Dato for udgivelse
18 dec 2013 08:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21. maj 2013
SKM-nummer
SKM2013.885.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0004174
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Beskatningstidspunkt, retserhvervelse
Resumé

Skatterådet bekræfter, at Restricted Stock Units, som er sat til at modne med ¼ af tildelingen efter henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år, beskattes som lønindkomst på modningstidspunktet for hver del af tildelingerne. På modningstidspunktet opnår medarbejderen endelig ret til aktier, forudsat at medarbejderen fortsat er ansat i selskabet samt at selskabet ikke er gået konkurs.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4, ligningslovens § 16

 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, 2013-1, C.A.5.17.1

Spørgsmål

1. Kan det bekræftes, at Restricted Stock Units, som er sat til at modne med ¼ af den totale tildeling efter henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år beskattes som lønindkomst på modnings-tidspunktet for hver del af tildelingerne?                      

2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, kan det så bekræftes, at Restricted Stock Units, som er sat til at modne med ¼ af den totale tildeling efter henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år beskattes som lønindkomst på det tidspunkt, hvor aktierne sælges?  

3. Hvis spørgsmål 1 og 2 besvares benægtende, kan det så bekræftes, at Restricted Stock Units, som er sat til at modne med ¼ af den totale tildeling efter henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år beskattes som lønindkomst på tildelingstidspunktet?

Svar

1. Ja

2. Bortfalder

3. Bortfalder 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Medarbejderen tildeles en pulje Restricted Stock Units af arbejdsgiverselskabets moderselskab. RSUerne modner med ¼ af tildelingen efter henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år.

Det er en betingelse for udnyttelse af RSUerne, at medarbejderen er ansat i firmaet på udnyttelsestidspunktet, det vil sige indtil fire år efter tildelingen, hvis alle fire optionstildelinger skal kunne udnyttes. Hvis medarbejderen selv siger op, bliver sagt op på grund af misligholdelse af ansættelseskontrakten eller selskabet går konkurs, bortfalder alle ikke-modnede RSUer. 

Selskabet har været hårdt ramt af nedskæringer og faldende indtjening. Dette har bragt selskabet i en situation, hvor der er en anseelig risiko for at gå ned eller blive taget af de noterede aktiemarkeder, medmindre indtjeningen stiger igen. Dette medfører store udsving på aktiekursen. Det er derfor særligt vigtigt, at kunne holde på nøglemedarbejdere. Tildeling af aktieoptioner og RSUer er en af de måder selskabet forsøger at holde på medarbejderne. Den særlige tildeling af RSUer med en modningstid på 4 år blev givet til 5 ud af firmaets ca. 350 medarbejdere i 2011/2012. Der er også en mere generel optionsordning med både almindelige aktieoptioner og RSUer. Denne gives til en større gruppe af firmaets medarbejdere og løber over 3 år, med modning af 1/3 af optioner/RSUer efter henholdsvis 1, 2 og 3 år. Størrelsen af disse tildelinger er væsentligt mindre.

Det er tale om et udenlandsk selskab, og optionsordningerne er globale, det vil sige, der tages ikke hensyn til enkelte landes skatteregler.

Spørgers opfattelse og begrundelse

En RSU kan betragtes som aktieoption med en optionspris på 0 kr. Den bliver tildelt på et tidspunkt, men medarbejderen har ikke mulighed for at realisere nogen gevinst før optionen modner. Først på dette tidspunkt kan medarbejderen vælge at sælge aktierne og realisere en gevinst svarende til aktiekursen. Det bør derfor være dette tidspunkt, der skal være at regne som beskatningstidspunktet. Det er ikke muligt at handle med eller overføre RSUer, og disse har derfor ingen værdi, før de er modnet. 

Det vil ikke være rimeligt at beskatte de tildelte RSUer ved tildelingstidspunktet, da disse ikke har nogen værdi der kan realiseres, og da der er en anseelig risiko for at dele af de tildelte RSUer aldrig bliver realiseret, enten på grund af at firmaet går konkurs eller af medarbejderen skifter stilling. Det er svært at forestille sig, hvordan ens arbejdssituation ser ud fire år frem.

Den særlige pulje RSUer, medarbejderen blev tildelt har en værdi på ca. 127.000 kr., hvis man regner med aktiekursen på tildelingstidspunktet. Dette svarer til ca. 15 % af medarbejderens årsløn. Medarbejderen har haft mulighed for at udnytte den første fjerdedel af tildelingen på modningstidspunktet til en væsentlig lavere kurs. Indtjeningen ved et salg på modningstidspunktet ville give en indkomst på ca. 23.000 kr., altså lagt fra den ekstra skat, der skal betales for 2012, hvis RSUerne skal beskattes på tildelingstidspunktet.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Restricted Stock Units, som er sat til at modne med ¼ af den totale tildeling efter henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år, beskattes som lønindkomst på modningstidspunktet for hver del af tildelingerne.

