Dato for udgivelse
26 Oct 2004 11:26
SKM-nummer
SKM2004.415.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/04-4330-00381
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Medarbejderaktier, bruttotrækordning
Resumé
Ligningsrådet tiltrådte en bruttotrækordning vedrørende medarbejderaktier. Ordningen indebar, at de ansatte gik ned i løn med kr. 10.000 eller kr. 20.000 og til gengæld modtog udbytte i form af medarbejderaktier omfattet af ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2 for et tilsvarende beløb. Ligningsrådet lagde ved afgørelsen til grund, at den aftalte lønnedgang var reel, ligesom det blev opstillet som forudsætning, at lønreduktionen skulle fordeles over hele overenskomstperioden. Ligningsrådet fastholdt, at retserhvervelsestidspunktet var det afgørende tidspunkt for værdifastsættelsen af aktierne, der således ikke kunne værdiansættes ud fra en vægtet gennemsnitskurs for selskabets A-aktier for alle handler på Københavns Fondsbørs i en nærmere angiven periode.
Reference(r)
Ligningsloven § 7 A, stk. 1, nr. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-4 A.B.1.10.2

Spørgsmål

  1. Det er hensigten at indgå aftale mellem et aktieselskab og medarbejderne om, at medarbejderne modtager gratisaktier til en værdi af enten kr. 10.000 eller kr. 20.000 mod en nedsættelse af den kontante bruttoløn, der helt eller delvis modsvarer værdien af de tildelte aktier. Aktietildelingen ønskes omfattet af ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2. Vil den beskrevne ordning medføre, at kontantlønnedgangen kan anses for effektiv, således at værdien af de modtagne aktier ikke skal beskattes som en del af den løbende løn?
  2. Vil det ændre besvarelsen af spørgsmål 1, at lønnedgangen sker i en enkelt måned, således at eksempelvis oktoberlønnen, der kommer til udbetaling ultimo oktober 2004, reduceres i henhold til den aftalte lønnedgang for de pågældende medarbejdere med et krav om, at den enkelte medarbejder skal have en månedsløn på mindst kr. 12.000?
  3. Vil det ændre på besvarelsen af spørgsmål 2, hvis der åbnes mulighed for at erhverve for kr. 5.000, kr. 10.000 henholdsvis kr. 20.000 aktier sammenholdt med, at kravet om, at den enkelte medarbejder skal have en månedsløn på mindst kr. 12.000, udgår?
  4. Ved fastlæggelsen af, hvor mange aktier, der skal leveres, tages udgangspunkt i den vægtede gennemsnitskurs for A-aktier i selskabet for alle handler på Københavns Fondsbørs i en nærmere angiven 4-ugers periode oprundet til nærmeste kurs, der går op i kr. 10.000 med et helt tal. Hermed sikres, at der sker tildeling af et helt antal aktier. Hvis den vægtede gennemsnitskurs f.eks. udgør 275,4, vil afregningskursen blive 277,8 eller en overkurs i dette eksempel på DKK 85,60 ved køb for kr. 10.000. Medarbejderen vil i dette eksempel kunne erhverve 36 stk. aktier. Vil en kursfastsættelse som den beskrevne være i overensstemmelse med reglerne i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2, hvorefter kursværdien af de udloddede aktier højst må udgøre kr. 20.000?
  5.  Vil det ændre på besvarelsen af spørgsmål 4, at vurderingen af, om grænsen på kr. 20.000 er overholdt, sker med udgangspunkt i gennemsnittet af alle handler på den dag, hvor den enkelte medarbejder accepterer tilbuddet om deltagelse i ordningen?

Svar

  1. Ja - ordningen anses for omfattet af LL § 7A, se dog sagsfremstilling og begrundelse.
  2. Ja - ordningen anses ikke for omfattet af LL § 7A, se dog sagsfremstilling og begrundelse
  3. Nej. Ordningen anses for omfattet af LL § 7A, men opfylder ikke alle kriterier til en bruttotrækordning, se sagsfremstilling og begrundelse
  4. Nej
  5. Ja
Beskrivelse af de faktiske forhold

En arbejdsgiver ønsker at indføre en medarbejderaktieordning, hvor medarbejderne i et dansk moderselskab og dets danske datterselskaber vederlagsfrit tildeles aktier med en kursværdi på op til kr. 20.000 pr. medarbejder efter reglerne i ligningslovens (LL) § 7 A, stk.1, nr. 2.

