Dato for udgivelse
20 Dec 2013 11:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. oktober 2013
SKM-nummer
SKM2013.902.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0235738
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Retserhvervelse
Resumé

Skatterådet bekræfter, at Restricted Stock Units, der vester løbende over en fireårig periode, først retserhverves på de aftalte vestingtidspunkter. Aftalen indeholder en såkaldt livsbetingelse samt en betingelse om ansættelse på vestingtidspunktet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4 og ligningsloven § 16

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-3, C.A.5.17.1 

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at retserhvervelsen af RSU'er, der vester løbende over en fireårig periode, først anses for indtrådt på de aftalte vestingtidspunkter?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

I forbindelse med at Selskabet blev opkøbt er visse medarbejdere blevet tilbudt deltagelse i en global Restricted Stock Unit Plan.

Medarbejderne omfattet af programmet modtog et antal RSU'er. Antallet af tildelte RSU'er er forskelligt for den enkelte medarbejder, og tildelingen foregik vederlagsfrit for medarbejderne.

RSU'erne vester efter følgende model:

De første 15 pct. af RSU'erne vester eller modnes ved begyndelsen af det førstkommende "fastsatte" kvartal 1 år efter "Overdragelsesdagen". At kvartalet er "fastsat" betyder konkret, at kvartalet ikke følger årskvartalerne. De næste 35 pct. af RSU'erne vester ved begyndelsen af det førstkommende "fastsatte" kvartal, 2 år efter Overdragelsesdagen, og de resterende 50 pct. af RSU'erne vester med lige store andele ved begyndelsen af hvert af de 8 "fastsatte" kvartaler, der følger herefter (dvs. de 8 kvartaler, der ligger efter 2 år og et kvartal efter Overdragelsesdagen).

I praksis betyder det ifølge det oplyste, at RSU'erne vester på følgende tidspunkter:

1. august 2014: 15 pct. af RSU'erne vester
1. august 2015:

35 pct. af RSU'erne vester

1. november 2015: 6,25 pct. af RSU'erne vester
1. februar 2016:

6,25 pct. af RSU'erne vester

1. maj 2016: 6,25 pct. af RSU'erne vester
1. august 2016:

6,25pct. af RSU'erne vester

1. november 2016: 6,25 pct. af RSU'erne vester
1. februar 2017:

6,25 pct. af RSU'erne vester

1. maj 2017:

6,25 pct. af RSU'erne vester

1. august 2017: 6,25 pct. af RSU'erne vester

Når RSU'erne vester, ombyttes de til aktier uden betaling for medarbejderne. Ombytningen sker så hurtigt, det er praktisk muligt efter vestingen og senest 15. marts i året efter det år, hvor vestingen sker. Der kan ikke kontantafregnes.

RSU'erne kan ikke overdrages, pantsættes eller gøres til genstand for udlæg, dog kan de overdrages efter testamente eller som følge af arvereglerne i tilfælde af medarbejderens død. Det fremgår dog af RSU-aftalen punkt 2 (c), at retten til at ombytte RSU'erne til aktier bortfalder, hvis vesting ikke er indtruffet ved dødsfaldet.

Hvis ansættelsesforholdet ophører som følge af egen opsigelse af ansættelsesforholdet, ombyttes medarbejderens tildelte RSU'er ikke til aktier. Dog kan RSU'er, hvor vesting er indtrådt inden ansættelsesforholdets ophør, blive ombyttet indtil fratrædelsestidspunktet.

Hvis ansættelsesforholdet ophører som følge af a) arbejdsgivers opsigelse af ansættelsesforholdet, og opsigelsen ikke skyldes medarbejderens misligholdelse, b) fratræden pga. alder/pension eller c) på grund af arbejdsgiverens grove misligholdelse, bevarer medarbejderen sin ret til at ombytte samtlige tildelte RSU'er til aktier, uanset om vestingtidspunktet er indtrådt eller ej.

Hvis ansættelsesforholdet ophører som følge af arbejdsgivers opsigelse af ansættelsesforholdet, og opsigelsen skyldes medarbejderens misligholdelse eller berettiget bortvisning, bortfalder medarbejderens ret til at ombytte tildelte RSU'er til aktier. Dog kan RSU'er, hvor vesting er indtrådt inden ansættelsesforholdets ophør, ombyttes indtil fratrædelsestidspunktet.

Bortfalder ikke-vestede RSU'er, sker dette uden kompensation.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Vi ønsker at få klarlagt, hvornår RSU'erne retserhverves, idet retserhvervelsen er afgørende for, hvornår medarbejderne beskattes. Det er vores vurdering, at RSU'erne først retserhverves, når RSU'erne vester, og at beskatning derfor finder sted i takt hermed og ikke allerede ved tildelingen af RSU'erne.

Først og fremmest kan det konstateres, at betingelserne for ombytte RSU'erne er de samme i hele perioden, hvor programmet løber. Det følger af tidligere praksis, at dette taler for, at aftalekomplekset og dermed retserhvervelsen for samtlige tildelte RSU'er skal vurderes samlet. Der henvises til SKM2010.542.SR.

