Dato for udgivelse
05 feb 2015 00:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 feb 2015 00:45
SKM-nummer
SKM2015.96.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
15-0421466
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
styresignal, formueskattekurs
Resumé

Styresignalet fastlægger praksis vedrørende værdiansættelse af unoterede aktier og unoterede konvertible obligationer fremadrettet efter ophævelsen af pkt. 17 og 18 i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982. Styresignalet beskriver nogle af de konsekvensrettelser, som vil fremgå af Den juridiske vejledning 2015-2.

Reference(r)

Cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015

Boafgiftslovens §§ 12 og 27

Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982

Cirkulære nr. 45 af 28. marts 2000 (TSS-cirkulære 2000-9)

Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, E nr. 235

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.A.5.17.6

Henvisning

SKM2014.710.SKAT

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.A.6.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.B.2.1.4.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.B.2.14.2.7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.C.6.7.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.D.8.7.2.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.E.1.1.3

1. Sammenfatning

Pkt. 17 og 18 i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 er med et ændringscirkulære ophævet med virkning fra den 5. februar 2015. Styresignalet præciserer, at formueskattekursen fra og med denne dato ikke kan finde anvendelse ved værdiansættelse af aktier og obligationer samt unoterede konvertible obligationer. Relevante afsnit i Den juridiske vejledning 2015-2 vil blive konsekvensrettet herunder, så det fremgår, efter hvilke retningslinjer de nævnte værdipapirer kan værdiansættes fremadrettet.

2. Baggrund og problemstilling

Cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015 træder i kraft den 5. februar 2015 og har virkning for værdiansættelse af aktier m.v., hvor det tidspunkt, der skal lægges til grund ved værdiansættelsen, er den 5. februar 2015 eller senere. For andelsforeninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, der opgør den skattepligtige indkomst på grundlag af foreningens formue ved indkomstårets udgang, har cirkulæret virkning fra og med indkomståret 2015.

Formueskattekursen kan derfor fremadrettet ikke anvendes ved værdiansættelsen af aktier og unoterede konvertible obligationer.

Den juridiske vejledning indeholder henvisninger til cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 vedrørende værdiansættelse af disse værdipapirer, som vil blive justeret ved næste opdatering af Den juridiske vejledning i overensstemmelse med dette styresignal.

De afsnit i Den juridiske vejledning, som omhandler værdiansættelse af aktier og unoterede konvertible obligationer efter formueskattekursen, vil i henhold til dette styresignal fra og med den 5. februar 2015 ikke være udtryk for SKATs praksis og ikke finde anvendelse fremadrettet.

3. Regelgrundlaget

Følgende punkter er ophævet i cirkulære nr. 185 af 17. januar 1982 pkt. 17 og 18

17. Aktier og obligationer, der er børsnoterede, ansættes til kursværdien svarende til den noterede kurs (køberkurs) på det for skatte- og afgiftsberegningen afgørende tidspunkt, eventuelt den nærmest forud for dette noterede kurs. Til børsnoterede kurser henregnes de på fondsbørsen fastsatte kurser.

Værdiansættelsen for unoterede aktier skal ske efter aktiernes handelsværdi. Ofte vil der ikke kunne fremskaffes oplysninger om handelsværdien ud fra stedfundne omsætninger, eller omsætningerne har fundet sted under forhold, som bevirker, at den anvendte overdragelseskurs er uegnet som udtryk for handelsværdien. I så fald vil en kurs udregnet efter de af ligningsrådet fastsatte retningslinjer for beregning af formueskattekursen kunne anvendes ved værdiansættelsen. Denne kursberegning foretages i almindelighed på grundlag af selskabets regnskab for det regnskabsår, der er udløbet nærmest forud for det tidspunkt, der er afgørende for skatte- og afgiftsberegningen. I særlige tilfælde må beregningen dog foretages på grundlag af regnskabet for regnskabsåret, der udløber efter afgiftstidspunktet, navnlig i tilfælde, hvor den afgiftspligtige begivenhed er indtruffet ganske kort tid forud for regnskabsårets udløb. Beregningen af kursen sker med anvendelse af de beregningsregler, herunder beregningsfaktorerne, som var kendt på afgiftstidspunktet, hvilket ved gaveoverdragelser vil sige beregningsreglerne for beregning af formueskattekursen pr. 1. januar i det kalenderår, hvori afgiftspligten indtræder.