Aktierne båndlægges i et pengeinstitut i 7 år fra udløbet af det år, hvori de er tildelt. Båndlæggelsen omfatter tillige eventuelle senere fondsaktier, tegningsretter og nytegnede aktier, hvis disse vedrører de båndlagte aktier. Båndlæggelsen omfatter ikke eventuelle udbytter af aktierne.

Aktierne er A-aktier i moderselskabet. Ingen aktier i selskabet har større stemmeværdi end A-aktierne. Aktierne opkøbes på Københavns Fondsbørs til formålet. Aktierne noteres på navn i selskabets aktiebog.

Det er hensigten, at ordningen holdes omkostningsneutral for moderselskabet samt de deltagende datterselskaber, således, at den samlede værdi af de tildelte aktier modsvares af en kontantlønnedgang hos medarbejderen. Bruttolønnedgangen sker med virkning for løn, der endnu ikke er optjent ved udløbet af acceptfristen.

Som kompensation for reduceret ferietillæg og overkurs afholder moderselskabet samtlige omkostninger til kurtage ved købet. Oprettelse af depot og evt. bankkonto vil være omkostningsfrit for medarbejderen.

Omkostningerne ved ordningen vil for moderselskabet og de deltagende datterselskaber være omkostningerne ved etablering af denne del af lønpakken, samt omkostningerne til etablering og den efterfølgende administration af ordningen.

Det er frivilligt, om medarbejderen vil deltage i ordningen. Ordningen vil blive tilbudt de medarbejdere, der senest den 1. september 2004 er ansat i uopsagt stilling.

Efter ordningen tilbydes medarbejderne gratisaktier til en værdi af hhv. kr. 10.000 eller kr. 20.000, der modsvares af en tilsvarende lønnedgang. Selskabet ønsker at vide, om ordningen er omfattet af LL § 7 A, stk.1, nr. 2, hvis lønreduktionen gennemføres én gang for alle i lønudbetalingen ultimo oktober 2004 og der stilles krav om, at medarbejdere skal tjene mere end kr.12.000 ekskl. pension og ferietillæg for at være omfattet af medarbejderaktieordningen. (spørgsmål 2)

Selskabet ønsker at vide, om ordningen er omfattet af LL § 7 A, stk.1, nr. 2, hvis lønreduktionen gennemføres over to eller flere måneder og uden, at der stilles krav om minimumsløn for deltagelse. Den enkelte medarbejder skal selv sikre, at der ikke erhverves flere aktier, end der kan indeholdes i nævnte lønudbetalinger. (spørgsmål 1.)

Selskabet ønsker desuden at vide, om ordningen er omfattet af LL § 7 A, stk.1, nr. 2, hvis lønreduktionen gennemføres én gang for alle i lønudbetalingen ultimo oktober 2004, hvis der efter ordningen tilbydes medarbejderne gratisaktier til en værdi af hhv. kr. 5.000, kr. 10.000 eller kr. 20.000, der modsvares af en tilsvarende lønnedgang og uden, at der stilles krav om minimumsløn for at deltage (spørgsmål 3).

Selskabet vurderer, at ca. 1.500 medarbejdere i de danske selskaber opfylder betingelserne for at kunne deltage i ordningen. Samtlige danske selskaber skal omfattes af ordningen, mens udenlandske datterselskaber ikke skal omfattes. Dette sker ud fra et ønske om at lade alle medarbejdere, der er fast beskæftiget i Danmark, omfatte af medarbejderaktieordningen.

Beskrivelse af aftalen mellem selskabet og medarbejderne

Der vil være tale om en aftale mellem parterne om omfordeling af lønrammen for den faste del af medarbejderens løn.

Aftalen vil i relation til den faste del af lønnen blive lagt til grund i alle henseender således, at eksempelvis beregning af feriepenge, overtidsbetaling samt pensionsbidrag sker på baggrund af den i aftalen nedsatte løn.