Lovgrundlag

Statsskatteloven (lov nr. 149 af 10/4 1922) § 4 c

Statsskatteloven § 4 fastlægger retserhvervelsesprincippet og udgør hjemlen til beskatning af løn, honorarer og naturalier:

"Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f eks: [...]

c)af et embede eller en bestilling, såsom fast lønning, sportler, embedsbolig, naturalydelser, emolumenter, kontorholdsgodtgørelse (med hensyn til kontorudgifter jf. § 6 b), samt pension, ventepenge gaver jf. dog herved bestemmelsen i § 5 b), understøttelser, klosterhævning, livrente, overlevelsesrente, aftægt og deslige;"

Ligningslovens (lbkg. nr. 1017 af 28/10 2011 ) § 16

Bestemmelsen vedrører bl.a. den skattemæssige behandling af tildeling af aktier i et ansættelses- eller honorarlignende forhold:

"Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes [...] vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, [...] når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

....................

Stk.3. Den skattepligtige værdi af de i stk. 1 omhandlede goder skal ved skatteansættelsen, medmindre andet følger af stk. 4-16, fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve goderne i almindelig fri handel. [...]. [...]. [...]. Værdien af arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger m.v. og den arbejdsgiverbetalte præmie for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger m.v., beskattes uden hensyn til grundbeløbet i 3. pkt., og værdien af disse goder medregnes ikke ved beregningen af, om grundbeløbet er overskredet. [...]. Goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 5.500 kr. (2010-niveau). [...]."

Praksis

SKM2007.786.SR

I en sag, hvor den ansatte skulle have ejet såkaldte contribution shares i tre år, før der var opnået endelig ret til matching shares, bekræfter Skatterådet, at retserhvervelsen til matching shares udskydes til tildelingstidspunktet, idet der hersker usikkerhed om aftalens gennemførelse.

I relation til bortfald af retten til matching shares ved den ansattes opsigelse af ansættelsesforholdet fremgår følgende af SKATs indstilling:

"... om end det for en umiddelbar betragtning er under den ansattes kontrol, bidrager det til usikkerhed om aftalens endelige gennemførelse. Således kan en række forhold, der ikke på tidspunktet for aftalens indgåelse er kendte, medvirke til at den ansatte vælger at opsige sin stilling (f.eks. at ægtefællen får nyt arbejde og at familien derfor flytter) eller at medarbejderen vælger at afstå de erhvervede contribution shares (pengenød)."

SKAT lægger også vægt på det tidsmæssige perspektiv:

"medarbejderen skal have ejet de såkaldte contribution shares i 3 år, før der opnås ret til matching shares. SKAT vurderer, at 3 år er en relativ lang periode i ansættelsesmæssig sammenhæng, idet det for mange medarbejdere må anses for ganske usikkert, om de fortsat vil være ansat i selskabet efter 3 år." 

SKM2010.542.SR

Skatterådet fandt, at vilkår om fortsat ansættelse for tildeling af aktieoptioner, udsatte retserhvervelsestidspunktet til de enkelte vestingtidspunkter, når vesting af aktieoptioner skete successivt over en fire års periode.

Følgende fremgår af SKATs begrundelse, som Skatterådet tiltrådte:

"For aftaler om tildelinger af optioner indgået efter offentliggørelse af styresignalet, skal det tidsmæssige perspektiv tillægges betydning ved vurderingen af, om der foreligger reel usikkerhed om aftalernes gennemførelse. Ved den vurdering lægger SKAT til grund, at de første 25 % af tildelte optioner vester ca. 1 år og 3 måneder efter tildeling. Herefter vester 6,25 % af optionerne hvert kvartal. Således vil 62,50 % af optionerne veste inden der er forløbet tre år fra tildelingstidspunktet (%-del der er vestet efter ca. 2 år og 9 måneder) og 37,50 % af optioner veste, når der er forløbet 3 år eller mere fra tildelingstidspunktet.

Da der er tale om ét samlet aftalegrundlag, er det SKATs opfattelse, at der skal foretages en samlet vurdering af retserhvervelsestidspunktet for samtlige tildelte optioner. Der skelnes derfor ikke mellem optioner, der vester inden der er forløbet tre år fra aftaletidspunktet og optioner der vester, når der er forløbet tre år eller mere efter aftaletidspunktet.

SKAT lægger derfor til grund, at aftalens fulde gennemførelse først sker, når der er forløbet mere end tre år fra aftaletidspunktet. Herefter anses retserhvervelsestidspunktet for udskudt til vestingtidspunktet for samtlige optioner."

