Dato for udgivelse
03 apr 2014 10:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 apr 2014 10:54
SKM-nummer
SKM2014.231.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-0206747
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, skibsafgifter, skibe, udenrigsfart, rederi, skibsmægler
Resumé

En skibsmægler handler i fremmed navn, når skibsmægleren repræsenterer et rederi (den der driver transportvirksomhed med eget eller lejet skib) i forbindelse med et skibs anløb af en dansk havn.

For sine ydelser modtager skibsmægleren et "klareringsgebyr", der kan faktureres uden moms til et udenlandsk rederi, jf. momslovens § 16, stk. 1, og uden moms til et dansk rederi, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 8, når skibet sejler i udenrigsfart.

Når en havn leverer ydelser til et udenlandsk rederi, kan ydelserne faktureres uden moms, jf. momslovens § 16, stk. 1. Leveres ydelserne til et dansk rederi kan ydelserne faktureres uden moms, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 8, når skibet sejler i udenrigsfart.

Når fakturaen sendes til og betales af den skibsmægler, der repræsenterer rederiet, skal fakturaen udstedes til rederiet, c/o skibsmæglerens navn og adresse.

Når skibsmægleren betaler skibsafgifterne til havnene på vegne af rederiet, kan skibsmægleren anvende de særlige momsregler om udlæg, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, når skibsmægleren opkræver udlægget hos rederiet, dvs. at der ikke skal opkræves moms af udlægget.

Reference(r)

Momsloven § 16, stk. 1,
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 8

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.6.2.4.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.10.1.3.2.

Sammendrag

En skibsmægler handler i fremmed navn, når skibsmægleren repræsenterer et rederi (den der driver transportvirksomhed med eget eller lejet skib) i forbindelse med et skibs anløb af en dansk havn.

For sine ydelser modtager skibsmægleren et "klareringsgebyr", der kan faktureres uden moms til et udenlandsk rederi, jf. momslovens § 16, stk. 1, og uden moms til et dansk rederi, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 8, når skibet sejler i udenrigsfart.

Når en havn leverer ydelser til et udenlandsk rederi, kan ydelserne faktureres uden moms, jf. momslovens § 16, stk. 1. Leveres ydelserne til et dansk rederi kan ydelserne faktureres uden moms, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 8, når skibet sejler i udenrigsfart.

Når fakturaen sendes til og betales af den skibsmægler, der repræsenterer rederiet, skal fakturaen udstedes til rederiet, c/o skibsmæglerens navn og adresse.

Når skibsmægleren betaler skibsafgifterne til havnene på vegne af rederiet, kan skibsmægleren anvende de særlige momsregler om udlæg, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, når skibsmægleren opkræver udlægget hos rederiet, dvs. at der ikke skal opkræves moms af udlægget.

Baggrund og problemstilling

Dette styresignal udsendes, fordi der er konstateret en uensartet praksis, når danske havne fakturerer skibsafgifter til rederier og fakturaen sendes til og betales af den skibsmægler, som repræsenterer rederiet.

Det skal således afklares, hvem havnene skal udstede fakturaen til og om der skal opkræves moms eller ej af leverancerne.

Dette styresignal er udarbejdet med baggrund i en dialog med Danmarks Skibsmæglerforening, Danmarks Rederiforening og Danske Havne.

Det retlige grundlag

Af momslovens § 4, stk. 4, fremgår:

"Stk. 4. Når en formidler af en ydelse handler i eget navn, men for en andens regning, anses formidleren for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse.

Af momslovens § 16, stk. 1, fremgår:

"Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen leveres til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, og som har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed her i landet eller har et fast forretningssted her i landet, hvortil ydelsen leveres, eller i mangel heraf har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted her i landet, jf. dog stk. 2 og 3 og § 18, § 19, stk. 1, § 21, § 21 a og § 21 b."

Af momslovens § 34, stk. 1, nr. 8, fremgår:

"§ 34. Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

8) Nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på skibe i udenrigsfart, bortset fra lystfartøjer, og ydelser, der præsteres for sådanne skibe og deres ladning."

Af momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, fremgår:

"Stk. 3. I afgiftsgrundlaget medregnes ikke:

3) Beløb som en virksomhed modtager fra aftager som godtgørelse af omkostninger afholdt i aftagers navn og for dennes regning, og som i virksomheden registreres på en udlægskonto. Virksomheden skal kunne gøre rede for de enkelte beløb for disse udgifter og kan ikke fradrage afgiften heraf."

SKATs opfattelse

Skibsmægleren handler i fremmed navn

Brancheforeningerne har oplyst, at en skibsmægler handler i fremmed navn, når skibsmægleren repræsenterer et rederi i forbindelse med et skibs anløb af en dansk havn.

Der er oplyst, at

  • det er rederiet og ikke skibsmægleren, der er ansvarlig for en eventuel misligholdelse af den kontrakt skibsmægleren har formidlet, 
  • vederlaget for de ydelser havnen har leveret i henhold til kontrakten tilfalder havnen, og 
  • skibsmægleren modtager et "klareringsgebyr" for sine ydelser.

SKAT er på denne baggrund enig i, at skibsmægleren handler i fremmed navn, når skibsmægleren repræsenterer et rederi.

Når skibsmægleren handler i rederiets navn, så følger det, at havnen skal fakturere skibsafgifterne direkte til rederiet, og at skibsmægleren alene skal fakturere rederiet for formidlingsydelsen.

Det ændrer ikke på den momsmæssige behandling, at skibets anløb er dækket af en "indeståelseserklæring" fra skibsmægleren om betaling af skibsafgifter m.m. på rederiets vegne.

Det ændrer heller ikke på den momsmæssige behandling, om skibsmægleren over for havnen identificerer rederiet på bestillingstidspunktet, eller om det først sker på faktureringstidspunktet.

Havnenes leverancer til danske rederier - fakturering

Når en havn fakturerer ydelser til et dansk rederi, er leveringsstedet her i landet, jf. momslovens § 16, stk. 1, og havnen skal som udgangspunkt opkræve dansk moms af leverancerne, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Vedrører ydelserne et skib i udenrigsfart, kan havnen fakturere ydelserne til et dansk rederi uden moms, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 8. Det er en betingelse, at fakturaen udstedes til rederiet. Når fakturaen sendes til og betales af den skibsmægler, der repræsenterer rederiet, er denne betingelse opfyldt, når fakturaen udstedes til rederiet c/o skibsmæglerens navn og adresse.

Havnenes leverancer til udenlandske rederier - fakturering

Når en dansk havn leverer ydelser til et udenlandsk rederi, er leveringsstedet ikke her i landet, jf. momslovens § 16, stk. 1, dvs. at der ikke skal opkræves dansk moms af leverancen, men rederier i andre EU-lande kan være omfattet af omvendt betalingspligt i hjemlandet.

Når fakturaen sendes til og betales af den skibsmægler, der repræsenterer rederiet, kan fakturaen udstedes uden moms til rederiet, c/o skibsmæglerens navn og adresse.

De nærmere regler om fakturaens indhold, når der faktureres vedrørende leverancer til købere i andre EU-lande og om faktureringsregler, når der er omvendt betalingspligt, fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit A.B.3.3.1.5.

De nærmere regler om angivelsespligten for leverancer af ydelser til andre EU-lande fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit A.B.4.2.2.1.3.

Skibsmæglerens leverancer til danske og udenlandske rederier - fakturering

Når en skibsmægler leverer ydelser til et dansk rederi, er leveringsstedet her i landet, jf. momslovens § 16, stk. 1, og skibsmægleren skal som udgangspunkt opkræve dansk moms af "klareringsgebyret", jf. momslovens § 4, stk. 1.

Vedrører ydelserne et skib i udenrigsfart, kan skibsmægleren fakturere "klareringsgebyret" til et dansk rederi uden moms, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 8.

Når en skibsmægler leverer ydelser til et udenlandsk rederi, er leveringsstedet ikke her i landet, jf. momslovens § 16, stk. 1, dvs. at der ikke skal opkræves dansk moms af "klareringsgebyret", men rederier i andre EU-lande kan være omfattet af omvendt betalingspligt i hjemlandet.

De nærmere regler om fakturaens indhold, når der faktureres vedrørende leverancer til købere i andre EU-lande og om faktureringsregler, når der er omvendt betalingspligt, fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit A.B.3.3.1.5.

De nærmere regler om angivelsespligten for leverancer af ydelser til andre EU-lande fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit A.B.4.2.2.1.3.

Udlægsreglerne

Når en skibsmægler har modtaget og betalt en faktura uden moms fra en havn udstedt til et rederi, c/o skibsmæglerens navn og adresse, kan skibsmægleren anvende de særlige momsregler om udlæg, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, når skibsmægleren opkræver udlægget hos rederiet, dvs. at der ikke skal opkræves moms af udlægget.

Det er SKATs opfattelse, at når skibsmæglernes almindelige forretningsregnskab er tilrettelagt med henblik på at udfærdige en Final Disbursement Account (hvor indtægter, udgifter, forskud, udlæg m.m. opgøres) til rederierne, så opfylder forretningsregnskabet som udgangspunkt også betingelserne for at kunne anvende udlægsreglerne i momslovens § 27, stk. 3, nr. 3.

Ophævelse

Styresignalet bortfalder på datoen for offentliggørelsen af Den juridiske vejledning 2014-2 i juli 2014.