Det er frivilligt, om en medarbejder vil deltage i aktieordningen. Det er desuden op til medarbejderen, om der i givet fald ønskes aktier for kr. 10.000 eller kr. 20.000. Dog er det kun muligt at erhverve aktier for hhv. kr. 10.000 eller kr. 20.000, hvis den pågældendes bruttoløn er stor nok til at rumme lønreduktionen.

Ved død eller invaliditet m.v. er der mulighed for frigivelse af de båndlagte aktier.

Beskrivelse af værdifastsættelsen af de aktier, der leveres

Ved fastlæggelsen af, hvor mange aktier, der skal leveres tages der udgangspunkt i den vægtede gennemsnitskurs for A-aktier i moderselskabet for alle handler på Københavns Fondsbørs i en nærmere angiven 4-ugers periode i 2004 oprundet til nærmeste kurs, der går op i kr. 10.000 med et helt tal.

Rådgivers opfattelse

Til spørgsmål 1, 2 og 3:

Det er rådgivers opfattelse, at det er i overensstemmelse med reglerne i Ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2, at tilbuddet om gratisaktier sammenkædes med en bruttolønnedgang, jf. princippet i SKM 2004.200 LR.

Der er tale om en omfordeling af medarbejdernes løn således, at en del af lønrammen udbetales som gratisaktier med 7 års båndlæggelse omfattet af Ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2.

Ved beregning af pensionsbidrag og feriepenge tages udgangspunkt i den lavere bruttoløn. Der vil ikke blive beregnet feriepenge af lønreduktionen ved en eventuel fratrædelse inden 2005/2006, ligesom ferietillæg vil blive reduceret. På den baggrund finder rådgiver, at lønnedgangen er reel.

Rådgiver har supplerende bemærket:

Baggrunden for ønsket om at kunne stille krav om, at lønmodtageren skal have en månedsløn på mindst kr. 12.000 ekskl. pension og ferietillæg, er begrundet i administrative hensyn. Selskabet ønsker at være sikker på, at lønnen er stor nok til at dække lønreduktionen på kr. 10.000. En række medarbejdere får således trukket forskellige udgifter over lønnen, såsom kontingent til sportsforening, kunstforening, faglige klubber og individuelle pensionsbidrag ud over den faste firmapension.

Der skønnes kun at være ganske få medarbejdere, som har en månedsløn på mindre end kr. 12.000. Det vil i alle tilfælde være personer med en løsere tilknytning til virksomheden, der ikke er på fuld tid, f.eks. studentermedhjælpere og vikarer. Det er vanskeligt at opgøre antallet af berørte medarbejdere. Der er ikke tale om en særlig medarbejdergruppe, og det er på ingen måde hensigten at udelukke visse medarbejdere eller visse medarbejdergrupper fra at anvende ordningen.

Til spørgsmål 4 og 5:

Anvendelsen af en vægtet gennemsnitskurs for alle handler med selskabets A-aktier i en bestemt periode er valgt for at undgå, at en enkelt dags eventuelle store kursudsving skal have afgørende indflydelse på antallet af aktier, der kan tildeles inden for grænsen på kr. 20.000. Gennemsnitskursen vil blive rundet op, således at der kan tildeles et helt antal aktier pr. kr. 10.000, som medarbejderen ønsker. Metoden er også valgt, for at selskabet kan beregne, hvor mange aktier der skal opkøbes i markedet til dækning af medarbejderaktieordningen.

 

Det vurderes, at ca. 1.500 medarbejdere opfylder betingelserne for at være med i ordningen. Hvis alle 1.500 medarbejdere accepterer tilbuddet om aktier for kr. 20.000, vil markedsværdien af de båndlagte aktier udgøre kr. 30 mio. Selskabet ønsker, at vilkårene for de enkelte medarbejderes deltagelse skal være ens, og det findes ikke hensigtsmæssigt, at antallet af tildelte aktier sker på baggrund af kursen på en tilfældig dag i acceptperioden. Derudover ønsker selskabet ikke at opkøbe flere aktier end nødvendigt til opfyldelsen af sin forpligtelse i henhold til de aftaler, der indgås med pågældende medarbejdere.

