Dato for udgivelse
01 Jul 2014 08:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27. maj 2014
SKM-nummer
SKM2014.485.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-0540569
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Beskatningstidspunkt, retserhvervelse
Resumé

Skatterådet bekræfter, at Bonusaktier skal beskattes på tildelingstidspunktet, når tildeling er betinget af, at medarbejderen fortsat er ansat i Selskabet og fortsat ejer de købte Investeringsaktier. Som følge af, at Investeringsaktierne erhverves på forskellige tidspunkter i løbet af året, er vestingperioden på mellem 2 år og 1 måned (for beløb opsparet i juni og september) og op til 2 år og 4 måneder (for beløb opsparet i januar og oktober).

Reference(r)

Statsskatteloven § 4 og ligningsloven § 16

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-1, afsnit C.A.5.17.1

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at de danske medarbejdere, der deltagere i Share Saving Program ("Opsparingsprogrammet") beskattes af Bonusaktierne på tildelingstidspunktet?
 2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, kan Skatterådet så bekræfte, at de danske medarbejdere der deltagere i Opsparingsprogrammet beskattes af Bonusaktierne på tildelingstidspunktet, hvis tildelingstidspunktet for 1/36 af Bonusaktierne er udskudt, så de først tildeles efter 36 måneder?             

Svar

 1. Ja
 2. Bortfalder 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Koncernen har etableret et incitamentsprogram ("Opsparingsprogram"), hvor medarbejdere, der vælger at anvende en del af deres løn til at købe aktier i Selskabet ("Investeringsaktier"), på et senere tidspunkt vil blive tildelt yderligere aktier i Selskabet ("Bonusaktier").

Det er en betingelse for at blive tildelt Bonusaktier, at medarbejderen fortsat er ansat, og fortsat ejer Investeringsaktierne, på tidspunktet for tildelingen af Bonusaktierne.

Tidslinjen for Opsparingsprogrammet er som følger:

 • Medarbejderen kan til enhver tid vælge at tilmelde sig Opsparingsprogrammet og meddele hvor meget medarbejderen ønsker at opspare hver måned. På samme måde kan det valgte beløb til enhver tid ændres, ligesom medarbejderen på et hvert tidspunkt kan vælge at udtræde af ordningen.
 • Fra og med måneden efter tilmeldingen, vil det aftalte opsparingsbeløb blive fratrukket medarbejderens løn (efter skat).
 • Opsparingsprogrammet udløber hver december, hvorefter der starter et nyt program op i januar. For at deltage i det nye Opsparingsprogram fra opstart, skal medarbejderen således tilmelde sig det nye Opsparingsprogram senest i december året før.
 • Ca. én gang i kvartalet, jf. nærmere nedenfor, vil det beløb som medarbejderen har opsparet blive anvendt til at købe aktier (Investeringsaktier) i Selskabet.
 • Investeringsaktierne erhverves til markedsværdien på købstidspunktet, og vil umiddelbart efter købet blive overført til medarbejderens depot.
 • Under forudsætning af, at medarbejderen fortsat er ansat 2 år efter købet af Investeringsaktierne, vil medarbejderen modtage én Bonusaktie for hver 4 Investeringsaktier medarbejderen har købt, og som medarbejderen fortsat ejer.

Opsparingsprogrammet tilbydes alle medarbejdere i koncernen på enslydende vilkår. Det er alene de skattemæssige forhold for de danske medarbejdere der spørges til i denne anmodning om bindende svar.

Som nævnt tilbydes Opsparingsprogrammet til alle medarbejdere i koncernen, herunder medarbejdere i både Norge, Sverige og Danmark. Beskatningen af Bonusaktierne vil, både i Norge og Sverige, være udskudt til det tidspunkt hvor det kan konstateres, at betingelserne er opfyldt, det vil sige på tidspunktet for leveringen af Bonusaktierne.

Selskabet er børsnoteret, og købet af Investeringsaktierne vil, af hensyn til selskabets regler om insiderhandel, blive foretaget umiddelbart efter offentliggørelsen af selskabets forskellige perioderegnskaber (kvartalsårsregnskab, halvårsregnskab og årsrapporten). Erhvervelsen af Investeringsaktierne vil således ikke blive foretaget med præcis 3 måneders mellemrum.