Ifølge RSU-aftalen punkt 2 (c) indeholder aftalen en livsbetingelse, idet retten til aktier ved dødsfald kun opretholdes, såfremt medarbejderen er i live på vesting tidspunktet. Denne livsbetingelse taler i sig selv for, at der er tale om en suspensiv betingelse, der udskyder retserhvervelsen til vestingen, jf. Juridisk Vejledning 2013-2, afsnit C.A.5.17.4.4.

Det fremgår endvidere af RSU-aftalen og arbejdsgivererklæringen, at RSU'erne kun kan ombyttes, hvis medarbejderne fortsat er ansat på vestingtidspunktet. Der gælder følgende vilkår for ombytning af RSU'erne i forbindelse med fratrædelse:

Hvis medarbejderen opsiger sin stilling, mistes retten til at ombytte tildelte RSU'er, idet RSU'er, hvor vesting er indtrådt før ansættelsesforholdet ophører, dog kan ombyttes indtil fratrædelsestidspunktet

Hvis medarbejderen opsiges, og det ikke skyldes misligholdelse fra dennes side, bevares de tildelte RSU'er, uanset om vesting er indtrådt inden fratræden

Hvis medarbejderen opsiges på grund af misligholdelse fra dennes side, bortfalder RSU'erne, idet RSU'er, hvor vesting er indtrådt før ansættelsesforholdet ophører, dog kan ombyttes indtil fratrædelsestidspunktet

Betingelserne vedrørende ombytning af RSU'erne viser, at der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt medarbejderne rent faktisk får aktierne på et tidspunkt. Betingelserne anses således for at være suspensive betingelser, der udskyder beskatningstidspunktet, også selvom nogle RSU'er vester tidligere end tre år efter modtagelsen. I afgørelsen SKM2010.542.SR vestede aktieoptionerne successivt over en fire års periode, og 62,5 pct. vestede før der var gået tre år, hvilket stort set svarer til situationen i nærværende anmodning, hvor 68,75 pct. vester, før der er gået tre år. Her konstaterede SKAT, at der ikke skulle skelnes mellem optioner, der vester inden der er forløbet tre år fra aftaletidspunktet, og optioner der vester, når der er forløbet tre år eller mere efter aftaletidspunktet. Retserhvervelsestidspunktet blev derfor udskudt til vestingtidspunktet for alle optionerne.

Det følger af Skatterådets praksis, at en medarbejders frivillige opsigelse ikke nødvendigvis er undergivet vedkommendes fuldstændige egen fri råden. Desuden strækker aftalerne sig ud over 3 år, hvilket medfører, at det tidsmæssige perspektiv ligeledes underbygger denne usikkerhed. Dette er i tråd med afgørelsen SKM 2010.542.SR.

Dertil kommer den opblødning af praksis, som er foretaget med afgørelsen SKM2013.224.SR. Under spørgsmål 3 blev der spurgt til retserhvervelsestidspunktet for aktieoptioner, der tildeltes løbende over en treårig periode med 1/36 pr. måned. Aktieoptionerne kunne tidligst udnyttes til køb af aktier i marts måned i det tredje år efter tildelingen. Aktieoptionerne kunne ikke overdrages mv. med undtagelse af succession ved dødsfald, og retten til ikke-tildelte aktieoptioner bortfaldt ved opsigelse af ansættelsesforholdet. Forholdene og programmet er sammenlignelige med faktum i nærværende sag. I afgørelsen fastslog Skatterådet, at der ikke længere eksisterer en såkaldt "3-års regel", som tilsiger, at alene ordninger med krav om fortsat ansættelse af en længde på fulde tre år eller mere, medfører udskudt retserhvervelse til ansættelsesbetingelsen kan konstateres op-fyldt. Også kortere perioder kan begrunde en reel usikkerhed om, hvorvidt aftalen bliver gennemført. På den baggrund er det ikke afgørende for vurderingen af retserhvervelsen, at nogle af RSU'erne vester inden, der er gået tre år fra tildelingen.

Med henvisning til Skatterådets udtalelser i SKM2013.224.SR, hvorefter der ikke eksisterer en såkaldt 3 årsregel, og at der i den konkrete sag er uvished om, hvorvidt medarbejderne reelt vil modtage aktierne pga. den indsatte livsbetingelse, krav om fortsat ansættelse, og da der er en vis tidsmæssig forskydning mellem tildeling og vesting på op til 4 år, er der således grundlag for at anerkende, at retserhvervelsen og dermed beskatningen først sker, når de enkelte RSU'er vester.

På baggrund af ovenstående gennemgang er det vores opfattelse, at spørgsmål 1 skal besvares bekræftende.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål

Det ønskes bekræftet, at retserhvervelsen af RSU'er, der vester løbende over en fireårig periode, først anses for indtrådt på de aftalte vestingtidspunkter.