Begrundelsen for kursfastsættelsen:

Formålet er at sikre, at der sker tildeling af et helt antal aktier. Hvis den vægtede gennemsnitskurs f.eks. udgør 275,4 vil afregningskursen blive 277,8 svarende til en overkurs på kr. DKK 85,60 ved køb af 36 stk. aktier for kr. 10.000.

Den skatteansættende myndighed (ToldSkat Selskabsrevisionen)

Selskabsrevisionen har ingen bemærkninger til de faktiske oplysninger i sagen.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Helt overordnet vedrører sagen det generelle spørgsmål, om aftalt lønnedgang kan kombineres med en medarbejderaktieordning omfattet af LL § 7 A, stk. 1, nr. 2. Det generelle spørgsmål behandles og besvares bekræftende (afsnit I).

Spørgsmålet er dernæst, om den konkrete ordning anerkendes som en aftale om kontantlønnedgang i forbindelse med arbejdsgivers tildeling af naturalier (bruttotrækordning) (afsnit II) og om ordningen opfylder betingelserne for at være omfattet af LL § 7A, stk. 1, nr. 2 (Afsnit III). Forespørgers spørgsmål 1, 2 og 3 besvares (afsnit IV).

Spørgsmål 4 og 5, der vedrører værdifastsættelsen af de erhvervede aktier i forhold til betingelsen om, at kursværdien af de udloddede aktier højst må udgøre kr. 20.000 behandles under afsnit V.

Ad I: Kan aftalt lønnedgang kombineres med en medarbejderaktieordning omfattet af LL § 7 A, stk. 1, nr. 2.

Det er ikke afklaret i praksis om aftalt lønnedgang kan kombineres med en medarbejderaktieordning omfattet af LL § 7 A, stk. 1, nr. 2.

Ligningsrådet har imidlertid godkendt en medarbejderordning, hvor aftalt kontantlønnedgang blev kombineret med tildeling af medarbejderobligationer efter LL § 7 A, stk. 1, nr. 3 (SKM2004.200.LR).

Ligningsrådet fremhævede blandt andet, at det forhold, at medarbejderne selv skulle "betale" for de tildelte medarbejderobligationer i form af en lønnedgang ikke begrænsede medarbejderdeltagelsen på en måde, så ordningen faldt udenfor LL § 7A.  

På det grundlag anses det ligeledes for muligt at kombinere aftalt lønnedgang med en medarbejderaktieordning omfattet af LL § 7 A, stk. 1, nr. 2.

Ad II: Kan ordningen anerkendes som en aftale om kontantlønnedgang i forbindelse med arbejdsgivers tildeling af naturalier (bruttotrækordning).

Forudsætningen for at anerkende aftaler om kontantlønnedgang i forbindelse med arbejdsgivers tildeling af naturalier (bruttotrækordninger) er, at der er tale om en reel lønnedgangen, hvorved forstås, at den kontante lønnedgang skal have virkning i alle relationer bl.a. for pensionsbidrag og feriepenge.(SKM2004.342.LR, SKM2004.345.LR, SKM2004.346.LR).

Det er endvidere et krav, at arbejdsgiveren skal have økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at arbejdstagerens kontantlønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke er afhængig af arbejdstagerens forbrug af naturalgodet eller udviklingen i omkostningerne for arbejdsgiveren.

I den tidligere godkendte sag om medarbejderobligationer (SKM2004.200.LR) blev medarbejdernes kontante løn nedsat i hele den 1-årige overenskomstperiode.

I denne sag om overdragelse af aktier, er det styrelsens opfattelse, at betingelserne for at godkende den aftalte nedsættelse af den kontante løn, er opfyldt, såfremt nedsættelsen omfatter hele overenskomstperioden.

En nedsættelse af den kontante løn for en kortere periode vil efter styrelsens opfattelse medføre, at lønreduktionen får karakter af en betaling for de pågældende aktier.

Ad III: Er den konkrete medarbejderaktieordning, som selskabet ønsker at tilbyde medarbejderne, omfattet af LL § 7A, stk.1, nr. 2.