Investeringsaktierne købes efter følgende skema:

 • maj - på baggrund af det beløb som medarbejderen har opsparet i januar, februar og marts,
 • juli - på baggrund af det beløb som medarbejderen har opsparet i april, maj og juni,
 • oktober - på baggrund af det beløb som medarbejderen har opsparet i juli, august og september, og
 • februar - på baggrund af det beløb som medarbejderen har opsparet i oktober, november og december.

Investeringsaktierne overdrages til medarbejdernes depot umiddelbart efter købet, og medarbejderen vil på dette tidspunkt blive aktionær med almindelige aktierettigheder (stemmeret, ret til udbytte mm.), ligesom medarbejderen frit kan disponere over investeringsaktierne.

Under betingelse af, at medarbejderen fortsat er ansat og fortsat ejer Investeringsaktierne to år efter købet af Investeringsaktierne, vil medarbejderen blive tildelt én Bonusaktie, for hver fire Investeringsaktier medarbejderen har købt og fortsat ejer. 

Ved denne anmodning om bindende svar ønsker Selskabet en afklaring af, hvornår de danske medarbejdere der deltager i Opsparingsprogrammet beskattes. Der er efter spørgerens opfattelse tale om betinget aktier, der både er betinget af fortsat ansættelse hos Selskabet og af, at Investeringsaktierne beholdes. 

Som følge af, at opsparingen sker løbende, og at Investeringsaktierne erhverves på forskellige tidspunkter i løbet af året, er vestingperioden (eller optjeningsperioden) på mellem 2 år og 1 måned (for beløb opsparet i juni og september) og op til 2 år og 4 måneder (for beløb opsparet i januar og oktober). 

Skattepraksis har ikke tidligere forholdt sig til, om betingede aktier med en sådan vestingperiode skal beskattes på tidspunktet for købet af Investeringsaktien, eller om beskatningen, som følge af ansættelsesbetingelsen der reelt gælder fra opsparingstidspunktet og frem til vesting, er udskudt indtil det tidspunkt når Bonusaktierne leveres til medarbejderen.

Med denne anmodning om bindende svar ønskes det afklaret, om vestingperioden i det konkrete Opsparingsprogram udskyder retserhvervelsen, og dermed også beskatningen, til Bonusaktierne tildeles.

For fuldstændighedens skyld skal vi gøre opmærksom på, at Selskabet giver et årligt tilskud på op til 1.500 kroner, når medarbejderne erhverver Investeringsaktierne. Spørger er ikke i tvivl om beskatningen af dette tilskud, og ønsker derfor ikke at det bindende svar skal omfatte beskatningen af dette tilskud.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Det er spørgers opfattelse af spørgsmål 1 bør besvares med et "Ja".

Aktier, der tildeles som led i ansættelsesforhold, beskattes i henhold til ligningslovens § 16, på retserhvervelsestidspunktet.

Gennem retspraksis på aktielønsområdet (vedrørende både optioner, matching shares, betingede aktier, RSU'er og lignende) er det fastslået, at der erhverves endelig ret til aktier og betingede aktier på det tidspunkt, hvor det ligger indenfor modtagerens egen rådighedssfære at afgøre, om der bliver leveret aktier eller ej.

Som følge heraf er det fastslået, at forskellige former for performancebetingelser, der skal opfyldes som en betingelse for vesting, udskyder retserhvervelsen. På samme måde har praksis på området fastslået, at en betingelse om, at medarbejderen skal være i live ved vesting som udgangspunkt også vil udskyde retserhvervelsen.

Derimod har det gennem de seneste efterhånden mange år været drøftet, om, og i givet fald hvornår, en betingelse om fortsat ansættelse udskyder retserhvervelsestidspunktet.  

