftsgodtgørelse på kr. 844.360,- for glødelampeafgift efter forbrugsafgiftslovens § 24, stk. 1, 2. pkt. Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde godtgjort at have købt glødelamper med en indeholdt glødelampeafgift på kr. 844.360,-, idet de fremlagte købsfakturaer var udstedt til et andet selskab end sagsøgeren. Derudover fandt retten, at betingelserne i sagsøgerens bevilling om afgiftsgodtgørelse ved udførsel ikke var opfyldt, idet de fremlagte fakturaer ikke indeholdt en nærmere angivelse af antal og type af glødelamper, lige som glødelampeafgiften ikke var angivet. De angivelser over type og antal af glødelamper, som var foretaget af sagsøgerens daglige leder, kunne ikke anses for tilstrækkelig dokumentation. Endelig fandt retten, at det ikke var dokumenteret, at de i sagen omhandlede glødelamper var afgiftsberigtiget ved erhvervelsen, henset til at glødelamperne blev købt for kr. 39.825,-, til trods for en hævdet afgiftsværdi på kr. 844.360.

Skatteministeriet blev derfor frifundet for sagsøgerens påstand om ret til udbetaling af afgiftsgodtgørelse.

Reference(r)

Forbrugsafgiftsloven § 24, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 E.A.5.2.7

Redaktionelle noter

Sagen er anket til Østre Landsret og har fået nr. SKM2017.24.ØLR

Appelliste

Parter

H1 ApS
(advokat René Bjerre)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Kirsten-Marie Fog Pedersen)

Afsagt af byretsdommer

Henning Larsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 13. marts 2014, angår prøvelse af Landsskatterettens kendelse af 12. december 2013 vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren, H1 ApS, har krav på yderligere godtgørelse for glødelampeafgift for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2011. Sagen angår blandt andet, om sagsøgeren har dokumenteret at have erhvervet de glødelamper mv., som der kræves afgiftsgodtgørelse for, om sagsøgeren har dokumenteret, at de omhandlede glødelamper mv. var afgiftsberigtigede ved sagsøgerens erhvervelse, og om sagsøgeren har dokumenteret fra hvilke grossister, som sagsøgerne har købt de glødelamper mv., der efter det oplyste er solgt, og som sagsøgeren har krævet afgiftsgodtgørelse for.

Sagsøgeren har principalt nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at SKAT skal udbetale godtgørelse af glødelampeafgift til sagsøger med yderligere 844.360 kr. for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2011.

Sagsøgeren har subsidiært påstand om, at sagsøgers afgiftstilsvar for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2011 hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Den 12. december 2013 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse:

"....

Klagen skyldes, at SKAT har nedsat et ansøgt afgiftsgodtgørelsesbeløb vedrørende glødelamper.

Landsskatterettens afgørelse

SKATs afgørelse stadfæstes.

Møde mv.

Repræsentanten har haft møde med Landsskatterettens sagsbehandler, samt haft mulighed for at udtale sig på et retsmøde.

Sagens oplysninger

Selskabet er stiftet den 1. januar 2008, og blev i 2008 registreret for moms, glødelampeafgift som varemodtager, og afgiftsgodtgørelse for salg af glødelamper til udlandet. Selskabet blev pr. 1. juli 2011 registreret som oplagshaver for glødelampeafgift.

Selskabet drives fra adressen ...1. Daglig leder er A (herefter benævnt den daglige leder). Ansvarlig direktør i selskabet er hans søn BA (herefter benævnt sønnen), og selskabet er registreret på dennes privatadresse ...2. SKAT har alene haft kontakt med den daglige leder.

I årene 2008, 2009 og frem til 2010 har selskabet ikke indgivet angivelser for afgift af glødelamper. Ved personligt fremmøde af den daglige leder d. 5. november 2010 modtog SKAT anmodning om godtgørelse af glødelampeafgift ved salg til udlandet, for perioden 1. juli 2008 - 30. september 2010. Efterfølgende er der indsendt angivelser samt anmodninger om afgiftsgodtgørelse frem til 30. juni 2011. Selskabet har ikke opgjort det samlede beløb. SKAT har opgjort det ansøgte beløb til i alt 2.897.385,03 kr., og har nedsat afgiftsgodtgørelse med 844.360 kr. Beløbene er alene opgjort skønsmæssigt, idet disse består af sammentællinger af godtgørelsesanmodninger, gennemgang af regnskabsgrundlag vedrørende køb og salg/eksport. Beløbet kan ikke afstemmes til regnskabsgrundlag.

Der foreligger ikke dokumentation for, at selskabet har købt glødelamper vedrørende det nedsatte beløb.

Som dokumentation for den af selskabet ansøgte afgiftsgodtgørelse foreligger der købsfakturaer fra G1 auktioner ApS for perioden marts - maj 2008, udstedt til H2, ...2 - tilsyneladende en personlig virksomhed, med adresse på sønnens bopæl. Der er ikke oplysninger om en sådan virksomhed. Fakturaer indeholder ikke oplysninger om art og antal af glødelamper mv., men alene en summarisk tekst som f.eks. "palle med glødelamper" eller "palle med lysstofrør". Den daglige leder har efterfølgende på fakturaerne påført antal. Eksempelvis faktura nr. 48-199-2 af 31. maj 2008 fra G1 ApS. Af fakturaen fremgår, at der er solgt diverse paller med lysstofrør. Den daglige leder har på fakturaen anført et antal på 6800. Ifølge SKAT er betaling af fakturaerne sket dels kontant af den daglige leder, dels af selskabet selv, dels af G2 ApS, hvor bl.a. den daglige leder og dennes bror har været direktører. Betalinger er senere udlignet via mellemregninger.

SKAT har nedsat afgiftsgodtgørelsen ved køb fra G1 ApS for i alt 844.360 kr. Dette er opgjort som et køb af 364.014 stk. glødelamper mv., hvor afgiften svinger mellem 0,75 kr. pr. stk., 3,75 kr. pr. stk. og 7,50 kr. pr. stk.

SKAT har indhentet kontroloplysninger hos G1 ApS, hvor det fremgår, at sælger af hovedparten af varerne er H3 ApS, ...3 med CVR-nr. ...4. H3 ApS blev ledet af den samme person, fra den samme adresse, som nærværende selskab. H3 ApS blev begæret konkurs d. 3. juli 2008, og aktiverne blev overført til nærværende selskab. SKAT har i forbindelse med kontrol hos H3 ApS kunnet konstatere, at afgift vedrørende glødelamper ikke er afregnet.

Der foreligger faktura nr. 7462 af 28. oktober 2009 udstedt af selskabet til G3, salg af diverse lyskæder, opgjort som et antal på 6.758 stk., solgt for 796,82 EURO, svarende til 5.937 kr. Den daglige leder har på fakturaen anført 3274 x 22, 1824 x 37,320 x 22, 1340 x 42, i alt 202.814 x 0,75 kr. pr. stk. i alt 152.110 kr. Dette er oplyst at være en del af den ansøgte afgiftsgodtgørelse. Varerne skulle være købt jf. faktura 48-199-2, ovenfor.

Selskabet er ikke kommet med yderligere dokumentation under sagens behandling i Landsskatteretten.

Det bemærkes, at sønnen ejer byggeselskabet H2 ApS, ...5. Det har ikke været muligt at træffe sønnen.

SKATs afgørelse

Det ansøgte godtgørelsesbeløb for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2011 på 2.886.230 kr. er nedsat med 833.245 kr.

Der er ansøgt om et godtgørelsesbeløb på 2.886.230 kr., herunder kan yderligere godtgørelse opgøres til 11.115 kr. Køb af glødelamper mv. hos G1 ApS, hvor sælgeren har været H3 ApS v/A og som anses for at indgå i godtgørelsesbeløbet, jf. nedenstående specifikation, nægtes godtgjort med et beløb på 844.360 kr. Godkendt godtgørelse af glødelampeafgift ved salg til udlandet herefter 2.052.985 kr.

Købt på auktioner (G4 - og G1 Auktioner)

371.989 stk.

- køb på G4 Auktioner A/S

4.975 stk.

I alt køb på G1 Auktioner ApS

367.014 stk.

Købene hos G1er fordeler sig, således:

Faktura:

0,75 kr.

3,75 kr.

7,50 kr.

47-150-2 af 17. maj 2008

118.200 stk.

21.600 stk.

46-136-2 af 26. april 2008

8.000 stk.

6.000 stk.

2.400 stk.

45-318-1 af 29. marts 2008

600 stk.

48-199-1 af 31. maj 2008

600 stk.

48-199-2 af 31. maj 2008

202.814 stk.

6.800 stk.

I alt

210.814 stk.

124.800 stk.

31.400 stk.

  

Heraf anden sælger end H3 ApS

1.400 stk.

1.600 stk.

I alt købt på G1, hvor sælgeren er H3 ApS

210.814 stk.

123.400 stk.

29.800 stk.

Svarende til afgifter på (210.814 stk. x 0,75 kr. + 123.400 stk. x 3,75 kr. + 29.800 stk. x 7,50 kr.) I alt 844.360 kr.

Det er SKATs opfattelse, at selskabet ikke har dokumenteret, at glødelamper mv. for et afgiftsbeløb på 844.360 kr. er afgiftsberigtiget her i landet og dermed ikke berettiger til afgiftsgodtgørelse i henhold til § 24, stk. 1, 2. punktum i lov om forskellige forbrugsafgifter.

Der er således lagt vægt på, at købsfakturaerne ikke er forskriftsmæssige, da disse ikke indeholder oplysninger om art og antal af glødelamper mv., men alene en summarisk tekst som f.eks. "palle med glødelamper" eller "palle med lysstofrør". De pågældende varer er købt til en meget lav pris på auktion og meget væsentligt under afgiftsbeløbet. Disse handelstransaktioner må anses for meget usædvanlige, idet sælgeren af disse glødelamper mv. på auktionerne var den daglige leders tidligere selskab, H3 ApS, som på auktionstidspunktet var konkurstruet og kort efter gik konkurs. Glødelamperne blev sat til salg på auktioner i marts, april og maj 2008 umiddelbart efter at H3 ApS havde modtaget en foreløbig afgørelse af 20. februar 2008 med et moms- og afgiftskrav fra SKAT på et større millionbeløb.

H3 ApS blev begæret konkurs ved dekret af 3. juli 2008.

I forbindelse med regnskabsgennemgangen har SKAT udarbejdet en opgørelse over køb/import og salg/eksport af glødelamper mv. fra virksomhedens start i 2008 indtil 30. juni 2011. Af opgørelsen fremgår bl.a. en tilgang af glødelamper på 1.328.884 stk. med en afgiftsværdi på 4.428.772 kr. og at selskabet har søgt godtgørelse for 65 % heraf. Opgørelsen omfatter også køb af glødelamper mv. på G4 - og G1 Auktioner i marts, april og maj 2008. Selskabet har således via direktør BAs andet selskab H2 ApS, CVR-nr. ...6 købt et antal glødelamper mv. til en meget lav pris.

Imidlertid fremgår art og antal af glødelamper mv. ikke af fakturaerne, som alene indeholder en summarisk tekst som fx "palle med glødelamper" eller "palle med lysstofrør". Den daglige leder har efterfølgende på fakturaerne påført det antal glødelamper og lysstofrør han mener de pågældende paller indeholder. Ovennævnte opgørelse er udfærdiget i overensstemmelse med det oplyste antal. Købene på auktionerne omfattede efter den daglige leders udsagn således i alt 371.989 stk. glødelamper mv. til en afgiftsværdi på 894.235 kr. Købsprisen for varerne udgjorde i alt 44.517 kr. svarende til 5 % af glødelampeafgiften. Købsprisen er således meget langt under den glødelampeafgift, som påhviler varerne.

De nævnte køb på auktionerne ses at udgøre ca. 20 % og dermed en betydelig del af virksomhedens samlede indkøb af glødelamper mv. i den treårige kontrolperiode. Afgiftsgodtgørelse forudsætter i henhold til § 24, stk. 1, 2. punktum i Lov om forskellige forbrugsafgifter, at virksomheden kan dokumentere at glødelamperne er afgiftsberigtigede. Det er således selskabets pligt at dokumentere, at de udførte varer er afgiftsberigtiget her i landet.

Bevilling til godtgørelse af afgift af glødelamper mv. er udstedt af SKAT den 15. juli 2008 i medfør af § 24 stk. 1, 2. punktum i Lov om forskellige forbrugsafgifter (herunder glødelampeafgift), jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 29. januar 2008.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

"...

Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt leveres til udlandet.

..."

Bestemmelsen må som andre afgiftsgodtgørelsesbestemmelser forstås således, at det påhviler bevillingshaveren at dokumentere, at betingelserne for afgiftsgodtgørelse er opfyldt. Bevillingshaveren skal således bl.a. kunne dokumentere mængde og art af de udførte varer og at de udførte varer er afgiftsberigtiget her i landet. Bevillingshaveren har ikke dokumenteret dette.

Den daglige leder har ikke i sagsforløbet givet oplysning om, at glødelamperne, der var købt på auktion, var nogen som han selv havde sat til salg. Selskabet og dermed den daglige leder har ikke handlet i god tro. Den daglige leder var i sagens natur vidende om, at glødelamperne købt via BAs andet selskab H2 ApS, er de samme glødelamper, som han selv havde sat til salg på auktion.

Uanset om det kunne lægges til grund, at glødelamper mv. for en afgiftsværdi på 844.360 kr. var afgiftsberigtiget her i landet, måtte anmodningen om godtgørelse afslås ud fra en misbrugsbetragtning. De omhandlede transaktioner ville indebære, at der blev opnået en afgiftsfordel, som det ville stride mod formålet med den omhandlede godtgørelsesbestemmelse at tildele. Transaktionerne kan under de givne omstændigheder ikke kvalificeres som normale forretningsmæssige transaktioner. Hovedformålet med de omhandlede transaktioner har været at opnå en afgiftsfordel. Der er herved henset til transaktionernes kunstige karakter og de personlige forbindelser mellem de involverede aktører. Varernes salg via auktionshus og H2 ApS at være kunstigt indskudte led for bl.a. at sløre varernes oprindelse.

Under sagen behandling i Landsskatteretten har SKAT udtalt vedrørende et bilag A, hvoraf det påstås at skulle fremgå, at SKAT har godkendt en udbetaling af godtgørelse af glødelampeafgift på 2.897.385 kr. Dette er i sagens natur ikke tilfældet, da det af SKATs endelige afgørelse af 3. april 2012 klart fremgår, at SKAT alene kan godkende godtgørelse af glødelampeafgift ved salg til udlandet på i alt 2.052.085 kr.

Indholdet af bilaget er en afstemning udfærdiget i forbindelse med gennemgang af de modtagne godtgørelsesansøgninger, hvorved er konstateret en difference på 11.155 kr. i selskabets favør. Differencen skyldes 5 konkrete regnefejl fra selskabets side ved udfyldelsen af godtgørelsesanmodningerne, jf. specifikationen af differencen på side 1 i afgørelsen. Godkendelsen er således udelukkende relateret til hvor stort et beløb selve ansøgningsskemaerne indeholdt og inden grundlaget for den ansøgte afgiftsgodtgørelse blev undersøgt. Der er således tale om et bilag, som ikke på nogen måde er underskrevet med bindende afgørelsesvirkning for SKAT.

Videre vedrørende repræsentantens påstand herom, kan det ikke bekræftes, at H3 ApS har betalt alle sine afgifter vedrørende glødelamper, inden selskabet gik konkurs.

Det kan bemærkes, at lovgivningen ikke indeholder undtagelser fra fakturakrav i forbindelse med køb på auktioner.