Indledningsvis bemærkes det, at ansatte i udenlandske datterselskaber som udgangspunkt kun kan undtages fra en ordning efter LL § 7A, stk. 1, nr. 2, hvis de kriterier, der lægges til grund er almene og under forudsætning af, at ordningen ikke mister sin almene karakter, og at de øvrige medarbejdere ikke i særlig grad favoriseres.

Selskabets ønsker at gennemføre lønreduktionen én gang for alle over én måned eller alternativt over to (eller flere) måneder.

Det rejser særligt spørgsmålet, i hvilket omfang medarbejdere udelukkes fra at deltage i ordningen, fordi deltagelse direkte eller indirekte afhænger af medarbejderens lønniveau.

Ordninger omfattet af LL § 7A, stk. 1, nr. 2 skal opfylde en række betingelser.

Aktierne skal have mindst samme stemmeværdi som de aktier i selskabet, der har størst stemmeværdi, og være båndlagt i 7 år fra udløbet af det år, hvori de er tildelt. Som ordningen er beskrevet er det styrelsens opfattelse, at de nævnte betingelser er opfyldt.

Indkomstfritagelsen omfatter desuden højst en udlodning på kr. 20.000 årligt til hver ansat. Virksomhedens spørgsmål 4 og 5, der vedrører spørgsmålet om værdifastsættelsen i relation til 20.000kr.-grænsen behandles under afsnit V.

Der stilles desuden krav om, at ordninger omfattet af LL § 7 A, stk.1 skal være generelle, dvs. at de som udgangspunkt tilbydes alle ansatte. Gruppen af ansatte kan dog afgrænses efter almene kriterier under forudsætning af, at ordningen ikke mister sin almene karakter, og at de øvrige medarbejdere ikke i særlig grad favoriseres.

I praksis sondres mellem betingelser, der helt udelukker en konkret medarbejdergruppe fra deltagelse i ordningen og betingelser, der regulerer omfanget af aktier, der tildeles de deltagende medarbejdergrupper.

Sagen rejser særligt spørgsmålet, i hvilket omfang medarbejdere kan udelukkes fra at deltage i ordningen, fordi deltagelse direkte eller indirekte afhænger af medarbejderens lønniveau.

Selskabet ønsker at tilbyde gratisaktier til en værdi af hhv. kr. 10.000 eller kr. 20.000, der skal modsvares af en tilsvarende lønnedgang.

Kombinationen har den konsekvens, at medarbejdere reelt udelukkes fra ordningen, hvis medarbejderens bruttoløn ikke kan rumme en lønreduktionen svarende til den mindste aktieportion, der tilbydes.

I hvilket omfang kan en gruppe medarbejdere udelukkes fra en ordning omfattet af LL § 7A.

Efter ordlyden i Ligningslovens § 7 A, stk. 2 er det en betingelse, at adgangen til at erhverve aktier står åben for alle ansatte i virksomheden. Der opstilles dog krav om, at medarbejderen på erhvervelsestidspunktet er ansat i uopsagt stilling i selskabet. Desuden kan begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier anerkendes.

Muligheden for at udelukke en gruppe medarbejdere fra at deltage i ordningen er ikke præciseret nærmere i lovbestemmelsen.

I forarbejderne til loven står der, at alle ansatte som udgangspunkt skal have adgang til at erhverve aktier, så ingen gruppe ansatte favoriseres. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier kan dog anerkendes.

I forarbejderne er et kriterium, nemlig om vedkommende har været ansat i en vis kortere tid, medtaget som eneste eksempel på en betingelse, der kan anvendes til at udelukke medarbejdere fra at deltage i en medarbejderaktieordning.

I forarbejderne er det anført, at det er muligt at variere den mængde af aktier, som medarbejdere fra forskellige grupper kan erhverve. Det anføres, at grupperne kan være opdelt efter tilknytningen til virksomheden (moderselskab/datterselskab), efter arbejdets varighed (heltid/deltid), efter anciennitet, efter aflønning eller efter en kombination af disse kriterier. 

I Ligningsvejledningen under afsnit A.B.1.10 præciseres det, at begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier efter en konkret vurdering kan anerkendes under forudsætning af, at ordningen ikke mister sin almene karakter og, at de øvrige medarbejdere ikke i særlig grad favoriseres.