Af afgørelsen, refereret i SKM2007.786.SR, blev det for første gang fastslået, at et krav om fortsat ansættelse der strækker sig over 3 år eller længere, kan udskyde retserhvervelsen. Dette princip er efterfølgende blevet anvendt i SKATs styresignal SKM2009.749.SKAT hvor det i afsnittet om retserhvervelse hedder:

"For så vidt angår aktielønsordninger vedrørende tildeling af aktier, er der i praksis lagt vægt på det tidsmæssige perspektiv. Er betingelsen for tildeling af aktier således, at den ansatte skal være ansat på tildelingstidspunktet, vil det i takt med en længere tildelingsperiode i stigende grad være usikkert, om den pågældende fortsat er ansat i selskabet på tildelingstidspunktet. 

I den forbindelse henvises til SKM2007.786.SR, hvori der lægges vægt på det tidsmæssige perspektiv; den ansatte skal have ejet de såkaldte contribution shares i 3 år, før der opnås ret til matching shares.

Det fremgår af SKATs indstilling i afgørelsen, at 3 år er en relativ lang periode i ansættelsesmæssig sammenhæng, idet det for mange ansatte må anses for ganske usikkert, om de fortsat vil være ansat i selskabet."

Efter offentliggørelsen af SKATs styresignal, har en lang række afgørelser taget stilling til hvor langt tid ansættelseskravet skal gælde, for at retserhvervelsestidspunktet er udskudt, og hvor afgørelsen i SKM2007.786.SR og SKATs styresignal (SKM2009.749.SKAT) er blevet anvendt som rettesnor.  

Uanset, at SKATs styresignal specifik nævner 3 år, har det efter spørgers opfattelse aldrig været en ultimativ grænse for, om ansættelseskravet udskyder retserhvervelsestidspunktet. De 3 år opstod alene som en konsekvens af, at der i den konkrete sag i afgørelsen SKM2007.786.SR var tale om en 3-årig periode, og ikke på baggrund af en konkret afvejning af, om en kortere eller længere periode end den faktiske 3-årige grænse ville være mere velegnet som "grænsen" for udskydelse af retserhvervelsen.

At der ikke eksisterer en sådan "3 års regel" fremgår da også klart når man kigger på udviklingen i Skatterådets praksis, hvor tendensen klart viser, at også kortere perioder, herunder også programmer hvor ansættelseskravet opfyldes løbende, kan begrunde en reel usikkerhed om opfyldelsen af ansættelseskravet og dermed om der vil ske levering af aktier.

Senest har SKAT, med afgørelsen refereret i SKM2013.224.SR. da også fastslået, at der ikke eksisterer en sådan "3 års regel". I SKATs begrundelse for besvarelsen af spørgsmål 3 i ovenstående afgørelse, fremgår det således:

"Henset til Skatterådets udvikling i praksis kan der ikke siges at eksistere en såkaldt "3 års regel", som tilsiger, at alene ordninger med krav om fortsat ansættelse af en længde på fulde tre år eller mere, medfører udskudt retserhvervelse til ansættelsesbetingelsen kan konstateres opfyldt. Også kortere perioder kan begrunde en reel usikkerhed om hvorvidt aftalen bliver gennemført".

Allerede med afgørelsen refereret i SKM2010.205.SR, der blev offentliggjort i marts 2010, ca. 4 måneder efter offentliggørelsen af SKATs styresignal, fandt Skatterådet frem til, at et Matching Share program, hvor tildelingen af aktierne var betinget af fortsat ansættelse i 2½ år, var nok til at retserhvervelsen var udskudt. 

På samme måde er det med afgørelsen refereret i SKM2013.154.SR fastslået, at en betingelse om ansættelse i en periode på 2 år og 10 måneder medførte at rets-erhvervelsestidspunktet, og dermed beskatningen, blev udskudt til udløbet af vestingperioden, hvor aktierne leveres til deltagerne.

Endelig har Skatterådet med afgørelsen refereret i SKM2013.224.SR fastslået, at en ordning med løbende optjening over en treårig periode, med 1/36 pr. måned, også udskyder retserhvervelsestidspunktet til de løbende tildelinger. 

Med afgørelsen fastslår SKAT således, at retserhvervelsen for alle de i sagen omhandlede optioner var udskudt til tildelingstidspunkterne, også for den væsentlige del af optionerne (2/3) der har en vestingperiode på 2 år eller derunder.