Den nævnte Landsskatteretskendelse, SKM2006.349.LSR, kan ikke sidestilles med denne sag, idet kendelsen vedrører handel med glødelamper uden afgift mellem to virksomheder der begge er registreret som oplagshavere. Landsskatteretten lægger i afgørelsen vægt på, at manglende overholdelse af faktureringskravene ikke alene kan bevirke bortfald af klagerens ønskede afgiftsfritagelse. I nærværende sag lægges i afgørelsen således vægt på 2 andre væsentlige forhold, dels køb til meget lav pris som kun dækker ca. 5 % af glødelampeafgiften, dels at den daglige leder var både sælger og køber af de pågældende glødelamper på auktionerne. Selskabet ville således få en berigelse på 95 % af glødelampeafgiften hvis afgiftsgodtgørelsen ved salg til udlandet blev godkendt. Hvis de pågældende glødelamper derimod blev solgt i Danmark, ville selskabet ikke få godtgørelse og dermed ikke denne berigelse.

Det forholdsvis beskedne køb af 4.975 stk. glødelamper hos G4 Auktioner A/S er udeladt i forbindelse med tilskæring af sagen.

Selskabets påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at det ansøgte beløb godkendes.

Af vedlagte bilag A, som er udarbejdet at SKAT, fremgår det meget klart, at SKAT har godkendt en udbetaling af godtgørelse af glødelampeafgift på 2.897.385,03. kr. SKAT skriver jo: "Godkendt efter gennemgang at skemaer". SKAT har anført i sagsfremstillingen, at der ikke er handlet i god tro og, at transaktionerne synes således at være tilrettelagt med svig samt misbrug af afgiftsreglerne for øje. En sådan ordvalg hænger jo slet ikke sammen med, at SKAT på deres bilag over godtgørelsen at glødelampeafgift bruger ordet "godkendt".

SKAT har anført, at selskabet ikke har dokumenteret, at glødelamper m.v. for et afgiftsbeløb på kr. 844.360 er afgiftsberigtiget her i landet. Bemærkningen forekommer uforståelig al den stund, at SKAT også har gennemgået afgiftsregnskabet for selskabet H3 ApS. Da SKAT selv angiver, at langt de fleste glødelamper på auktionen kommer fra H3 ApS, taler SKAT her mod bedre viden. Det er bemærket, at H3 ApS fik betalt alle sine afgifter vedrørende den her omhandlede afgift - bortset fra nogle mindre korrektioner - inden selskabet gik konkurs. Afgiften er således ikke blot angivet, men også betalt af H3 ApS.

SKAT har lagt vægt på, at købsfakturaerne ikke er forskriftsmæssige. Selskabet er ikke herre over, hvordan et auktionshus udskriver sine fakturaer. Fakturaerne fra et auktionshus er i øvrigt normalt meget summariske. Den omstændighed at G1 ApS ikke har overholdt visse af fakturakravene i Punktafgiftsvejledningen, kan ikke i sig selv udløse en manglende afgiftsgodtgørelse. Der kan her henvises til SKM2006.349.LSR vedrørende afgift at glødelamper, hvor Landsskatteretten fastslog, "at der ikke alene som følge af en manglende overholdelse heraf kan ske bortfald ... "

Det er videre sagen uvedkommende, at varerne er købt til en meget lav pris.

Prisen må være fastsat ud fra udbud og efterspørgsel af den pågældende vare.

Det er jo netop derfor man sætter varerne på auktion for at få den bedst opnåelige pris. Det bemærkes samtidig, at varerne er købt på en offentlig auktion, hvor det ikke er muligt at købe ubeskattede varer, medmindre man er godkendt oplagshaver. Varerne er således købt beskattede, her afgiftsberigtiget. Højesteret har præciseret legalitetsprincippet, det vil sige bl.a. hjemmelskravet, hvorefter forvaltningen ikke kan handle uden den fornødne bemyndigelse eller lovhjemmel. § 24, stk. 1 i bekendtgørelsen om lov om forskellige forbrugsafgifter ses ikke at SKAT ret til at nægte fritagelse for afgift, hvis varen ikke er betalt. Paragraffen taler om afgiftsberigtigede varer og ikke om betalte afgifter på varen. Det fremgår af SKATs sagsfremstilling, at alle 2.897.385,03 kr. er afgiftsberigtiget, ellers ville SKAT vel ikke godkende opgørelsen.

Det giver heller ikke mening, at SKAT anfører, at handelstransaktionerne anses for usædvanlige. Alternativet var at sælge til "sig selv", det vil sige til et andet selskab ejet af samme ejerkreds som H3 ApS. Litteraturen og den seneste tids omtale i aviserne omkring, hvordan fallenter har handlet med sig selv lige før konkursen, tilsiger vel, at det ikke den vej, man skal gå. Så bliver man næsten under alle omstændigheder beskyldt for at have "foræret" varen væk, når det er vanskeligt at få fastslået en markedspris på den pågældende vare. Det mest reelle er vel at sætte sådanne varer på en auktion. Her kan alle jo komme og byde på varen. I øvrigt er det jo den eneste måde man kan få fastslået, hvad markedsprisen på sådanne varer er på det givne tidspunkt. At SKAT betragter denne handling som odiøst og tilrettelagt med svig samt misbrug af afgiftsreglerne for øje, er helt uforståelig.

Det fremgår at SKAT har godkendt køb selskabet har foretaget hos G4 Auktioner A/S, hvilket selskabet står uforstående overfor, da det er sket på samme præmisser, som auktionskøbet hos G1 Auktioner ApS.

Videre er det som kommentarer til SKATs udtalelse bemærket, at SKAT ikke har kommenteret bemærkning om, at varerne må være afgiftsberigtigede af H3 ApS.

At den daglige leder var både sælger og køber af de pågældende glødelamper på auktionen, er ikke korrekt. Købet fandt sted på en auktion hvor alle havde en mulighed for at byde. Nærværende selskab var ikke den eneste deltager i auktionen. Prisen må således være udtryk for markedsværdien for de pågældende varer på den pågældende dag.

Selskabet har dels købt varer direkte af kurator for konkursboet vedrørende H3 ApS, varer ifølge lagerlister, hvor mængde og pris fremgår af lagerlister, dels er der købt disse varer på auktion, hvor kurator har solgt uspecificerede partier af varer til G1 Auktioner, som har videresolgt dem til nærværende selskab, jf. ovenfor.

SKATs bemærkninger om at købsprisen for varerne alene udgjorde 5 % af glødelampeafgiften, giver ingen mening. Hvis de pågældende varer var blevet solgt på det danske marked ville man som sælger selvfølgelig havde tillagt glødelampeafgiften til varerne, og den ville således have været en del af salgsprisen. Det kunne man tillade sig, fordi varerne jo tidligere var afgiftsberigtiget. SKATs stillingtagen har således medført, at selskabet har tabt 844.360 kr. Selskabet kunne jo bare have solgt varerne på det danske marked og dermed "have scoret" 844.360 kr.

Den daglige leder er principielt slet ikke involveret i denne sag. Såvel sælger som køber er jo selskaber. At SKAT anfører at det er den som står bag det hele, kan kun skabe det indtryk, at det er personen, der er problemet for SKAT og ikke så meget problemstillingen omkring selve godtgørelsen af glødelampeafgiften. SKATs standpunkt i sagen svarer jo til, at man meddeler et firma, der f.eks. har fratrukket kr. 800.000 i indgående moms, at firmaet ikke kan få fradrag for momsen, fordi sælgeren af produktet er gået konkurs og SKAT derfor ikke kan lade kr. 800.000 ind fra sælgeren i form af hans udgående moms. Et standpunkt som jo er åbenbart urimeligt og ej heller lovmedholdigt.

Under møde med Landsskatteretten blev det anført, at SKAT har nægtet godtgørelse for afgift for et beløb på 844.360 kr., med den begrundelse at varer købt på G1 auktioner ikke er afgiftsberigtigede. Den daglige leder oplyste, at en del af varerne stadig ligger på lager, og at der derfor ikke er ansøgt om godtgørelse herfor, anslået varer med en godtgørelsesværdi på ca. 50 %. Således har SKAT reelt nedsat det ansøgte beløb for mere end der er ansøgt om. Det blev anført, at SKAT jo ikke kan nægte godtgørelsen for mere end der er ansøgt om. Det svarer til at SKAT i princippet kræver tidligere modtaget godtgørelse retur. Samtidig bemærkes det, at halvdelen af varerne var eksporteret - ansøgt om godtgørelse - halvdelen af varerne ligger stadig på lager, og der er ikke ansøgt om godtgørelse vedrørende disse.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1, at der skal betales en afgift af elektriske glødelamper.