Når gratisaktier efter LL § 7A stk. 1, nr. 2 kombineres med en aftalt lønnedgang, er konsekvensen, at medarbejderen reelt er udelukket fra ordningen, hvis medarbejderens bruttoløn ikke kan rumme lønreduktionen.

Ved vurdering af, hvilke medarbejdere, der udelukkes fra ordningen, får størrelsen af de portioner aktier, der tilbydes, betydning. Derudover har det betydning ved vurdering af, hvilke medarbejdere, der reelt er udelukket fra ordningen, om lønreduktionen gennemføres én gang for alle over én måned eller alternativt over to (eller flere) måneder.

Virksomheden ønsker som udgangspunkt at åbne mulighed for, at medarbejderne kan erhverve gratisaktier til en værdi af kr. 10.000 og kr. 20.000.

Ad. IV: Selskabets spørgsmål 1, 2 og 3.

Selskabets spørgsmål 1 vedrører en ordning med lønreduktionen gennemført over to eller flere måneder:

Gennemføres lønreduktionen over to eller flere måneder er den bruttoløn, der skal oppebæres for at rumme lønreduktionen af en beskeden størrelse.

Kun medarbejdere, der ikke kan rumme en lønreduktion svarende til kr. 5.000 (halvdelen - eller mindre - af kr. 10.000) udelukkes fra at deltage i ordningen.

Ordningen anses således for omfattet af LL § 7A, stk. 1, nr. 2.

Styrelsen indstiller på det grundlag at svare ja til spørgsmål 1 under forudsætning af, at lønreduktionen fordeles over hele overenskomstperioden.

Selskabets spørgsmål 2 vedrører en ordning med lønreduktionen gennemført på en måned samt et minimumskrav til medarbejderens indtjening:

Hvis lønreduktionen gennemføres over en måned og der stilles krav om, at medarbejderen skal tjene mere end kr. 12.000 ekskl. pension og ferietillæg for at være omfattet af ordningen resulterer det i, at gruppe medarbejdere risikerer at blive udelukket alene med henvisning til størrelsen af deres løn.

Der findes ikke praksis, hvor der stilles minimumskrav til medarbejdernes bruttoløn for at deltage i en medarbejderaktieordning omfattet af LL § 7A.

Det har ikke været muligt for virksomheden at oplyse, hvor mange ansatte, der reelt ville være udelukket fra at deltage i ordningen. 

I mangel af andre oplysninger er det styrelsens opfattelse, at betingelsen kan medføre, at en stor gruppe deltidsansatte med mere end 18 timer ugentlig arbejdstid vil blive holdt udenfor ordningen.

Også ud fra en mere generel betragtning må det antages, at der er en større gruppe af deltidsansatte i danske virksomheder, der tjener under kr. 12.000 pr. måned.

På det grundlag vil styrelsen være betænkelig ved at acceptere betingelsen som et generelt kriterium.

Den i spørgsmål 2 beskrevne ordning anses således ikke for omfattet af LL § 7A, stk. 1, nr. 2. 

Da lønreduktionen tillige ønskes gennemført på ad én gang på en måned opfylder den heller ikke forudsætningerne for at blive anerkendt som en bruttotrækordning.

Styrelsen indstiller på den baggrund, at spørgsmål 2 besvares med ja. Den skitserede ordning opfylder ikke de krav, der skal opfyldes for at en aftalt lønnedgang kan kombineres med en medarbejderaktieordning omfattet af LL § 7 A, stk. 1, nr. 2.

Selskabets spørgsmål 3 vedrører en ordning med lønreduktionen gennemført på en måned uden minimumskrav til indtjening og med tilbud om at erhverve aktier til en værdi af hhv. kr. 5.000, kr. 10.000 og kr. 20.000:

Selvom lønreduktionen på 5.000,00 gennemføres over en måned er den bruttoløn, der skal oppebæres for at rumme lønreduktionen, af beskeden størrelse.  

En ordning, som den i spørgsmål 3 anses således for omfattet af LL § 7A, stk. 1, nr. 2. 

Da lønreduktionen imidlertid ønskes gennemført på ad én gang på en måned opfylder den ikke forudsætningerne for at blive anerkendt som en bruttotrækordning.

