åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Baggrund og formål

Afgift af dødsboer og gaver fremgår af lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2023 (Boafgiftsloven)

Boafgiftsloven blev indført ved lov nr. 426 af 14. juni 1995 med virkning for

  • dødsfald den 1. januar 1996 og senere
  • begæring om skifte af uskiftet bo indgivet den 1. januar 1996 og senere.

Afgiften beregnes under ét af den samlede arvebeholdning og beregnes som en proportional afgift. Arv og gaver mellem ægtefæller blev fritaget for afgift.

Boafgiftsloven afløste den hidtidige arve- og gaveafgiftslov.

I medfør af loven er udstedt bekendtgørelse nr. 928 af 4. oktober 2005 om boafgifter og gaveafgifter mv. (Boafgiftsbekendtgørelsen).

Til loven er knyttet cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning. (Senere ændringer til dette cirkulære: cirkulære nr. 45 af 28. marts 2000, ændringscirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015 og ændringscirkulære nr. 9792 af 27. september 2021).  

Historikskema

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lovforslags nr.

Dato

Lov nr.

Dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

11 06.01.2023 lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2023 (Boafgiftsloven)
►52◄ ►11.10.2023◄ 1795 ►28.12.2023◄ ►Ændringerne skal give mulighed for skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet.◄ ►§ 41, stk. 1, og § 41, stk. 3.◄