Det fremgår af forbrugsafgiftslovens § 14a, stk. 3:

"...

Stk. 3. Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde af afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomheden i afgiftsperioden.

..."

Det fremgår af forbrugsafgiftslovens § 15:

"...

Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv.

Stk. 2. De registrerede virksomheder skal føre regnskab over fremstillingen af afgiftspligtige varer, tilgangen af uberigtigede varer og udleveringen af afgiftspligtige varer.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler om overførelse af varer mellem registrerede virksomheder efter § 14 a, stk. 4, fakturaudstedelse og regnskabsførelse.

..."

Det fremgår af forbrugsafgiftslovens § 24, stk. 1:

"...

Afgiftspligtige varer, der af registrerede virksomheder leveres til udlandet, er fritaget for afgift. Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt leveres til udlandet ( ... ).

..."

Det fremgår af opkrævningslovens § 5:

"...

Hvis det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse eller indberetning til indkomstregisteret af beløb omfattet af § 2, stk. 1,4. pkt., således at virksomheden har betalt for lidt i skatter eller afgifter m.v. eller har fået udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt. Tilsvarende gælder, hvis en virksomhed har modtaget et for stort beløb som godtgørelse og størrelsen af det beløb, som virksomheden derfor skal tilbagebetale, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber.

..."

Det fremgår af dagældende punktafgiftsvejledning, afsnit A.1 0, om vare-modtagere:

"...

Registrerede varemodtagere skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde/værdi, dvs. tilgangen af varer, hvoraf der endnu ikke er betalt punktafgift (ubeskattede varer). Regnskabet føres i det almindelige forretningsregnskab og på en sådan måde, at den afgift, der skal betales til SKAT, kan gøres op ved udløbet af hver måned, og det er muligt ved nummerhenvisning at sammenholde posteringerne i regnskabet med købsbilag, dvs. typisk fakturaer og fortoldningsangivelser.

..."

Ifølge det oplyste lægges det til grund, at selskabet i flere omgange fra november 2010, samt i 2011, har søgt om godtgørelse for glødelampeafgifter for perioden 2008 - 2011. Det ansøgte beløb fremgår ikke af fakturaer eller andet regnskabsgrundlag. En del af det ansøgte beløb vedrører varer, som er købt af tilknyttede virksomheder. Det er ikke dokumenteret eller på anden vis godtgjort, at varerne er købt af selskabet, herunder at der er tale om afgiftsberigtiget varer. Det fremgår af de fakturaer som foreligger, og som ikke er udstedt til selskabet, at der fx er købt en palle elpærer, eller lysstofrør etc. Varerne er ikke nærmere specificeret, ligesom antal ikke fremgår. Selskabets daglige leder har efterfølgende selv anført antallet af glødelamper på købsbilagene. Endelig foreligger der en faktura med salg af 6.758 stk. diverse lyskæder til Tyskland. Der foreligger ingen lageropgørelse.

Landsskatteretten finder ud fra de foreliggende oplysninger ikke, at selskabet har dokumenteret eller sandsynliggjort, at have købt det antal lysstofrør og elpærer, som der er ansøgt afgiftsgodtgørelse for. Allerede derfor er selskabet ikke berettiget til afgiftsgodtgørelse efter forbrugsafgiftslovens § 24, stk. 1. Der er herved især lagt vægt på, at købsbilag ikke er udstedt til selskabet, ligesom antallet af glødelamper mv. i øvrigt ikke fremgår af købsbilag.

Det af selskabet anførte om at en del af de varer, SKAT har nægtet fradrag for, stadig ligger på lager, har ikke givet anledning til at ændre på det af SKAT nedsatte godtgørelsesbeløb, allerede fordi der ikke foreligger en lageropgørelse.

SKATs afgørelse stadfæstes derfor.

..."

Supplerende sagsfremstilling

Sagsøgeren har i den for sagen relevante periode i medfør af forbrugsafgiftslovens § 16a, stk. 3, anmeldt sig som "erhvervsdrivende varemodtager". I følge forbrugsafgiftslovens § 24, stk. 1, 2. pkt., kan Told- og skatteforvaltningen meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt leveres til udlandet. Ved bevilling af 15. juli 2006 meddelte SKAT sagsøgeren bevilling til godtgørelse af afgift af glødelamper mv. I bevillingen anføres blandt andet:

"...

Virksomheden har hermed bevilling til at få godtgjort punktafgiften på de varer, som virksomheden har købt i:

-

andre EU-lande

-

ikke EU-lande (tredjelande), eller

-

beskattet stand her i landet

     

 

og siden sendt til:

    

-

andre EU-lande

...

Varerne skal være sendt i uforandret og ubrugt stand som gode og forsvarlige handelsvarer.

...

Regnskabsbetingelser mv. fremgår af vedlagte dokument vedrørende betingelser for godtgørelse af afgift.

..."

I bilag til sagsøgers bevilling betegnet "Betingelser for godtgørelse af afgift" af samme dato, anføres blandt andet:

"...

Virksomhedens regnskab skal være tilrettelagt på en sådan måde, at det er muligt at sammenholde afgivne anmodninger om godtgørelse med dokumentationen samt virksomhedens øvrige regnskab.

...

Anmodningen skal udfærdiges på grundlag af salgsfaktura og udførselsdokumentation over de leverede varer.

Hvis godtgørelsesbeløbet ikke kan beregnes på grundlag af købsfakturaens oplysninger, må virksomheden anmode sin leverandør om en erklæring om, hvilken afgiftssats varerne er beskattet efter.

...

I nedenstående skema kan De se, hvilken dokumentation der kræves for at få godtgjort punktafgiften, og hvilken dokumentation der skal vedlægges virksomhedens regnskab.

Land

Varer købt i/modtaget fra

Varer leveret til

 

 

 

Andre EU-lande

Faktura/ledsagedokument *)

Dokumentation som for momsfrit salg

...

...

...

Danmark

Faktura med angivelse af punktafgiftsbeløb

...

...

*) ... ...

...

...

..."

Forklaringer

BA har forklaret, at han er direktør i det sagsøgende selskab, og at han ejer anparterne i selskabet. Hans fader, A, var ved at afvikle H3 ApS. De blev herefter enige om at påbegynde H1 ApS sammen. Han købte et skuffeselskab af sin revisor, R1, i maj 2008. Han deltog i tilretningen af selskabets vedtægter. A har forestået selskabets daglige drift. Han inddrages kun ved større beslutninger, herunder større indkøb. Han har ingen beløbsgrænse for, hvornår han skal inddrages. Han har på intet tidspunkt afslået noget, som A har indstillet vedrørende virksomheden. Han var til stede hos G1 Auktioner ApS, da selskabet købte de varer, der fremgår af fakturaerne, udstedet af G1 Auktioner ApS til H2. Det var tilfældigt, at H2 blev registreret som køber af varerne. I praksis skete det ved, at han på G1 Auktioner ApS afleverede sit visitkort med H2 som køberidentifikation. Meningen var, at varerne skulle indkøbes til H1 ApS, som han og A påtænkte at stifte. Han husker ikke hvem, der betalte fakturaerne for varerne. H2 beskæftiger sig med almindeligt håndværksarbejde i form af tømrer-, snedker- og murerarbejde og er fortsat i drift. H2 havde ikke brug for varerne købt på G1 Auktioner ApS. Varerne blev afleveret ca. en uge efter købene af et transportfirma. Han kan ikke huske, hvor varerne blev opbevaret. Han vidste på forhånd, at H3 ApS havde sat de omhandlede varer til salg på G1 Auktioner ApS. Han og en kollega noterede under auktionerne, hvad de skulle give for de enkelte varenumre. Han har ingen viden om værdi af elartikler. Han kender ikke til selskabet G2 ApS. Han har ikke betalt for varerne købt på G1 Auktioner ApS eller for transporten af varerne. Han har intet haft med H3 ApS at gøre.

A har forklaret, at han tog initiativ til, at BA købte H1 ApS, som da var et skuffeselskab. Han ønskede at flytte driften fra H3 ApS over i et nyt selskab. Den beslutning tog han i februar 2008 på grund af en afgørelse fra skattemyndighederne om, at H3 ApS blev pålagt et betydeligt skatte- og momstilsvar. Han aftalte med sin rådgiver, statsautoriseret revisor UL, at UL skulle skaffe et selskab. De varer, som H3 ApS satte til salg på auktion, udgjorde ca. 30% af H3 ApS' daværende varelager, og varerne mindst var 7- 8 år gamle og havde i praksis ingen værdi, da der var tale om udgåede varenumre. Han og BA ønskede imidlertid, at også disse varer blev overtaget af det nye selskab. Han satte derfor varerne på auktion, så ingen efterfølgende kunne angribe prisfastsættelsen. Han deltog i en af auktionerne som køber. Ellers var det BA, der købte. Da varerne blev indgivet til G1 Auktioner ApS var de pakket på paller. G1 Auktioner ApS sorterede herefter varerne og bestemte i hvilke portioner, at de skulle bortauktioneres. Han fortalte BA, at det mest interessante var lyskilderne. Mange af disse varer var udgåede varer, som det ville tage lang tid at sælge.

De øvrige glødelamper mv. i H3 ApS blev købt direkte af det nye selskab på grundlag af lageroplysninger pr. 1. maj 2008 til en pris svarende til anskaffelsesprisen minus 10%. Da H3 ApS senere gik konkurs den 3. juli 2008, havde den udmeldte kurator ingen bemærkninger til denne handel. I praksis overtog H1 ApS H3 ApS' varelager på kredit uden udbetaling, hvorefter H1 ApS over de følgende 7-8 måneder betalte for varerne til kurator, efterhånden som det lykkedes H1 ApS at sælge varerne.

Det er korrekt, at han den 27. januar 2008 brændte alt regnskabsmateriale fra H3 ApS frem til 1. januar 2008. Det gjorde han i fuldskab. Han orienterede efterfølgende politiet og SKAT herom. Han ved ikke, hvorfor han gjorde det.

Ingen af de glødelamper mv., der omtales i SKATs afgørelse af 13. maj 2008 vedrørende H3 ApS om forhøjelse af afgiftstilsvar for glødelampeafgift, side 5-7, var blandt de varer, som H1 ApS købte på G1 Auktioner. Disse varer var allerede solgt ud. Han sendte første anmodning om glødelampeafgiftsgodtgørelse i november 2010 til SKAT. Han blev efterfølgende indkaldt til møde med SKAT. Han fik under mødet at vide, at han havde udfyldt sin opgørelse over køb og salg af glødelamper mv. og tilhørende afgift forkert. Han fik senere en opgørelse over det glødelampeafgiftsbeløb, som han skulle betale samtidig med, at han afventede udbetaling af godtgørelse for glødelampeafgift. Han anmodede om at få udbetalt i alt ca. 2.800.000 kr. Han havde ligesom nogle andre i branchen antaget, at han som "erhvervsdrivende varemodtager" skulle have afgift retur, når man solgte til et selskab, der i henhold til forbrugsafgiftslovens § 14a, var registreret som "oplagshaver". Denne praksis gjorde SKAT ingen indsigelser imod. SKAT anmodede ham om dokumentation i forbindelse med sagen, og SKAT fik udleveret alt hans regnskabsmateriale, ligesom SKAT besøgte virksomheden. SKATs granskning tog over et år. Konklusionen på gennemgangen blev, at SKAT påtalte hans anmodning om godtgørelse for glødepæreafgift for så vidt angår lyskilder, som H1 ApS købte på G1 Auktioner ApS af H3 ApS. Han oplyste til SKAT, at han skønnede, at 70% af disse lyskilder var solgt til eksport. SKAT meddelte herefter først, at godtgørelse for så vidt angår 70% af lyskilderne fra H3 ApS ikke kunne imødekommes. Han lavede forud for SKATs afgørelse en opgørelse over, hvor stor en del af varer, som H1 ApS havde købt fra H3 ApS, der blev solgt til eksport, men denne opgørelse godkendte SKAT ikke. Herefter afviste SKAT i sin helhed, at give afgiftsgodtgørelse for glødepærer mv., der var købt på G1 Auktioner ApS, og som stammede fra H3 ApS. SKAT satte ikke spørgsmålstegn ved, om de var eksporteret.

Han har anført de mængdeangivelser, der er påført med håndskrift i de 5 fakturaer fra G1 Auktioner ApS til H2. Hans påtegninger er grundlaget for SKATs opgørelse i afgørelsen af 3. april 2012, side 2. Det var ca. 3 år efter sagsøgerens køb på G1 Auktioner ApS, at han til brug for SKATs behandling af sagen skønnede, hvor mange glødepærer mv. sagsøgeren købte på G1 Auktioner ApS. Det havde han mulighed for, idet varerne fortsat henstod på paller hos sagsøgeren og ikke var indlagt på sagsøgerens lager. Han har efterfølgende over en periode foretaget en egentlig optælling af varerne på pallerne og indlagt dem på sagsøgerens lager.

G2 ApS, der ejes af hans bror, ejer 8-10 ejendomme. Han har selv indflydelse i selskabet. Han foranledigede, at G2 ApS udlagde betalingen for nogle af varerne købt på G1 Auktioner ApS. Sagsøgeren har efterfølgende betalt G2 ApS. Sagsøgeren har haft en mellemregning med G2 ApS. G2 ApS har ejet de ejendomme, hvorfra sagsøgeren driver virksomhed.

Han har udfærdiget en udateret lageropgørelse over lyskilder, som sagsøgeren har købt hos G1 Auktioner ApS, som er solgt af H3 ApS på G1 Auktioner ApS. Lageropgørelsen blev udfærdiget til brug for Landsskatterettens behandling og er ajourført med eksporterede varer til oktober 2013. De indgående varenumre har han registreret efter optælling. Kolonnen med udgående varer har han opgjort via sagsøgerens regnskabslagerkartotek, hvoraf det fremgår, hvad der er sket med den pågældende vare, når den er udtaget fra lageret.

Han har en kopi af regnskabet fra H3 ApS for 2008, hvoraf det fremgår, hvilke varer og hvor mange, der blev udtrukket af H3 ApS' varelager til salg på G1 Auktioner ApS. Det, der er trukket ud fra H3 ApS' varelager til salg på G1 Auktioner ApS, svarer med 5% afvigelse til det, som hans lageropgørelse over sagsøgerens køb af lyskilder på G1 Auktioner ApS viser.

Hans opgørelse over eksport på sidste side i lageropgørelsen viser først, hvor stor en del af lyskilderne, opgjort i antal, købt på G1 Auktioner ApS, der er eksporteret af sagsøgerne. Dernæst viser opgørelsen, hvor stor en andel, der er eksporteret, opgjort i forhold til omsætning. Opgørelsen er opdateret til oktober 2013, og går således ud over den tidsperiode, 1. juli 2008 til 30. juni 2011, der er den relevante i den foreliggende sag.

Lageropgørelsen af 27. september 2014 (bilag 16) viser, at der af varenummer ... oprindelig var 480 stk., og at der heraf er solgt 31 stk. til eksport, således der er 449 stk. på lager. Varenummeret stammer fra H3 ApS, hvorfra der den 7. marts 2008 blev taget 510 stk., hvoraf 480 stk. blev solgt på G1 Auktioner ApS og her købt af sagsøgeren, og 30 stk. senere kom til at indgå i den købsaftale, som sagsøgeren og H3 ApS indgik den 1. maj 2008. Han fik de 5 fakturaer dateret 29. marts 2008 til 31. maj 2008 angående salg af H3 ApS' varer på G1 Auktioner ApS, som han afleverede til kurator efter konkursen den 3. juli 2008. Det var ikke de originale fakturaer, som han afleverede, men derimod kopier, der er genudskrevet fra G1 ApS efter hans rekvisition. Det er baggrunden for, at afregningskontoen angivet i fakturaerne har det samme kontonummer, som sagsøgerens kontonummer er i dag. G1 Auktioner ApS må således på et tidspunkt have registreret en afregningskonto for sagsøgeren, således dette kontonummer også kommer frem på fakturaerne vedrørende H3 ApS ved genudskrivning af fakturaerne.