I det konkrete tilfælde der spørges til i denne anmodning om bindende svar, er det en betingelse for tildelingen af Bonusaktierne, at medarbejderen fra det tidspunkt hvor medarbejderen påbegynder opsparingen, ikke træder ud af programmet (eksempelvis ved at sælge Investeringsaktierne), og ligeledes fortsætter sit ansættelsesforhold hos Selskabet.

I det konkrete tilfælde vil vestingperioden udgøre mellem 2 år og 1 måned og op til 2 år og 4 måneder.

Vestingperioden er 2 år og 1 måned for den opsparing der foretages i juni og september, og hvor Bonusaktierne (under forudsætning af at betingelserne herfor er opfyldt) tildeles i henholdsvis juli og oktober 2 år efter. Modsat vil vestingperioden være 2 år og 4 måneder for den opsparing der foretages i januar og oktober, hvor Bonusaktierne (under forudsætning af at betingelserne herfor er opfyldt) tildeles i henholdsvis maj og februar.

Med henvisning til Skatterådets seneste praksis, som gennemgået ovenfor, er det spørgerens holdning, at en vestingperiode på mellem 2 år og 1 måned og 2 år og 4 måned bør medføre, at retserhvervelsestidspunktet, og dermed beskatningstidspunktet, er udskudt til Bonusaktierne tildeles. Dels, er vestingperioden kun 2 måned kortere end den vestingperiode på 2½ år der i SKM2010.205.SR blev anset for at udskyde retserhvervelsestidspunktet, dels er vestingperioden længere end den, der var gældende for størstedelen af optionerne i SKM2013.224.SR

Vi skal derfor indstille til, at spørgsmål 1 besvares med et "Ja".

Spørgsmål 2

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmål 2 bør besvares med et "Ja".

Besvarer SKAT spørgsmål 1 benægtende, overvejer Selskabet, om der for de danske medarbejdere skal foretages en ændring i Opsparingsprogrammet, således at en mindre del (eksempelvis 1/36) af Bonusaktierne først tildeles efter udløbet af en vestingperiode på 3 år. De resterende Bonusaktier (35/36) tildeles fortsat som beskrevet ovenfor.

I SKM2010.542.SR blev der spurgt til retserhvervelsestidspunktet på en ordning, hvor 25% af optionerne blev tildelt efter ca. 15 måneder, hvorefter der løbende hvert kvartal blev tildelt yderligere 6,25% af optionerne. Således havde 62,5% af optionerne en vestingperiode på mindre end 3 år, mens de resterende 37,5% havde en vestingperiode på mindst 3 år.

Under henvisning til, at der var tale om "ét samlet aftalegrundlag" fandt SKAT, at der skulle foretages en samlet vurdering af retserhvervelsestidspunktet for samtlige tildelte optioner. Herefter konkluderer SKAT, "at aftalens fulde gennemførelse først sker, når der er forløbet mere end tre år fra aftaletidspunktet", og at retserhvervelsestidspunktet herefter anses for "udskudt til vestingtidspunktet for samtlige optioner". 

I afgørelsen refereret i SKM2013.224.SR, hvor tildelingen foretages løbende med 1/36 hver måned i 3 år, fastslår SKAT på samme måde, at da "betingelserne for de enkelte tildelinger af aktieoptioner er de samme i hele perioden, som programmet løber..", så skal "...det enkelte aftalekompleks vurderes samlet". Herefter fastslår SKAT, at retserhvervelsen af optionerne anses for at ske løbende med 1/36 pr. måned.

Med den påtænkte ændring af Opsparingsprogrammet for de danske medarbejdere, vil 1/36 af Bonusaktierne - præcis som det var tilfældet med 1/36 del af optionerne i SKM2013.224.SR - have en vestingperiode på 3 år.

Der gælder præcis de samme betingelser for Bonusaktierne under hele Opsparingsprogrammets løbetid, fortsat ansættelse og at Investeringsaktierne bibeholdes, og der må derfor med henvisning til SKATs bemærkninger i SKM2013.224.SR, også her være tale om ét samlet aftalekompleks, som derfor skal vurderes samlet.

