Dato for udgivelse
19 okt 2004 09:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. september 2004
SKM-nummer
SKM2004.406.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-1801-04
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Udlæg, aktiver, penge
Resumé

Af de grunde, som fogedretten har anført, stadfæstede Vestre Landsret den påkærede kendelse. Det af ToldSkat Østjylland, Region Århus den 17. marts 2004 foretagne udlæg i DKK 35.100 og USD 15.000 hos skyldner blev herefter stadfæstet. Udlægget blev foretaget da skyldner blev antruffet i lufthavnen på vej ud af landet med sin familie.

Landsretten lagde således vægt på, at udlægget blev foretaget i aktiver i skyldners besiddelse under udlægsforretningen. Udgangspunktet var herefter, at aktiverne tilhørte skyldner, og skyldner kunne ikke alene ved sin egen forklaring løfte bevisbyrden for, at aktiverne skulle tilhøre skyldners selskab. Retten fandt endvidere ikke, at det ved skyldners egen forklaring var sandsynliggjort, at de udlagte penge skulle anvendes på en forretningsrejse for selskabet. I den forbindelse lagde retten vægt på, at skyldner var på vej på en længere rejse med flere familiemedlemmer, og at ingen af disse var i besiddelse af midler, der kunne dække de oplyste rejseomkostninger

Reference(r)

Retsplejeloven § 507, stk. 1

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2004 - 4 D.5.1

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2004 - 4 D.5.5.2

Vestre Landsrets kendelse af 24. september 2004, B-1801-04

Parter

mod

ToldSkat Østjylland - Region Århus.

Afsagt af landsdommerne

Kirsten Thorup, Ulrik Jensen og Gorm Søgaard Lund (kst.)

-----------

Århus byrets kendelse af 9. juli 2004 FS 20-3007/2004

Ved en udlægsforretning i Billund Lufthavn den 17. marts 2004 foretog ToldSkat Østjylland, Region Århus udlæg i 35.100 kr. og 15.000 USD hos A, der sammen med sin familie var på vej til USA. Der er uenighed om, hvorvidt A skulle på forretningsrejse.

Udlægget blev foretaget for As restance til ToldSkat Nordjylland på 3.040.741 kr., hvilket beløb A ikke har bestridt.

A protesterede mod udlægget, idet han gjorde gældende, at de nævnte beløb, som der blev foretaget udlæg i, tilhørte selskabet H1 ApS, hvor han er direktør. Sagen blev herefter indbragt for fogedretten i medfør af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. § 6.

Der er enighed om, at både de 35.100 kr. og de 15.000 USD var i As besiddelse, da udlægget blev foretaget.

Det er endvidere ubestridt, at de 15.000 USD samme dag var købt i Billund Lufthavn for 93.632,50 kr., som var overført fra H1 ApS's bankkonto i ... til Billund Lufthavns valutakontor, hvor A hentede pengene.

Endelig kan det lægges til grund, at A og de øvrige 4 familiemedlemmer opholdt sig i USA fra den 17. marts til den 1. april 2004, og at de i denne periode var i Memphis, Las Vegas, Los Angeles og New York.

Det følger af retsplejelovens § 507, stk. 1, at der alene kan foretages udlæg i aktiver tilhørende A. Der er imidlertid en formodning for, at rede penge, som var i As besiddelse under udlægsforretningen, også tilhørte ham.

A har ikke alene ved sin egen forklaring herom løftet bevisbyrden for, at de 35.100 kr. tilhørte selskabet.

Heller ikke hvad angår de 15.000 USD, har A løftet bevisbyrden for, at beløbet fortsat tilhørte H1 ApS, efter at pengene var blevet udbetalt til ham.

Det er således ikke alene ved As egen forklaring sandsynliggjort, at pengene skulle anvendes på en forretningsrejse for selskabet.

Der er herved lagt vægt på, at A var på vej på en længere rejse med flere familiemedlemmer, og at ingen af disse efter det oplyste var i besiddelse af midler, der tilnærmelsesvis kunne dække de oplyste rejseomkostninger.

Som følge heraf skal udlægget stadfæstes,

hvorfor b e s t e m m e s

Det af ToldSkat Østjylland, Region Århus den 17. marts 2004 foretagne udlæg hos A stadfæstes.

Fogeden besluttede, at A skal betale sagens omkostninger med 6.000 kr.

Sagen sluttet.

Fogedretten hævet.

-----------

Vestre Landsrets kendelse af 24. september 2004, B-1801-04

Landsretten finder ikke, at der efter sagens beskaffenhed er grund til at foretage mundtlig forhandling af kæremålet. Kærendes begæring herom tages derfor ikke til følge.

Der blev afsagt følgende kendelse

Af de grunde, som fogedretten har anført,

b e s t e m m e s

Den påkærede kendelse stadfæstes.

Kæremålets omkostninger ophæves.

Sagen sluttet.