Når sagsøgeren i dag, som "registreret oplagshaver" i henhold til forbrugsafgiftslovens § 14a køber varer fra selskaber, der ikke er registrerede oplagshavere, betaler sagsøgeren glødepæreafgift. Inden sagsøgeren blev "registreret oplagshaver", opkrævede sagsøgeren ikke selv afgift i en tilsvarende situation.

Parternes synspunkter

H1 ApS har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvori det anføres:

"...

Sagens overordnede problemstilling er, hvorvidt H1 ApS opfylder betingelserne for at opnå godtgørelse af glødelampeafgift for et beløb på kr. 844.360 udover den af SKAT accepterede godtgørelse på kr. 2.052.985.

Til støtte for den principale påstand gøres det helt overordnet gældende, at alle betingelserne for, at H1 ApS kan opnå godtgørelse for yderligere kr. 844.360 er opfyldte.

Sagens afgørende tvistpunkter er, hvorvidt H1 ApS har dokumenteret indkøbet af glødelamperne hos G1 Auktioner ApS, hvorvidt de indkøbte glødelamper var afgiftsberigtigede på købstidspunktet samt hvorvidt glødelamperne er eksporteret.

H1 ApS er ejer af glødelamperne

Til støtte for den nedlagte principale påstand gøres det gældende, at H1 ApS har indkøbt varerne på G1 Auktioner ApS og dermed er rette ejer af disse.

Varerne indkøbt på G1 Auktioner ApS er betalt af H1 ApS. SKAT har konstateret (ekstrakten side 231), at købsfakturaerne vedrørende de omhandlede varer er betalt af H1 ApS.

Én faktura er betalt kontant ved afhentning af varerne. En faktura er betalt via H1 ApS' bankkonto. De øvrige 3 fakturaer vedrørende indkøb af varerne er betalt ved hævning på selskabet G2 ApS' bankkonto. Disse betalinger er efterfølgende betalt af H1 ApS via en mellemregning med G2 ApS. Forholdet svarer således rettelig til, at G2 ApS har ydet H1 ApS et lån til betaling af glødelamperne og de øvrige varer indkøbt på G1 Auktioner ApS og herefter har modtaget betaling herfor.

De indkøbte varer indgår i H1 ApS' lager og er præciseret i lagerlisterne vedrørende glødelamper (ekstrakten side 243-262).

En del af de indkøbte glødelamper er efterfølgende afhændet såvel indenlands som udenlands, hvilket er baggrunden for, at de delvis indgår i det af H1 ApS ansøgte godtgørelsesbeløb, som nærværende sag vedrører.

Det bestrides ikke, at fakturaerne fra G1 Auktioner ApS (ekstrakten side 59-72) er udstedt til H2. Det bestrides ligeledes ikke, at der ikke foreligger en formel faktura vedrørende varernes overdragelse fra H2 til H1 ApS.

Det gøres gældende, at der ikke skal lægges afgørende vægt på, at der ikke formelt er foretaget en overdragelse af varerne. I nærværende tilfælde, hvor varerne er betalt og lagerført direkte hos og af H1 ApS, er de omhandlede fakturaer de facto behandlet som udstedt til H1 ApS. Selskabet skal skatteretligt såvel som civilretligt behandles som rette ejer af de omhandlede glødelamper. Dette ses tillige at være SKATs opfattelse, idet SKAT i afgørelse af den 3. april 2012 (ekstrakten side 227 og 228) i realiteten betragter H1 ApS som rette ejer af glødelamperne.

Afgiften på glødelamperne er berigtiget

Problemstillingen vedrørende afgiftsberigtigelse af de indkøbte varer vedrører alene glødelamper indkøbt på G1 Auktioner ApS. I ansøgningerne om godtgørelse af glødelampeafgift (ekstrakten side 107-205) indgår alene glødelamper indkøbt på auktionen for et samlet afgiftsbeløb på kr. 200.678 (ekstrakten side 263).

SKAT har alene problematiseret spørgsmålet om afgiftsberigtigelse af de indkøbte glødelamper vedrørende glødelamper indkøbt på G1 Auktioner ApS. Da eksport af glødelamper indkøbt på auktionen alene udgør kr. 200.678 ud af de ansøgte kr. 844.360, skal H1 ApS alene på denne baggrund have udbetalt godtgørelse for de resterende eksporterede glødelamper med kr. 643.682.

For så vidt angår de glødelamper, der er indkøbt på G1 Auktioner ApS, gøres det gældende, at afgiften på disse var indbetalt ved indlevering til G1 Auktioner ApS.

Det faktum, at varerne indkøbt på G1 Auktioner ApS blev anskaffet til relativt lave priser i forhold til den på varerne hvilende afgiftssum, indebærer ikke, at de dermed - alene på denne baggrund - skal anses for ikke at være afgiftsberigtigede. Interessesammenfaldet mellem sælger på auktionerne og køber kan ligeledes ikke i sig selv føre til en formodning for at der er tale om ikke afgiftsberigtigede varer.

De varer, der blev indkøbt på G1 Auktioner ApS, var ukurante varer i relativt stort udbud. Varerne er handlet til markedsprisen på det konkrete handelstidspunkt. Det bemærkes i den forbindelse, at SKAT ikke har problematiseret afgiftsberigtigelsen for så vidt angår andre varer indkøbt på auktioner, der tillige er eksporteret af H1 ApS.

Det gøres gældende, at udgangspunktet ved handel på auktion er, at de auktionerede varer er afgiftsberigtigede, medmindre andet klart fremgår af salgsmaterialet. Alene ved salg til udlandet eller til registrerede oplagshavere kan sælger således undlade at berigtige afgiften. Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke fremgik ved salget, at varerne ikke var afgiftsberigtigede.

H3 ApS afregnede glødelampeafgift månedsvist og var ikke registreret som oplagshaver men som varemodtager (ekstrakten side 74). Da varerne afhændet på auktionen var ukurante ældre varer er der en formodning for, at afgiften på glødepærerne var indbetalt, idet der blev afregnet månedsvist.

H3 ApS havde skyldige afgifter på kr. 305.309, jf. afgørelse af den 13. maj 2008 (ekstrakten side 73). En betydelig del af dette udestående må endvidere anses for indbetalt, idet selskabets konkurs blev sluttet med en dividende på ca. 50 %.

De varegrupper, som den skyldige afgift vedrørte, var i vidt omfang ikke en del af de varer, der blev videresolgt på auktionen, hvilket vil blive nærmere belyst ved hovedforhandlingen.

Det gøres gældende, at det på den foreliggende baggrund er dokumenteret og godtgjort, at varerne indkøbt hos G1 ApS var afgiftsberigtigede, hvorfor afhændelsen af varerne berettiger til godtgørelse af glødelampeafgift i henhold til forbrugsafgiftslovens § 24, stk. 1.

Glødelamperne er leveret til udlandet

Det gøres til støtte for den principale påstand videre gældende, at de i sagen omhandlede glødelamper skal betragtes som eksporterede.

Der foreligger fakturaer til udenlandske virksomheder eller danske virksomheder registreret som oplagshavere i henhold til forbrugsafgiftsloven (ekstrakten bind II og III). Det gøres gældende, at levering til danske virksomheder registreret som oplagshavere sidestilles med eksport i henhold til forbrugsafgiftslovens § 24, stk. 1.

SKAT har foretaget en minutiøs gennemgang af H1 ApS' regnskabsmateriale uden at problematisere spørgsmålet om eksport af varerne. SKAT har gennemgået H1 ApS' fragtregninger, færgebilletter, debitorregistreringer og øvrige regnskab. I forhold hertil fremgår af SKATs besvarelse af spørgsmål fra Landsskatteretten ved skrivelse af den 7. marts 2013 (ekstrakten side 230), at "den pågældende faktura til den tyske virksomhed var blandt de stikprøver vi foretog for at kontrollere dokumentationen for, at varerne var udført fra Danmark" (min fremhævning).

SKAT har således gennemgået H1 ApS' regnskabsmateriale og konkluderet, at varerne var eksporteret eller afhændet til virksomheder registreret som oplagshavere af glødelamper.

Det gøres gældende, at det på den foreliggende baggrund er dokumenteret, at de i nærværende sag omhandlede varer er eksporteret i overensstemmelse med den indgivne ansøgning.

Den subsidiære påstand

Den subsidiære påstand er nedlagt for det tilfælde, at retten finder, at H1 ApS har godtgjort at være berettiget til udbetaling af godtgørelse med et beløb lavere end den nedlagte påstand. I dette tilfælde bør retten hjemvise sagen til SKAT til fornyet behandling.

..."

Skatteministeriet har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvori det anføres:

"...

Det gøres overordnet gældende, at sagsøgeren ikke hos G1 Auktioner ApS har indkøbt glødelamper pålagt en glødelampeafgift på kr. kr. 844.360, som sagsøgeren har ret til at få godtgjort i medfør af forbrugsafgiftslovens § 24, stk. 1, 2. pkt.

Indkøb af glødelamper hos G1 Auktioner ApS

Det gøres gældende, at sagsøgeren ikke har dokumenteret, at der er indkøbt afgiftsberigtigede glødelamper til en afgiftsværdi af kr. 844.360, for hvilken der i medfør af sagsøgerens bevilling efter § 24, stk. 1, 2. pkt., er ret til afgiftsgodtgørelse.

Sagsøgeren har for det første ikke fremlagt behørige købsfakturaer, hvor angivelse af mængde og arten af de pågældende glødelamper fremgår, samt en angivelse af glødelampeafgift som krævet i sagsøgerens bevilling (bilag B, ekstraktens bind I, side 99). De som bilag 3-7 (ekstraktens bind I, side 59-72) fremlagte salgsoversigter fra G1 Auktioner ApS angiver udelukkende generiske betegnelser, såsom "palle med lysstofrør" og "palle med elpærer", uden indikation af antal eller specifik art med henblik på bestemmelse af afgiftskategori. Mængdeangivelserne påført i hånden af selskabets daglige leder, A, kan ikke anses for tilstrækkelig dokumentation for antal og art, og kan således ikke tillægges betydning.

På baggrund af det i sagen forelagte materiale er det således hverken muligt at identificere hvilke typer af glødelamper, der ønskes afgiftsgodtgørelse for, eller hvor mange glødelamper, der ønskes afgiftsgodtgørelse for. Sagsøgeren har således ikke opfyldt sagsøgtes opfordring 2, hvilket må komme sagsøgeren bevismæssigt til skade. Sagsøgerens opfordring 1 og 2 angående en stikprøvevis udvælgelse af dokumentation for indkøb og eksport af de i sagen omhandlede glødelamper kan således i sagens natur ikke tiltrædes.

For det andet er de omtalte salgsoversigter fra G1 Auktioner ApS ikke udstedt til sagsøgeren, men derimod til "H2", hvorfor disse under alle omstændigheder ikke kan danne grundlag for sagsøgerens anmodning om afgiftsgodtgørelse efter forbrugsafgiftslovens § 24, stk. 1, 2. pkt.

Selv hvis sagsøgeren ved behørige fakturaer kunne dokumentere, at H1 ApS har indkøbt specifikke og identificérbare glødelamper fra G1 Auktioner ApS, gøres det gældende, at det ikke er dokumenteret, at glødelamperne ved købene hos G1 Auktioner ApS var afgiftsberigtigede.

Glødelamperne er for det første købt til en pris (kr. 39.825 inklusiv moms), der er væsentligt lavere end selve det afgiftsbeløb, der påhviler glødelamperne ud fra de i hånden påførte mængder. Således udgør købsprisen kun ca. 5 pct. af glødelampeafgiften, der ville påhvile glødelamperne. Sagsøgeren har derfor ikke gennem en forhøjelse af prisen på glødelamperne afholdt nogen udgift til glødelampeafgift, hvortil der bør ske afgiftsgodtgørelse.

For det andet må omstændighederne vedrørende købene af glødelamperne anses for usædvanlige handelstransaktioner, og den omstændighed, at der er tale om salg på auktion, ændrer ikke ved, at det ikke er godtgjort, at glødelamperne er afgiftsberigtigede.

Glødelamperne er solgt af det med sagsøgeren interesseforbundne - og konkurstruede - selskab, H3 ApS, på foranledning af A, og efter det oplyste købt af H1 ApS, også på foranledning af A, ved brug af to andre selskaber, nemlig H2 ApS og G2 ApS. Denne købskonstruktion synes at være alt andet end udtryk for almindelige forretningsmæssige transaktioner. I lyset af forbindelsen mellem de i sagen involverede selskaber påhviler der sagsøgeren en skærpet bevisbyrde for, at afgiften er betalt.

Under normale omstændigheder vil et selskab jo aldrig sælge varer til en pris på kr. 39.825, hvis varernes afgiftsværdi i sig selv udgør kr. 844.360. Dette viser netop, at glødelamperne ikke var afgiftsberigtigede, dvs. indeholdt en pålagt glødelampeafgift, ved salget hos G1 Auktioner ApS.

...

En oplysning om en evt. dækning på ca. 50 % til H3 ApS' simple kreditorer dokumenterer i den forbindelse ikke, at de i denne sag omhandlede glødelamper var afgiftsberigtiget ved salget hos G1 ApS. Endvidere kan SKATs opgørelse af glødelampeafgiftstilsvar for H3 ApS for perioden 1. januar 2003 til 30. september 2007 (bilag 9, ekstraktens bind I, side 73) ikke tillægges betydning. H3 ApS' salg af glødelamper hos G1 ApS skete først fra den 29. marts 2008 og frem til 31. maj 2008, og det er således ikke påvist, at de i denne sag relevante glødelamper overhovedet har været omfattet af SKATs opgørelse i bilag 9.

Det fremgår af bevillingen (bilag B, ekstraktens bind I, side 99), at såfremt godtgørelsesbeløbet ikke kan beregnes på grundlag af købsfakturaens oplysninger, må virksomheden anmode sin leverandør om en erklæring om, hvilken afgiftssats varerne er beskattet efter. Med henvisning til det usædvanlige handelsforløb - som beskrevet ovenfor - og personsammenfaldet mellem køber og sælger (begge A som daglig leder af begge selskaber) vil en sådan eventuel erklæring fra det sælgende selskab dog ikke kunne tillægges bevismæssig betydning i denne sag.

...

Sagsøgeren har i sin replik og sit processkrift I som en ny oplysning anført, at den i sagen ønskede afgiftsgodtgørelse på kr. 844.360 kun angår glødelamper indkøbt hos G1 Auktioner ApS til en afgiftsværdi på kr. 200.678. Den resterende ønskede afgiftsgodtgørelse på kr. 844.360 - 200.678 = kr. 643.682 skulle så ifølge det oplyste angå glødelamper indkøbt hos "andre" grossister, jf. processkrift 1, side 2.

Sagsøgeren har imidlertid ikke i den forbindelse fremlagt dokumentation for, hvilke andre grossister og hvilke andre indkøbte glødelamper, der i så fald skulle være tale om. Det er på ingen måde dokumenteret eller tilnærmelsesvis sandsynliggjort at glødelamper indkøbt hos G1 Auktioner ApS stadig er på sagsøgerens lager og ikke er omfattet af sagsøgerens anmodninger om afgiftsgodtgørelse. De af sagsøgeren fremlagte lageroversigter kan ikke tillægges betydning og indeholder ligeledes efter sagsøgerens eget udsagn fejl, jf. processkrift II, side 4, om lageroversigten i bilag 16 (ekstraktens bind I, side 273).

Der er således ikke grundlag for at antage, at sagsøgerens anmodede afgiftsgodtgørelse skulle angå andre glødelamper end de hos G1 Auktioner ApS indkøbte glødelamper. Sagsøgerens stævning omtaler da også udelukkende indkøbene foretaget hos G1 Auktioner ApS.

Glødelamper leveret til udlandet

Det gøres endvidere gældende, at sagsøgeren ikke har dokumenteret, at de hos G1 ApS indkøbte glødelamper er leveret til udlandet, og dermed berettiger en afgiftsgodtgørelse i medfør af forbrugsafgiftslovens § 24, stk. 1, 2. pkt.

Sagsøgeren har med processkrift 1 som bilag 21 fremlagt i alt 915 fakturaer, som skulle vedrøre sagsøgerens eksport af glødelamper for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2011 (ekstraktens bind II og III). Det er ikke specificeret hvilke fakturaer i bilag 21, som angår de i denne sag omhandlede glødelamper indkøbt hos G1 Auktioner ApS, og det er således ikke dokumenteret, at de i sagen omhandlede glødelamper overhovedet er omfattet af de i bilag 21 fremlagte fakturaer.

Herudover bemærkes, at for så vidt angår 161 af de i bilag 21 fremlagte fakturaer kan det konstateres, at disse er udstedt til selskabet, G5 I/S, ...7. Disse fakturaer angår således ikke engang sagsøgerens eksport af glødelamper, som ellers oplyst i processkrift I.

Derudover foreligger der i bilag 21 i alt 5 fakturaer udstedt til G6 A/S, ...8, der således heller ikke angår sagsøgerens eksport af glødelamper.

Herudover bemærkes, at alle fakturaerne er på dansk, og indeholder ikke oplysninger til de udenlandske købere om, hvordan de fakturerede beløb ville skulle overføres fra udlandet til sagsøgerens danske konto, idet IBAN-nummer ikke er oplyst på fakturaen.

Til trods herfor figurerer adskillige af de i bilag 21 fremlagte "eksport"- fakturaer i sagsøgerens anmodninger om afgiftsgodtgørelse (bilag E, ekstraktens bind I, side 107). Til eksempel kan blandt andet nævnes faktura nr. 11069, 11070, 11071 og 11073, der figurerer i bilag E, ekstraktens bind I, side 113, og ligeledes figurerer i bilag 21 på side 401- 405 i ekstraktens bind II.

På baggrund af disse omstændigheder er der ikke ret til afgiftsgodtgørelse på kr. 844.360 efter forbrugsafgiftslovens § 24, stk. 1, 2. pkt., da sagsøgeren ikke har dokumenteret, at de i sagen omhandlede glødelamper indkøbt hos G1 Auktioner ApS er leveret til udlandet.

Sagsøgeren har senest i processkrift II oplyst, at de i bilag 21 fremlagte fakturaer udstedt til danske selskaber er omfattet af sagsøgerens anmodninger om afgiftsgodtgørelse, da der er tale om salg til virksomheder registreret som oplagshavere efter forbrugsafgiftslovens § 14 a, hvilket efter sagsøgerens opfattelse kan foregå afgiftsfrit. Det følger imidlertid af forbrugsafgiftslovens § 14 a, stk. 4, at glødelamper kan sælges afgiftsfrit mellem to virksomheder registreret som oplagshavere efter § 14 a, hvilket ligeledes fremgår af SKM2006.349.LSR (materialesamlingen, side 24). Sagsøgeren blev imidlertid først registreret som oplagshaver den 1. juli 2011, jf. SKATs afgørelse (bilag 2, ekstraktens bind I, side 223).

Sagsøgeren har heller ikke fremlagt dokumentation for, at glødelamperne rent faktisk er leveret til udlandet, idet der ikke foreligger nogen form for udførselsdokumentation, som krævet i medfør af sagsøgerens bevilling om afgiftsgodtgørelse (bilag B, ekstraktens bind I, side 99). Sagsøgeren har i den forbindelse oplyst i processkrift II, at det ikke er muligt så kort tid inden hovedforhandlingens gennemførelse at indhente og fremlægge udførselsdokumentation.

Hertil bemærkes, at sagsøgeren indbragte Landsskatterettens kendelse (bilag 1, ekstraktens bind I, side 3) ved stævning af 11. marts 2014, hvorfor sagsøgeren har haft rigelig tid til at fremlægge indkøbsbilag, eksportfakturaer samt udførselsdokumentation til dokumentation for, at sagsøgeren skulle have ret til afgiftsgodtgørelse for de i sagen omhandlede glødelamper. Derudover oplyser sagsøgeren selv, at dette materiale var foreholdt SKAT, hvorfor det ikke kan anses for umuligt for sagsøgeren at fremlægge det påkrævede materiale.

At sagsøgeren alligevel ikke har fremlagt en sådan dokumentation som kendeligt påkrævet i medfør af sagsøgerens bevilling om afgiftsgodtgørelse må komme sagsøgeren bevismæssigt til skade.

Skiftende forklaringer

Overordnet er det Skatteministeriets opfattelse, at denne sag bærer præg af, at der i skriftsvekslingen foreligger skiftende forklaringer fra sagsøgerens side. Således har sagsøgeren i processkrift I oplyst, at bilag 21 udgjorde sagsøgerens eksportfakturaer, hvilket dog ændres i processkrift II til at angå både eksportfakturaer samt fakturaer til danske virksomheder registrerede som oplagshavere.

Derudover oplyser sagsøgeren i replikken på side 5, at ud af 480 lysrør, indkøbt hos G1 Auktioner ApS, er 31 lysrør solgt, og at disse 31 lysrør er solgt i Danmark, og dermed ikke eksporteret. Sagsøgeren har i den forbindelse henvist til en lageroversigt i bilag 16 (ekstrakten bind I, side 273). Efterfølgende har sagsøgeren i processkrift II imidlertid oplyst, at de 31 solgte lysrør alligevel ikke angår lysrør indkøbt hos G1 Auktioner ApS, men i stedet angår lysrør, som sagsøgeren købte af kurator i H3 ApS, og at disse glødelamper blev registreret på sagsøgerens lager den 1. juni 2008. Konkursdekret vedrørende H3 ApS blev dog først afsagt den 3. juli 2008, jf. SKATs afgørelse (bilag 2, ekstraktens bind I, side 225), hvorfor sagsøgerens forklaring i det hele forekommer urigtig og usammenhængende.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Det findes ikke godtgjort, at sagsøgeren har købt glødelamper mv. hos G1 Auktioner ApS svarende til en glødelampeafgift på 844.360 kr. Der lægges herved i første række vægt på, at de 5 fakturaer udstedt af G1 Auktioner ApS til H2 i tidsrummet 29. marts 2008 - 31. maj 2008 ikke indeholder en nærmere angivelse af antal og type af glødelamper m.v. Fakturaerne indeholder endvidere ingen angivelse af glødelampeafgift, hvorfor betingelserne i sagsøgers bevilling for at få godtgjort glødelampeafgift ikke er opfyldt, idet der ifølge bilaget "Betingelser for godtgørelse af afgift" kræves faktura med angivelse af punktafgiftsbeløb.

Endvidere findes antal og type af købte glødelamper m.v. ikke dokumenteret ved den af A afgivne forklaring om hans skøn over antallet af - og ca. 3 år senere optælling af - varer købt på G1 Auktioner ApS eller i øvrigt ved de af A udfærdigede lageropgørelser.

Det findes endvidere ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at glødepærer erhvervet hos G1 Auktioner ApS var afgiftsberigtiget. Dette bestyrkes af, at glødepærerne mv. blev solgt til i alt 39.825 kr., medens alene glødepæreafgiften for varerne - på grundlag af As skøn over type og antal - udgjorde 844.360 kr.

Allerede af de ovenfor anførte grunde findes sagsøgeren ikke at have godtgjort at have krav på afgiftsgodtgørelse af varer købt på G1 Auktioner ApS med H3 ApS som sælger.

Sagsøgeren har anført, at kun en mindre del af sagsøgerens anmodning om afgiftsgodtgørelse angår glødepærer mv. erhvervet på G1 Auktioner ApS, medens den øvrige del angår glødepærer mv. indkøbt fra andre grossister. Der foreligger imidlertid ikke dokumentation for sådanne køb fra andre grossister.

Herefter tages Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren henset til sagens udfald, omfang og karakter betale 75.000 kr. inklusiv moms til Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren, H1 ApS, til sagsøgte, Skatteministeriet, inden 14 dage betale 75.000 kr.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes i henhold til rentelovens § 8a.