Styrelsen indstiller på den baggrund, at spørgsmål 3 besvares med nej. Den skitserede ordning opfylder ikke de krav, der skal opfyldes for at en aftalt lønnedgang kan kombineres med en medarbejderaktieordning omfattet af LL § 7 A, stk. 1, nr. 2.

Ad.V: Værdifastsættelsen af de erhvervede aktier i forhold til betingelsen om, at kursværdien af de udloddede aktier højst må udgøre kr. 20.000

Værdien af de aktier, der udloddes efter LL § 7A må højst udgøre kr. 20.000.

For så vidt angår medarbejderaktieordninger efter LL § 7 A, stk. 1, nr. 2 anses udlodningsdagen som anskaffelsestidspunktet, Ligningsvejledningen Afsnit A.B.1.10.2.

Ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2 vedrører udlodning af udbytteandele i form af medarbejderaktier.

Beskatningstidspunktet for udbytte er normalt retserhvervelsestidspunktet, d.v.s. tidspunktet, hvor udbyttet fastsættes ved selskabets generalforsamling.

For mange selskaber gælder det, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udlodde udbytteandele i form af medarbejderaktier.

Ligningsrådet har på den baggrund i en tidligere sag udtalt, at udlodningstidspunktet i LL § 7 A, stk. 2 er tidspunktet for bestyrelsens beslutning om udlodning af medarbejderaktier (SKM2002.316.LR).

Selskabet ønsker en medarbejderaktieordning, hvor udlodning efter LL § 7A kombineres med en aftalt lønnedsættelse.

Medarbejderen skal acceptere selskabets tilbud om, at erhverve aktier for en værdi af hhv. kr. 10.000 eller kr. 20.000.

Retserhvervelsestidspunktet må på den baggrund anses for at være tidspunktet for medarbejderens accept af tilbudet.

Udgangspunktet må således være, at der ved beregning af det maksimale antal aktier, den enkelte medarbejder kan erhverve tages udgangspunkt i aktiernes handelskurs på det tidspunkt, hvor der indgås endelig aftale om, at medarbejderen erhverver de pågældende aktier.

Værdiansættelsen af børsnoterede aktier ansættes til kursværdien svarende til den noterede kurs på det for skatteberegningen afgørende tidspunkt.

I spørgsmål 4 spørges der, om vurderingen af, om grænsen på kr. 20.000 er overholdt, kan ske med udgangspunkt i den vægtede gennemsnitskurs for A-aktier i moderselskabet for alle handler på Københavns Fondsbørs i en nærmere angiven 4-ugers periode i 2004 oprundet til nærmeste kurs, der går op i kr. 10.000 med et helt tal.

Selskabet har oplyst, at det ønsker at anvende metoden for at undgå, at en enkelt dags eventuelle store kursudsving skal have afgørende indflydelse på antallet af aktier, der kan tildeles inden for grænsen på kr. 20.000. Metoden er også valgt, for at selskabet kan beregne, hvor mange aktier der skal opkøbes i markedet til dækning af medarbejderaktieordningen.

Styrelsen anser det for betænkeligt at fravige retserhvervelsestidspunktet som det afgørende tidspunkt for værdiansættelsen af aktier, der udloddes efter en ordning omfattet af LL § 7A, stk. 1, nr. 2. 

Styrelsen indstiller på det grundlag, at der svares nej til spørgsmål 4.

I spørgsmål 5 spørges der, om vurderingen af, om grænsen på kr. 20.000 er overholdt, kan ske med udgangspunkt i gennemsnittet af alle handler på den dag, hvor den enkelte medarbejder accepterer tilbuddet om deltagelse i ordningen, oprundet til nærmeste kurs, der går op i kr. 10.000 med et helt tal.

Styrelsen indstiller, at der svares ja til spørgsmål 5.

Det bemærkes afslutningsvis, at styrelsen ikke er blevet bedt om at forholde sig til de skattemæssige konsekvenser af, at selskabet efter det oplyste, som kompensation for reduceret ferietillæg og overkurs afholder samtlige omkostninger til kurtage ved købet og, at oprettelse af depot og evt. bankkonto vil være omkostningsfrit for medarbejderen.

Ligningsrådet tiltrådte styrelsens indstilling.