Med udgangspunkt i Skatterådets praksis, som gennemgået ovenfor, er det spørgerens holdning, at retserhvervelsestidspunktet, og dermed beskatningen, med den foreslået ændring af Opsparingsprogrammet, er udskudt til Bonusaktierne tildeles.

Vores vurdering underbygges af, at den gennemsnitlige vestingperiode for Bonusaktierne under Opsparingsprogrammet (omkring 2 år og 2 måneder) er væsentlig længere end den gennemsnitlige vestingperiode for optionerne i afgørelsen i SKM2013.224.SR, hvor retserhvervelsestidspunktet som nævnt blev udskudt til tildelingstidspunktet under hensyn til, at "der hersker reel usikkerhed om aftalernes gennemførelse".

Når der hersker en sådan, "reel usikkerhed om aftalernes gennemførelse" i SKM2013.224.SR, bør dette efter spørgers vurdering også være tilfælde i den konkrete sag, og vi skal derfor indstille til, at spørgsmål 2 besvares med et "Ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at de danske medarbejder, der deltagere i Selskabets Share Saving Program ("Opsparingsprogrammet"), beskattes af Bonusaktierne på tildelingstidspunktet.

Lovgrundlag

Lov nr. 149 af 10/04/1922 (Statsskatteloven) § 4, stk. 1:

"Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.eks.:

...

c. af et Embede eller en Bestilling, saasom fast Lønning,.."

Ligningslovens (lbkg. nr. 1017 af 28/10 2011 ) § 16:

(Bestemmelsen vedrører bl.a. den skattemæssige behandling af tildeling af aktier i et ansættelses- eller honorarlignende forhold)

"Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes [...] vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, [...] når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

....................

Stk.3. Den skattepligtige værdi af de i stk. 1 omhandlede goder skal ved skatteansættelsen, medmindre andet følger af stk. 4-16, fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve goderne i almindelig fri handel. [...]. [...]. [...]. Værdien af arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger m.v. og den arbejdsgiverbetalte præmie for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger m.v., beskattes uden hensyn til grundbeløbet i 3. pkt., og værdien af disse goder medregnes ikke ved beregningen af, om grundbeløbet er overskredet. [...]. Goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 5.500 kr. (2010-niveau). [...]."

Praksis

SKM2007.786.SR

I en sag, hvor den ansatte skulle have ejet såkaldte Contribution Shares i tre år, før der var opnået endelig ret til Matching Shares, bekræfter Skatterådet, at retserhvervelsen til Matching Shares udskydes til tildelingstidspunktet, idet der hersker usikkerhed om aftalens gennemførelse. Retten til Matching Shares var betinget af fortsat ansættelse.

I relation til bortfald af retten til Matching Shares ved den ansattes opsigelse af ansættelsesforholdet fremgår følgende af SKATs indstilling:

"... om end det for en umiddelbar betragtning er under den ansattes kontrol, bidrager det til usikkerhed om aftalens endelige gennemførelse. Således kan en række forhold, der ikke på tidspunktet for aftalens indgåelse er kendte, medvirke til at den ansatte vælger at opsige sin stilling (f.eks. at ægtefællen får nyt arbejde og at familien derfor flytter) eller at medarbejderen vælger at afstå de erhvervede Contribution Shares (pengenød)."

SKAT lægger også vægt på det tidsmæssige perspektiv:

"medarbejderen skal have ejet de såkaldte Contribution Shares i 3 år, før der opnås ret til Matching Shares. SKAT vurderer, at 3 år er en relativ lang periode i ansættelsesmæssig sammenhæng, idet det for mange medarbejdere må anses for ganske usikkert, om de fortsat vil være ansat i selskabet efter 3 år."

SKM2010.205.SR

Skatterådet kommer frem til, at retserhvervelsestidspunktet for Matching Shares var udskudt til det tidspunkt, hvor Matching Shares blev tildelt medarbejderen. Tildelingen var betinget af fortsat ansættelse samt at medarbejderen ikke havde afstået Saving Shares i vestingperioden, som var 2 ½ år.