Lovgrundlag

Statsskatteloven (lov nr. 149 af 10/4 1922) § 4 c

Statsskatteloven § 4 fastlægger retserhvervelsesprincippet og udgør hjemlen til beskatning af løn, honorarer og naturalier:

"Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f eks: [...]

c)af et embede eller en bestilling, såsom fast lønning, sportler, embedsbolig, naturalydelser, emolumenter, kontorholdsgodtgørelse (med hensyn til kontorudgifter jf. § 6 b), samt pension, ventepenge gaver jf. dog herved bestemmelsen i § 5 b), understøttelser, klosterhævning, livrente, overlevelsesrente, aftægt og deslige;"

Ligningsloven (lbkg. nr. 405 af 22. april 2013) § 16

Bestemmelsen vedrører bl.a. den skattemæssige behandling af tildeling af aktier i et ansættelses- eller honorarlignende forhold:

"Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes [...] vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, [...] når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Tilsvarende gælder personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser.

Stk.3. Den skattepligtige værdi af de i stk. 1 omhandlede goder skal ved skatteansættelsen, medmindre andet følger af stk. 4-16, fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve goderne i almindelig fri handel. [...]. [...]. [...]. Værdien af arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger m.v. og den arbejdsgiverbetalte præmie for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger m.v., beskattes uden hensyn til grundbeløbet i 3. pkt., og værdien af disse goder medregnes ikke ved beregningen af, om grundbeløbet er overskredet. [...]. Goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 5.500 kr. (2010-niveau). [...]."

Praksis

SKM2013.154.SR

Skatterådet bekræfter, at medarbejderne i en Restricted Performance Share ordning beskattes af 50 pct. af Restricted Performance Shares i februar 2016, og 50 pct. af Restricted Performance Shares i februar 2018.

Medarbejderne bliver orienteret om, at de deltager i programmet vedrørende Restricted Performance Shares i april 2013. Retten til Restricted Performance Shares afhænger af opfyldelse af bestemte performance krav i 2013. I forlængelse af offentliggørelsen af årsrapporten for 2013 i marts/april 2014, evalueres den samlede performance, og det endelig antal Restricted Performance Shares kommunikeres til medarbejderne.

Den endelige tildeling af aktier med henholdsvis 50 pct. i februar 2016 og 50 pct. i februar 2018 er betinget af, at medarbejderne ikke opsiger deres stilling i tiden mellem tildeling af Restricted Performance Shares og aktietildelingstidspunkterne i februar 2016 og februar 2018.

SKM2009.749.SKAT Ophævelse af 15 pct.'s reglen i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b - Styresignal, punkt 1.2:

"1.2 Betingelser i aktielønsaftaler omfattet af LL § 7 H

..................

"Det er SKATs opfattelse, at når aktielønsaftalen indeholder en betingelse om, at købe- eller tegningsretten kun kan udnyttes, såfremt den ansatte er i live på udnyttelsestidspunktet, kan dette tale for, at betingelsen skal tillægges suspensiv virkning."

Begrundelse

Den endelige tildeling af aktier sker successivt på vestingtidspunkterne for RSUerne. Aktietildelingerne er betinget af, at medarbejderne ikke opsiger deres stilling i tiden mellem tildeling af RSUer og vestingtidspunkterne. Herudover er retten til aktier betinget af, at medarbejderen er i live på vestingtidspunkterne.

Et lønvederlag skal beskattes på det tidspunkt, hvor der er erhvervet endelig ret til vederlaget, jf. SL § 4. Udgangspunktet er, at retserhvervelsen finder sted på det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig aftale om lønvederlaget.

Hvis der i aftalen er betingelser af suspensiv karakter for tildeling af aktier, bliver retserhvervelsen for lønvederlaget udskudt til det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.

Det afgørende for om retserhvervelsen bliver udskudt er, om der til aftalen er knyttet betingelser, der har en sådan karakter, at der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt aftalen bliver gennemført.

Herunder lægges der vægt på, hvorvidt aftalen indeholder betingelser, som den ansatte selv har kontrol over. Sådanne betingelser vil ifølge praksis normalt ikke medføre udskydelse af det skattemæssige retserhvervelsestidspunkt.

Det følger af Skatterådets seneste praksis, at medarbejderens frivillige opsigelse ikke nødvendigvis er undergivet vedkommendes fuldstændige egen fri råden. Herunder lægges der tillige vægt på det tidsmæssige perspektiv. I SM2013.154.SR går der 1 år og 10 måneder efter opfyldelse af performancemål,  før de første 50% af aktierne tildeles. For så vidt angår de resterende 50 pct. går der 3 år og 10 måneder fra opfyldelse af performancemålene til aktierne tildeles. Det er en betingelse for aktietildelingerne, at medarbejderen ikke har opsagt sin stilling i perioden. Skatterådet bekræfter, at retserhvervelsen af aktierne er udskudt til det kan konstateres, at ansættelsesbetingelsen er opfyldt.

Som det fremgår af SKM2009.749.SKAT punkt 1.2 er det SKATs opfattelse, at en såkaldt livsbetingelse i aftalen normalt udskyder retserhvervelsen, indtil betingelsen kan konstateres opfyldt.

Med henvisning til de aftalte betingelser for ombytning af RSUer til aktier er det SKATs vurdering, at der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt medarbejderne rent faktisk modtager aktierne på vestingtidspunkterne. Retserhvervelsen og dermed beskatningen sker, når de enkelte RSU'er vester.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.