Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsfritagelse eller godtgørelse for varer, der leveres til udlandet
  • Afgiftsfritagelse for varer, der modtages fra udlandet
  • Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftsfritagelse eller godtgørelse for varer, der leveres til udlandet

Der er ikke afgift på afgiftspligtige glødelamper mv., som oplagshavere leverer til udlandet. Se FORBRAL § 24, stk. 1, 1. pkt.

Ikke-registrerede virksomheder

Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver, kan få en bevilling til afgiftsgodtgørelse for varer, der leveres til udlandet. Se FORBRAL § 24, stk. 1, 2. pkt.

Henvendelser vedrørende bevillinger kan sendes til Skatteforvaltningen via TastSelv Erhverv. Klik i TastSelv Erhverv på Kontakt > Send besked > Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter > Destruktioner og bevillinger.

Ved anmodning om afgiftsgodtgørelse skal virksomheden have en bevilling og anvende blanket 29.002. Blanketten findes på www.skat.dk

Registrerede varemodtagere

Registrerede varemodtagere kan uden bevilling efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen. Se FORBRAL § 24, stk. 1, 3. pkt.

Bemærk

En virksomhed var ikke berettiget til afgiftsgodtgørelse, bl.a. fordi den ikke havde godtgjort at have købt glødelamper med en indeholdt glødelampeafgift på det omhandlede beløb. Se SKM2017.24.ØLR.

Afgiftsfritagelse for varer, der modtages fra udlandet

Der er ikke afgift på varer, der modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser, som gælder for afgiftsfrihed efter ML § 36, stk. 1, nr. 1-3. Se FORBRAL § 24, stk. 2, og afsnit D.A.10.3.

Bemærk

Ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2021.

Den 1. juli 2021 blev importmomsfritagelsen i ML § 36, stk. 1, nr. 3, erstattet af ordningen Moms Import One Stop Shop, hvor virksomheder, der sælger varer til forbrugere i EU, som leveres fra lande uden for EU, kan angive og betale moms af forsendelser med en værdi indtil 150 euro efter en forenklet ordning. Se ML § 66 l.

Indførsel af varer pålagt nationale punktafgifter som købes fra virksomheder, som er tilsluttet Moms Import One Stop Shop, er alene punktafgiftspligtige, når forsendelsens værdi er over 150 euro. Indtil 1. juli 2021 var beløbsgrænsen 80 kr.

Indførsel af varer pålagt nationale punktafgifter fra virksomheder, som ikke er tilsluttet Import Moms One Stop Shop, er punktafgiftspligtige uanset forsendelsens værdi. Indtil 1. juli 2021 var beløbsgrænsen 80 kr.

Forsendelser af varer pålagt EU-harmoniserede punktafgifter kan ikke indgå i ordningen Moms Import One Stop Shop. Se ML § 66 l. Disse er således punktafgiftspligtige i alle tilfælde uanset forsendelsens værdi.

Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer

Der er ikke afgift på varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv., der er omtalt i TDL § 4, og personer, der er knyttet til disse. Se FORBRAL § 24, stk. 3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsretsdomme

SKM2017.24.ØLR

Sagen handlede om, hvorvidt appellanten havde ret til afgiftsgodtgørelse på kr. 844.360 for glødelampeafgift efter forbrugsafgiftslovens § 24, stk. 1, 2. pkt.

Landsretten fandt, at appellanten havde bevisbyrden for, at betingelserne for godtgørelse af afgift af varer, der er afgiftsberigtiget efter reglerne i forbrugsafgiftsloven, er opfyldt. Med henvisning til omstændighederne vedrørende indkøbene af glødelamperne fandt landsretten, at appellantens bevisbyrde var skærpet.

Med henvisning til de af byretten anførte grunde tiltrådte landsretten, at appellanten ikke havde godtgjort at have krav på afgiftsgodtgørelse. Landsretten fandt således, at appellanten ikke havde godtgjort at have købt glødelamper med en indeholdt glødelampeafgift på kr. 844.360, idet de fremlagte købsfakturaer var udstedt til et andet selskab end appellanten. Derudover var betingelserne i appellantens bevilling om afgiftsgodtgørelse ved udførsel ikke opfyldt, idet de fremlagte fakturaer ikke indeholdt en nærmere angivelse af antal og type af glødelamper, lige som glødelampeafgiften ikke var angivet. De angivelser over type og antal af glødelamper, som var foretaget af appellantens daglige leder, kunne ikke anses for tilstrækkelig dokumentation. Endelig fandtes det ikke dokumenteret, at de i sagen omhandlede glødelamper var afgiftsberigtiget ved erhvervelsen, henset til at glødelamperne blev købt for kr. 39.825, til trods for en hævdet afgiftsværdi på kr. 844.360.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens frifindende dom (SKM2015.231.BR)

Landsskatteretskendelser
SKM2022.338.LSR

Et selskab eksporterede afgiftspligtige glødelamper i perioden fra den 1. juni 2016 til den 31. december 2018. Den 15. marts 2019 anmodede selskabet Skattestyrelsen om godtgørelse af den indbetalte afgift i medfør af forbrugsafgiftslovens § 24, stk. 1. Skattestyrelsen afslog anmodningen, idet selskabet i perioden ikke havde haft en bevilling til at modtage afgiftsgodtgørelse. Det forhold, at selskabet den 7. juni 2019 havde fået en bevilling til at få afgiftsgodtgørelse for eksporterede glødelamper, kunne ikke føre til et andet resultat, idet denne bevilling først var gældende fra den 15. marts 2019.

Selskabet var ikke registreret som oplagshaver eller varemodtager for afgifter efter forbrugsafgiftsloven, hvorfor forbrugsafgiftslovens § 24, stk. 1, 1. pkt. eller 3. pkt., ikke fandt anvendelse.

SKM2004.123.LSR

Et selskab lejede et større parti lyskæder til juleudsmykning af en amerikansk udlejer. Selskabet skulle betale glødelampeafgift ved anvendelsen af lyskæderne, og selskabet var ikke berettiget til at få godtgjort glødelampeafgiften.

Lyskæderne blev sendt til Danmark og efter endt brug returneret til udlandet.