Ved værdiansættelsen tages der ikke hensyn til vedtægtsmæssige begrænsninger i aktiernes omsættelighed, idet den byrde, der består i, at aktierne skal tilbydes medaktionærer eller selskabet til en vis kurs, modsvares af værdien af en tilsvarende ret til at erhverve til salg udbudte aktier på tilsvarende vilkår. Såfremt en medaktionær, der ikke er lodtager i et bo, udnytter en forkøbs- eller køberet, må man dog acceptere salgssummen.

Ved værdiansættelsen tages der normalt heller ikke hensyn til, om de afgiftspligtige aktier er majoritets- eller minoritetsaktier. Der kan kun undtagelsesvis tages hensyn til en forringelse af selskabets økonomiske forhold i perioden fra udløbet af det regnskabsår, der skal anvendes ved kursberegningen, til det afgørende tidspunkt for skatte- og afgiftsberegningen. Parterne må eventuelt henvises til at lade aktierne vurdere efter reglerne i kildeskattelovens § 16, stk. 3 og 4.

18. Unoterede konvertible obligationer. Når et selskab med unoterede aktier har udstedt konvertible obligationer, er den kurs, der er anvendt ved den seneste formueansættelse, vejledende for værdiansættelsen af både aktierne og de konvertible obligationer, jfr. retningslinjerne herfor i ligningsvejledningen. I øvrigt finder de almindelige regler om værdiansættelse af unoterede aktier tilsvarende anvendelse på sådanne aktier og konvertible obligationer.

4. SKATs opfattelse

Med ændringscirkulæret er formueskattekursen og cirkulærets afsnit om aktier, obligationer og konvertible obligationer ophævet. Det betyder, at formueskattekursen fremadrettet ikke vil kunne anvendes ved værdiansættelser.

De nævnte værdipapirer, der omfattes af skatte- og afgiftsberegning, skal fastsættes til deres værdi i handel og vandel på det tidspunkt, der er afgørende for skatte/afgiftsberegningen. Ved værdien i handel og vandel forstås det beløb, som værdipapiret vil kunne indbringe ved et salg i det åbne marked.

TSS-cirkulære 2000-9 (klik her) om værdiansættelse af aktier og anparter er vejledende retningslinjer for værdiansættelse af aktier. Dette cirkulære vil kunne anvendes i tilfælde, hvor cirkulære nr. 185 af 17. januar 1982 pkt. 17 og 18 ikke fremadrettet kan anvendes. Det resultat, der følger af hjælpereglens anvendelse, vil dog kunne fraviges i sin helhed eller for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for handelsværdien af de overdragne aktier. Det fremgår af cirkulæret, at SKAT ikke er bundet af et resultat beregnet på grundlag af cirkulærets hjælperegel.

I TSS-cirkulære 2000-9 er det angivet, at børsnoterede aktier (aktier optaget til handel på et reguleret marked) skal ansættes til børskursen, og for unoterede aktier (aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked) kan den skattepligtige vælge at anvende cirkulærets vejledende hjælperegel. Efter hjælpereglen indgår bl.a., at værdien af goodwill skal tillægges. Goodwill fastsættes på grundlag af retningslinjerne i TSS-cirkulære 2000-10. Se her.

I august 2009 udgav SKAT en ny værdiansættelsesvejledning Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, E nr. 238. Se her. Det fremgår, at baggrunden for vejledningen bl.a. var, at der var erfaret en række udfordringer ved værdiansættelse af bl.a. virksomhedsandele. Udfordringerne skyldes bl.a., at det er uklart, i hvilke situationer en beregning efter TSS-cirkulære 2000-9 og TSS-cirkulære 2000-10 afspejler markedsværdien, og i hvilke situationer markedsværdien alene kan findes ved at anvende andre værdiansættelsesmodeller.

Værdiansættelsesvejledningen, E nr. 238, erstatter ikke TSS-cirkulære 2000-9 og TSS-cirkulære 2000-10. De nævnte cirkulærer finder fortsat anvendelse, når resultatet af den vejledende hjælperegel kan antages at være et egnet udtryk for aktiernes handelsværdi. De værdiansættelsesmodeller, der er i værdiansættelsesvejledningen, kan anvendes, i det omfang det ligger inden for den mulighed for fravigelse af hjælpereglen, der er angivet i TSS-cirkulære 2000-9.

Ændringer i Den juridiske vejledning

Den juridiske vejledning vil blive konsekvensrettet på grund af ophævelsen af formueskattekursen.

Nedenfor fremgår de væsentligste ændringer. Der vil også kunne ske ændringer i andre afsnit. 

C.A.6.2 Afgiftspligtige gaver

Værdiansættelse af gaven (ny tekst markeret med fed)

En gaves værdi skal fastsættes til dens handelsværdi på tidpunktet for modtagelse. Se § 27 i BAL.

Værdiansættelsen er bindende for gavegiver og gavemodtager. Parterne kan anvende skattedepartementets cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning. Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 finder for gaver modtaget fra og med den 5. februar 2015 ikke anvendelse for så vidt angår aktier og obligationer samt unoterede konvertible obligationer. Ved værdiansættelsen af aktier kan parterne anvende TSS-cirkulære 2000-9 og 2000-10 samt SKATs værdiansættelsesvejledning.

Parterne er bundet af den værdiansættelse, de har anført i en gaveanmeldelse. SKAT kan som efterprøvende myndighed ændre værdiansættelsen, hvis den af parterne anførte værdi ikke svarer til det overdragnes handelsværdi på gavetidspunktet. I skattedepartementets cirkulære nr. 138 af 2. september 1983 henledes opmærksomheden på ØLD af 7. sep. 1982 (skd. 65.166), som fastslår, at "der ikke er grundlag for at antage, at skattemyndighedernes efterprøvelse af værdiansættelserne i en gaveanmeldelse alene eller i det væsentlige skal sikre, at ansættelsen ikke er for lav. Såfremt ansættelsen anses for at være for høj, skal der også foretages en ændring.

C.B.2.1.4.5 Værdiansættelse ved gaveafgiftsberegning af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (helt ny tekst)

Værdiansættelse ved gaveafgiftsberegning af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal ske efter aktiernes handelsværdi.

TSS-cirkulære 2000-9 og 2000-10 samt SKATs værdiansættelsesvejledning kan anvendes vejledende.

Det fremgår af pkt. 1 og 3 i TSS-cirkulære 2000-9, at hjælpereglen er vejledende, og at det resultat, der følger af hjælpereglens anvendelse, vil kunne fraviges i sin helhed, eller for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for værdien af de overdragne aktier.

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 finder ikke længere anvendelse, for så vidt angår aktier og konvertible obligationer. 

C.B.2.14.2.7 Gevinst og tab ved fraflytning (i forbindelse med den eksisterende tekst tilføjes teksten nedenfor markeret med fed)

At formueskattekursen i midten af 1990'erne blev afskaffet, er f.eks. relevant for at vurdere den nuværende praksis. Da praksis om formueskattekursen ikke længere anvendes, er det SKATs opfattelse, at den praksis ikke længere har betydning ved fastsættelse af handelsværdien ved fraflytning. Fra og med den 5. februar 2015 er formueskattekursen helt ophævet, for så vidt angår aktier og konvertible obligationer.   

SKM2014.710.SKAT - Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

Ved SKM2014.710.SKAT har SKAT udsendt kapitaliseringsfaktorer gældende fra 1. januar 2015. Disse kapitaliseringsfaktorer vil kunne finde anvendelse på overdragelser foretaget fra 1. januar 2015 frem til offentliggørelsen af ændringscirkulæret, dvs. til og med den 4. februar 2015. For andelsselskaber mv. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, kan disse kapitaliseringsfaktorer anvendes ved opgørelse af værdien af unoterede aktier til og med indkomståret 2014.

SKAT vil ikke udsende kapitaliseringsfaktorer fremover.

5. Gyldighed

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2015-2 i de relevante afsnit. Herefter er styresignalet ophævet.

SKM2014.710.SKAT vil finde anvendelse ved beregninger for overdragelser foretaget før ophævelsen af formueskattekursen.

For andelsselskaber mv. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, vil SKM2014.710.SKAT finde anvendelse ved opgørelse af værdien af unoterede aktier til og med indkomståret 2014.