SKM2013.154.SR

Skatterådet bekræfter, at medarbejderne i en Restricted Performance Share ordning beskattes af 50% af Restricted Performance Shares i februar 2016, og 50% af Restricted Performance Shares i februar 2018.

Medarbejderne bliver orienteret om, at de deltager i programmet vedrørende Restricted Performance Shares i april 2013. Retten til Restricted Performance Shares afhænger af opfyldelse af bestemte performance krav i 2013. I forlængelse af offentliggørelsen af årsrapporten for 2013 i marts/april 2014, evalueres den samlede performance, og det endelig antal Restricted Performance Shares kommunikeres til medarbejderne.

Den endelige tildeling af aktier med henholdsvis 50% i februar 2016 og 50% i februar 2018 er betinget af, at medarbejderne ikke opsiger deres stilling i tiden mellem tildeling af Restricted Performance Shares og aktietildelingstidspunkterne i februar 2016 og februar 2018.

SKM2013.224.SR

En betingelse om ansættelse for modtagelse af aktieoptioner udskyder retserhvervelsestidspunktet til tildelingstidspunktet i en aktielønsordning, hvor aktieoptionerne tildeles med 1/36 pr. måned.

Følgende fremgår af SKATS begrundelse:

"Henset til Skatterådets udvikling i praksis kan der ikke siges at eksistere en såkaldt "3 års regel", som tilsiger, at alene ordninger med krav om fortsat ansættelse af en længde på fulde tre år eller mere, medfører udskudt retserhvervelse til ansættelsesbetingelsen kan konstateres opfyldt. Også kortere perioder kan begrunde en reel usikkerhed om hvorvidt aftalen bliver gennemført."

Begrundelse

Det skatteretlige udgangspunkt er, at et givet vederlag, i dette tilfælde i form af vederlagsfrie aktier, skal beskattes på det tidspunkt, hvor der er erhvervet endelig ret til vederlaget.

Hvis der i aftalen er betingelser af suspensiv karakter for tildeling af aktier bliver retserhvervelsen udskudt til det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.

Det afgørende for om retserhvervelsen bliver udskudt er, om der til aftalen er knyttet betingelser, der har en sådan karakter, at der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt aftalen bliver gennemført.

Herunder lægges der vægt på, hvorvidt aftalen indeholder betingelser, som den ansatte selv har kontrol over. Sådanne betingelser vil ifølge praksis normalt ikke medføre udskydelse af det skattemæssige retserhvervelsestidspunkt.

I den foreliggende sag er tildeling af Bonusaktier betinget af, at medarbejderen fortsat er ansat i Selskabet, og fortsat ejer de købte Investeringsaktier. Som følge af, at Investeringsaktierne erhverves på forskellige tidspunkter i løbet af året, er vestingperioden på mellem 2 år og 1 måned (for beløb opsparet i juni og september) og op til 2 år og 4 måneder (for beløb opsparet i januar og oktober).

Det følger af Skatterådets praksis, at medarbejderens frivillige opsigelse ikke nødvendigvis er undergivet vedkommendes fuldstændige egen fri råden. Herunder lægges der tillige vægt på det tidsmæssige perspektiv. 

SKAT henviser til SKM2010.205.SR, hvor retserhvervelsestidspunktet for Matching Shares er udskudt til det tidspunkt, hvor Matching Shares tildeles medarbejderen. I denne sag er tildeling af Matching Shares betinget af fortsat ansættelse samt at medarbejderen ikke afstår Saving Shars i vestingperioden på 2 ½ år.

Efter en konkret vurdering er det herefter SKAT opfattelse, at medarbejderne retserhverver Bonusaktierne på tildelingstidspunktet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Hvis spørgsmål 1 besvares med nej ønskes bekræftet, at de danske medarbejdere, der deltagere i Opsparingsprogrammet beskattes af Bonusaktierne på tildelingstidspunktet, hvis tildelingstidspunktet for 1/36 af Bonusaktierne er udskudt, så de først tildeles efter 36 måneder.

Begrundelse

Da spørgsmål 1 besvares med "Ja", bortfalder spørgsmål 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Bortfalder".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.