SKM2013.154.SR

Skatterådet bekræfter, at medarbejderne i en Restricted Performance Share ordning beskattes af 50% af Restricted Performance Shares i februar 2016, og 50% af Restricted Performance Shares i februar 2018.

Medarbejderne bliver orienteret om, at de deltager i programmet vedrørende Restricted Performance Shares i april 2013. Retten til Restricted Performance Shares afhænger af opfyldelse af bestemte performance krav i 2013. Efter opfyldelse af performancemål går der yderligere 1 år og 10 måneder før de første 50% af aktierne tildeles. For så vidt angår de resterende 50% går der 3 år og 10 måneder fra opfyldelse af performancemålene til aktierne tildeles. Det er en betingelse for aktietildelingerne, at medarbejderen ikke har opsagt sin stilling i perioden. Retserhvervelsen af aktierne er udskudt til det kan konstateres, at ansættelsesbetingelsen er opfyldt i februar 2016 og februar 2018.

SKM2013.224.SR

Skatterådet tiltræder, at retserhvervelsen af aktieoptioner, der tildeles løbende over en treårig periode med 1/36 pr. måned, først anses for indtrådt på de månedlige tildelingstidspunkter.

Der var knyttet en betingelse til de månedlige tildelinger af aktieoptioner, nemlig at medarbejderen ikke selv havde opsagt sin stilling.

SKAT lægger vægt på, en medarbejders frivillige opsigelse ikke nødvendigvis er undergivet vedkommendes fuldstændige egen fri råden. Ansættelsesbetingelsen medfører, at der hersker reel usikkerhed om aftalernes gennemførelse. Retserhvervelsen af aktieoptionerne anses derfor at ske løbende med 1/36 pr. måned.

Begrundelse

Selskabet tildeler den ansatte x antal Restricted Stock Units, der giver ret til et bestemt antal aktier. 

De tildelte Restricted Stock Units ombyttes automatisk til aktier såfremt visse aftalte betingelser er opfyldt. Ombytningen sker med 1/4 af de tildelte Restricted Stock Units henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år efter tildelingstidspunktet.

Retten til ombytning af RSUer til aktier bortfalder, såfremt

  • Medarbejderen opsiger sin stilling uden, at selskabet har misligholdt ansættelsesforholdet væsentligt
  • Selskabet opsiger/bortviser Medarbejderen som følge af hans misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Herudover er retten til ombytning af RSUer til aktier betinget af, at selskabet ikke går konkurs inden ombytningstidspunkterne, hvilket efter det oplyste repræsenterer en anseelig risiko.

I henhold til SL § 4 og LL § 16 skal et lønvederlag beskattes på det tidspunkt, hvor der er erhvervet endelig ret til vederlaget. Udgangspunktet er, at retserhvervelsen finder sted på det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig aftale om lønvederlaget.

Hvis der i aftalen er betingelser af suspensiv karakter for tildeling af aktier, bliver retserhvervelsen for lønvederlaget udskudt til det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.

Det afgørende for om retserhvervelsen bliver udskudt er, om der til aftalen er knyttet betingelser, der har en sådan karakter, at der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt aftalen bliver gennemført.

Herunder lægges der vægt på, hvorvidt aftalen indeholder betingelser, som den ansatte selv har kontrol over. Sådanne betingelser vil ifølge praksis normalt ikke medføre udskydelse af det skattemæssige retserhvervelsestidspunkt.

Det følger af Skatterådets praksis, at medarbejderens frivillige opsigelse ikke nødvendigvis er undergivet vedkommendes fuldstændige egen fri råden. Herunder lægges der vægt på det tidsmæssige perspektiv. Se SKM2007.786.SR, SKM2010.542.SR, SKM2013.154.SR og SKM2013.224.SR.

Risikoen for en eventuel konkurs i den konkrete sag bidrager endvidere til, at der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt RSUerne vil blive ombyttet til aktier.

SKAT bekræfter, at beskatningstidspunktet for RSUerne er på modningstidspunkterne for disse, hvilket vil sige, at RSUerne beskattes med ¼ henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år efter RSUerne tildeles.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Skal Restricted Stock Options, som er sat til at modne med ¼ af den totale tildeling efter henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år beskattes som lønindkomst på det tidspunkt, hvor aktierne sælges?

Begrundelse

Da SKAT har indstillet, at spørgsmål 1 besvares med "Ja", bortfalder besvarelsen af spørgsmål 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Bortfalder".

Spørgsmål 3

Skal Restricted Stock Options, som beskrevet i vedlagte dokumenter og som er sat til at modne med ¼ af den totale tildeling efter henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år beskattes som lønindkomst på tildelingstidspunktet?

Begrundelse

Da SKAT har indstillet, at spørgsmål 1 besvares med "Ja", bortfalder besvarelsen af spørgsmål 3.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Bortfalder".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode